Výtlačný tlmič hluku pre hermeticky zapuzdrený chladiaci kompresor

Číslo patentu: E 18560

Dátum: 04.05.2011

Autori: Kulmer Herwig, Zippl Günther, Freiberger Alfred, Kohl Michaela

Je ešte 15 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

VÝTLAČNÝ TLMIČ HLUKU PRE HERMETICKY ZAPUZDRENÝ CHLADIACI KOMPRESOR0001 Tento vynález sa týka hermeticky zapuzdreného chladiaceho kompresora, ktorý obsahuje jednotku piest-valec, ktorá stláča chladivo a má kompresnú komoru, a ktorý je obklopený hermeticky utesnenou skriňou kompresora, pričom kompresná komora je napájaná cez nasávaci tlmič hluku chladivom, ktoré prichádza z výparníka, a cez výtlačný tlmič hluku prostredníctvom jednotky piest-valec odovzdáva stlačené chladivo do0002 Použitie takéhoto výtlačného tlmiča hluku V chladiacej kompresnej technike je dostatočne známe a slúži na znižovanie emisií hluku chladiaceho kompresora, ktorý vznika pri prerušovanom stláčani chladiva. Známe sú kovové výtlačné tlmiče hluku i nekovové varianty. Podľa usporiadania a vyhotoveniavýtlačného tlmiča hluku je možne tlmiť rôzne frekvenčné rozsahy. 0003 Výtlačné tlmiče hluku sa vyznačujú tým, že v priestore tela jevytvorený systém komôr, cez ktorý musí pretiecť, relativne krátko po svojompožadované tlmenie, ale na druhej strane aj na to, aby bolo možné zadržať tepelné straty horúceho chladiva po kompresii vo výtlačnom tlmiči hluku, ktorý obsahuje oproti výtlačnému potrubiu veľké plochy. Usporiadanie komorového systému sa pritom riadi predovšetkým podľa tlmeného frekvenčného rozsahu, ale aj podľa tepelno-technických hľadísk.0004 Požiadavka namontovat výtlačný tlmič hluku čo možno najbližšie k vypúštaciemu ventilu jednotky piest-valec, aby sa dosiahlo optimálne tlmenie a minimálne tepelné straty, je v praxi často spojená s priestorovými problémami a viedla k tomu, že je výtlačný tlmič hluku často umiestnený odstávajúcim spôsobom do vnútra kompresnej skrine, čo pôsobí rušivo na hlavu valca jednotky piest-valec, a čo má okrem iného aj vplyv na veľkost kompresnejskrine, ktorá je na tomto mieste neprirodzene vyklenutá.0005 V zmysle zvyšovania efektívnosti zdrojov a s tým spojeného zmenšovania chladiacich kompresorov, a teda aj ich hermeticky tesných skríň kompresora, je však žiadúce umiestniť výtlačný tlmič hluku do skrinekompresora s čo možno najväčšou úsporou miesta.0006 V tejto súvislosti je možné spomenúť dokument US 4960368 A, ktorý publikuje chladiaci kompresor s jednotkou motor-kompresor, skladajúcou sa z jedného bloku, ktorá obsahuje výtlačný tlmič hluku. Ten je pomocou priechodky v bloku spojený s kompresnou komorou a obklopuje jeden úsek jednotky piest valec chladiaceho kompresora.0007 Úlohou tohto vynálezu je preto vytvorit výtlačný tlmič hluku pre hermeticky tesný chladiaci kompresor, ktorý bude podľa možnosti zaberať málomiesta vo vnútri chladiaceho kompresora.0008 Podľa tohto vynálezu sa to pri type výtlačného tlmiča hluku, ktorý je spomenutý v úvode, dosiahne tým, že výtlačný tlmič hluku obsahuje telo, naktorom je umiestnená vstupná príruba pre chladivo prichádzajúce z jednotkypiest-valec, a výstupný kanál, cez ktorý je chladivo možné prepraviť do výtlaćného potrubia, ktoré napája kondenzátor stlačeným chladivom, a toto telo má štyri bočné steny s vždy dĺžkovým rozmerom a jedným, v porovnaní s týmto,kratšim šírkovým rozmerom, pričom sú obidve plošne väčšie bočné steny navzájom protiľahlé a sú, pri pozorovaní v smere pohľadu, ktorý je rovnobežnýs dĺžkovým rozmerom, vždy vyhotovené so zakrivením v rovnakom smere.0009 Okolnost, že výtlačný tlmič hluku má dve v rovnakom smere zakrivené bočné steny, umožňuje usporiadanie okolo rohu/hrany alebo ohybu jednotky piest-valec a/alebo súčastí elektromotora. Výtlačný tlmič hluku sa môže z dôvodu obidvoch zakrivení podľa tohto vynálezu jednou bočnou stenou,na jednej strane, tesne priložiť k jednotke piest-valec alebo k elektromotoru a druhou stenou sa môže tiež tesne priložiť k vnútornej stene skrine kompresora,aby bolo následne možné aj skriňu kompresora namontovat čo možno najtesnejšie na jednotku piest-valec a minimalizovať prázdny priestor vo vnútri0010 Podľa prednostného variantu realizácie tohto vynálezu je navrhnuté,že zakrivenie jednej plošne väčšej bočnej steny prebieha spojito, prednostne v tvare kruhového oblúka. Takéto vyhotovenie umožňuje ideálne prispôsobenie výtlaćného tlmiča hluku na bežné steny valcovitého alebo kalotového tvaru0011 Podľa ďalšieho prednostného variantu realizácie tohto vynálezu je navrhnuté, že zakrivenie druhej plošne väčšej bočnej steny prebieha nespojito,vo forme aspoň dvojice čiastkových, navzájom v istom uhle usporiadaných plôch. Bočnú stenu výtlačného tlmiča hluku je takto možné zvlášť úsporne priestorovo priložiť na hranu alebo ohyb elektromotora (a/alebo jeho súčasti)0012 Na dosiahnutie vysokých parametrov tlmenia hluku pri súčasnej kompaktnej konštrukcii výtlaćného tlmiča hluku je podľa ďalšieho prednostného variantu realizácie navrhnuté, že vnútorný priestor tela je rozdelený najednotlivé komory pomocou viacerých priečok spájajúcich obidve bočné steny.0013 Patentový nárok 5 sa týka hermeticky zapuzdreného chladiaceho kompresora, ktorý obsahuje jednotku piest-valec, ktorá stláča chladivo a má kompresnú komoru, pričom je táto jednotka poháňaná elektromotorom, ako aj hermeticky utesnenú skriňu kompresora, ktorá ju obklopuje, pričom je kompresná komora napájaná cez nasávací tlmič hluku chladivom, ktoré prichádza z výparnika, a cez výtlačný tlmič hluku prostrednictvom jednotky piest-valec odovzdáva stlačené chladivo do výtlačného potrubia. Pri dosiahnutí vyššie opísaných výhod je podľa tohto vynálezu navrhnuté, že výtlačný tlmič hluku reliéfne obklopuje hranu alebo ohyb elektromotora alebo jeho súčastia/alebo jednotky piest-valec pri pohľade v smere hrany alebo ohybu.0014 V jednom mimoriadne priestorovo úspornom variante realizácie tohto vynálezu ide o hranu alebo ohyb okolo hrany zväzku plechov statora0015 Pri realizácii podľa tohto vynálezu obsahuje výtlačný tlmič hluku telo,na ktorom je umiestnená vstupná príruba pre chladivo prichádzajúce z jednotky piest-valec a výstupný kanál, cez ktorý je možné prepravovať chladivo do výtlačného potrubia, ktoré napája kondenzátor stlačeným chladivom a toto telo obsahuje štyri bočné steny, z ktorých sú obidve plošne väčšie, navzájomprotiľahlé bočné steny vždy vyhotovené so zakrivenim v tom istom smere.0016 Podľa prednostného variantu realizácie zakrivenie jednej plošneväčšej bočnej steny prebieha spojito, prednostné v tvare kruhového oblúka.0017 Podľa ďalšieho prednostného variantu realizácie zakrivenie druhej plošne väčšej bočnej steny prebieha nespojito, čiže približne, vo forme aspoňdvojice čiastkových, navzájom v istom uhle usporiadaných plôch.0018 výtlačný tlmič hluku je prednostné upevnený na jednotku piest-valec tak, že okrajová oblasť, vytvorená medzi aspoň dvomi čiastkovými plochami,prebieha bezprostredne pred a v podstate rovnobežne s hranou alebo ohybom elektromotora a/alebo jednotky piest-valec. Takýmto spôsobom sa dosiahne mimoriadne priestorovo úsporné usporiadanie výtlačného tlmiča hluku vo vnútri

MPK / Značky

MPK: F04B 39/00

Značky: výtlačný, tlmič, chladiaci, kompresor, zapuzdrený, hermetický, hluku

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/23-e18560-vytlacny-tlmic-hluku-pre-hermeticky-zapuzdreny-chladiaci-kompresor.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Výtlačný tlmič hluku pre hermeticky zapuzdrený chladiaci kompresor</a>

Podobne patenty