Spôsob výroby zásobníkov

Číslo patentu: E 16409

Dátum: 26.06.2007

Autori: Dick Robert, Myers Gary, Fedusa Anthony

Je ešte 15 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

0001 V priemysle na výrobu zásobníkov sú vyrábané v podstate rovnako tvarované nápojové zásobníky v masívnom meradle a relatívne hospodárne. Predložený vynález sa týka spôsobu výroby zásobníka podľa úvodnej časti patentového nároku 1. Takýto spôsob je napríklad uvedený je zverejnený v US-A-3759205.0002 Je opísaný spôsob výroby zásobníka podľa znakov patentového nároku 1. V niektorých uskutočneniach je Y o viac než 8 väčšie než X. V niektorých uskutočneniach je stena zásobníka v podstate priama. V niektorých uskutočneniach je priemer Y steny zásobníka v podstate jednotný. V niektorých uskutočneniach je koniec zásobníka tvarovaný na nasadenie uzáveru. V niektorých uskutočneniach je priemer steny blízko konca zásobníka zužovaný na W. V niektorých uskutočneniach zahŕňa zužovanie steny zužovanie nástrojom (angl. die necking). V niektorých uskutočneniach je zužovanie nástrojom uskutočňované bez prerazenia (angl. knockout). V iných uskutočneniach môže byť používané prerazenie. V niektorých uskutočneniach obsahuje rozširovanie priemeru zásobníka pomocou aspoň jedného rozširovacieho nástroja rozširovanie priemeru zásobníka viacnásobnými rozširovacími nástrojmi. V niektorých uskutočneniach ďalej spôsob výroby zahŕňa rozširovanie priemeru zásobníka na Z. V niektorých uskutočneniach je Z o viac než 20 väčšie než X. V niektorých uskutočneniach je rozširovaniepriemeru zásobníka časťou automatizovaného procesu.0003 Nasledujúci opis, ktorý je poskytnutý len prostredníctvom príkladua nepredstavuje obmedzenie vynálezu len na neho, bude najlepšie pochopenýv spojení s pripojenými výkresmi, na ktorých rovnaké vzťahové čísla označujúrovnaké prvky a súčasti, na ktorých obr.1 je perspektívny pohľad na jedno uskutočnenie rozširovacieho nástroja, ktorý sa používa na rozšírenie zásobníka s priemerom 2,087 na zásobník s priemerom 2,247 podľa jedného uskutočnenia predloženého vynálezu,obr. 2 je pohľad zhora na rozširovací nástroj z obr. 1 ukazujúci čiaru A-A obr. 3 je pohľad v priereze na rozširovací nástroj z obr. 1 a 2 pozdĺž čiary A-A,obr. 4 pohľad v priereze na rozširovací nástroj, ktorý sa používa na rozšírenie zásobníka s priemerom 2,247 na zásobník s priemerom 2,363 podľa jedného uskutočnenia vynálezu,obr. 5 je pohľad v priereze na rozširovací nástroj, ktorý môže byť používaný na rozšírenie zásobníka s priemerom 2,363 na zásobník s priemerom 2,479,obr.6 je pohľad v priereze na rozširovací nástroj, ktorý môže byť používaný na rozšírenie zásobníka s priemerom 2,479 na zásobník s priemerom 2,595,obr. 7 je pohľad v priereze na nástroj stanovujúci spodný profil telesa,obr. 8 je pohľad z boku na päť zásobníkov, kde každý nasledujúci zásobník predstavuje jeden stupeň rozširovania zásobníka s priemerom 2,087 na zásobník s priemerom 2,595 podľa jedného uskutočnenia vynálezu,obr. 9 je pohľad zhora na pät zásobníkov z obr. 8,obr. 10 je pohľad zdola na päť zásobníkov z obr. 8,obr. 11 je perspektívny pohľad na držiak základne zásobníka,obr. 12 je pohľad zhora na držiak základne zásobníka z obr. 11,ukazujúci čiaru A-A,obr. 13 je pohľad v priereze pozdĺž čiary A-A držiaka zákľadne zásobníka z obr. 11 a 12, EP 2 035166 34 938/Hobr. 14 je perspektívny pohľad na druhý držiak základne zásobníka,obr. 15 je pohľad zhora na držiak základne zásobníka z obr. 14,ukazujúci čiaru A-A, aobr. 16 je pohľad v priereze pozdĺž čiary A-A držiaka základne zásobníka z obr. 14 a 15.0004 V nasledujúcom podrobnom opise prednostných uskutočnení sa odvolávame na pripojené výkresy, ktoré tvoria jeho súčasť a na ktorých sú ukázané len prostredníctvom znázornenia špeciálne uskutočnenia, na ktorých môže byt vynález uplatnený. Je treba chápať, že napriek tomu môžu byť využité iné uskutočnenia a môžu byt uskutočnené konštrukčné zmeny bez odchýlenia sa z rozsahu predloženého vynálezu.0005 V jednom uskutočnení vynálezu spôsob výroby zásobníka obsahuje poskytnutie zásobníka, ktorý má priemer X a rozširovanie priemeru zásobníka na Y pomocou aspoň jedného rozširovacieho nástroja. V niektorých uskutočneniach je zásobník rozširovaný ďalej na priemer Z pomocou aspoň jedného ďalšieho rozširovacieho nástroja.0006 Uskutočnenia vynálezu môžu byt používané v spojení s akýmkoľvek zásobníkom, ktorý sa dá rozširovať, vrátane, avšak bez obmedzenia na zásobníky na nápoje, aerosóly a jedlo. Poskytnutý zásobník sa môže vyrábať prostredníctvom akéhokoľvek vhodného prostriedku, vrátane,avšak bez obmedzenia na, ťahanie, ťahu-protiťahu (angl. draw reverse draw),ťahania s redukciou steny, hlbokého ťahania, dvojdielneho drážkovania (angl. 2-piece seamed) a rázového vytlačovania. V niektorých uskutočneniach pozostáva zásobník z hliníka alebo z ocele. V niektorých uskutočneniach obsahuje hliník zliatinu, ako napr. Aluminum Association 3104, 3004, 5042,1060, 1070, pričom môžu byť použité taktiež oceľové zliatiny. V niektorých uskutočneniach má zliatina tvrdú povahu, ako napr. H 19 alebo H 39. V iných uskutočneniach sa používa kov mäkšej povahy.0007 V niektorých uskutočneniach sa aspoň jeden rozširovací nástroj 5, EP 2 035166 34 938/Hktorého príklad je ukázaný na obr. 1 -3, zavádza do otvoreného konca zásobníka na rozšírenie priemeru zásobníka z X na Y. Iný rozširovací nástroj môže byť zavádzaný do otvoreného konca zásobníka na rozšírenie priemeru zásobníka z Y na Z. Tento proces sa môže opakovať, pokial sa nedosiahne požadovaný priemer zásobníka. Obr. 3 -6 ukazujú sadu rozširovacích nástrojov, ktoré sa používajú na rozšírenie zásobníka s priemerom 2,087 na zásobník s priemerom 2,595. Štyri stupne rozširovania zásobníka je možné vidieť na obr. 8 - 10.0008 Postupné rozširovanie zásobníka, ktorý pozostáva zo zliatiny s tvrdou povahou, za použitia niekoľkých rozširovacích nástrojov zväčšujúcich sa priemerov, na rozdiel od použitia jedného rozširovacieho nástroja umožňuje,aby bol priemer zásobníka rozšírený až o približne 25 bez prasknutia,zvraštenia, deformácie alebo iného zničenia zásobníka 70 obsahujúceho kov. Keď sa rozširuje zásobník konštruovaný z mäkšej zliatiny, dá sa rozšíriť zásobník o 25 za použitia jedného rozširovacieho nástroja. Počet rozširovacích nástrojov 5 na rozšírenie zásobníka 70 na požadovaný priemer bez výrazného poškodenia zásobníka závisí na stupni požadovaného rozšírenia, materiálu zásobníka, tvrdosti materiálu zásobníka a na hrúbke bočnej steny zásobníka. Napríklad, čím vyšší je požadovaný stupeň rozšírenia,tým je vyžadovaný väčší počet rozširovacích nástrojov. Podobne, pokiaľ má kov obsahujúci zásobník tvrdú povahu, bude vyžadovaný väčší počet rozširovacích nástrojov v porovnaní k rozširovaniam zásobníka pozostávajúceho z mäkšieho kovu na rovnaký stupeň. Taktiež, čím tenšia je bočná stena 80, tým väčší počet rozširovacích nástrojov bude vyžadovaný. Progresivne rozširovanie za využitia radu rozširovacích nástrojov môže poskytnúť zväčšenie v priemere zásobníka 70 v rade 25 , ak sa uvažovalo s väčším rozšírením tak až potiaľ, pokiaľ kov nie je výrazne zničený v priebehu rozširovania. V niektorých uskutočneniach je priemer zásobníka 70 rozširovaný viac než 8 . V iných uskutočneniach je priemer zásobníka rozširovaný menej než 8 , viac než 10 , viac než 15 ,viac než 20 , viac než 25 alebo viac než 40 .Aj iné percentuálne hodnoty rozšírenia sú uvažované a sú v rámci rozsahu v niektorých uskutočneniach

MPK / Značky

MPK: B21D 51/26, B65D 1/16

Značky: zásobníkov, spôsob, výroby

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/23-e16409-sposob-vyroby-zasobnikov.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Spôsob výroby zásobníkov</a>

Podobne patenty