Zariadenie na cirkuláciu zrna

Číslo patentu: E 1633

Dátum: 03.03.2004

Autori: Wellenbrock Lothar, Brautferger Norbert

Je ešte 15 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

0001 Vynález sa týka zariadenia podľa predvýznakovej časti nároku l. Také zariadenia sapoužívajú hlavne V obilninárstve pri sušení a/alebo skladovaní zma.0002 Čerstvo zožaté zmo má obsah vlhkosti, ktorý neumožňuje bezškodove skladovanie. Vlhké zmo vytvára stále sa zväčšujúce tepelné centrá, ktoré zmo ničia. Okrem toho sa v ňomPred vlastným skladovaním sa preto musí čerstvo zobrané zmo dostatočne vysušiť, čo sa spravidla realizuje vo vysúšacích silách. Pritom sa čerstvo zožaté zrno zavádza kontinuálne alebo v cykloch zhora do vysušiaceho sila, zatiaľ čo sa zospodu do Vysúšacieho sila fúka suchý a teplý vzduch. Suchý vzduch odvádza zo zma určité množstvo vlhkosti a ako odpadový vzduch uniká z homej oblasti vysúšacieho sila. Na urýchlenie vysúšacieho procesu sa zmo neustále prevracia a premiešava. Na ten účel je všeobecne známe použitie cirkulačného zariadenia uloženého a obiehajúceho v hornej oblasti vysúšacieho sila. Toto cirkulačne zariadenie je vybavené viacerými vedľa seba usporiadanými a poháňanými závitovkovými dopravníkmi., ktoré zaberajú do skladovaného zrna a vždy ho cirkulujú zospodu nahor. Vplyvom obežného pohybu cirkulačného zariadenia a radiálnou zmenou polohy jednotlivých závitovkových dopravmkov zasiałmu závitovkové dopravníky všetky oblasti skladovanéhoPo postačujúcom vysúšacom procese sa zrno premiestni na skladovanie do príslušného kruhového skladovacieho sila alebo do plošných skladovacích hál, kde musí byť ďalejprevetrávané a/alebo cirkulované. Tým sa zabraňuje vzniku tepelných centier.Príslušné cirkulačné skladovacie zariadenie pre zmité plodíny pre kruhové skladovacie silo sa napríklad opisuje v spise DE-OS 27 21 782. Toto cirkulačné skladovacie zariadenie pre zmité plodíny je umiestnené uprostred skladovacieho sila, je pevne so skladovacím silom spojené, a v podstate pozostáva z dopravného valca a poháňaného závitovkového dopravníka. Uskladnené zrno kĺže cez. kónické dno do oblasti závitovkového dopravníka a závitovkovým dopravníkom sa dopravuje cez dopravný valec do hornej oblasti skladovacieho sila a zase sa pokladá nauskladnené zmo. Tak vzniká obežný dopravný pohyb.Toto cirkulačné skladovacie zariadenie pre zrnité plodiny je vyhotovené ako pevná súčasť skladovacieho sila a preto sa predpokladá len pre tento jediný prípad použitia. Použitie v plošných skladovacích halách je vzhľadom na obmedzené oblasti pôsobnosti úplne vylúčené,čo oblasť použitia tohto cirkulačného skladovacieho zariadenia pre zrnité plodiny veľmi silne obmedzuje. Cirkulačné skladovacie zariadenie pre zmité plodiny je tiež vzhľadom na potrebnýdopravný valec veľmi konštrukčne nákladné a výrobne drahé.0003 spravidla sa ale zrno po vysušení premiestni do veľkoplošných skladovacích hál, kde sa plošne rozsype. Cirkulácia sa tu obvykle realizuje pomocou manuálnych prevrstvovaní, čo je fyzicky namáhavé a viaže hodne pracovných síl. Je tiež všeobecne známe používať na církuláciu zrna ťažkú techniku prekládky, ktorá ale nie je všade k dispozícii a okrem toho je veľmi drahá.Zo spisu DE 35 00 881 Al je teraz známa zavrtávacia závitovka na obracanie a kyprenie zrna v zásobných sýpkach, ktorá v podstate pozostáva z ručnej vŕtačky a závitovkového dopravníka,upnutého v iučnej vŕtačke. Závitovkový dopravník má pritom dĺžku, ktorá zodpovedá výške nasypaného zrna. Na opretie závitovkového dopravníka proti dnu sila je špička závitovkového dopravníka vybavená guľôčkou. Tento závitovkový dopravník sa dá použiť ako v kruhových skladovacích silách, tak aj v plošných skladovacích halách, pričom je však efekt hlavne v skladovacích halách relatívne malý. Tak sa musia na prekonávaníe odporov závitovkového dopravníka otáčajúceho sa v zme, vynakladať značné telesné sily, aby sa závitovkový dopravník počas prevádzky udržal vo svojej pracovnej pozícii a miestne sa pohyboval dopredu. Preto sa môžu tieto zavrtávacie závitovky ovládať len veľmi krátku dobu, čo použitie vplošných skladovacích halách prakticky vylučuje.V spise US-A 4 491 422 je teraz známe obdobné zariadenie na církuláciu zrna zo spodnej do homej skladovacej oblasti, ktoré je pn rovnakej konštrukcii vybavené doplnkovou brzdiacou doskou, ktorá pôsobí proti hmotnostným a dopravným silárn a bráni vnoreniu zariadenia do0004 V spise US-A 5 980 100 sa opisuje zariadenie na zachádzanie s kvapalinou, napríklad na miešanie alebo odvetrávanie odpadových vôd. Toto zariadenie pozostáva zo závitovkového kolesa a hnacej jednotky pre závitovkové koleso. Hnacía jednotka a závitovkové koleso súspolu spojené pomocou spojovacej jednotky. Toto zariadenie má odpadovú vodu v oblastizávitovkovélho kolesa víriť a vo zvláštnom prípade použitia zavádzať do vody cez vedenie0005 Úlohou Vynálezu je preto vyvinúť zariadenie daného druhu na cirkuláciu zrna, ktoré je použiteľné časovo neobmedzene a na cirkuláciu nie je potrebná žiadna ručná sila. Táto úloha sa rieši význakovými znakmi nároku l. Výhodné uskutočnenia zariadenia vyplývajú zo závislých0006 Nové zariadenie so svojimi oboma príkladmi uskutočnenia odstraňujú uvedenéPritom zvláštna výhoda spočíva v tom, že zariadenie je nesené zmom. Tým odpadajú pri stacionárnych zariadeniach všetky inak potrebné spojenia alebo opory s vysúšacím alebo skladovacím silom. To činí Stacionárne zariadenie nezávislým na druhu sila a tým rozširuje svoju oblast použitia. Stacionárne, zmom nesené zariadenie, nepotrebuje preto tiež žiadnu stálu obsluhujúcu osobu, ktorá musí zariadenie pridržiavať a viesť. To rozhodujúcim spôsobom0007 Oblasť použitia sa ešte rozšíri tým, že je zariadenie uskutočnené ako mobilné zariadenie. Potom sa môže používať i vo veľkoplošne uskutočnených násypoch zrna, ako je to napríldad prípadom v plošných skladoch pre zrno. Pritom je mobilne zariadenie poháňané spätnými silami dopravovaného zrna, vznikajúcimi v plniacom priestore. Tým sa ušetria mechanické hnacie jednolky pre dopredný pohyb zariadenia. Zvláštnou výhodou je, že sa dá plniaci priestor mobilného zariadenia ľahko uzatvoriť, takže mobilné zariadenie môže byť nasadené apoužívané aj v stacionárnej prevádzke. To opäť rozširuje oblasť použitia zariadenia.0008 Vynález sa bližšie objasňuje na základe dvoch príkladov uskutočnenia. K tomu obrázky ukazujúobr. 1 bočný pohľad na stacionáme zariadenie so smerom nahor otvoreným oporným telesom,obr. 2 pôdorysný pohľad podľa obr. l, obr. 3 bočný pohľad na Stacionárne zariadenie so smerom nadol otvoreným oporným telesom,obr. 4 bočný pohľad na Stacionárne zariadenie s uzatvoreným a dutým oporným telesom, obr. 5 bočný pohľad na stacionáme zariadenie s doskovitým opomým telesom, obr. 6 bočný pohľad na mobilné zariadenie, obr. 7 iný bočný pohľad na mobilné zariadenie, obr. 8 pôdorysný pohľad na mobilné zariadenie, aobr. 9 bočný pohľad na mobilné zariadenie so špeciálnym závitovkovým dopravníkom.0009 Stacionárne zariadenie na cirkuláciu zrna podľa obr. 1 až obr. 5 pozostáva pri danom zariadení zo závítovkového dopravníka 1 a hnacej jednotky 2 pre závitovkový dopravník 1. Závítovkový dopravmk 1 a hnacia jednotka 2 sú spolu uvoľniteľne spojené pomocou spojovacej jednotky 3, takže podľa prípadu použitia môže byť použitý závitovkový dopravník 1 s voliteľnou dĺžkou. Závitovkový dopravník 1 má výhodne vnútomý vodiaci kanál 4 s radíálnymi výstupnými otvormi 5, ktoré sú pomocou zásobovacej hadice 6 spojené s jednotkou 7 na zásobovanie vzduchom alebo tekutinou. Hnacia jednotka 2 sa výhodne poháňa elektricky aje pomocou upevňovacích elementov 8 nehybne spojená s oporným telesom 9.Podľa obr. 1 a obr. 2 je opomé teleso 9 vytvorené hmcovito a má preto dnovú dosku 10 a obvodovú stenu 11. Pritom môže byť dnová doska 10 vytvorená kruhová, mnohouholníková alebo aerodynamická Otvorená strana hmcovitého oporného telesa 9 sa nachádza hore. Dnová doska 10 je k osi závítovkového dopravníka 1 orientovaná v pravom uhle a má veľkosť, ktorá je prispôsobená dopravnému výkonu závítovkového dopravníka 1. Pritom je veľkost dnovej dosky 10 zvolená tak, aby nosné sily oporného telesa 9 udržiavali zariadenie na povrchu zrna. Na základe orientácie otvorenej strany hrncovitého opomého telesa 9 smerom nahor je hnaciajednotka 2 vsadená do opomého telesa 9 a upevnená na dnovej doske 10.Dnová doska 10 má ďalej brzdiacu dosku 12, ktorá je usporiadané rovnobežne s osou závítovkového dopravníka l a orientovaná radiálne voči osi závítovkového dopravníka 1. Pritom má brzdiaca doska 12 plošnú veľkosť, ktorá je prispôsobená veľkosti lcrútiaceho momentu na závítovkovom dopravníku 1. Brzdiaca doska 12 je výhodne výškovo prestaviteľná a usporiadania v dnovej doske 10 aretovateľná do rôznych polôh, aby sa umožnilo nastavenie na rôzne, k jednotlivým prípadom použitia sa vzťahujúce veľkosti krútiaceho momentu naObr. 3 ukazuje rovnaké zariadenie s taktiež hmcovito vytvoreným opomým telesom 9, ktoré jevšak svojou otvorenou stranou orientované smerom nadol. Aj tu je brzdíaca doska 12 vytvorená posuvne a aretovateľne.Na obr. 4 sa predstavuje zariadenie na cirkuláciu zrna, ktoré opäť pozostáva zo závítovkovéhodopravníka l, hnacej jednotky 2 a oporného telesa 9, pričom opomé teleso 9 je uskutočnené ako

MPK / Značky

MPK: B01F 7/24, B65D 88/00, B01F 15/00, B01F 13/00, A01F 25/00, F26B 9/06

Značky: zariadenie, cirkuláciu

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/23-e1633-zariadenie-na-cirkulaciu-zrna.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zariadenie na cirkuláciu zrna</a>

Podobne patenty