DNA sekvencia udeľujúca cytoplazmovú samčiu sterilitu, rekombinantný rastlinný mitochondriálny a jadrový genóm, mitochondria a cytoplazma obsahujúca mitochondriálny genóm

Je ešte 15 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Je opísaná DNA sekvencia Ogurovej sterility, ktorá je a) tvorená DNA sekvenciou vymedzenou nukleotidmi č. 928 a 2273 z obr. 1 alebo b) má aspoň 50 % homológiu so sekvenciou uvedenou v a) a ktorá ak je prítomná v mitochondriálnom alebo jadrovom genóme rastliny, udeľuje cytoplazmovú samčiu sterilitu tejto rastline. Tiež je opísaný rekombinantný rastlinný mitochondriálny a jadrový genóm, mitochondria a cytoplazma obsahujúca uvedený mitochondriálny genóm.

Text

Pozerať všetko

Predložený vynález sa týka biologického materiálu,ktorý má samčíu sterilitu, ktorá je užitočná pre vývoj hybridných odrôd druhov, ktoré sú dôležité z agronomického hľadiska.Tento vynález sa obzvlášť týka rastlín, ktoré patria do čeľade Cruciferae, pri ktorých cytoplazma buniek obsahuje organely s nukleotidovými sekvenciami, ktoré udeľujú samčíu sterilitu a dobré vlastnosti.Vývoj hybridnýeh odrôd sa môže uľahčiť alebo sa môže umožniť tým, že sa používa cytoplazmový samči sterilný systém. Takéto hybridy sa získavajú skriženým oplodňovanim dvoch rodičovských populácii - jednej, ktorá vytvára úlohu samčíu a druhej samičej. Jedna prekážka, s ktorou sa stretáva, ak je žiaduce získat hybridné odrody rovnakej kvality sexuálnym skrížením samooplodňujúcich sa druhov, je schopnost rastlín samoopelovat sa. Samčie sterilné systémy umožňujú, že sa získavajú samičie rastliny, ktoré nie sú schopné samooplodňovania a z ktorých je možné po opelení priamo zbierat semená, ktoré sú samotné hybridné bez toho, aby bolo potrebné vykonať prácne techniky, ako je napríklad kastrácia kvetov.Medzi genetické determinanty samčej sterility patria tie determinanty, ktoré sú obsiahnuté v cytoplazme. Pri každej sexuálne produkovanej generácii sa prenášajú výhradne matkou. V každej generácii sú teda produkovaní potomkovia so 100 samčou sterilitou so systémom cytoplazmovej samčej sterility (CMS). Tieto genetické determinanty sú obsiahnuté v genóme mitochondrii.Vhodný cytoplazmový samči sterilný systém pri Crucíferae je definovaný nasledujúcirni vlastnosťamil. Samčia sterilita musí byt úplná, to znamená, že nesmie dochádzať k žiadnej produkcii peľu bez ohľadu na stav kultúry a bez ohľadu na líniu, ktorú je žiaduce použít ako samičieho predka. Ak nejde o tento pripad, semená, ktoré sa pozbierajú z týchto samičích rastlín, budú sčasti odvodené od samooplodnenia a nebudú teda hybridného typu F l.2. Produkcia týchto semien sa musi prevádzať výhodne prírodnými peľovými vektormi, to znamená v tomto pripade týmito druhmi Hymenoptera, Diptera a vetrom. Peľ musi byt prenášaný z peľujúcich rastlín na samčie sterilné (samičie) rastliny. V skutočnosti môže tento transport na vzdialenosť pri Cruciferae uskutočniť len hmyz.Samčie rastliny musia byť teda pre hmyz, ktorý prichádza a zbiera na nich nektár, dostatočne atraktívne. Morfológia kvetov musí nútiť hmyz, aby prevádzal túto úlohu cez vršok kvetu, takže hruď hmyzu prichádza do kontaktu s bliznou. V praxi je tomu tak, že základ korunných lupienkou musí vytvoriť akýsi druh trubíčky okolo základu piestika.3. Morfológia samičích orgánov (piestikov) musí byt identická s morfológiou plodnej rastliny, ide zvlášť o jeden jediný píestik na kvet a priamočiarost tvaru. Samčie sterility vedú V skutočnosti často tiež k feminizácii prašnikov, ktoré sú transformované do pseudopiestikov a dokonca vedú k transformácii nektariny na úplné kvety. Takto vytvorený píestik alebo piestiky sú niekedy tiež deformované. Všetky tieto odchýlky neumožňujú dobrú tvorbu semien. Tento stav je možné považovať za ekvivalent istého stupňa samčej sterility.4. Pri príprave hybridných odrôd Fl pri druhoch, pri ktorých sa zbierajú semená, ako je napríklad repka alebo hor čica, je podstatné, že samči predok hybridu úplne neguje účinok samčej sterilnej cytoplazmy, takže hybridná rastlina sa ľahko opeľuje.Pri Cruczferae bol prvý prípad samčej sterilnej cytoplazmy alebo CMS opisaný Ogurom (1968) pri reďkovke. Raphanus sativus Bannerot (1974, 1977) preniesol Ogurovu cytoplazmu na Brassicae, čim získal rastliny, ktoré majú cytoplazmovú samčíu sterilitu. Rovnaké rastliny nemajú uspokojivé agronomické vlastnosti (chloróza pri znížených teplotách, slabá samičia plodnosť), čo viedlo k slabším výťažkom, ktoré boli dôvodom toho, že tieto rastliny neboli vhodné na komerčné použitie.Aby bolo možné vyhnúť sa tejto ehloróze pri Cruciferae, mali by sa spojit jadrové a ehloroplastové genómyn toho istého rodu do rovnakej bunky. Tak rastliny Brassica,ktoré majú jeden z ehloroplastových genómov Brassicae,už nemajú žiadnu chlorózu. Ak majú celý Ogurov mitochondriálny genóm, majú úplnú cytoplazmovú samčíu sterilítu, ale kvety majú však odlišnú morfológiu, čo spôsobuje, že nie je možné, aby boli opelené prírodnými vektormi.Navyše pri druhoch, pri ktorých je záujem o semená, je možné obnoviť samičiu plodnosť hybridných odrôd, čo je možné uskutočniť jadrovými génmi známymi ako reštauračné gény.Je ťažké obnoviť samčíu plodnosť rastliny, ktorá obsahuje celý Ogurov mitochondriálny genóm, pretože je nutné,aby súčasne došlo k pôsobeniu niekoľkých reštauračných génov.Pôvodcovia predloženého systému sa snažili získat vhodný samči sterilný systém tak, že sa odstránia gény,ktoré sú zodpovedné za nežiaduce vlastnosti Ogurovej cytoplazmy, pričom sa zachováva samčia sterilita, ktorá je účinná a ľahko obnoviteľné.Predložený vynález sa teda týka DNA sekvencie Ogurovej sterility, ktorá je a) tvorená DNA sekvenciou vymedzenou nukleotidmi č. 928 a 2273 z obr. 1, alebo b) má aspoň 50 homológiu so sekvenciou uvedenou v a),a ktorá, ak je prítomná v mitochondriálnom alebo jadrovom genóme rastliny, udeľuje cytoplazmovú samčíu sterilitu tejto rastline.Podľa predloženého vynálezu DNA sekvencia je tvorená sekvenciou vymedzenou nukleotidmi č. 928 a č. 1569 z obr. l, alebo ktorá má aspoň 50 homológiu s touto sekvenciou, a ktorá je transkribovaná na RNA v mitochondriách rastlín so samčou sterilitou.Tiež je predmetom vynálezu rekombinantný rastlinný jadrový alebo mitochondriálny genóm, ktorý obsahuje DNA sekvenciu Ogurovej sterility pozostávajúcu a) z DNA sekvencie vymedzenej nukleotidmi č. 928 a č. l 569 z obr. l, alebo b) zo sekvencie, ktorá má aspoň 50 homológiu so sekvenciou uvedenou v a).a ktorá, ak je prítomná v cytoplazme rastliny, udeľuje cytoplazmovú samčíu sterilitu tejto rastline, s vylúčením eelého mitochondriálneho Ogurovho genómu.Rekombinantný rastlinný jadrový alebo mitochondriálny genóm podľa vynálezu obsahuje DNA sekvenciu Ogurovej sterility tvorenú sekvenciou vymedzenou nukleotidmi č. 928 a č. 1569 z obr.l, alebo sekvenciou, ktorá má aspoň 50 homológiu s uvedenou sekvenciou.Uvedený rekombinantný rastlinný jadrový alebo mitochondirálny genóm neobsahuje celý alebo čast jedného a/alebo druhého z dvoch fragmentov Ogurovho genómu,- ktore sú tvorené jedným z dvoch génov pre forrnylmetionínovú transférovú RNA použitého na iniciáciu translácie,- ktoré sú tvorené coxl génom kódujúcim podjednotku č. l cytochrómovej oxidázy, alebo v ktorých sú tieto fragmenty inaktívne.Rekombinantný rastlinný jadrový alebo mitochondriálny genóm podľa vynálezu je zbavený časti sekvencie, ktorá je tvorená fragmentom 10,7 kb po štíepení pôsobením Bgll a fragmentom 11 kb po štíepení pôsobením Nrul, pričom tieto fragmenty sú odhalene hybridizáciou so sondou coxl.Rekombinantný rastlinný jadrový alebo mitochondriálny genóm je zbavený časti sekvencie, ktorá poskytuje fragment 15 kb po štíepení pôsobením Nrul, fragment 5,1 po štíepení pôsobením Sall a fragment 18,5 po štíepení s Bgll, a ktorý je odhalený hybridizáciou so sondou zodpovedajúcou sekvencii tvorenej bázami 389 a 1 199 sekvencie z obr. l.Rekombinantný rastlinný jadrový alebo mitochondriálny genóm podľa vynálezu ďalej obsahuje sekvenciu, ktorá poskytuje fragment 2,5 kb po štíepení pôsobením Ncol,fragment 6,8 po štíepení Nrul a fragment so 4,4 kb po štíepení pôsobením SaII.Jadrový genóm podľa vynálezu obsahuje okrem DNA sekvencie opísanej, presekvenciu umožňujúcu zavedenie produktu translácíe tejto sekvencie do mitochondrií.Vo výhodnom uskutočnení genôm podľa vynálezu je mitochondriálnym genómom.Predložený vynález sa tiež týka ntitochondrie, ktorá obsahuje genóm opísaný, Tiež je opísaná cytoplazma, ktorá obsahuje mitochondriálny genóm opísaný a chloroplasty toho istého druhu ako je jadrový genóm alebo iného druhu, ale ktore sú zlúčiteľné s týmto jadrovým genómom.Prehľad obrázkov na výkresochV nasledujúcej časti bude vynález opísaný pomocou nasledujúcich obrázkovObrázok 1 opisuje sekvenciu nukleotidov Ogurovho fragmentu mitochondríálnej DNA reďkovky obsahujúceho CMS.Obrázok 2 predstavuje reštrikčnú mapu fragmentu mitochondriálnej DNA opísaného na obr. 1.Obrázok 3 predstavuje elektroforćzu mitochondriálnej DNA po rozštiepení pôsobením BgII (33) a Nrul (Bb). Odkryté pásy zodpovedajú hybridizácíi sondou Coxl (Hiesel a kol. 1987).Obrázok 4 predstavuje elektroforézu mitochondriálnej DNA po štíepení pôsobením SaII. Odkryté pasy zodpovedajú hybrídizácii sondou viazanou na nukleotidy č. 389 a 1199 sekvencie opísanej na obrázku l.Obrázok 5 ukazuje plody produkované rastlinami kapusty, ktoré nesú rôzne cytoplazmové genómy.Obrázok 6 ukazuje elektroforézu mitochondriálnej RNA. Odkryté pásy zodpovedajú hybridizácii sondou EcoRl-BamHl fragmentu vrátane časti sekvencie označenej ako ORF B.DNA sekvencia Ogurovej sterility je definovaná vo vzťahu k sekvencii naviazanej na čísla l a 2 428 na obrázku l. Je obsiahnutá v transkribovanej sekvencii, ktorej konce 3 a 5 sú spojené na obrázku 2 čiarkovanou čiarou a ktorá je pozorovateľná len pri samčích sterílných rastlinách ORF B zodpovedá otvorenej čítacej oblasti. Toto označenie bolozavedené na základe pozorovania homológie na sekvencíi opísanej Brennickom sekvencia, ktorá súhlasí s jedným z dvoch formylmetionínových transférových RNA génov, je na obrázku 2 vyznačená tieňovane.DNA sekvencia naviazaná na nukleotidy označené 928 a 2273 na obrázku l znázorňuje transkripciu, ktorá môže byt zviditeľnená molekulámou hybridizáciou (1.4) ako je znázomené na obrázku 6. Na tomto obrázku 6 každá jamka znázorňuje plodnú rastlinu (F) alebo samčiu sterilnú rastlinu (S). Len samčia sterilná rastlina sýntetizuje transkript s veľkosťou približne 1400 nukleotidov. Tento transkript začína v polohe 928 (i 10 nukleotidov) tejto sekvencie na obrázku 1 a končí v polohe 2 273 (iS nukleotidov). (Iniciácia transkripcie a terminácia transkripcie môže nastávat v rôznych polohách rastlinných mitochondrií).Tento vynález sa výhodne týka cytoplazmy obsahujúcej DNA sekvencie, ktorá ma aspoň 50 homológiu so sekvenciou viazanou na nukleotidy 928 a 2 273 z obrázka l,ktoré udeľujú CMS charakter, alebo cytoplazmy obsahujúcej DNA sekvenciu s aspoň 50 homológiou so sekvenciou viazanou na nukleotidy 928 a 1 569 z obrázka l, a transkribovanú na RNA udeľujúcu CMS charakter a ktorá- obsahuje chloroplasty rovnakého druhu ako jadrový genóm alebo iných druhov, ale takých, aby boli zlúčiteľné s týmto jadrovým genómom,- neobsahuje celý alebo časť jedného alebo druhého (alebo oboch) fragmentov (fragmentu) uvedeného Ogurovho mitochondriálneho genómu- nesúcí jeden z dvoch forrnylmetionínových transférových RNA génov použitých pre iniciáciu translácie,- nesúcí Coxl gen, ktorý kóduje pod jednotku č. l cytochromoxidasy.Neprítomnost týchto fragmentov, na ktoré je odkazované ako na nežiaduce sekvencie, je nutné, aby sa získali mitochondriálne genómy majúce samčiu sterilitu dobrej kvality, ktoré sa vyznačujú s defmovanými štyrmi vlastnosťami.Podľa iného aspektu sa tento vynález týka rekombinantného rastlinného jadrového alebo mitochondriálneho genómu vyznačujúceho sa tým, že obsahuje Ogurovú sterilnú DNA sekvenciua) ktorá je nesená DNA sekvenciou naviazanou na nukleotidy 928 a 2 273 sekvencie na obrázku l alebob) ktorá má aspoň 50 homológie so sekvenciou uvedenou pod ad a) a udeľuje rastline, ak je prítomná cytoplazma tejto rastliny, cytoplazmovú samčiu sterilitu.Predmetom tohto vynálezu je rekombinantný rastlinný jadrový alebo mitochondriálny genóm, vyznačujúci sa tým,že obsahuje Ogurovú sterilnú DNA sekvenciu, ktorá c) je nesená sekvenciou naviazanou na nukleotidy 928 a 1569 na obrázku 1 alebo d) má aspoň 50 homológii so sekvenciou uvedenou pod ad c) a udeľuje, ak je prítomná cytoplazma rastliny a ak je transkribovaná na RNA, tejto uvedenej rastline cytoplazmovú samčiu sterilitu.Jadrový alebo mitochondríálny genóm podľa tohto vynálezu je možné charakterizovať tým, že uvedený rekombinantný mitochondriálny genóm je zbavený všetkých alebo časti Ogurových genómových fragmentov- nesúcich jeden zo dvoch fromylmethioninových transfemých RNA génov použitých pre iniciáciu translácie,- nesúcich Coxl gen, ktorý kóduje pod jednotku č. l cytochromoxidasy, alebo v nich sú uvedené ñagmenty neaktivne.Podrobnejšie môže byt rekombinantný mitochondriálny genóm podľa tohto vynálezu charakterizovaný1. Tým, že je zbavený celého alebo časti fragmentu s približne 10 700 pármi nukleotidov po štiepení pôsobením Bgll alebo fragmentov s približne ll 000 párrni nukleotidov po štiepení pôsobením Nrul, pričom tieto fragmenty nesú Coxl gen.To je zvlášť demonštrované na obrázku 3 molekulárnej hybridizácie sondou nesúcou Coxl sekvenciou.2. Tým, že je zbavený celého alebo časti fragmentu s 5100 pármi nukleotidov po štiepení pôsobení Sall alebo fragmentu s približne 15 000 pármi nukleotidov po štiepení pôsobením Nrul a/alebo fragmentu s približne 18 500 pármi nukleotidov po štiepení pôsobením Bgll, pričom tieto fragmenty nesú jeden z dvoch formilmethioninových transfémych RNA génov.To je demonštrované na obrázku 4 molekulámou hybridizáciou sondou navíazanou na nukleotidy š.389 a 1199 sekvenciou opísanou na obrázku 1.Genotypy na obrázkoch 3 a 4, ktoré sú označené číslami, zodpovedajú rastlinám, ktore majú vhodný cytoplazmový samčí sterilný systém.Genotypy Chloroplasty Mitochondrie B.n. B. napus B. napusNavyše pre existenciu CMS charakteru v dobrej kvalite je potrebná prítomnosť DNA sekvencie, ktorá môže byt charakterizovaná, DNA/DNA hybridizáciami pri štiepení. Tento vynález sa teda týka DNA sekvencie, ktorú je možno definovat a ktorú je možno charakterizovať tým, že obsahuje sekvenciu, ktorá poskytuje fragment s 2500 párrni nukleotidov po štiepeni pôsobením Nrul a fragment s 4400 pámii nukleotidov po štiepení pôsobením Sall.Táto sekvencia môže byt tiež identiñkovaná hybridizáciami na celkovú RNA samčích sterilných rastlín. .le uvedený prepis (transkript) približne 1400 párov nukleotidov. Tento transkript nie je prítomný pri rastlinách, ktoré sa vracali do plodnosti.Definícia nežiaducich nukleotidových sekvencií a nukleotidových sekvencií podstatných pre Ogurovú sterilitu podľa tohto vynálezu umožňuje, aby technikami DNA hybridizácie, ktoré sú dobre známe odbomíkom, bol vybraný rastlinný materiál nesúci chloroplasty, ktoré sú zlúčitelné jadrovým genómom a nesúci mitochondrie dobrej kvality, bez toho, aby sa čakalo na kvety a plody. K dispozícii užívateľom je teda vysoko účinný nástroj na výber rastlín,ktoré nesú samčiu sterilnú cytoplazmu s dobrými agronomickými vlastnosťami.Podľa iného aspektu sa tento vynález týka mitochondrie, vyznačujúcej sa tým, že obsahuje sekvencie nukleotidov zodpovedajúcich DNA majúcich aspoň 50 homologie so sekvenciou viazanou na nukleotidy č. 928 a 2 273 na obrázku 1 a kódujúcu ogurovú cytoplazmovú samčiu sterilitu alebo tiež mitochondrie obsahuje DNA sekvenciu, ktoráje nesená sekvenciou viazanou nukleotidmi 928 a 1569na obrázku 1 alebo majúci 50 homológie s touto sekvenciou a ktorá je transkribovaná na RNA v mitochondriách samčích sterilných rastlín. Táto DNA môže mať navyše uvedené vlastnosti, zvlášt neprítomnost nežiaducich sekvencií.Tento vynález sa tiež týka Cruciferae cytoplazmy, vyznačujúcej sa tým, že obsahuje Ogurovú sterilnú DNA sekvenciu, táto cytoplazma ďalej obsahuje chloroplasty z rovnakých druhov alebo z rôznych druhov, ale také, ktoré sú zlučiteľne s jadrovým genómom.Ogurová sterilná sekvencia sa vyznačuje tým, žea) je nesená DNA sekvenciou s 2428 párrni nukleotidov uvedených na obrázku 1, b) je naviazaná na nukleotidy 928 a 2273 na obrázku l, odpovedá transkriptu označenému čiarkovanou čiarou na obrázku 2 a je vízualizovaná molekulámou hybridizáciou(1.4) na obrázku 6, c) má aspoň 50 homológie so sekvenciou uvedenou pod ad b) a udeľuje rastline, ak je prítomná v mitochondriálnom genóme tejto rastliny, cytoplazmovú samčiu sterilitu, alebo d) je nesená sekvenciou navíazanou na nukleotidy 928 a 1569 na obrázku 1 a je transkribovaná na BNA v mitochondriách sterilných rastlín aleboe) má aspoň 50 homológie so sekvenciou uvedenou pod ad d) a je transkribovaná na RNA v mitochondriách sterilných rastlín.Tento vynález sa tiež týka rastlín čeľade Cruciferae,vyznačujúca sa tým, že obsahuje chloroplasty a jadro rovnakého druhu alebo druhov zlúčiteľných a mitochondrie nesúci génom, ktorý udeľuje CMS charakter ako je uvedene.Podrobnejšie sa tento vynález týka tiež rastliny, ktorá patrí k druhu Brassica, vyznačujúca sa tým, že obsahuje chloroplasty a jadro Brassica a mitochondrie nesúce genóm, ktorý udeľuje uvedený CMS charakter.Mitochondriový génom musí niesť tiež početné gény druhu Brassica, o ktoré ide. Toho sa dosiahne rekombináciou medzi genómom Ogura a genómom Brassica.Tento vynález sa zvlášť týka rastliny patriacej k druhu Brassica napus, vyznačujúca sa tým, že obsahuje jadro Brassica chloroplasty a samčie sterilné mitochondrie, ktoré nesú DNA podľa tohto vynálezu ako je uvedené. Tieto mitochondrie môžu niesť tiež väčšinu mitochondriálnych génov Brassica napus (188, AStp 9, Atpó, Coxll, ndhl, cobl. Brassica napus zodpovedá repke alebo turínu a podTento vynález sa týka rastliny druhu Brassica oleracea,vyznačujúca sa tým, že obsahuje jadro Brassica a že cytoplazma obsahuje Brassica chloroplasty a mitochondríe nesúce DNA sekvencie, ktorá kóduje CMS charakter ako je uvedené.Brassica oleracea zahŕňa rôzne typy kapusty, zrelej kapusty, karelábu, karfiolu, kŕmnu kapustu.Tento vynález sa tiež týka rastlín druhu Brassica campestris, vyznačujúcej sa tým, že obsahuje jadro Brassica a tým, že cytoplazma obsahuje Brassica chloroplasty, ktoré sú zlučiteľnć s genómom jadra a mitochondriami obsahujúcimi DNA sekvenciu, ktorá kóduje CMS charakter ako je uvedené.Brassica campestris zodpovedá repke, turíne a čínskej,pekingskej a japonskej kapuste.Tento vynález sa podobne týka rastlín, ktoré sú vybrané zo skupiny skladajúcej sa z Bjuricea, B. migra, B. hirtu a B. carinata, vyznačujúcich sa tým, že obsahujú Brassica jadro a tým že cytoplazma obsahuje Brassica chloroplasty,ktoré sú zlučiteľné s jadrovým génom a mitochondriami obsahujúcimi DNA sekvenciu, ktorá kóduje CMS charakter ako je uvedené.Podľa iného aspektu tohto vynálezu je predmetom tohto vynálezu rastlina patriaca k rodu Brassica, ktorého jadrový genóm obsahuje definovanú Ogurovú sterilnú sekvenciu a tiež prvky, ktoré ovplyvňujú jej expresiu a transport transplačného produktu do mitochondrie, Táto rastlina môže patriť k jednému z nasledujúcich druhov B. napus, B. oleracea, B. campestis, B. nigra, B. juncea, B. hírta a B. Carinata.Prítomnosť Ogurovej sterilnej sekvencie je nutná a postačujúca na vyvolanie úplnej neprítonmosti pelu v neprítomnosti reštauračných génov (restorer genes). Opelenie týchto rastlín sa uskutočňuje normálne ako dôsledok dobrej produkcie nektáru.Morfológia samičích orgánov je nomiálna a vytvorené plody (šešule) obsahujú normálny počet semíen. Obrázok 5 ukazuje morfológíu, ktorá bola pozorovaná u nonnálnej kontrolnej rastliny /z/, rastliny inou morfológiou, ktorá nesie celý Ogurový génom /z/6// a Brassica oleracea chloroplasty, rastliny kapusty nesúce Brassica napus chloroplasty a samčie sterilné mitochondrie s Brassica napus génmi /z/Al/ a rastliny nesúce Brassica aleracea chloroplasty a rekombínantne mitochondrie už neobsahujúce nežiaduce sekvencie M 9/ a z / 17//. Tieto rastliny majú nasledujúce vlastnostiGenotypy z /A/ a z /6/ nemajú vhodný cytoplazmový samčí sterilný systém.Takéto rastliny sa môžu získavať napríklad technikami napojovania protoplastov alebo všetkými inými technikami,ktoré vedú k dobrej rekombinácii medzi mitochondriovým genómom druhov, o ktoré ide, a ogurovým mitochondriovým genómom. V takýchto rastlinách je plodnosť obnovená reštauračným (restorer) génom, na ktorý sa odkazuje ako na Rtl, ktorý pochádza z reďkovky, ktorá nie je prípadom rastlín, ktoré nesú celý nevhodný mitochondriový genóm. Takéto rastliny sa môžu získavať tiež prirodzenou alebo umelou sexuálnou reprodukciou.Rastliny, ktoré nesú mitochondriový genóm podľa tohto vynálezu, sa môžu získavať tiež prenosom génov do mítochondrie.Vo všetkých prípadoch nesú tieto rastliny vhodný CMS systém, menovite- úplnú samčiu sterilitu,- morfológiu, ktorá umožňuje dobré opelenie a dobrú produkciu semien ako je to uvedené V tabuľke l a tabuľke 2.Tento vynález sa teda týka tiež spôsobu prípravy hybridných rastlín, vyznačujúcich sa tým, že rastlina, ktorá nesie vhodný CMS charakter, ktorý obsahuje Ogurovú sterilnú sekvenciu vo svojom mitochondriovom alebo jadrovom genóme, sa skríži s normálnou rastlinou v prípade jedlých alebo kŕmnych plodín alebo s rastlinou poskytujúcou gén reštaurujúci plodnosť, Rtl, v prípade, že sa majú zbierat semená. Tento vynález sa tiež týka hybridných rastlín, ktoré sa získavajú podľa tohto spôsobu.Všeobecne povedané, najlepšie agronomické vlastnosti sa získajú so samčími sterilnými rastlinami, ktoré nesú chloroplasty rovnakého druhu ako je jadro a s mitochondriami, ktoré nesú vhodný samčí sterilný systém.Tabuľka l ukazuje produktivitu línie kapusty s rôznymi cytoplazmarni (vhodné sú genotypy Z 9 a Z 17). Tabuľka 2 ukazuje produktivitu línie repky s rôznymi cytoplazmami(vhodné sú genotypy Fu 27,F u 58 a Fu 85).Tabuľkal Produktivita línie z (hlávkovej kapusty) s rôznymi cytoplazmamiTabuľkal Produktivita línie Darrnor (ozimná repka) s rôznymi cytoplazmami výnos samčie plodné a samčie sterilné /Fu/ ozimná repka Darmor výnel fl DABHOH/ chloroplnnv IniLochortdr-ibNsq počet šešúľ na m 2 WlSq hmotnosť jednej šešule (mg) NSdPSq počet semien na šešuli NSd počet semien na m 2 WISd hmotnost jedného semena (mg) TMD celkový suchý materiál (g/mz) Hl žatevný index () YLD výnos (q/ha) HT výška (cm) Tieto rastliny plodili deformované plody (šešule)Predmetom tohto vynálezu je tiež sonda, ktorá obsahuje sekvenciu aspoň desiatich blokov, výhodne 15 blokov, sekvencie naviazanej na nukleotidy označené 928 a 1559 z obrázka l. Táto sonda môže byt označená napríklad rádioaktívnym nukleotidom alebo akýmkoľvek iným prostriedkom,ako je napríklad tluorescencia. Táto sonda sa môže používat na demonštrovanie samčej sterility. Zvlášť môže byt používaná pri selekcii klonov.Niektore vlastnosti a výhody tohto vynálezu budú jasnejšie ukázané v nasledujúcich príkladoch.

MPK / Značky

MPK: C12N 15/05, C12N 15/11, A01H 5/00, C12Q 1/68

Značky: rastlinný, jadrový, rekombinantný, mitochondria, cytoplazmovú, udeľujúca, cytoplazma, obsahujúca, sterilitu, sekvencia, génom, mitochondriálny, samčiu

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/23-284748-dna-sekvencia-udelujuca-cytoplazmovu-samciu-sterilitu-rekombinantny-rastlinny-mitochondrialny-a-jadrovy-genom-mitochondria-a-cytoplazma-obsahujuca-mitochondrialny-genom.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">DNA sekvencia udeľujúca cytoplazmovú samčiu sterilitu, rekombinantný rastlinný mitochondriálny a jadrový genóm, mitochondria a cytoplazma obsahujúca mitochondriálny genóm</a>

Podobne patenty