Montážny komponent a spôsob výroby montážneho komponentu

Číslo patentu: E 16343

Dátum: 23.09.2010

Autor: Studniorz Thilo

Je ešte 15 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

0001 Predložený vynález sa týka montážneho komponentu, podľa úvodnej časti nároku 1. Ďalej je vynález zameraný na spôsob výroby takéhoto montážneho komponentu.0002 V mnohých oblastiach, v ktorých sa musia navzájom spájať rovné,plošné dielce, popr. dielce stakýmito spojovacími oblasťami, prebieha toto spájanie pomocou nitových alebo skrutkových spojov, ktoré sa vyrábajú relatívne nákladne a draho.0003 Príkladom sú závesné zariadenia pre nosné lišty, ktoré sa bežne skladajú z dvoch rozdielnych dielcov, menovite zjedného základného dielca,ktorý má na svojom dolnom konci spojovací úsek, vytvorený k pripojovaniu na nosnú lištu pre zavesené stropy, a vjeho hornej oblasti zahŕňa spojovaciu oblasť, ktorá je spojená so zodpovedajúcou spojovacou oblasťou pružinovo elastického spojovacieho dielca závesného zariadenia. Pružinovo elastický spojovací dielec je bežne vytvorený v tvare U a má v každom zo svojich ramien dve diery, cez ktoré sa môže zasúvať tyčovitý upevňovací dielec. Na základe predpätia pružinovo elastického spojovacieho dielca v tvare U sa tyčovitý upevňovací dielec spája zovretím so spojovacím dielcom, takže sa môže vyrábať nastaviteľné spojenie medzi spojovacím dielcom a upevňovacím dielcom. Upevnenie spojovacieho dielca na nákladnom dielci prebieha bežne pomocou nitového spojenia, ktoré sa vyrába nákladne a je spojené s relatívne0004 Tiež v ďalších oblastiach, hlavne pri výrobe kovových alebo plastových profilov, sú často potrebné spojenia rovných plošných spojovacích oblastí.0005 Z EP 0 557 213 A 1 je známy montážny komponent úvodomuvedeného druhu. Zmontovanie prvého a druhého dielca pritom prebieha pomocou dvojstupňového priebehu zasúvania. Podobný montážny komponent je známy tiežzDE 44 33 651 A 1.0006 Úlohou predloženého vynálezu je poskytnúť montážny komponent úvodom uvedeného druhu, ktorá sa dá vyrobiť jednoducho a cenovo výhodne. Ďalej sa má poskytnúť spôsob výroby takéhoto montážneho komponentu. 0007 vychádzajúc z montážneho komponentu úvodom uvedeného druhu sa táto úloha rieši podľa vynálezu pomocou znakov nároku 1.0008 Spôsob výroby takéhoto montážneho komponentu podľa vynálezu je opísaný v nároku 15 spôsobu.0009 Podľa vynálezu nie je potrebný žiadny dodatočný spojovací diel,aby sa vzájomne spojili oba oba dielce montážneho komponentu. Pomocou rovnej, plošnej konštrukcie spojovacích oblastí sa oblasť materiálu môže práve ohýbať von z roviny určitej spojovacej oblasti, pričom toto ohýbanie von prebieha tak, že sa vytvára typ čiastkového závitového úseku na každej z oboch spojovacích oblastí. Príslušné vytvorené spojovacie úseky majú šikmo prebiehajúce vodiace plochy, ktoré pri zábere do seba ležia na sebe a otáčaním oboch dielcov voči sebe v zmysle pohybu skrutky sa oba dielce sťahujú k sebe a nakoniec sa spolu pevne spájajú.0010 U navzájom spojených dielcov pôsobia hrany práve ako dosadacie hrany, takže vo vopred danom smere zaťaženia, teda napríklad v kolmom smere v prípade montážneho komponentu, vytvoreného ako závesné zariadenie, sa môžu zachytávať sily a oba dielce montážneho komponentu sa bezpečne držia pohromade.0011 Podľa prednostného uskutočnenia vynálezu leží druhý koniec oblúkovitej hrany vrovine spojovacej oblasti. Prednostne leží koniec ďalšej hrany, ležiacej odvrátene od oblúkovitej hrany, tiež v rovine spojovacej oblasti. Tým sa zaručuje, že sa pri otáčaní proti sebe navzájom oboch dielcov tieto úplne sťahujú dohromady a rovné plošné spojovacie oblasti vzmontovanom stave nakoniec na seba doliehajú.0012 Výhodne sú jedna alebo niekoľko zoblúkovitých hrán tvorené pomocou oblúkovitej štrbiny, vytvorenej v príslušnej spojovacej oblasti. Týmto spôsobom sa môžu požadované oblúkovité hrany vytvárať veľmi jednoducho,bez toho aby sa materiál dielcov podstatne zoslaboval. Zásadne je tiež možné,že namiesto štrbín sa do dielcov vytvárajú väčšie otvory, dokiaľ sa nevytvoriapráve požadované oblúkovité hrany pomocou týchto otvorov.0013 Podľa ďalšieho prednostného uskutočnenia vynálezu sú spojovacie úseky dielca usporiadané práve na tej istej strane dielca. Tým sa zaručuje, že na jednej strane dielca sú usporiadané práve aspoň dva spojovacie úseky, ktoré môžu zaberať práve v dvoch spojovacich dielcoch,usporiadaných na jednej strane druhého dielca.0014 Prednostne je ďalšia hrana vytvorená priamočiaro. Hlavne prebieha pritom ďalšia hrana, vychádzajúc zkonca oblúkovitej hrany,v radiálnom smere smerom von alebo smerom dovnútra. Priamočiara hrana môže zvlášť dobre zachytávať sily, objavujúce sa v zmontovanom stave, lebo sa môže navrhnúť tak, že vyskytujúce sa sily pôsobia v podstate kolmo na hranu.0015 Podľa ďalšieho prednostného uskutočnenia vynálezu sú jedna alebo niekoľko oblúkovitých hrán vytvorené ako čiastočne kruhová hrana,hlavne ako štvrťkruhový oblúk. Tým je zaistené, že je bezproblémovo možné otáčanie dielcov proti sebe navzájom k spájaniu oboch dielcov. Zásadne nemusia byt hrany vytvorené matematicky presne čiastočne kruhovo, lebo napríklad pomocou tolerancií pri vyrábaní štrbín alebo otvorov tiež u nie ideálne čiastočne kruhových hrán je možné otáčanie dielcov proti sebe navzájom. 0016 Podľa ďalšieho prednostného uskutočnenia vynálezu sú spojovacie úseky spojovacej oblasti navrhnuté práve bodovo symetricky k spoločnému stredovému bodu čiastočne kruhových hrán. Hlavne majú čiastočne kruhové hrany práve ten istý stredový bod. Tiež toto vytvorenie podporuje jednoduché otáčanie oboch dielcov proti sebe navzájom pri spájaní. 0017 Prednostne majú čiastočne kruhové hrany spojovacej oblasti práve ten istý polomer. Pritom majú prednostne čiastočne kruhové hrany jednej zo spojovacich oblastí polomer väčší než čiastočne kruhové hrany ďalšej spojovacej oblasti. Tým je zaručené, že spojovacie úseky môžu pri spájaní do seba navzájom zasahovať a dajú sa proti sebe otáčať.0018 Podľa ďalšieho prednostného uskutočnenia vynálezu prebieha práve ďalšia hrana, nadväzujúca na čiastočne kruhovú hranu sväčším polomerom, vychádzajúc z konca čiastočne kruhovej hrany v radiálnom smeresmerom dovnútra, zatiaľ čo práve ďalšia hrana, nadväzujúca na čiastočne kruhovú hranu s menším polomerom, prebieha vychádzajúc z konca čiastočne kruhovej hrany v radiálnom smere smerom von.0019 Podľa ďalšieho prednostného uskutočnenia vynálezu sú oba dielce a hlavne spojovacie oblasti spolu navzájom zaistené. Na to môžu byt napríklad v spojovacích oblastiach oboch dielcov vytvorené vrúbky alebo iné západkové členy, ktoré pri dielcoch otočených navzájom proti sebe do seba navzájom zapadajú alebo za seba zaberajú.0020 Prednostne je spojenie medzi prvou a druhou spojovacou oblasťou vytvorené rozoberateľne. To sa môže dosiahnuť napríklad bez alebo so skôr menovaným západkovým spojením alebo pomocou dodatočného skrutkového spojenia. Zásadne je tiež možné, že sa tieto po úplnom otočení dielcov proti sebe navzájom spolu spájajú nerozoberateľne. Napríklad toto môže prebiehať pomocou spôsobu spájania tlakom ako je klinčovanie alebo krimpovanie alebo pomocou zvierania, zmačknutia, stlačenia, zvárania,zlepenia alebo znítovania.0021 Prednostne pozostávajú prvý dielec a/alebo druhý dielec z kovu alebo z plastu.0022 Montážny komponent podľa vynálezu sa môže používať napríklad ako závesné zariadenie pre nosné lišty, hlavne pre zavesené stropy alebo tomu podobné. Takéto závesné zariadenie zahŕňa základný diel, ktorý je vytvorený k spájaniu s nosnou lištou, a pružinovo elastický spojovací diel, upevnený na základnom diele, ktorý je vytvorený k nastaviteľnému spájaniu základného dielu s upevňovacím dielom. Závesné zariadenie je vytvorené pomocou montážneho komponentu, vytvoreného podľa vynálezu, pričom základný diel sa vytvárapomocou prvého dielca a spojovací diel pomocou druhého dielca.0023 Ďalšie prednostné uskutočnenia sú uvedené vo vedľajších nárokoch. 0024 Vynález sa ďalej bližšie vysvetľuje podľa príkladov uskutočnenias ohľadom na výkresy na týchto znázorňujúobr.1 znázornenie závesného zariadenia podľa stavu

MPK / Značky

MPK: F16B 5/10, F16B 5/07, E04B 9/18

Značky: montážneho, spôsob, montážny, výroby, komponentu, komponent

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/23-e16343-montazny-komponent-a-sposob-vyroby-montazneho-komponentu.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Montážny komponent a spôsob výroby montážneho komponentu</a>

Podobne patenty