Číslo patentu: E 16572

Dátum: 26.09.2007

Autor: D'amato Gianfranco

Je ešte 15 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

0001 Tento vynález sa vzťahuje na viacvrstvovú nádobu a osobitne na nádobu obsahujúcu otvor nádoby adno nádoby, kde s výhodou najmenej jedna vonkajšia stena obsahuje určený vyberateľný stenový výsek, ktorý odkrýva informácie.0002 V súčasnosti sú v doterajšom stave techniky známe obaly, ktoré majú etiketu určenú na odkrytie pôvodne skrytých informácií. Na tento účel používateľ uchopí štítok etiketu alebo aspoň jej časť astiahne ju. Zdôvodu tohto stiahnutia sa informácia skryje amôže sa nachádzať na vnútornej strane etikety alebo na vonkajšej strane vrstvy, ktorá sa pôvodne nachádzala pod ňou. Informáciu sa tiež môže nachádzať na kúsku ukrytom za etiketou, napr. na nálepke.0003 Rôzne typy obalov sú známe z patentov DE 697 12 370 T 2 a DE 698 07 259 T 2.0004 V obale podľa DE 697 12 370 T 2 sa nachádza na povrchu obalu viacvrstvová etiketa, pričom jedna etiketa alebo viacero etikiet je uložených rovnobežne na povrchu a etikety sú pripevnené alebo sa dajú z etikety stiahnuť.0005 Okrem toho je z praxe známy iný typ viacvrstvového obalu, kde nádoba na pitie, konkrétne pohár, je skombinovaný s izolačným puzdrom. Obidve pozostávajú hlavne z kartónu a vyrábajú sa osobitne. Izolačné puzdro má zvlnený povrch na účel izolácie a voľne sa zospodu nasúva na pohár pred naplnením pohára. Puzdro môže slúžiť ako nosič informácií, napr. reklamy. Keďže nie je natrvalo pripevnené k poháru,dá sa z neho vybrať.0006 Tento obal predstavuje jednoduché riešenie, má však nevýhodu vtom, že puzdro je od nádoby na pitie oddelené apredajcovia vstánku ho musia pred odovzdaním zákazníkovi zložiť, takže na vytvorenie finálnej fonny obalu je potrebné osobitné uskladnenie, ako aj práca pri skladaní.0007 Nádoba podľa preambule nároku 1, je napríklad opísaná v dokumente W 0 A- 01/38180.0008 Vynález vychádza zo zámeru poskytnúť lacnú a jednoduchšiu nádobu vyššie uvedeného typu spolu so stenovým výsekom, s ktorou sa ľahko manipuluje. Tento zámer sa rieši znakmi hlavného nároku.0009 Aspoň vonkajšia stena pohárika sa skladá z dvojrozmernej vopred vyrezanej časti, ktorá môže byť spojená so sebou. Táto štruktúra predstavuje nákladovo efektívnu a rýchlu produkciu pohára s vyberateľným stenovým výsekom.0010 Prístupový úsek nadväzuje na stenový výsek v prekrývajúcej časti vopred vyrezanej časti. Prístupový úsek je vytvorený tak, že časť vykrojená v strednej časti koncového okraja vopred vyrezanej časti, pričom uvedená časť je tvorená dvoma okrajmi prebiehajúcimi v podstate rovnobežne s ohľadom na ďalšie, stojacimi zvisle-2 na koncový okraj, a susedné stenové sekcie. Ak vopred vyrezaná časť je spojená sama so sebou, materiál vopred vyrezanej časti neprekrýva v oblasti prístupového úseku, a v dôsledku vybrania vyrobené tak s ohľadom na obvodové steny pohára,stenové výseky možno ľahšie dvíhat prstami používateľa a byť oddelené.0011 Vyberateľný stenový výsek je vo forme štítku apredstavuje integrovanú súčasť vonkajšej steny. Vďaka vhodným rozmerom sa dá veľmi ľahko a bez zasahovania do iných súčasti ľahko z nádoby uvoľniť po uchopeni rukami. Ked ako nosič informácii slúži samotný stenový výsek a ak je okrem toho potrebné udržať stanovený tvar počas určitého obdobia používania, je vyrobený z relatívne odolného alebo tuhého materiálu. Vonkajšia stena nádoby je s výhodou vyrobená z toho istého materiálu.0012 Vopred určená Iomová čiara určuje veľkosť, tvar a umiestnenie stenového výseku. To umožňuje rýchle a čisté oddelenie stenového výseku od vonkajšej steny vo veľkosti, tvare a polohe požadovanej výrobcom.0013 Vopred určená Iomová čiara stenového výseku je v podstate vyhotovená ako perforácia. Perforácia umožňuje rýchle oddelenie stenového výseku od vonkajšej steny. Lomová čiara je doplnená reznou líniou, ktorá nemá žiadnu perforáciu, tak že oddelený povrch stenového výseku je hladký v tejto oblasti, a nemá žiadne perforačné pásy.0014 Vtejto súvislosti sa používa papier, kartón, plast alebo podobný materiál,pričom tieto materiály môžu byť potiahnuté, ak je to dôležité pre účel nádoby. To sa vzťahuje najmä na jedlo a ich príslušné nádoby.0015 Ako nosič informácií teda môže slúžiť samotný stenový výsek. Alternatívne sa môžu po jeho odobrati ukázať informácie, ktoré predtým zakrýval. Aby sa uľahčilo odobratie stenového výseku pre používateľa, je možné zvoliť materiál stenového výseku a/alebo vonkajšej steny tak, aby používateľ mohol stenový výsek zo súpravy odstrániť.0016 Na účel odhalenia informácii sa môže stenový výsek odstraňovať čiastočne alebo úplne. V prvom prípade zostáva stále spojený so stenou. V druhom prípade sa od steny úplne oddelí. Pri odstraňovaní stenového výseku sa v oboch prípadoch na vonkajšej stene otvorí pre používateľa okienko.0017 Tento obal sa môže používať na servírovanie, najmä v gastronómii (napríklad v bufetoch), na jedlo alebo nápoje. Keďže v tejto oblasti aplikácie sú výrobné náklady velmi dôležité, nádoba môže byť vyrobená z papiera, kartónu, plastu alebo podobného materiálu.0018 Nádoba je zložená minimálne z dvoch stien, t.j. vnútornej a vonkajšej steny,ktoré sú od seba oddelené za účelom izolácie. Vďaka tomuto priestoru vznikne medzi stenami izolačný priestor, ktorý tiež môže byť od okolia oddelený na uchovávanie tekutiny, predovšetkým vzduchu.0019 Počas použitia, dobré izolačné hodnoty, ktoré sa takto dosiahnu, prinášajú tú výhodu, že do takejto dvojstennej nádoby, predovšetkým pohára, sa môže nalievať čerstvo uvarená káva. Používateľ potom môže uchopiť nádobu rukou, aj keď má káva ešte vysokú teplotu.0020 Stenový výsek, ktorý tvorí štítok, je relatívne tuhý, rovnako ako vonkajšia stena nádoby, aby sa uľahčilo odobratie vonkajšej steny a aby mal určitú odolnosť potrebnú na budúce použitie.0021 Nádoba, a predovšetkým nádoba so stenovým výsekom na vonkajšej stene,predstavuje ďalší nosič informácii, ktorý si vyžaduje spoluprácu spotrebiteľa vtom,že spotrebiteľ rozozná stenový výsek, chápe jeho funkciu a stenový výsek otvorí, aby sa dostal k dalším informáciám.0022 Toto vyhotovenie vynálezu teda rieši dva ciele, konkrétne optimalizáciu izolácie aposkytnutie najpN zakrytej aneprístupnej dodatočnej informácie.0023 vyberateľný stenový výsek je vytvorený ako súčasť nádoby, ktorá stále zaisťuje dostatočnú izoláciu výrobku v nádobe. Vonkajšia stena okrem toho zároveň slúži ako druhá stena dvojstenného pohára a taktiež zaisťuje rozmerovú stabilitu, keď sa stenový výsek odstráni na účel odhalenia dodatočných informácii. Vďaka medzere medzi týmito dvomi stenami sa stenový výsek dá okrem toho velmi ľahko odstrániť,pretože nie je pripojený na vnútornú stenu. To používateľovi uľahčuje manipuláciu so stenovým výsekom.0024 Vďaka tomu, že stenový výsek je tiež realizovaný ako súčasť nádoby, je možné predísť zvýšeniu nákladov vo výrobnom procese, pretože nie sú potrebné dodatočné pracovné kroky na výrobu a pripevnenie stenového výseku.0025 Vjednom výhodnom uskutočnení vynálezu je stenový výsek pravouhlý a má dĺžku L ašírku B. Dĺžka L sa rozprestiera vobvodovom smere aširka B sa rozprestiera vsmere obalenia. Pri tomto usporiadaní stenového výseku vsmere orientačných osí pohára sa stenový výsek dá zvonkajšej steny odstrániť alebo oddeliť mimoriadne ľahko a jednoducho.0026 Vďalšom uskutočnení tohto vynálezu môže byť určená lomová čiaradoplnená ohybovou čiarou, ktorá navzájom spája obidva konce určenej lomovej čiary.Tým sa dá predísť tomu, aby sa stenový výsek úplne oddelil od steny pohára. Stenový výsek tak zostáva pripojený k poháru.0027 Vjednom výhodnom uskutočnení tohto vynálezu môže mať stenový výsek potlač na vnútornej a/alebo vonkajšej strane. Preto sa dá napr. na jednu stranu stenového výseku umiestniť reklama a na druhú stranu stenového výseku vytlačiť zberateľská karta alebo bonusová karta pre dôležitého zákazníka.0028 Vjednom výhodnom uskutočnení tohto vynálezu môže byt na vonkajšej strane vnútornej steny vpodstate obvodová tlač. Tak sa dá zaistiť, že tlač bude viditeľná v akomkoľvek vzájomnom usporiadaní pohárov cez otvorený stenový výsek.4 Takýmto spôsobom je možné upustiť od presného umiestňovania vonkajšieho pohára vzhľadom na vnútorný pohár.0029 Vjednom priaznivom uskutočnení tohto vynálezu sa môže stenový výsek rozprestierať na vonkajšej stene okolo obvodového smeru pohára. Keďže pohár je uzavretý v obvodovom smere, ked ho používateľ drží v ruke, a dno pohára a otvor pohára sú tak zvislo zarovnané, odstránenie stenového výseku z vonkajšej steny sa používateľovi uľahčí umiestnením v obvodovom smere.0030 Vjednom výhodnom uskutočnení tohto vynálezu sa môže stenový výsek rozprestierať hneď vedľa okraja narezaného dielu vsmere obalenia pohára.0031 Tým sa uľahčí odstránenie stenového výseku, ak je narezaný diel so sebou spojený. keďže časť stenového výseku hneď vedľa okraja z dôvodu materiálových vlastností vyčnieva, a preto ho používateľ môže ľahko chytiť.0032 V ďalšom uskutočnení tohto vynálezu môže stenový výsek prečnievať cez okraj narezaného dielu tak, že ho prekrýva, a vytvárať držiak. Keď sa stenový výsek bude odstraňovať, tento jazýček sa dá veľmi ľahko uchopiť a proces odstránenia urýchliť.0033 Vďaišom uskutočnení tohto vynálezu môže mať narezaný diel vedľa stenového výseku držiak na ľahšie otváranie stenového výseku. Tento držiak môže byť rúčka pripevnená na stenový výsek, napríklad jazýček. Pomocou takéhoto zariadenia sa uchopenie a odstránenie stenového výseku pre používateľa výrazne uľahčí.0034 Vjednom mimoriadne výhodnom uskutočnení tohto vynálezu môže byť dlžka L stenového výseku väčšia než šírka B, pričom dĺžka L sa rozprestiera v obvodovom smere. vzájomný pomer týchto dvoch rozmerov môže mať vpI v na správanie stenového výseku pri trhaní. Keďže dĺžka L je väčšia než šírka B a d žka L sa rozprestiera v obvodovom smere, má to tiež tú výhodu, že poloha trhania je pre potreby používateľa lepšia.0035 V ďalšom uskutočnení tohto vynálezu môže byť stenový výsek umiestnený spôsobom nakloneným V uhle a. Z dôvodu šikmého umiestnenia stenového výseku sa na jednej strane môže zlepšiť odtŕhanie stenového výseku a okrem toho sa dá na vnútornej stene realizovať akýkoľvek počet orientácii tlače, pričom táto tlač je cez otvor stenového výseku vždy viditeľná.0036 Na druhej strane, dĺžka L stenového výseku sa tiež môže rozprestierať v smere k povrchovej čiare pohára, takže používateľ môže odstrániť stenový výsek aj vtedy, ak má nádoba inú polohu než vyššie opísaná poloha používania.0037 Je dobré, ak os súmernosti stenového výseku v obvodovom smere nádoby vytvára priesečník s okrajom stenového výseku, pričom tento okraj je hneď vedľa prístupového výseku a osobitne zaoblený. Poloha stenového výseku a priesečnika vzhľadom na os súmernosti je premenlivá vzávislosti od uhla a. Keďže stenový výsek je vtejto oblasti zaoblený. nesymetrické umiestnenie sa opticky nemusí dať

MPK / Značky

MPK: B65D 3/28, B65D 81/38, B65D 25/20

Značky: nádoba

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/23-e16572-nadoba.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Nádoba</a>

Podobne patenty