Bezkontaktná platobná karta so spínačom aktivovaným užívateľom a spôsoby výroby takejto karty

Číslo patentu: E 10580

Dátum: 10.08.2007

Autori: Marshall-rees Stephen, Tanner Colin

Je ešte 15 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

BEZKONTAKTNÁ PLATOBNÁ KARTA so SPÍNAČOM AKTIVOVANÝM UŽÍVATEĽOM A SPÓSOBY VÝROBY TAKEJTO KARTY0001 Bolo navrhnuté (napr. v patente USA č. 6,863,220) umiestniť na bezkontaktnú platobnú kartu spínač aktivovaný užívateľom, aby táto karta mohla byt v neaktivovanom stave okrem situácie, kedy uživateľ tento spínač aktivuje počas priloženia karty do blízkosti platobného terminálu POS (point of sale) kvôli prečítanlu údajov. Tým, že od užívateľa sa vyžaduje, aby kvôli aktivácii karty aktivoval spínač, je možné zabrániť určitým útokom namiereným voči zabezpečeniu čísla účtu uloženého na karte. K takýmto útokom môže prísť formou utajeného prečítania karty z nejakej vzdialenosti v čase, ked je kartauložená v peňaženke alebo v náprsnej taške jej držiteľa.0002 V DE 19645083 je opísaná identifikačné karta, ktorá pozostáva ztelesa karty s anténou a dutinou. Do dutiny je vložený modul čipu. Medzi kontaktmi modulu čipu a kontaktmi antény je zapojené spínacie zariadeniecitlivé na tlak určené na selektívnu aktiváciu antény.0003 V DE 101 40 662 je opísaná čipová karta, v telese ktorej je vytvorená dutina. Do dutiny je vložený modul čipu spolu so spínacím zariadením citlivýmna tlak. Aktivovaním tohto spínacieho zariadenia sa aktivuje modul čipu.0004 V DE 19742126 je opísané prenosné dátové médium vybavené aktivačným spinačom. Súčasťou tohto média, akým je napríklad karta, jeaktivuje obvod. Čip sa nachádza vjednej dutine na karte. Spínač je vložený0005 EP 1868140, ktorý obsahuje časť súčasného stavu techniky podľa článku 54, odsek (3) EPC, je opisaná čipová karta pozostávajúca zčipu a z telesa, ktoré je vybavené anténou, a na ktorom je vytvorená dutina. Do dutinyje vložený modul čipu. Medzi kontaktmi modulu čipu a kontaktmi antény je zapojené spinacie zariadenie citlivé na tlak určené na selektívnu aktiváciu0006 V EP 1544787 je opísaný modul RFID určený na vloženie do dutiny vtelese identifikačného prostriedku, ako je uvedené vpredvýznaku0007 V DE 195 00 925 je opisaná čipová karta, v dutine telesa ktorej je uložený modul čipu. Na spodnom povrchu modulu sú vyvedené kontakty pre elektrické pripojenie ku konektorom vdutine, napríklad pre pripojenie modulu0008 Možnou nevýhodou navrhnutých konštrukcii bezkontaktnej platobnej karty so spínačom, ktorý aktivuje uživateľ, je, že výroba výsledných kariet môže byt neprimerane drahá.0009 Tento vynález, ktorý je definovaný pomocou nezávislých nárokov, tento problém rieši. Výhodné vyhotovenia sú uvedené v závislých nárokoch.Na OBR. 1 je schematické znázornenie pohľadu na bezkontaktnúplatobnú kartu podľa niektorých vyhotovení.Na OBR. 2 je schematické znázornenie modulu RFID (identifikácia rádiových frekvencií) pri pohľade zhora modul môže byt súčasťou bezkontaktnej platobnej karty z OBR. 1.Na OBR. 2 A je schematické znázornenie iného vyhotovenia modulu RFIDNa OBR. 3 je schematické znázornenie modulu RFID ZOBR. 2 pri pohľade zdola.Na OBR. 4 je schematické znázornenie alternatívneho prikladu modulu RFID pri pohľade zhora takýto modul ide nad rámec tohto vynálezu.Na OBR. 5 A je schematické znázornenie pohľadu na prierez ešte iného vyhotovenia modulu RFID.Na OBR. 5 B je schematické znázornenie modulu RFID z OBR. 5 A pri pohľade zdola.Na OBR. 5 C je schematické znázornenie modulu RFID z OBR. 5 A a SB pri pohľade zhora.Na OBR. 6 je vývojový diagram, ktorý znázorňuje aspekty navrhnutého spôsobu výroby bezkontaktnej platobnej karty v súlade s niektorýmiNa OBR. 7 je schematické zobrazenie určitých aspektov spôsobu z OBR. 6.Na OBR. 8 je schematické znázornenie rozloženého pohladu nakonvenčnú bezkontaíktnú platobnú kartu.Na OBR. 9 je schematické znázornenie pohladu na vloženú časť bezkontaktnej platobnej karty navrhnutú vsúlade sniektorými0011 Vo všeobecnosti a na účely predstavenia konceptov vyhotovení tohto vynálezu je možné zabudovat vhodný spínač, ako je napríklad spínač, ktorýpracuje na základe snímania tlaku užívateľovho prsta, do modulu RFID, ktorý jesúčasťou bezkontaktnej platobnej karty. Použitím takého modulu RFID možno znížiť celkové náklady na výrobu bezkontaktnej platobnej karty, ktorá má obsahovat spínač aktivovaný užívateľom. Napriklad, ak sa ako súčasť bezkontaktnej platobnej karty použije modul RFlD, ktorý obsahuje spínač, môžu sa dat vylúčiť alebo minimalizovať zmeny vo výrobnom procese karty, ktoré by inak boli potrebné (po výrobe modulu RFlD) kvôli osadeníu spínača na kartu. Z niektorých hladísk môže do takzvanej vloženej časti bezkontaktnej platobnej karty patriť spínač citlivý na tlak, ako aj konvenčný integrovaný obvod (IO alebo0012 Na OBR. 1 je schematické znázornenie pohľadu na bezkontaktnú platobnú kartu 100 podľa niektorých vyhotovení. Bezkontaktná platobná karta 100 môže mat teleso v tvare karty 102, ktoré môže svojou veľkosťou a tvarom pripomínať konvenčné platobné karty Teleso vtvare karty 102 môže bytvyformované z plastickej hmoty alebo iného vhodného materiálu.0013 Súčasťou bezkontaktnej platobnej karty 100 môže byť aj modul RFlD 104. Modul RFID 104 môže byt namontovaný a/alebo osadený na teleso vtvare karty 102 akýmkoľvek vhodným spôsobom. Modul RFID, ktorý bude ďalej podrobnejšie opisaný, môže byt vhodne navrhnutý a konñgurovaný tak,aby vysielat informácie oúčte, sktorým je platobná karta spojená, formou signálu s rádiovou frekvenciou do platobného terminálu POS. Modul RFID 104 môže byt vo všeobecnosti navrhnutý akonñgurovaný tak, aby pracovalv súlade s normou PayPass (RTM), ktorú vyhlásila spoločnost MasterCard0014 Súčasťou bezkontaktnej platobnej karty 100 môže byt ďalej anténa 106 vložená alebo iným spôsobom osadená na teleso v tvare karty 102. Tak,ako je znázornené, anténa môže mat podobu niekoľkých slučiek uložených pozdĺž obvodu telesa vtvare karty. Anténa 106 môže byť alternatívne iného typu a/alebo konfigurácie. Táto anténa môže vo všeobecnosti pracovat v súlade svyššie spomenutou normou PayPass (RTM) a prijimat komunikačný a výkonový signál (čo môže byt ten istý signál) z bezkontaktného väzbovéhozariadenia platobného terminálu POS a vysielat informácie o účte, s ktorým je

MPK / Značky

MPK: G06K 7/00, G06K 19/077, H04K 1/00, H04B 5/00

Značky: spôsoby, karty, platobná, spínačom, užívateľom, takejto, karta, aktivovaným, bezkontaktná, výroby

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/23-e10580-bezkontaktna-platobna-karta-so-spinacom-aktivovanym-uzivatelom-a-sposoby-vyroby-takejto-karty.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Bezkontaktná platobná karta so spínačom aktivovaným užívateľom a spôsoby výroby takejto karty</a>

Podobne patenty