Zostava dvojitého hlavného valca

Číslo patentu: E 13706

Dátum: 25.11.2004

Autori: Parry David Bruce, Batchelor Mark, Williamson Michael

Je ešte 15 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Predložený vynález sa týka zostáv dvojitých hlavných valcov, najmä na použitie v poľnohospodárskych vozidlách.Je známe, že poľnohospodárske vozidlá, napríklad traktory, zahŕňajú pár brzdených zadných kolies a jedno alebo viacero predných kolies. Také traktory ďalej zahŕňajú pravý brzdový pedál alavý brzdový pedál. Brzdové pedále sa môžu navzájom spriahnuť, aby pôsobili rovnako tak, aby sa pri použití bŕzd brzdili obe zadné kolesá súčasne a rovnomerne.Po rozpriahnutí brzdových pedálov možno pravý brzdový pedál použiť samotný, čo spôsobí záber len pravej brzdy, a podobne možno použiť samotný ľavý brzdový pedál. čo spôsobí brzdenie len ľavého zadného kolesa. Použitie napríklad len pravej zadnej brzdy pri súčasnom otočenl predných kolies naplno doprava umožňuje traktoru otočiť sa ostrejšie ako len pomocou samotného riadenia. Toto môže byť osobitne užitočné pri otáčaní traktora s pripojeným zariadením, napríkladpluhom, na úvrati (nezoranej ploche na koncoch brázd alebo pri plote) poľa.Sú známe aj iné traktory, ktoré zahŕňajú pár zadných kolies a pár predných kolies, pričom každé koleso má svoju brzdu. Brzdný systém umožňuje súčasné zabrzdenie všetkých štyroch kolies. Taký brzdný systém je osobitne užitočný, keď sa traktor používa na ceste, napríklad pri preprave poľnohospodárskych produktov z poľa do hospodárskych budov.Cieľom predloženého vynálezu je poskytnúť brzdný systém, ktorý umožňuje brzdenie oboch zadných kolies ajedného alebo viacerých predných kolies, ked sa vozidlo používa na ceste, a ktorý umožňuje úplné brzdenie len jedného pravéhozadné kolesa alebo jedného ľavého zadného kolesa, napríklad pri oraní, podľaĎalším cieľom predloženého vynálezu je poskytnúť dvojokruhový brzdný systém, ktorý vprípade zlyhania jedného okruhu zabezpečí fungovanie bŕzd napojených na druhý okruh, čím poskytne núdzové brzdenie.Prehľad obrázkov na mzkresochVynález bude teraz opísaný na príkladoch s odkazom na priložené výkresy, na ktorýchObrázok 1 je rez ľavej zostavy hlavného valca zostavy dvojitého hlavnéhovalca podľa predloženého vynálezu pozdĺž rezovej čiary XX z obrázka 3.Obrázok 1 A je zväčšený pohľad na časť obrázka 1 ďalej zahŕňajúcischematický nákres brzdových pedálov. Obrázok 1 B je zväčšený pohľad na časť z obrázka 1.Obrázok 2 je pohľad odspodu na zostavu dvojitého hlavného valca z obrázkaObrázok 3 je pohľad zozadu na zostavu dvojitého hlavného valca z obrázka 1 v smere šípky W z obrázka 1 ďalej zahŕňajúci rezy v troch smeroch označených YObrázok 4 je schematický izometrický pohľad na zostavu dvojitého hlavnéhovalca z obrázka 1 a zahŕňa ďalej súvisiace komponenty (nakreslené schematicky).Na obrázkoch 1 až 4 je zobrazená zostava dvojitého hlavného valca Q, ktorá zahŕňa ľavú zostavu hlavného valca 52 a pravú zostavu hlavného valca 54. Komponenty ľavej zostavy hlavného valca §g sú prakticky totožné s komponentmipravej zostavy hlavného valca 54 a vzhľadom na to bude podrobne opisaná len ľavázostava hlavného valca gg.Na obrázku 1 je zobrazený rez ľavej zostavy dvojitého hlavného valca Q. Ľavá zostava hlavného valca Q zahŕňa ľavý posilňovač, všeobecne označený vzťahovou značkou QQ, aľavý tandemový hlavný valec, všeobecne označenýÚčelom posilňovača až je zvyšovať účinok pedála prenášaný tiahlom § a pôsobiť zvýšenou silou na piest 21 primárnej komory tandemového hlavného valcaZostava dvojitého hlavného valca fu zahŕňa teleso 1, ktoré je vyrobené ako jednoliaty komponent. V tomto prípade je teleso vyrobené ako strojovo opracovanýodliatok, ale v ďalších uskutočneníach to tak nemusí byť. Teleso môže byť napríklad strojovo opracované z masívneho materiálu. Teleso 1 zahŕňa vývrt 51 posilňovača, v ktorom je posuvne namontovaný piest g posilňovača.Piest § posilňovača zahŕňa dve piestové plochy 3 A a 3 B v určitom rozstupe. Plocha QA zahŕňa tesnenie 12 A. a plocha E zahŕňa tesnenie 12 B. Medzi tesneniami Qx a 12 B je séria radiálne orientovaných otvorov 19. Medzi tesneniami m a gje vytvorená prstencová tlaková komora Q.Vo vývrte x piesta § posilňovača je posuvne namontovaný plunžer A, ktorý zahŕňa tesnenia i a i v určitom rozstupe. Plunžer g zahŕňa radiálne orientované otvory ü a stredový vývrt Q. Plunžer A zahŕňa valcovitý výstupok 51 g,ktorý zahŕňa tesnenie 7. Zväčšený koniec ü tiahla § je usadený v priehlbine Q a je tam uchytený golierom g a poistným krúžkom 515. Plunžer 5 je z pohladu obrázka 1 ťahaný doprava pružinou 14, ktorá pôsobí na dosadaciu plochu Q piesta § posilňovača. Poistný krúžok Q obmedzuje pohyb plunžra A doprava voči piestu gNákružok § zahŕňa tesnenie Q, ktoré zapadá do vývrtu posilňovača g. Nákružok §je držaný na mieste platničkou 9 a zahŕňa vývrt nákružka as, do ktoréhoposuvne zapadá valcovitý výstupok AQ.Piest § posilňovača zahŕňa sériu radiálne orientovaných otvorov 15, ktoréspájajú vývrt posilňovača 3 C 3 s nádržovou komorou Q.Pružina à pôsobí na piest posilňovača ťahom doprava z pohľadu obrázka 1 a pôsobí reaktívne proti prstencovej ploche M telesa 1.Otvor g spája prstencovú tlakovú komoru §Q s t|akovou prípojkou 62. Tlaková prípojka §g je umiestnená medzi ľavou a pravou zostavou hlavného valca (najlepšie to vidno na obrázku 4) a je tiež spojená otvorom g s prstencovou t|akovou komorou Qtľ (nezobrazená) pravej zostavy hlavného valca. Otvory g a 2 sú vytvorené vŕtaním. Horné konce otvorov sú v dolnej časti tlakovej prípojky Q, ktorá je vytvorená v telese 1 aje jedinou t|akovou prípojkou telesa. S výhodou to znamená, že na pripojenie otvorov g a 2 j k čerpadlu QQ je potrebné len jedno pripojenie.Nádržová komora 40 je spojená snádržovou prípojkou § 41 cez otvor z Nádržová prípojka QA je umiestnená medzi ľavou a pravou zostavou hlavného valca(najlepšie to vidno na obrázku 4) aje tiež spojená snádržovou komorou 51 g(nezobrazená) pravej zostavy hlavného valca otvorom ggg. Otvory 22 a g sú vŕtané otvory, ktorých horné konce končia na základni nádržovej prípojky g, ktorá je vytvorená vtelese 1 aje jedinou nádržovou prípojkou telesa. Svýhodou toznamená, že na pripojenie otvorov 22 a 22 k nádrži je potrebné len jedno pripojenie.Obrázok 1 schematicky ilustruje ľavý brzdový pedál 19 a pravý brzdový pedál 79. Ďalej je tu schematicky znázornený prepojovací systém 90 (známy zdoterajšíeho stavu techniky), ktorý môže selektívne spriahnut brzdové pedále alebo alternatívne môže pedále rozpriahnuť, čím umožní nezávislý pohyb jedného pedála voči druhému, aby sa selektívne zapájala pravá zadná brzda alebo ľavá zadná brzda, ako bude ďalej oplsané v nasledujúcom texte.Prevádzka ľavého posilňovača §§ je nasledovnáMotorom poháňané hydraulické čerpadlo §§ dodáva tlakovú hydraulickú kvapalinu do prstencovej tlakovej komory Q cez tlakovú prípojku § 2 a otvor g.Obrázok 1 predstavuje polohu rôznych komponentov v pasívnom stave, tedaked brzdy nie sú vzábere. Tlaková hydraulická tekutina vprstencovej tlakovej komore 60 je utesnená tesneniami QA, 12 B, 11 g a JE. Treba poznamenať, žezatiaľčo otvory LCA umožňujú hydraulickú komunikáciu medzi prstencovou t|akovou

MPK / Značky

MPK: B60T 13/14, F16D 25/12

Značky: valca, dvojitého, hlavného, zostava

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/23-e13706-zostava-dvojiteho-hlavneho-valca.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zostava dvojitého hlavného valca</a>

Podobne patenty