Číslo patentu: E 14288

Dátum: 26.09.2007

Autor: D'amato Gianfranco

Je ešte 15 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

0001 Tento vynález sa vzťahuje na viacvrstvovú nádobu a osobitne na nádobu obsahujúcu otvor nádoby a dno nádoby, kde s výhodou najmenej jedna vonkajšia stena obsahuje určený vyberateľný stenový výsek, ktorý odkrýva informácie.0002 V súčasnosti sú v doterajšom stave techniky známe obaly alebo nádoby, ktoré majú etiketu určenú na odkrytie pôvodne skrytých informácií. Na tento účel používateľ uchopí štítok etiketu alebo aspoň jej časť a stiahne ju. Z dôvodu tohto stiahnutia sa informácia skryje a môže sa nachádzať na vnútornej strane etikety alebo na vonkajšej strane vrstvy, ktorá sa pôvodne nachádzala pod ňou. Informáciu sa tiež môže nachádzať na kúsku ukrytom za etiketou, napr. na nálepke.0003 Rôzne typy obalov sú známe z patentov DE 697 12 370 T 2 aDE 698 07 259 T 2.0004 V obale podľa DE 697 12 370 T 2 sa nachádza na povrchu obalu viacvrstvová etiketa,pričom jedna etiketa alebo viacero etikiet je uložených rovnobežne na povrchu a etikety sú pripevnené alebo sa dajú z etikety stialmuť.0005 Patent W 0 O 1 /38180 A 1 zverejňuje nádobu s prvkami uvedenými V preambule nároku 1, v podobe kanistra s odnímateľným kupónom (premium) s obsahom výrobkov typu častíc. Dve vrstvy časti telesa, sú navzájom spojené prostredníctvom lepidla medzi nimi. Je uvedené že takéto dvojvrstvové usporiadanie poskytuje kanister s konštrukčnou stabilitou. zodpovedajúci kupón je usporiadaný V bočnom povrchu nádoby a v tejto oblasti nie je lepidlo aby sa umožnilo jednoduché odstránenie kupónu.0006 Okrem toho je z praxe známy iný typ viacvrstvového obalu, kde nádoba na pitie,konkrétne pohár, je skombinovaný s izolačným puzdrom. Obidve pozostávajú hlavne z kartónu a vyrábajú sa osobitne. Izolačné puzdro má zvlnený povrch na účel izolácie a voľne sa zospodu nasúva na pohár pred naplnením pohára. Puzdro môže slúžiť ako nosič informácií,napr. reklamy. Keďže nie je natrvalo pripevnené k poháru, dá sa z neho vybrať.0007 Tento obal predstavuje jednoduché riešenie, má však nevýhodu v tom, že puzdro je od nádoby na pitie oddelené a predajcovia v stánku ho musia pred odovzdaním zákazníkovi zložiť, takže na vytvorenie finálnej formy obalu je potrebné osobitné uskladnenie, ako aj práca pri skladaní.0008 Vynález vychádza zo zámeru poskytnúť lacnú a jednoduchšiu nádobu vyššie uvedeného typu spolu so stenovým výsekom, s ktorou sa ľahko manipuluje bez negatívneho vplyvu na izolačné vlastnosti nádoby. Tento zámer sa dosahuje prvkami hlavného nároku.0009 Táto nádoba sa môže používať na servírovanie, najmä v gastronómii (napríklad v bufetoch), na jedlo alebo nápoje. Keďže v tejto oblasti aplikácie sú výrobné náklady veľmi dôležité, nádoba môže byť vyrobená z papiera, kartónu, plastu alebo podobného materiálu.2 0010 Nádoba je zložená minimálne z dvoch stien, t.j. vnútomej a vonkajšej steny, ktoré sú od seba oddelené za účelom izolácie. Vďaka tomuto priestoru vznikne medzi stenami izolačný priestor, ktorý tiež môže byť od okolia oddelený na uchovávanie tekutiny, predovšetkým vzduchu.0011 Dobré izolačné hodnoty, ktoré sa takto dosiahnu, prinášajú tú výhodu, že do takejto dvoj stennej nádoby, predovšetkým pohára, sa môže nalievať čerstvo uvarená káva. Používateľ potom môže uchopiť nádobu rukou, aj ked má káva ešte vysokú teplotu.0012 Vyberateľný stenový výsek je vytvorený ako súčasť nádoby, ktorá stále zaisťuje dostatočnú izoláciu výrobku v nádobe. Vonkajšia stena okrem toho zároveň slúži ako druhá stena dvojstenného pohára ataktiež zaisťuje rozmerovú stabilitu, keď sa stenový výsek odstráni na účel odhalenia dodatočných informácií. Vďaka medzere medzi týmito dvomi stenami sa stenový výsek dá okrem toho veľmi ľahko odstrániť, pretože nie je pripojený na vnútomú stenu. To používateľovi uľahčuje manipuláciu so stenovým výsekom.0013 Najmenej vonkajšia stena pohára sa skladá z dvojrozmerných vopred vyrezaných častí, ktoré môžu byt spojené so sebou. Táto štruktúra predstavuje nákladovo efektívnu a rýchlu výrobu pohára s odnímateľnou časťou steny.0014 Stenový výsek sa rozširuje na vonkajšej stene okolo obvodovej oblasti pohára. Vzhľadom k tomu, pohár je uzavretý, ak sú používané v rukách užívateľa V obvodovom smere pohára, a tak spodná časť pohára a otvor pohára sú orientované zvisle, odstránenie stenového výseku od vonkajšej steny uľahčuje užívateľovi umiestnenie v obvodovom smere.0015 Prístupový výsek môže pripojiť stenové sekcie V prekrývajúcej časti vopred vyrezanej časti. Tento prístupový výsek môže byť vytvorený tak, že časť je vystrihnutá v centrálnej časti koncového okraja vopred vyrezanej časti, uvedená časť je tvorená dvoma hranami rozšimjúcimi sa v podstate rovnobežne s ohľadom na ďalšie, kolmo na koncový okraj, a priľahlé časti steny. V prípade, že vopred vyrezaná časť je spojená sama so sebou, materiál vopred vyrezanej časti neprekrýva V oblastí prístupového úseku a V dôsledku vybrania vyrobené tak s ohľadom na obvodové steny pohárika, stenových sekcií môžu byt ľahšie dvíhané prsty užívateľa a byt oddelené.0016 Vyberateľný stenový výsek je vo forme štítku apredstavuje integrovanú súčasť vonkajšej steny. Vďaka vhodným rozmerom sa dá veľmi ľahko a bez zasahovania do iných súčastí ľahko z nádoby uvoľniť po uchopení rukami. Keď ako nosič informácií slúži samotný stenový výsek a ak je okrem toho potrebné udržať stanovený tvar počas určitého obdobia používania, je vyrobený z relatívne odolného alebo tuhého materiálu. Vonkajšia stena nádoby je s výhodou vyrobená z toho istého materiálu.0017 V tejto súvislosti sa používa papier, kartón, plast alebo podobný materiál, pričom tieto materiály môžu byť potiahnuté, ak je to dôležité pre účel nádoby. To sa vzťahuje najmä na jedlo a ich príslušné nádoby.0018 Ako nosič infonnácií teda môže slúžiť samotný stenový výsek. Altematívne sa môžu po jeho odobratí ukázať informácie, ktoré predtým zakrýval. Aby sa uľahčilo odobratie stenového výseku pre používateľa, je možné zvoliť materiál stenového výseku a/alebo vonkajšej steny tak, aby používateľ mohol stenový výsek zo súpravy odstrániť.0019 Na účel odhalenia informácií sa môže stenový výsek odstraňovať čiastočne alebo úplne. V prvom prípade zostáva stále spojený so stenou. V druhom prípade sa od steny úplne oddelí. Pri odstraňovaní stenového výseku sa v oboch prípadoch na vonkajšej stene otvorí pre0020 Stenový výsek, ktorý tvorí štítok, je relatívne tuhý, rovnako ako vonkajšia stena nádoby, aby sa uľahčilo odobratie vonkajšej steny aaby mal určitú odolnosť potrebnú na budúce použitie.0021 Nádoba, apredovšetkým nádoba so stenovým výsekom na vonkajšej stene,predstavuje ďalší nosič informácií, ktorý si vyžaduje spoluprácu spotrebiteľa vtom, že spotrebiteľ rozozná stenový výsek, chápe jeho funkciu a stenový výsek otvorí, aby sa dostal k ďalším informáciám.0022 Toto vyhotovenie vynálezu teda rieši dva ciele, konkrétne optimalizáciu izolácie a poskytnutie najprv zakrytej a neprístupnej dodatočnej informácie.0023 Vďaka tomu, že stenový výsek je tiež realizovaný ako súčasť nádoby, je možné predísť zvýšeniu nákladov vo výrobnom procese, pretože nie sú potrebné dodatočné pracovné kroky na výrobu a pripevnenie stenového výseku.0024 Veľkosť, tvar a polohu stenového výseku môže prednostne určovať vytvorená lomová čiara. To umožňuje rýchle a čisté oddelenie stenového výseku od vonkajšej steny vo veľkosti,tvare a polohe požadovanej výrobcom.0025 Tvar stenového výseku môže byť v podstate štvorcový, obdĺžnikový, okrúhly, oválny alebo lichobežníkový. Ukázalo sa, že tieto tvary sú obzvlášť jednoduché a nákladovo efektívna výroba a umožní jednoduché vybratie zo steny pohára. Samozrejme, že iné tvary sú tiež mysliteľné.0026 V jednom výhodnom uskutočnení vynálezu je stenový výsek pravouhlý a má dĺžku L a šírku B. Dĺžka L sa rozprestiera v obvodovom smere a šírka B sa rozprestiera V smere obalenia. Pri tomto usporiadaní stenového výseku v smere oríentačných osí pohára sa stenový výsek dá z vonkajšej steny odstrániť alebo oddeliť mimoriadne ľahko a jednoducho.0027 Vďalšom uskutočnení tohto vynálezu môže byť určená lomová čiara doplnená ohybovou čiarou, ktorá navzájom spája obidva konce určenej lomovej čiary. Tým sa dá predísť tomu, aby sa stenový výsek úplne oddelil od steny pohára. Stenový výsek tak zostáva pripojený k poháru.0028 V jednom obzvlášť výhodnom uskutočnení tohto vynálezu môže byť určená lomová čiara stenového výseku V podstate vyhotovená ako perforácia. Perforácia umožňuje rýchle-4 oddelenie stenového výseku od vonkajšej steny. Ak časť určenej lomovej čiary nemá perforácíu, oddelený povrch stenového výseku je V tejto oblasti hladký anemá žiadne perforačné pásy.0029 V jednom výhodnom uskutočnení tohto vynálezu môže mať stenový výsek potlač na vnútomej a/alebo vonkajšej strane. Preto sa dá napr. na jednu stranu stenového výseku umiestniť reklama ana druhú stranu stenového výseku vytlačiť zberateľská karta alebo bonusová karta pre dôležitého zákazníka.0030 V jednom výhodnom uskutočnení tohto vynálezu môže byť na vonkajšej strane vnútomej steny vpodstate obvodová tlač. Tak sa dá zaistiť, že tlač bude viditeľná vakomkoľvek vzájomnom usporiadaní pohárov cez otvorený stenový výsek. Takýmto spôsobom je možné upustiť od presného umiestňovania vonkajšieho pohára vzhľadom na vnútorný pohár.0031 V jednom výhodnom uskutočnení tohto vynálezu sa môže stenový výsek rozprestierať hneď vedľa okraja narezaného dielu v smere obalenia pohára.0032 Tým sa uľahčí odstránenie stenového výseku, ak je narezaný diel so sebou spojený,keďže časť stenového výseku hneď vedľa okraja z dôvodu materíálových vlastností vyčnieva,a preto ho používateľ môže ľahko chytiť.0033 Vďalšom uskutočnení tohto vynálezu môže stenový výsek prečnievať cez okraj narezaného dielu tak, že ho prekrýva, avytvárať držiak. Keď sa stenový výsek bude odstraňovať, tento jazýček sa dá veľmi ľahko uchopiť a proces odstránenia urýchliť.0034 V ďalšom uskutočnení tohto vynálezu môže mať narezaný diel vedľa stenového výseku držiak na ľahšie otváranie stenového výseku. Tento držiak môže byt rúčka pripevnená na stenový výsek, napríklad jazýček. Pomocou takéhoto zariadenia sa uchopenie a odstránenie stenového výseku pre používateľa výrazne uľahčí.0035 V jednom mimoriadne výhodnom uskutočnení tohto vynálezu môže byt dĺžka L stenového výseku väčšia než šírka B, pričom dĺžka L sa rozprestiera v obvodovom smere. Vzájomný pomer týchto dvoch rozmerov môže mať vplyv na správanie stenového výseku pri trhaní. Keďže dĺžka L je väčšia než šírka B a dĺžka L sa rozprestiera v obvodovom smere, má to tiež tú výhodu, že poloha trhania je pre potreby používateľa lepšia.0036 V ďalšom uskutočnení tohto vynálezu môže byť stenový výsek umiestnený spôsobom nakloneným v uhle a. Z dôvodu šikmého umiestnenia stenového výseku sa na jednej strane môže zlepšiť odtñianie stenového výseku a okrem toho sa dá na vnútornej stene realizovať akýkoľvek počet orientácii tlače, pričom táto tlač je cez otvor stenového výseku vždy viditeľná.0037 Na druhej strane, dĺžka L stenového výseku sa tiež môže rozprestierať vsmere k povrchovej čiare pohára, takže používateľ môže odstrániť stenový výsek aj vtedy, ak má nádoba inú polohu než vyššie opísaná poloha používania.

MPK / Značky

MPK: B65D 25/20, B65D 3/28, B65D 81/38

Značky: nádoba

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/23-e14288-nadoba.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Nádoba</a>

Podobne patenty