Spôsob výroby tesniaceho profilu pre motorové vozidlo a takýto tesniaci profil

Číslo patentu: E 11095

Dátum: 10.08.2009

Autori: Langrehr Michael, Emerich Carin, Willmann Matthias

Je ešte 15 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Spôsob výroby tesniaceho profilu pre motorové vozidlo a takýtoVynález sa týka spôsobu výroby v pozdĺžnom smere sa rozkladajúceho tesniaceho profilu pre nwtorové vozidlo, pričom je tesniaci profil extrudovaný z elastomérového materiálu.Ďalej sa vynález týka takého tesniaceho profilu.Tesniaci profil podľa predloženého vynálezu slúži najmä pre utesnenie dveri motorového vozidla vôči karosérii motorového vozidla. K tomuto účelu obsahuje tesniaci profil pri pohľadu v priereze s výhodou prvý tesniaci úsek, druhý tesniaci úsek a upevňovaci úsek. Pritom je upevňovací úsek upevniteľný na prírube dveri. Prvý tesniaci úsek dolieha pri zatvorených dverách na karosériu a druhý tesniaci úsek slúži pre utesnenie a/alebo vedenie pohyblivej okennej tabuleusporiadanej v dverách a/alebo pre utesnenie pevnej okennejTakýto tesniaci profil je opisaný V DE 10 2006 060 390 B 3. U tohto známeho tesniaceho profilu je prvý tesniaci úsek opatrený jednou vonkajšou tesniacou chlopňou a jednou vnútornou tesniacou chlopňou, ktoré slúžia pre utesnenie dveri motorového vozidla vôči strešnému úseku karosérie. Druhýtesniaci úsek slúži pre utesnenie v dverách motorového vozidlausporiadanej pohyblivej okennej tabule, ktorá je vedená v kanáli druhého tesniaceho úseku. V kanáli sú usporiadané tesniace chlopne, ktoré v zatvorenom stave okennej tabule na ňu doliehajú. Medzi prvým tesniacim úsekom a druhým tesniacim úsekom je usporiadaný upevňovaci úsek pre upevnenie tesniaceho profilu na prirube dverí. Upevňovací úsek je prostrednictvom kanálového vybrania na prírubu násuvný. Ďalej vykazuje upevňovaci úsek pridržnej chlopne v oblasti vybrania a vloženýVyššie opisaný známy tesniaci profil sa vyznačuje svojou jednodielnou štruktúrou, takže môže byt jednoduchým spôsobom namontovaný na karosériu a/alebo na dverách motorového vozidla. Inak je s ohľadom na vytvorenie modernejšich tvarov karosérií a dveri motorových vozidiel so silnými dielmi zakrivenia nevyhnutné, že tesniace profily musia byt ohnuté s veľmi malými rádiusmi. Ďalej sú kladené vysoké požiadavky na opticky príjemný vzhľad, lebo tesniace profily sú zvonku motorového vozidla zrejmé. K tomu má byt realizovateľná jednoduchá a automatizovaná montáž. Je nevyhnutné, aby tesniace profily už pred montážou aspoň čiastočne vykazovali priebeh daný karosériou. K tomu sú tesniace profily ohýbané v ohýbacom nástroji. Pritom vznikajú hraničné oblasti, pričom pri príliš silnom ohybe môže dôjsť najmä v oblasti tesniaceho úseku k tvoreniu vĺn, ktoré môžu negatívne ovplyvniť tesniacuDE 697 31 729 T 2 opisuje vodiacu lištu pre pohyblivú okennú tabuľu, najmä dveri motorového vozidla, ktorá môže byt ľahko spojená s prirubou. Vodiaca lišta vykazuje spevnenie,ktoré je vyznačené naprieč k pozdĺžnemu smeru prebehajúcimiDE 85 19 013 U 1 opisuje tesniaci pás, ktorý je používaný pre utesnenie otvorov, ako dverných otvorov motorových vozidiel. Tesniaci pás zostáva z upevňovacieho úseku v tvare U, ktorý nesie pozdĺžny, trubkový tesniaci úsek z pružného materiálu. Tesniaci úsek vykazuje rad napätia znižujúcich konštrukčných prvkov, ktoré sa rozkladajú naprieč k svojmu hlavnému smeru rozsahu, tým sú napätia V oblasti konštrukčných prvkov znížené, keď je tesniaci pás ohnutý okolo osy. Pritommôžu być konštrukčné prvky vytvorené ako žliabky alebo zárezy.GB 2,338,976 A opisuje tesnenie s upevňovacím úsekom a tesniacim úsekom, ktoré je usporiadané v ohnutej, utesňovanej oblasti. Zárez je vytvorený najmenej v ohnutej oblasti medzi tesniacim úsekom a upevňovacim úsekom. Po ohnuti tesnenia môže byt zárez prostrednictvom lepenia opät uzavretý. Ďalej opisujeGB 2,338,976 A spôsob výroby takého tesnenia.US 2004/157013 A 1 uverejňuje tesniaci pás s dvomi tesniacimi úsekmi a upevňovacim úsekom usporiadaným medzi tesniacimi úsekmi. Tesniaci pás obsahuje ohnutý úsek a dva priame úseky. V oblasti ohnutého úseku je na vonkajšej stranetesniaceho úseku usporiadaný zárez.US 5,127,193 A opisuje tesniaci pás, ktorý pozdĺž pozdĺžnej osy vykazuje premennú šírku. Pre rozšírenie tesniaceho úseku je vytvorený zárez a tesniaci úsek prislušne rozšírený. Následne je do takto definovaného dutého priestoruJP 62125934 opisuje tesniaci pás, najmä pre utesnenie dverí motorového vozidla, ktorý je vhodný pre usporiadanie pozdĺž ohnutého úseku. V ohnutej oblasti je usporiadaný zárez, aby si mohol tesniaci úsek približne podržat svoj tvar.JP 2002/274187 A opisuje vodiacu lištu pohyblivej okennej tabule, ktorú je možné ľahko deformovat. V oblasti ohnutého úseku je usporiadaný jeden alebo viac zárezov, ktoré prebehajúbuď naprieč alebo šikmo k pozdĺžnej ose vodiacej lišty.Vynález si klade za úlohu navrhnút spôsob výroby tesniaceho profilu pre motorové vozidlo a takýto tesniaci profil, u ktorého by po nwntáži tesniaceho profilu v určenejkonečnej polohe došlo k redukovanému alebo žiadnemu zrejmémuTáto úloha je podľa vynálezu vyriešená spôsobom podľa nároku 8 a tesniacim profilom podľa nároku l. Výhodnévytvorenia vynálezu sú definované v nárokoch 2 až 7 a 9 až 17.U spôsobu podľa vynálezu pre výrobu v pozdĺžnom smere sa rozkladajúceho tesniaceho profilu pre motorové vozidlo je tesniaci profil extrudovaný z elastomérového materiálu, a najmenej čiastočne je V oblasti určenej prostrednictvom ohybu pre formovanie ohybového úseku tesniaceho profilu vytvorený najmenej jeden zárez, a tesniaci profil je V oblasti ohybovéhoúseku ohnutý do požadovaného tvaru.V dôsledku vytvoreného zárezu, napriklad prostrednictvom rezania alebo razenia, dochádza po ohnutí usporiadaného ohybového úseku tesniaceho profilu v rámci výroby a/alebo montáže k len nepatrnej alebo vôbec žiadnej tvorbe vĺn. Týmto spôsobom môže tesniaci profil splňovat svoju tesniacu a/alebovodiacu funkciu a tiež požiadavky na optický vzhľad.

MPK / Značky

MPK: B60J 10/08, B60J 10/00

Značky: tesniaceho, motorové, profilů, profil, spôsob, tesniaci, takýto, výroby, vozidlo

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/23-e11095-sposob-vyroby-tesniaceho-profilu-pre-motorove-vozidlo-a-takyto-tesniaci-profil.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Spôsob výroby tesniaceho profilu pre motorové vozidlo a takýto tesniaci profil</a>

Podobne patenty