Enterická kompozícia na výrobu mäkkého obalu kapsúl

Číslo patentu: E 17071

Dátum: 27.06.2003

Autori: Chidambaram Nachiappan, Fatmi Aqeel, Hassan Emadeldin

Je ešte 15 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

ENTERICKÁ KOMPOZÍCIA NA VÝROBU MÄKKÉHO OBALU KAPSÚL Opis Oblasť techniky000 lPredložený vynález sa týka amerických prípravkov. Konkrétne sa predložený vynález týka enterických pevných dávkovacích foriem vyrobených z gélovej hmoty, ktoré zahŕňajú ñlmotvomý, vo vode rozpustný polymér, v kyseline nerozpustný polymér a voliteľne ďalšie zložky, napríklad plastifikátory, farbivá a dochucovadlá. Predložený vynález poskytuje priamy spôsob výroby enterických prípravkov bez toho, aby bolo0002 Použitie a výroba enterických dávkovacích foriem sú pre odbomíka v oblasti dobre známe. Tieto dávkovacie fan-ny boli opisane a zhmuté v referenčných publikáciách, napr. v publikácii Remington°s Pharmaceutical Sciences, 18. vydanie, Mack Publishing Co.,Easton, PA (1990). Enterické dávkovacie formy sú potrebne na ochranu obsahu dávkovacej formy pred podmienkami v žalúdku alebo na ochranu žalúdočného tkaniva pred dráždivým materiálom, ktorý sa nachádza v enterickej dávkovacej fonne. Ďalším využitím enterickej dávkovacej fonnyje prevencia pretrvávajúceho nežiaduceho zápachu z úst spôsobeného trávením látok, akými sú cesnak alebo rybí tuk. Enterické dávkovacie formy sa používajú aj na zabezpečenie pomalého alebo oneskoreného uvoľňovania látky.0003 Na to, aby prípravky spĺňali zoznam požiadaviek definovaných pre enterické prípravky alebo aby boli rezistentné voči podmienkam v žalúdku, musia spĺňať špecifické testy. Enterické vlastnosti alebo rezistencia voči podmienkam v žalúdku sa dosahuje len ak sa enterická dávkovacia forma nerozpúšťa alebo nerozpadáva v kyslom žalúdočnom prostredí počas špeciñkovaného intervalu (zvyčajne dve hodiny v 0,lN kyseline chlorovodíkovej pri teplote 37 °C). Okrem toho musia enterické dávkovacie formy uvoľňovať svoj obsah v simulovanom črevnom prostredí (napr. v tlmivých roztokoch s hodnotou pH približne 6,8 počas určitých časových intervalov). Vyhodnocovacie metódypodrobne opisujú národné a medzinárodné líekopisy, napr. US Pharmacopoeia.0004 Väčšina, pokiaľ nie Všetky, v súčasnosti používaných amerických dávkovacich foriem sa pripravuje poťahovaním filmom, pri ktorom sa tenká vrstva filmu polyméru,ktorý nie je rozpustný v kyseliny (enterícký), akumuluje na povrchu vopred vyrobenej dávkovacej formy. Dávkovacími formami, ktoré sa poťahujú týmto spôsobom, sú hlavne tablety a V menšej miere tvrdé alebo mäkké kapsuly. Spôsoby enterického poťahovania zahŕňajú postrek otáčaných alebo pohybujúcich sa tabliet alebo kapsúl vodným alebo organickým roztokom alebo suspenziou enterických polymérov, a zároveň sušenie horúcim vzduchom.0005 Enterické dávkovacie formy pripravené poťahovaním majú rôzne problémy a nedostatky, ktoré sa spájajú s touto metódou a ktoré ovplyvňujú ich účinnosť alebo vzhľad. Napríklad môže mať povrch vzhľad pomarančovej kôry, alebo môže byť nerovný,škvmítý alebo nedostatočne homogénny. V závažnejších prípadoch môže dôjsť k narušeníu integrity poťahu, napríklad popraskaním alebo olupovaním poťahu. Problémy sa spájajajú so všetkými poťahmi, pri multivariačnom poťahovacom postupe môže ľahko dôjsť k nerovnomemej distribúcii jednotlivých zložiek poťahu.0006 Vyššie uvedené problémy s enterickými poťahmi sa týkajú všetkých enterických dávkovacích foriem, napríklad tabliet a kapsúl. Avšak problémy, ktoré sa spájajú s poťahovaním kapsúl, sú ešte vážnejšie vzhľadom na chúlostivosť a citlivosť mäkkých elastických kapsúl voči teplu. Vzhľadom na zloženie obalu, ktoré je citlivé na teplo, môže dochádzať k zhlukovaniu a deforrnácii tvrdých aj mäkkých kapsúl. Okrem toho hladký a elastický povrch kapsuly komplikuje vytváranie adherentného enterického poťahu, ak sa predtým nezaradí krok dôkladnej predprípravy povrchu na poťahovanie. Ďalšou nevýhodou enterického poťahu mäkkých kapsúl je strata normálne lesklého a číreho vzhľadu želatínových obalov kapsúl. Elegantný, číry želatínový obal kapsúl bol významným dôvodom popularity a kladného prijatia mäkkej kapsuly. Okrem zvyčajných nežiaducich modifikácií textúry povrchu pri poťahovani väčšina vodných enterických polymémych prípravkov vedie k tomu, že sa kapsula stane nepriehľadnou.0007 Napriek tomu, že už sa realizovalo množstvo pokusov zlepšiť výrobu enterických mäkkých želatínových kapsúl poťahovaním, nevýhody spojené s postupom poťahovania sa ešte zvýraznili tým, že existujú požiadavky na lepší spôsob výroby enterických kapsúl, V ideálnom prípade bez poťahovania. Enterické poťahy (prípravné poťahy a následnépoťahy) a enterické polyméry sú opísané alebo navrhnuté v US patentoch č. 4 518 433, 4816 259 a 5 330 759. V žiadnej z týchto publikácií sa však neuvádza alebo nenavrhnuje predložený vynález.0008 V publikácii W 0 Ol/24780 sa opisuje farmaceutické kompozícia vo forme mäkkej gélovej kapsuly rezistentnej voči tráviacim šťavám. Kompozícia sa pripravuje zo želatíny a enteríckého polyméru vo forme voľnej kyseliny alebo jej solí.0009 DE 3222476 opisuje mäkké želatínové kapsuly, ktoré sú rezistentné voči žalúdočným šťavám a ktorých steny pozostávajú z bežnej želatínovej kompozície a obsahujú polyvinyl acetát ftalát, ñalát hydroxypropylmetylcelulózy alebo kopolymér Vinyl acetátu/kyselíny krotónovej a/lebo ich soli alkalických kovov, amónnej alebo amínovej soli.0010 EP 1184033 opisuje filmotvomé kompozície, ktoré obsahujú pektín, aspoň jeden ďalší polymér, ktorý vytvára film, a systém nastavenia.0011 EP 0092908 opisuje tvarovateľnú hydrofilnú polymému kompozíciu, ktorá výhodne obsahuje želatínu, na použitie v kombinácii so zariadením na injekčne tvarovanie kapsúl s mikroprocesorom.0012 US 4790881 opisuje tvrarovateľnú hydrofilnú polymému kompozíciu, ktorá0013 Predložený vynález poskytuje enterické obaly mäkkých kapsúl, ktoré sú tvorené kompoziciou gélovej hmoty, ktorá je definovaná V nároku l. Obaly kapsúl sa môžu plniť. 0014 Plniace materiály môžu byť hydrofilné alebo hydrofóbne. Plniace materiály môžu byť aj kvapalné, tuhé alebo kombinované. Enterická obalová kompozícia mäkkej kapsuly obsahuje ñlmotvomý polymér, polymér nerozpustný v kyseline a plastiñkátory, a voliteľne farbivá a/alebo ďalšie bežne prijateľné farmaceutické aditíva. Zloženie gélovej hmoty podľa predloženého vynálezu zabraňuje významnému znižovaniu fyzikálnej pevnosti alebo viskozity polyméru, ktorý tvorí ñlm.0015 Opísuje sa aj postup prípravy gélovej hmoty, z ktorej sa vyrába enterický obal kapsuly. Podľa tohto postupu sa používa zásada v takom množstve, ktoré umožňuje rozpustenie polyméru nerozpustného v kyseline bez toho, aby došlo k negatívnemu ovplyvneniu integrity polyméru tvoriaceho ñlm, jeho fyzikálnej pevnosti alebo viskozity.Opísuje sa aj spôsob výroby plnených enterických mäkkých kapsúl s použítím Iiatiagélovej hmoty a rotačného zapuzdrovacieho zariadenia, pozri napríklad US patenty č. 5 146 730 a 5 459 983. Opisuje sa aj výroba čírych enterických mäkkých kapsúl. Opisuje sa aj produkcia priehľadných, farebných enterických mäkkých kapsúl. Kapsuly s mäkkým obalom podľa predloženého vynálezu sa môžu používať na dodávanie potraviny alebo liečiva.0016 Kompozície gélovej hmoty použité podľa predloženého vynálezu sú užitočné na výrobu enterických tuhých perorálnych dávkovacích foriem, napríklad tabliet a tvrdých a mäkkých kapsúl, bez použitia bežnej poťahovacej metódy. Výhodný spôsob výroby enterických tabliet podľa predloženého vynálezu využíva metódu oplášťovania a rotačne zariadenia opísané v US patentoch 6 482 516 a 5 459 983 a 5 146 730. Gélové kompozície podľa predloženého vynálezu sú užitočné aj na výrobu čírych alebo nepriehľadných tvrdých kapsúl za použitia bežného zariadenia známeho v odbore.0017 1. nárok tu opisuje kompozíciu gélovej hmoty, ktorá zahŕňa ñlmotvomý, vo vode rozpustný polymér, polymér nerozpustný v kyseline a, voliteľne, aspoň jeden plastiñkátor,voliteľne farbivo a vodné rozpúšťadlo. Gélová hmota je užitočné pri výrobe enterických mäkkých kapsúl.0018 Filmotvomý, vo vode rozpustný polymér má proteínovú povahu, je to napríklad želatína. Želatína sa môže extrahovať zo živočíšnych kostí alebo kože a bloom hodnota je V rozsahu od približne 100 do približne 250.0019 Ďalším opísaným ñlmotvomým, vo vode rozpustným polymérom môže byť uhľovodik, napríklad hydroxypropylmetylcelulóza alebo metylcelulóza. Polymér nerozpustný v kyseline pozostáva z kopolymérov kyseliny akrylovej a kyseliny metakrylovej. Medzi ďalšie opísané polyméry, ktore nie sú rozpustné v kyseline, patria kopolyméry kyseliny metakrylovej a kyseliny akrylovej, estery acetátcelulózy, napríklad ftalát, butyrát, ftalát hydroxypropylmetylcelulózy a ich soli.0020 Obalová kompozícia podľa predloženého vynálezu obsahuje aspoň jeden plastifikátor, ktorý pozostáva z glycerolu a trietylcitrátu. Ďalšie opísané plastifikátory sú vybrané zo skupiny, ktorá zahŕňa sorbitol, glycerol, polyetyélnglykol, polyalkoholy s 3 až 6 atómamí uhlíka, kyselinu citrónovú, estery kyseliny citrónovej, napríklad trietylcitrát a ich kombinácie.0021 Použitým rozpúšťadlom môže byť voda alebo vodný roztok zásady, napríklad amoniaku, hydroxidu sodného, hydroxidu draselného, etyléndiamínu, hydroxylamínu, trietanolamínu alebo vodné alkoholické roztoky rovnakých látok. Koncentrácía zásady je

MPK / Značky

MPK: A61K 31/4402, A61P 19/10, A61K 31/663, A61K 31/00, A61K 9/48, A61P 1/10, A61K 31/4439, A61K 31/355, A61P 1/04

Značky: obalů, mäkkého, kompozícia, výrobu, kapsúl, enterická

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/23-e17071-entericka-kompozicia-na-vyrobu-makkeho-obalu-kapsul.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Enterická kompozícia na výrobu mäkkého obalu kapsúl</a>

Podobne patenty