Šasi prívesu

Číslo patentu: E 1444

Dátum: 02.12.2004

Autor: Koch Josef

Je ešte 15 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

vynález sa týka šasi prívesu s dvoma po stranách umiestnenýmiŠasi prívesov V oblasti veľkého zataženia obsahujú spravidla dva v pozdĺžnom smere prechádzajúce hlavné pozdĺžne nosníky, ktoré spravidla zahŕňajú horný pás, dolný pás a tieto spojujücu vertikálnu stojinu, pričom tieto prvky výhodne tvoria priečny prierez v tvare dvojitého T pozdĺžnych nosnikov a sú spolu výhodne zvarené. Priečne nosníky, ktoré ležia na výške vertikálnych stojín a/alebo podpery osí, nasadená zospodu na dolný pás, sú spojené s pozdĺžnymi nosníkmi v uzlových bodoch a výhodne zvarené. Na zachytenie síl, prinajmenšom vo Veľmi zatažených uzlových oblastiach, sú tam obvykle navarené uzlové plechy a/alebo stojinovê plechy, ktoré sú usporiadané ako výstuhy, najmä naprieč k horným pásom a dolným pásom a k vertikálnym stojinám. Navarenie takýchto výstužných plechovje spojené so značnými nákladmi.DE 42 40 344 Al, ktorá je rovnakého druhu, opisuje pomocný rám,ktorý je vložený medzi šasi a ložnú plochu nákladného automobilu, ktorého obidva pozdĺžne nosníky sú spojené prostredníctvom priečnych nosníkov. Pozdĺžne nosníky sú v pozdĺžnom priebehu zložené z úsekov traverzy typu U a traverzy typu Z so stojatými stojinami takým spôsobom, že na napojovacom mieste traverzy typu U a traverzy typu Z ležia horné ramená obidvoch traverz navzájom koaxiálne, spodné ramená a stojiny naproti tomu sú navzájom presadené naprieč k pozdĺžnemu smeru. Výstužně dosky sú zvarené s obidvoma traverzami. Na napojovacom mieste, odvrátenom od výstužných dosák, môže byt prítomný priečny nosník. Spojenie traverzy typu U a traverzy typu Z má za následok rozdielne svetlé šírky pomocného rámu v pozdĺžnomÚlohou predmetného vynálezu je priniesť šasi prívesu, ktoré pri nižších nákladoch zabezpečí vyššiu stabilitu V takýchto uzlovýchVynález je opísaný V patentovom nároku 1. Závislé nárokyobsahujú výhodné uskutočnenia a zdokonalenia vynálezu.Vynález predpokladá najmä prerušenie pozdĺžneho priebehu pozdĺžnej rovnobežnej stojiny v oblasti uzla, výhodne uzla s napojením priečneho nosníka alebo osovej podpery, najmä oboch prvkov a zavedenie nerovného tvarového dielu do prerušenia,pričom tvarový diel vykazuje rovnobežne k priebehu vertikálnych stojín orientované plošné zložky, ako aj priečne, najmä šikmo na priebeh. vertikálnej stojiny orientované zložkyu Ukazuje sa,že oproti priebežne kolmêmu priebehu stojiny bežných konštrukcií pozdĺžnych nosníkov sa nezvyšujú významne náklady na výrobu pri zváraní a náklady na tvarovê diely samotné sú malé, najmä ak sú tieto uskutočnené s vertikálne priebežne stále rovnakým priečnym prierezom, najmä ako úseky napríklad valcovaných, ohýbaných,tahaných alebo cez štrbinu vylisovaných profilov. Naproti tomu ako významné sa preukazujú výhody odpadnutím navarených výstužných plechov, ako z hľadiska udržovania zásob alebo výroby rozdielnych plechov, tak aj z hľadiska ich jednotlivého zvarenia s hlavnými pozdĺžnymi nosníkmi a/alebo priečnymi nosníkmi. Navyše sa môžu prejavit hmotnostné výhody tvarových dielovVýhodne sú aspoň horný pás alebo dolný pás, výhodne obidva, cez prerušenie vertikálnej stojiny V pozdĺžnom smere vo svojich rovinách vytvorené ako priechodné. Horný pás a dolný pás môžu pritom vykazovać zavarené premostujúce kusy, sú ale Výhodne priechodné bez zvarového šva z jedného kusa v pozdĺžnon 1 smerecez prerušenie vertikálnej stojiny. Horný pás a/alebo dolný pásvykazujú výhodne cez prerušenie vertikálnej stojiny nepretržiteTvarový diel vykazuje výhodne aspoň jednu s pozdĺžnym priebehom stojiny, prípadne s pozdĺžnym nosníkom, prípadne s pozdĺžnou osou šasi prívesu rovnobežnú prvú vertikálnu plochu, ktorá môže byt určená najmä na upevnenie priečneho nosníka a k tomuto vykazuje výhodne štruktúry pre spojovacie prvky, ako sú skrutky,svorníky, nity atď., napr. v tvare otvorového vzoru. Vertikálna plocha je výhodne bočne odsadená voči rovine vertikálnej stojiny. Vertikálna plocha je pri upevnení priečneho nosníka pomocou spojovacích prvkov výhodne plošne prístupná zo stranyodvrátenej od priečneho nosníka.Tvarový diel je vybavený výhodne aspoň jednou šikmo k pozdĺžnemu smeru stojiny orientovanou ďalšou rovnobežnou plochou, ktorá je v ďalšom tiež označovaná ako spojovací úsek a výhodne nadväzuje hranou na vertikálnu stojinu, ktorá je v čiastkovom úseku pozdĺžneho nosníka, ktorý susedí s uzlovou oblastou obvyklej konštrukcie. Sklonená orientácia, výhodne pod. uhlon medzi 30 ° a 60 °, zabezpečuje voči pozdĺžnemu priebehu vertikálnej stojiny prenos síl, ktorý zabraňuje malými pretvoreniami alebo pružnou deformáciou týmto spôsobom zničujúcim silovým špičkám. Priebehspojovacieho úseku môže byt tiež zaoblený.S cieľov ďalšieho priečneho vystuženia a/alebo zosilnenia V spojitosti s napojením osovej podpery môže byt tvarový diel v pokračovaní takéhoto spojovacieho úseku vedený dalej cez rovinu vertikálnej stojiny. Takéto predĺženie je výhodne znova šikmě na pozdĺžny priebeh stojiny, najmä je voči nemu pod uhlom medzi 30 ° a 60 °, výhodne I podstate zrkadlovo spojovaciemuVýhodne sú prítomné dva spojovacie úseky usporiadané na V pozdĺžnom smere protiľahlých koncoch tvarového dielu a napojené vždy na vertikálnu stojinu. v susedných. čiastkových úsekoch pozdĺžneho nosníka a výhodne vždy zvarené s vertikálnou stojinou. Na jej hranách privrátených k Avertikálnej pozdĺžnej ploche môžu. byt spojovacie úseky napojené bezprostredne alebo cez prídavný výstužný úsek na pozdĺžnu plochu, pričom takýto výstužný úsek je výhodne vybavený plošným úsekom, výhodneohnutým pod uhlom a skloneným voči pozdĺžnej ploche.Tvarový diel zaberá priečne na pozdĺžny smer pozdĺžnych nosníkov výhodne najmenej 60 , predovšetkým najmenej 80 šírky horného pása nebo dolného pása. Tvarový diel prechádza výhodne v pozdĺžnom smere celkom medzi horným pásom a dolným pásom a jeNa upevnenie priečneho nosníka pomocou spojovacích prvkov na vertikálnej pozdĺžnej ploche tvarového dielu je prítomná doska navarená na konci pozdĺžneho nosnĺka, najmä prstencová. doska,vertikálnou prstencovou plochou ako upevňovacou plochou s pozdĺžnou plochou tvarového dielu, pričom je upevňovacia plocha presadená voči rovine spojenia, najmä zvarenia dosky s priečnym nosníkom. Upevňovacie štruktúry, najmä otvorový vzor zodpovedajúci upevňovacej štruktúre v pozdĺžnej ploche tvarového dielu, sú prítomné v prstencovitej upevňovacej ploche dosky. Výhodne sú podkladové plochy pre spojovacie prvky v upevňovacej ploche vyklenuté smerom od pozdĺžnej plochy tvarového dielu. Nerovné uskutočnenie upevňovacej dosky a/alebo vyklenutie podkladových plôch znižujú špičky zaťaženia pri prenose sílmedzi priečnymi nosnĺkmi a pozdĺžnymi nosníkmi.Avšak V jednej uzlovej oblasti je výhodne na spodnej strane dolného pásu pozdĺžneho nosníka upevnené zariadenie na napojeniepodvozka šasi prívesu. Výhodne sa prekrýva priebeh zariadenia na

MPK / Značky

MPK: B62D 27/00, B62D 21/18

Značky: šasi, přívěsů

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/23-e1444-sasi-privesu.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Šasi prívesu</a>

Podobne patenty