Spôsob stanovenia hrúbky obrobku s ohýbacím strojom a tento ohýbací stroj

Číslo patentu: E 13465

Dátum: 13.10.2010

Autor: Sallaberger Michael

Je ešte 15 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

0001 Vynález sa týka spôsobu stanovenia hrúbky ohýbaného plošného obrobku v ohýbacom stroji za použitia dorazového zariadenia ohýbacieho stroja a ďalej sa týka ohýbacieho stroja, hlavne ohraňovacieho lisu na Iemovanie z plechu zhotovených obrobkov, s dorazovým zariadením a s riadiacim zariadením na riadenie ohýbacieho procesu.0002 Takýto spôsob, respektíve výrobné zariadenie je známe z abstraktu japonského patentu JP 2004-042096 A, podľa ktorého pomocou dorazového zariadenia kpolohovaniu obrobku nastane zmeranie hornej hrany ohýbacej zápustky a spodnej hrany ohýbacieho raznlka, aby sa zmeral skutočný odstup medzi ohýbacím razníkom a ohýbacou zápustkou a nepočítal sa cez odstup Iisovacích nosníkov a cez výšky obrobku. Na základe presne zmeranej polohy obrobku sa medzi iným môže zistit exaktná poloha ohýbacieho raznlka pri kontakte sobrobkom a tým tiež exaktná hrúbka obrobku. Na uskutočnenie merania je na dorazovom zariadení k dispozícii otočne uložený meraci vrchol. 0003 Z abstraktu japonského patentu JP 2003-225710 A je známe meranie hrúbky plechu obrobku s kliešťami umiestenými zaťažitelne vo výrobnom zariadení.0004 Predložený vynález sa týka zlepšenia spôsobu a ohýbacieho stroja,ktoré sú vhodné k stanoveniu hrúbky ohýbaného obrobku tak, že pri dostatočne veľkom meracom rozlíšení a reprodukovateľnosti merania je jednak malá potreba času na uskutočňované merania a jednak nízke konštrukčné náklady na meranie pri súčasnej robustnosti meracieho usporiadania.0005 Táto úloha sa vyrieši spôsobom uvedeným v nároku 1 a ohýbacím strojom uvedeným v nároku 11.0006 Spôsob podľa vynálezu na nepriame stanovenie hrúbky obrobku vo výrobnom zariadeni spracovávaného obrobku sa vyznačuje tým, že s dorazovým zariadením v prvom meraní obrysu sa zmeria dosadacia plocha,alebo obrys dosadacej plochy ohýbacej zápustky a zachyti sa ako referenčná krivka zahŕñajúca aspoň dva body priestoru a v druhom meraní obrysu sa meria povrch, alebo obrys povrchu ohýbanéhoa na dosadaciu plochu dosadajúcehoobrobku a zachytí sa ako meracia krivka zahŕňajúca aspoň dva body priestoru a hrúbka sa zistí na základe porovnania meracej krivky a referenčnej krivky ako aspoň jedna zmeraná hodnota hrúbky obrobku, pričom snimací prvok pri dvoch meraniach obrysu sa vedie kĺzne, valivo, alebo bezdotykovo rovnobežne s ohybovou rovinou približne horizontálne pozdĺž dosadacej plochy a povrchu. 0007 Ohýbaci stroj podľa vynálezu, ktorý je vhodný na uskutočnenie spôsobu podľa vynálezu, sa vyznačuje tým, že snimací prvok pomocou polohovacieho pohonu je kĺzne, alebo valivo, alebo bezdotykovo nastaviteľný rovnobežne s ohybovou rovinou pozdĺž dosadacej plochy ohýbacej zápustky na zachytenie referenčnej krivky a pozdĺž povrchu ohýbaného obrobku,dosadajúceho na dosadaciu plochu na zachytenie meracej krivky, pričom polohovacie riadenie počas pohybu snimacieho prvku pomocou týmto zistených bodov priestoru, ktoré reprezentujú obrys dosadacích plôch ohýbacej zápustky,a bodov obrysu, ktoré reprezentujú obrys povrchu obrobku, sa môže preniest na riadiace zariadenie a toto zo zachytených hodnôt súradnic vypočíta aspoň jednu zmeranú hodnotu hrúbky, reprezentujúcu hrúbku obrobku.0008 Pritom sa súradnice priestorových bodov referenčnej krivky a súradnice priestorových bodov meracej krivky zistia pomocou zachytenia polohy polohovacieho pohonu a pomocou riadenia polohy dorazového zariadenia s ohľadom na jeho súradnicový systém, alebo tiež s ohľadom na iný súradnicový systém, pričom na základe použitia transformácie súradnic sa prirodzene môže prepočitavať medzi rôznymi súradnicovými systémami.0009 V porovnaní so stavom techniky má spôsob podľa vynálezu,respektíve ohýbací stroj podľa vynálezu výhodu, že nie je potrebné, ako u známych meraní hrúbky pomocou zariadenia v podobe klieští, prídavné opatrenie na kliešťovom meracom zariadeni. Ďalej nemôže s kliešťovým meracim zariadením nastať vlastné meranie ohýbacej zápustky, oproti tomu so spôsobom podľa vynálezu sa môžu zistiť tiež neprípustné odchýlky geometrie ohýbacej zápustky. V porovnaní s ďalším stavom techniky podľa JP 2004042096 A má vynález výhodu, že zachytenie hrúbky obrobku môže nastať len v.dvoch meracích postupoch a nie pomocou merania ohýbacej zápustky a ohýbacieho razníka a následným zisťovaním dráhy nastaviteľného lisovaciehonosníka až kbodu dotyku, pri ktorom nastáva kontakt medzi ohýbacím razníkom a obrobkom. Keďže exaktné meranie dotykového bodu je, hlavne pri nerovnakých hrúbkach plechu, obtiažne, poskytuje meranie hrúbky podľa vynálezu presnejšiu výpoveď o hrúbke plechu ohýbaného obrobku.0010 Výsledok merania hrúbky sa môže použiť napríklad na vylúčenie obrobkov, ktorých hrúbka leží mimo povolený rozsah, už pred uskutočnením ohýbacieho procesu, čím sa môže už skoro zabrániť zhotoveniu chybných dielov. Na uskutočnenie spôsobu podľa vynálezu je výhodné, ked dorazové zariadenie má polohovaciu os, s ktorou sa snímací prvok vedie pozdĺž meraného povrchu, rovnobežnú sohybovou rovinou a sdosadacou plochou ohýbacej zápustky, prípadne spovrchom obrobku a ďalej vertikálnu, na dosadaciu plochu kolmú polohovaciu os, s ktorou sa môže uskutočňovať tiež zachytenie polohy na snímací prvok. Výhoda spôsobu podľa vynálezu spočíva tiež vtom, že hrúbka obrobku sa zistí z porovnania na základe substrakcie meracej krivky a referenčnej krivky, pričom obe krivky zahŕňajú aspoň dva zmerané priestorové body. Zatiaľ čo pri meraní len v jednom bode je kdispozícii len možná nameraná hodnota hrúbky, dovoľuje spôsob podľa vynálezu s aspoň dvoma zmeranými priestorovými bodmi viac interpretačných možností pre hrúbku obrobku. Tak napríklad ako hrúbka obrobku, ktorá sa získa na stanovenie hĺbky posunu razníka, sa môže získat maximálna hodnota hrúbky, minimálna hodnota hrúbky, alebo tiež počítačová stredná hodnota zviacerých hodnôt hrúbky, aritmetický stred, geometrický stred, harmonický stred, kvadratický stred a tak ďalej.0011 Výhodný variant uskutočnenia spôsobu môže spočívať vtom, že pomocou odpočltania meracej krivky a referenčnej krivky sa stanoví jedna zviac hodnôt hrúbok, prednostne priebeh hrúbky obrobku, obsahujúci viac hodnôt hrúbky, čím je kdispozícii ešte viac informácií o skutočnej hrúbke obrobku. Ako reprezentatívna hrúbka sa pritom môže získať napríklad rozdiel v smere hrúbky orientovaných súradníc dvoch zmeraných priestorových bodov, je však tiež možné uviac zmeraných priestorových bodov dosadacej plochy,respektíve povrchu obrobku, spojit úseky medzi zmeranými priestorovými bodmi pomocou lineárnych, alebo polynomických častí krivky a rozhodujúcuhrúbku zistiť zporovnania týmto spôsobom quasi virtuálnej meracej krivky sreferenčnou krivkou. Táto na základe interpolácie skutočne zmeraných priestorových bodov zistená meracia krivka a referenčná krivka tým predstavujú dobré priblíženie ku skutočnému priebehu hrúbky obrobku.0012 Zvlášť výhodne -sa môže spôsob doplniť vtom zmysle, že reprezentatívne hrúbka odvodená zhodnoty hrúbky, alebo zhodnôt hrúbok obrobku, alebo zpriebehu hrúbok obrobku sa použije k stanoveniu hĺbky spustenia ohýbacieho raznika potrebnej kdosiahnutiu požadovaného uhla na ohnutom obrobku, alebo k stanoveniu ohybovej sily potrebnej kdosiahnutiu požadovaného uhla na ohnutom obrobku. Keďže vmnohých prípadoch sa skutočná hrúbka obrobku odchyluje od dodávateľom známej udanej menovitej hrúbky vnútri zhľadiska výroby potrebných tolerancií, môže sa na základe použitia na obrobku zistenej hrúbky pri výpočte potrebnej hĺbky spustenia,respektíve potrebnej ohybovej sily, docieliť podstatne vyššia presnosť ohybu. Riadiace zariadenie je preto vyhotovené tak, aby prídavne, alebo alternatívne k daným menovitým hodnotám hrúbky plechu sa mohli spracovať tiež zistená aspoň jedna hodnota hrúbky, alebo priebeh hrúbky.0013 Výhodné ďalšie uskutočnenie spôsobu spočíva vtom, že sa uskutočnia dve merania obrysu v prípade jedného na dosadacej ploche a na povrchu kĺzne, alebo valivo pozdĺž vedeného snímacieho prvku s pokial možno konštantnou snímacou silou, a v prípade jedného na dosadacej ploche a na povrchu bezdotykovo pozdĺžne vedeného snímacieho prvku sa uskutočnia spokial možno konštantným snimacím odstupom. Na udržanie konštantnej snímacej sily, prípadne konštantného snímacieho odstupu medzi riadením polohy a polohovacím pohonom na dorazový prvok je realizovaná účinná regulačná funkcia, ktorá môže byť rôznym spôsobom integrovaná v CNC programe. Snímací prvok sa v tomto prípade vedie quasi citlivo pozdĺž meraného povrchu, a tým sa môžu so snimacím prvkom redukovat elastické deformácie na meranej ohýbacej zápustke, prípadne obrobku, ako aj na dorazovom zariadení a tým sa podstatne zvýši presnosť merania. Na základe konštantného odstupu bezdotykového snímacieho prvku sa môže tento odstup udržiavať stále v oblasti vyššej presnosti merania snímacieho prvku, čím sa tiež

MPK / Značky

MPK: G01B 5/06, B21D 5/02, B23Q 17/20, G01B 3/00

Značky: ohýbací, obrobků, ohýbacím, strojom, hrúbky, spôsob, stroj, stanovenia

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/23-e13465-sposob-stanovenia-hrubky-obrobku-s-ohybacim-strojom-a-tento-ohybaci-stroj.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Spôsob stanovenia hrúbky obrobku s ohýbacím strojom a tento ohýbací stroj</a>

Podobne patenty