Prevodovka s dvojitou spojkou a spôsob riadenia prevodovky s dvojitou spojkou

Číslo patentu: E 15593

Dátum: 05.07.2010

Autori: Bothe Edgar, Neudörfer Sascha

Je ešte 15 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Vynález sa týka prevodovky s dvojitou spojkou pre motorové vozidlo, s jedným prvým as jedným druhým vstupným hriadeľom prevodovky ako aj s najmenej jedným hnacím hriadeľom, predovšetkým s prvým a druhým hnacím hriadeľom, pričom k prvému vstupnému hriadeľu prevodovky prislúcha prvá trecia spojka a určité prevodové stupne,výhodnejšie prvý, tretí, piaty a/alebo siedmy prevodový stupeň, a k druhému vstupnému hriadeľu prevodovky prislúcha druhá trecia spojka a určité iné prevodové stupne, výhodnejšie druhý, štvrtý a/alebo šiesty prevodový stupeň, pričom prevodové stupne sú tvorené viacerými dvojicami ozubených kolies zakaždým spájajúcimi vstupný hriadeľ prevodovky a hnací hriadeľ, pričom dvojice ozubených kolies sú zakaždým tvorené jedným pevným ozubeným kolesom a jedným posuvným. ozubeným kolesom, pričom ku každému z posuvných ozubených kolies prislúcha jedno synchronizačnć zariadenie, a pričom synchronizačnćzariadenia vykazujú viaceré spolupôsobiace trecie plochy.Ďalej sa vynález týka spôsobu riadenia prevodovky s dvojitou spojkou, pričom prevodovka s dvojitou spojkou vykazuje jeden prvý a jeden druhý vstupný hriadeľ prevodovky ako aj najmenej jeden hnací hriadeľ, predovšetkým prvý a druhý hnací hriadeľ,pričom k prvému vstupnému hriadeľu prevodovky prislúcha prvá trecia spojka a určité prevodové stupne, výhodnejšie prvý, tretí, piaty a/alebo siedmy prevodový stupeň,a kdruhému vstupnému hriadeľu prevodovky prislúcha druhá trecia spojka aurčité iné prevodové stupne, výhodnejšie druhý, štvrtý a/alebo šiesty prevodový stupeň, pričom prevodové stupne sú tvorené viacerými dvojicami ozubených kolies zakaždým spájajúcimi vstupný hriadeľ prevodovky a hnací hriadeľ, pričom dvojice ozubených kolies sú zakaždým tvorené jedným pevným ozubeným kolesom a jedným posuvným ozubeným kolesom, pričom k posuvným ozubeným kolesám prislúchajú viaceré synchronizačnć zariadenia, pričom synchronizačnć zariadenia vykazujú viaceré spolupôsobiace trecie plochy a pričom pri preradení nízkych prevodových stupňov na vyšší prevodový stupeň sa na synchronizáciu príslušného vstupného hriadeľa prevodovky použije synchronizačnć zariadenie prislúchajúceinému vyššiemu prevodovćmu stupňu.Z DE 44 36 526 A 1 je známa prevodovka s dvojitou spojkou pre motorové vozidlo. Prevodovka s dvojitou spojkou vykazuje dva vstupné hriadele prevodovky a jeden jediný hnací hriadeľ, pričom k obidvom vstupným hriadeľom prevodovky zakaždým prislúcha jednatrecia spojka. Vstupné hriadele prevodovky sú vzájomne koncentricky usporiadané, celkovošest prevodových stupňov pre jazdu vpred je tvorených dvojicami ozubených kolies, pričom vstupné hríadele prevodovky a hnací hriadeľ sú vzájomne spojené dvojicami ozubených kolies. Posuvné ozubené kolesá prislúchajúce k prevodovým stupňom sú radené západkovými radiacimi spojkami. Radiace spojky sú vybavené ozubovým spojením ako západkovými prvkami prenosu sily. Dodatočné k hnaciemu hriadeľu je použitý synchronizačný hriadeľ,ktorý sa otáča s rovnakým počtom otáčok ako vonkajší vstupný hriadeľ. Synchronizačný hriadeľ je ďalej spojený cez viaceré synchronizačné dvojice ozubených kolies s vnútomým vstupným hriadeľom prevodovky, pričom každý zo synchronizačných dvojíc ozubených kolies je zakaždým príslúchajúcou synchronizačnou spojkou možné neotočne pevne uviesťdo záberu s vnútomým vstupným hriadeľom prevodovky alebo synchronizačným hriadeľom.Z DE 197 25 512 A 1 je známa synchronizovaná, viacstupňová čelná prevodovka s rozbehovou spojkou a predlohovým hriadeľom ako aj hlavným hriadeľom. Hlavný hriadeľ a predlohový hriadeľ sú vzájomne spojené cez dvojice ozubených kolies. Na hlavnom hriadeli je medzi dve posuvné ozubené kolesá umiestnená dvojčinná trecia spojka. Jedno posuvné ozubené koleso tu prislúcha k rozbehovému stupňu a iné posuvné ozubené koleso prislúcha k stupňu spätného chodu. Trecia spojka môže byť ako prvé spojená s posuvným ozubeným kolesom rozbehového stupňa a s hlavným hriadeľom, pričom súčiastky na primámej strane prevodovky sú akcelerované. Okrem toho je prostredníctvom tejto trecej spojky možné spojenie medzi posuvným ozubeným kolesom stupňa spätného chodu a hlavným hriadeľom,čím dochádza k pribrzďovaniu súčiastok na primárnej strane prevodovky. Posun trecej spojky sa uskutočňuje prostredníctvom radiaceho valca. Trecia spojka je stvámená ako synchronizačná spojka so synchronizačným kužeľom. K predlohovému hriadeľu a k hlavnému hriadeľu ďalej príslúchajú ďalšie dvojice ozubených kolies, pričom posuvné ozubené kolesá je možné s hlavným hriadeľom prevodovky spojit prostredníctvom zubovýchZ DE 601 02 807 T 2 je známa prevodovka s dvojitou spojkou pre motorové vozidlo s jedným prvým a s jedným druhým vstupným hriadeľom prevodovky. Prevodovka s dvojitou spojkou ďalej vykazuje dva hnacie hriadele. Posuvné ozubené kolesá prislúchajúce k hnacím hriadeľom je možné zablokovať prostredníctvom axiálne presúvateľných ovládacích objímok. Ovládacie objímky pôsobia bez synchronizačných zariadení spolu s posuvnýmí ozubenými kolesami. Namiesto tohto sa použije centrálne synchronizačné zariadenie. Centrálnesynchronizačné zariadenie vykazuje dvojicu synchronizačných ozubených kolies s rôznymipriemerrni, ktoré sú rotačne namontované na prvom hnacom hríadeli. Synchronizačné ozubené kolesá sú vhnacom zábere s ozubenýmí krúžkami na vstupných hriadeľoch prevodovky. Centrálne synchronizačné zariadenie ďalej vykazuje trecie zariadenie,prostredníctvom ktorého je možné zhotoviť treci prevod medzi synchronizačnými ozubenýmí kolesami a prvým hnacím hriadeľom na príslušné prispôsobenie počtu otáčok prvéhohnacieho hriadeľa. Trecie zariadenie je stvámené ako kotúčová spojka.Z DE 103 61 333 Al je známa centrálne Synchronizované, automatická rýchlostná prevodovka. Použité radiace spojky na západkové zaradenie a vyradenie prevodových stupňov nevyžadujú vlastné synchronizačné zariadenia. Na synchronizáciu cieľového prevodového stupňa sa používa centrálna trecia spojka. Rýchlostná prevodovka vykazuje jeden vstupný hriadeľ prevodovky, hlavnú prevodovú vetvu as ňou paralelnú pomocnú prevodovú vetvu a Výstupný hriadeľ. Hlavná prevodová vetva vykazuje väčší počet súborov ozubených kolies na nastavenie rôznych prevodových stupňov. Pomocná prevodová vetva vykazuje najmenej súbor synchronizačných ozubených kolies určený na centrálnu synchronizáciu. Súbory kolies hlavnej prevodovej vetvi zakaždým vykazujú jedno posuvné ozubené koleso a s ním zaberajúce pevné ozubené koleso a sú spojené s výstupným hriadeľom. Hlavná prevodová vetva je bezprostredne alebo cez hlavnú radiacu spojku spojená so vstupným hriadeľom prevodovky. Pomocná prevodová vetva je spojená cez treciu spojku so vstupným hriadeľom prevodovky, ktorý je určený na centrálnu synchronizáciu pri zmeneprevodových stupňov hlavnej prevodovej vetvi.Z DE 198 53 824 A 1 je známa prevodovka s dvojitou spojkou pre motorové vozidlo. Prevodovka s dvojitou spojkou vykazuje dva vstupné hriadele prevodovky ako aj jediný hnací hriadel prípadne predlohový hriadeľ. Ku každému zo vstupných hriadeľov prevodovky prislúcha jedna trecia spojka. K prvému vstupnému hriadeľu prevodovky prislúcha prvý,druhý, tretí, piaty prevodový stupeň ako aj stupeň pre spätný chod. K druhému vstupnému hriadeľu prevodovky prislúcha štvrtý prevodový stupeň. Prvý prevodový stupeň a stupeň pre spätný chod ako aj druhý a tretí prevodový stupeň je tu možne zaradit pomocou zubových spojok. Piaty a šiesty prevodový stupeň je možné zaradiť prostredníctvom synchronizačného zariadenia. Vyrovnanie počtu otáčok pri aktivácii zubovej spojky sa uskutočňuje cez ovládanie trecej spojky a prípadne cez ovplyvnenie motoru motorového vozidla. Pretože pri tejto prevodovke s dvojitou spojkou susediace prevodové stupne čiastočne prislúchajúkrovnakému vstupnému hriadeľu prevodovky, dochádza pri preraďovaní medzi týmitosusedíacimí prevodovými stupňamí k prerušeniu trakčnej sily.Z DE 102 53 616 Al je známa prevodovka s dvojitou spojkou aspôsob vyššie uvedeného typu, pričom vykazuje znaky predvýznakovej časti nárokov l, 5 a 15. Prevodovka s dvojitou spojkou vykazuje dva vstupné hriadele prevodovky, viaceré prevodové stupne,ozubené kolesá a viaceré synchronizačné zariadenia, pričom synchronizačné zariadenia prislúchajú kprevodovým stupňom. Ku každému zo vstupných hriadeľov prevodovky prislúcha jedna samostatná trecia spojka a skupina prevodových stupňov. Ďalej je použité riadenie synchronizácie, ktoré pri zaradení prevodového stupňa za účelom synchronizácie jeho vstupného hriadeľa prevodovky ovláda synchronizačné zariadenie prislúchajúce k inému prevodovému stupňu. Tu sa pri zaradení nižšieho prevodového stupňa aktivuje synchronizačné zariadenie prislúchajúce inému, nižšiemu prevodovému stupňu. Príslušne sa pri zaradení vyššieho prevodového stupňa aktivuje synchronizačné zariadenie prislúchajúce inému, vyššíemu prevodovému stupňu. Napríklad pri preradení z prvého na druhý prevodový stupeň je synchronizácia príslušného vstupného hriadeľa prevodovky vykonávaná synchronizačným zariadením štvrtého prevodového stupňa alebo synchronizačnýmzariadením šiesteho prevodového stupňa.Prevodovka s dvojitou spojkou a spôsob známy zo stavu techniky nie sú ešte stvámené optimálne. Použitie zubových spojok je nevýhodné vtom, že dochádza k vzniku hlučných zvukov radenia, keď zuby zaberú do seba, a rýchle odbúravanie diferencie počtu otáčok môže prudko meniť rýchlosť vozidla. Použitie synchronízačných zariadení vyžaduje určitý počet konštrukčných dielov a preto spôsobuje zodpovedajúce náklady ako aj vyžaduje veľkýÚlohou vynálezu preto bolo stvámenie aďalšie zlepšenie prevodovky s dvojitou spojkou ako aj spôsobu riadenia prevodovky s dvojitou spojkou takým spôsobom, aby sajednoduchým a lacným spôsobom zamedzilo nekomfortnému správaniu pri radení.Vyššie uvedená úloha je pre prevodovku s dvojitou spojkou najskôr vyriešené tým, že pre obidva najvyššie prevodové stupne, výhodnejšie pre šiesty a siedmy prevodový stupeň je ako synchronizačné zariadenie zakaždým použité jedno viacnásobné synchronizačné zariadenie a pre nízke prevodové stupne je ako synchronizačné zariadenie zakaždým použité jedno jednoduché synchronizačné zariadenie. Každé viacnásobné synchronizačné zariadenie vykazuje viaceré spolupôsobiace páry trecích plôch a každé jednoduché synchronizačnézariadenie vykazuje jeden spolupôsobiaci pár trecích plôch. Jednoduché synchronizačné

MPK / Značky

MPK: F16H 61/688, F16H 3/00, F16D 23/06, F16H 61/04

Značky: spôsob, spojkou, riadenia, převodovka, dvojitou, převodovky

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/23-e15593-prevodovka-s-dvojitou-spojkou-a-sposob-riadenia-prevodovky-s-dvojitou-spojkou.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Prevodovka s dvojitou spojkou a spôsob riadenia prevodovky s dvojitou spojkou</a>

Podobne patenty