Spôsob a zariadenie na regulovanie ohňa

Číslo patentu: E 12110

Dátum: 21.05.2003

Autor: Bennett Joseph Michael

Je ešte 15 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

0001 Vynález sa týka spôsobu a zariadenia na regulovanie ohňa0002 Horľavé a inak nebezpečné materiály hrajú dôležitú úlohu V každodennom živote väčšiny ľudí. Väčšinu ľudí obklopujú horľavé materiály ako je benzín, motorová nafta a zemný plyn bez hrozby nebezpečenstva, pretože horľavé materiály sú uzatvorené, zvyčajne nepredstavujú žiadny problém pre ľudí v ich blizkosti.0003 Keď však horľavé materiály nebudú uzatvorené, môžu zraniť, alebo zabíjať, keď je nádoba poškodená a horľavina unikne. Hasiace systémy hrajú kľúčovú úlohu v regulovani a haseni ohňa. Množstvo materiálov ponúka rôzne vlastnosti na hasenie ohňa a nachádzajú použitie v rôznych typoch systémov hasenia ohňa,zahŕňajúce suché prášky, kvapaliny a peny. Väčšina z týchto materiálov priamo napádajú zdroj ohňa. Hlavne sú tieto materiály určené na priame chladenie ohňa, aby zbavovali oheň paliva alebo kyslíka, alebo inak bránili chemickému spaľovaciemu procesu kto rý oheň udržiava.0 OO 4 US 5,304, 313 opisuje chemické koncentráty, ktoré sú zavádzané do vodných prúdov aby zvýšili účinnosť vodných prúdov pri haseni ohňa. US 5, 588, 493 opisuje dvojdielnu hasiacu zložku, obsahujúcu dve reaktívne činidlá, ktoré sú spaľované ohňom aby vytvárali otvorený plameň pri zvýšenej teplote, ktorý tvorí dymovú clonu alebo aerosól, ktoré môžu byť použité na hasenieohna. US 4,950,410 opisuje rôzne zlúčeniny na hasenie ohňa, kto ré majú vodný nosič.0005 Systém ovládania ohňa podľa rôznych kritérií prezentovaného vynálezu obsahuje hasiacu zložku, ktorá obsahuje potláčací prostriedok a pevný tepelný absorbujúci prvok, blízky potláčacej zložke a vytvorený na absorbovanie tepelného prenosu. Potláčací prostriedok je zostavený tak, aby tlmil oheň. Teplo absorbujúci potláčací prvok je zostavený tak, aby absorboval žiar 2 ohňa. V jednom uskutočnení je teplo absorbujúci tlmiaci prvok zostavený tak, aby absorboval tepelné žiarenie z ohňa a bránil odrážaniu tepelného žiarenia z potláčacieho prostriedku alebo iných povrchov naspäť do ohňa. V prídavných a alternatívnych uskutočneniach môže byť teplo absorbujúci potláčací prvok usporiadaný tak, aby prenášal teplo do povrchu a/alebo vnútra tlmiacich častíc alebo kvapiek na podporu aktivácie potláčacieho prostriedku. Z ďalšieho hľadiska predstavovaného vynálezu, hasiaca zložka obsahuje tuhý prostriedok na tlmenie, ktorý obsahuje zdroj farbyvytvorenej na absorbovanie tepelného žiarenie.Prehľad obrázkov na výkresoch.0006 Jasnejšie ozrejmenie predstavovaného vynálezu môže byť odvodené z odkazu na podrobný opis v spojení s nasledujúcimi nákresmi. V nasledujúcich obrázkoch rovnaké vzťahové značky zodpo vedajú podobným prvkom a krokom.Obr. l je zobrazenie hasiaceho systému ohňa podľa rôznychObr. 2 je zobrazenie potláčacích častíc alebo kvapôčok zmie šaných s teplo absorbujúcimi časticami alebo kvapôčkamiObr. 3 A-3 B sú pohľady V priečnom reze na potláčacie časticektoré majú príslušné zafarbený povrch a potiahnutý povrchObr. 4 je zobrazenie potláčacích častíc čiastočne označenýchObr. 5 je pohľad v priečnom reze na potláčacie častice doktorých vnútra prenikol tepelný prvok potláčajúci teplo aObr. 6 je pohľad v priečnonl reze na potlačujúce častice,ktoré majú absorbujúce častice prichytené k povrchu a/alebouložené na svojom povrchu.0007 Prvky a kroky na obrázkoch sú zobrazené na zjednodušenie a jasnosť a nemusia byť nutne poskytnuté podľa akéhokoľvek zvláštneho poradia. Napríklad kroky, ktoré môžu byť vykonané súbežne alebo v odlišnom poradí sú uvedené na nákresoch aby pomoh li objasniť uskutočnenie opísaného vynálezu.Podrobný popis opísaných uskutočnení vynálezu.0008 Predstavovaný vynález je opísaný čiastočne na základe funkčných súčastí a rôznych pracovných krokov Takéto funkčné súčasti môžu byť zrealizované ľubovoľným počtom súčastí zostave ných tak, aby vykonávali predpísané funkcie a dosahovali rôzne0009 Napríklad predstavovaný vynález môže využívať rôzne prvky, materiály, potláčacie látky, tepelné absorbenty, vodiče tepla, neutralizačné činidlá a podobne, ktoré môžu zrealizovať rôzne funkcie. Navyše tento vynález môže byť uskutočnený V spojení s akýmkoľvek počtom aplikácií, prostrední, nebezpečných materiálov a hasiacich materiálov, a opísané systémy sú len príkladom využitia vynálezu. Ďalej predkladaný vynález môže vyžiť akýkoľvek počet bežných techník na výrobu, zostavovanie, vykonávanie a00010 S odkazom na obr. 1, protipožiarny systém 100 na ovládnutie a hasenie ohňa podľa rôznych hľadísk predkladaného vynále zu môže byť uskutočnený V spojení so zásobníkom 110 obsahujúcimhasiaca látka 112. Zásobník 110 dávkuje hasiacu látku 112 do alebo blízko ohňa. Hasiaca látka 112 smeruje k obmedzeniu ohňa0011 Zásobník 110 môže obsahovať akýkoľvek vhodný systém na dávkovanie hasiacej látky 112. Zásobník 110 môže tiež skladovať hasiacu látku 112 pokiaľ hasiaca látka nemá byť umiestnené do alebo blízko ohňa. Napríklad zásobník 110 môže obsahovať konvenčný oheň hasiaci systém, ako je ručný hasiaci systém, hasiaci systém budovy, vozidlový požiarny hasiaci systém, priemyslový hasiaci systém a podobne. V predstavovanom uskutočnení zásobník 110 obsahuje bežný ručný hasiaci prístroj, ktorý má nádrž 114 na uskladnenie hasiacej látky 112 a trysku 116 na nasmerovanie hasiacej látky 112. V alternatívnom uskutočnení zásobník obsahuje vozidlový hasiaci panel v podstate naplnený hasiacou látkou a usporiadaný na otvorenie a rozdelenie hasiacej látky ako odpo vede na spúšťací moment ako je náraz.0012 Hasiaca látka 112 je materiál zostavený na regulovanie alebo uhasenie ohňa akýmkoľvek vhodným spôsobom, ako je zbavenie ohňa tepla, kyslíka alebo paliva alebo iným prerušením chemických procesov požadovaných na udržiavanie ohňa. Hasiaca látka 112 obsahuje potláčaciu látku a tepelný absorbent. Potláčacia látka je zložená tak, aby potláčala oheň, napríklad bežná potláčacia látka ohňa zložená na potlačenie ohňa preruší dodávku paliva alebo ochladí oheň pod teplotu zápalnosti. Tepelný absorbent je vhodne zostavený aby absorboval tepelné žiarenie z ohňa,napríklad na obmedzenie odrazu tepelného žiarenia hasiacou látkou 112 a/alebo inými povrchmi. Tepelný absorbent môže navyšepodporiť aktiváciu potláčacej látky.0013 Potláčacia látka je zložená tak, aby obmedzovala oheň,napríklad prostredníctvom bežných spôsobov. Napríklad potláčacia látka môže obsahovať kyslý uhličitan sodný, alebo draselný, fosforečnan amónny, monofosfát, chloríd draselný, draselnú soľ oxi du uhličitého, HCFF 227 ea, halon alebo halotron-I, vodu alebo

MPK / Značky

MPK: A62C 2/00

Značky: zariadenie, regulovanie, spôsob, ohňa

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/23-e12110-sposob-a-zariadenie-na-regulovanie-ohna.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Spôsob a zariadenie na regulovanie ohňa</a>

Podobne patenty