Hračka v podobe ozubenej dráhy

Číslo patentu: 279359

Dátum: 07.10.1998

Autori: Bolli Peter, Tanner Werner, Looser Heinz

Je ešte 15 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Obsahuje dráhu s najmenej jednou hladkou jazdnou plochou (41, 42
53, 54) a s pozdĺž jazdnej plochy usporiadaným ozubeným prvkom (43, 55), ktorý má dve, v priečnom smere k dráhe od seba oddelené, na jazdnú plochu (41, 42
53, 54) kolmé a symetrické ozubenia (44, 45
56, 57)
po jazdnej ploche (41, 42
53, 54) pohyblivé hnacie vozidlo s najmenej dvoma otáčavými osami (15), ktoré nesú po dve obežné kolesá (16), s hnacím motorom (26), ktorý je spojený s hnacím kolesom (28), zasahujúcim do jedného ozubenia (44, 45
56, 57), pričom os (27) hnacieho ozubeného kolesa (28) je usporiadaná kolmo na otáčavé osi (15), s po pároch proti sebe ležiacimi klznými alebo valivými vodiacimi prostriedkami (17, 18
21, 22
83) v susedstve hnacieho ozubeného kolesa (28). Hnacie ozubené koleso (28) je usporiadané vzhľadom na stred vzdialenosti medzi po pároch protiľahlými klznými alebo valivými vodiacimi prostriedkami ako bočne oddelené a so spriahacím zariadením (23, 24) na pripojenie ďalších vozidiel (1, 2, 3), kde obežné kolesá (16) nemajú vence. Ozubenia (44, 45
56, 57) sú nahor otvorené, klzné alebo valivé vodiace prostriedky (17, 18
21, 22
22, 83) a priliehajú vždy k jednej z oboch bočných plôch ozubeného prvku (43
55). Spriahacie zariadenie (23, 24) obsahuje spriahací strmeň, ktorý je pripevnený na podvozku (4) hnacieho vozidla a na ďalších, taktiež vždy zodpovedajúcimi klznými alebo valivými vodiacimi prostriedkami (17, 18
21, 22
22, 83) vybavených vozidlách (1, 2, 3) vo výške ozubeného prvku (43
55) v susedstve uvedených klzných alebo valivých vodiacich prostriedkov (17, 18
21, 22
22, 83).

Text

Pozerať všetko

Vynález sa týka hračky v podobe ozubenej dráhy, s najmenej jednou jazdnou dráhou vybavenou hladkou jazdnou plochou s ozubenim, ktoré je upravené pozdĺž jazdnej plochy a ktorého ozubenie je vytvorené kolmo na jazdnú plochu a hnacím vozidlom, ktoré je pohyblivé po jazdnej ploche a ktorého hnaci motor je v spojení s hnacím ozubeným kolesom, zaberajúcim do ozubenia a s prostriedkami na vedenie hnacieho vozidla pozdĺž jazdnej plochy.Známe hračky v podobe ozubenej dráhy, ktore sú urče né na to, aby pri silných stúpaniach jazdnej dráhy prekonávali nedostatočné priľnave trenie poháňacích kolies, sú v podstate vernými napodobeninami skutočne existujúcich ozubených dráh v menšom meradle. Ich jazdné dráhy majú preto ozubenú tyč, ktorá je umiestnená uprostred medzi dvoma jazdnými koľajnicami a do ktorej zaberá najmenej jedno ozubené koleso, poháňané elektromotorom hnacieho vozidla. Aj ked pri skutočných ozubených dráhach boli už realizované rôzne systémy, ktoré sú známe pod označením System Riggenbach, System Abt, System Strub a System Locher, majú známe modely ozubených dráh z dôvodu jednoduchej výroby tak ozubených tyčí, ako aj hnacích vozidiel, ozubené tyče s otvoreným homým ozubenim, teda približne podľa systému Strub. Známe modely zubačiek sú V dôsledku požiadavky, aby modely zodpovedali skutočnosti, pochopiteľne spojene s nevýhodou vysokých výrobných nákladov a obmedzenou pevnosťou. Nehodia sa preto na uspokojenie hravosti detí nízkeho veku, ktorým prirodzene chýba technické porozumenie, ktoré však predsa majú potrebu, aby nechali samostatne vozidlá bežať po ľubovoľne a neodbome položených jazdných dráhach, majúcích silné stúpanie a úzke zatáčky. Okrem toho majú známe modely zubačiek chybu, ktorá existuje aj pri skutočných ozubených dráhach, že totiž maximálne možné stúpanie jazchiej dráhy je relatívne malé najmä pri existencii zatáčok. Len pomeme vysoká hmotnosť hnacieho vozidla a pomeme male prívesné zaťaženie pripadne nárazové zaťaženie môže zabrániť vystúpeniu hnacieho vozidla z ozubenej tyče. Okrem toho je pri známych modeloch zubačiek nárazová prevádzka možná len veľmi obmedzené, pretože pri silnom stúpaní sú postrkované vozidlá vytlačovanć zjazdnej dráhy najmä V zatáčkach.K dotcrajšiemu stavu techniky patria aj hračky s iným vytvorením pohonu ozubeného kolesa pre vozidlo, ktoré však nie je časťou ozubenej dráhy.Z USA patentového spisu č. 4 547 710 je známa pohyblivá hračka, ktorá obsahuje v podstate hladkú jazdnú dráhu, ktorá je vodorovná a je umiestnená na nosiči a ďalej poháňané vozidlo, ktoré predstavuje fantastickú zvieraciu figúrku. Jazdná dráha má tvar približného oválu s dvoma rovnobežnými úsekmi jazdnej dráhy a s dvoma oblúkovými koncovými spojovacími úsekmi. Aj jazdná dráha je na celej svojej ploche vybavená na vnútomom okraji ozubenim,ktoré je kolmé na jazdnú plochu jazdnej dráhy a ktoré je v zábere s ozubeným kolesom vozidla poháňaným elektromotorom, ktorý je napájaný batériou. Vozidlo prebieha na oboch rovnobežných jazdných dráhach. Pri spustení elektromotora sa vozidlo pohybuje v jednom smere pozdĺž oboch jazdných dráh, aby sa V nadväzujúcom oblúkovom koncovom spojovacom úseku otočilo o l 80 ° a išlo po jazdných dráhach v opačnom smere. Na vedenie vozidla na nosiči je vozidlo vybavené klznou zarážkou, ktorá je vede ná v prehlbeninách jazdných dráh a medzi ozubenim a vonkajším okrajom jazdnej dráhy.Hračka, podobná čo do pohybu vozidla, je známa z francúzskeho patentového spisu č. 517 106. Táto hračka má taktiež na nosiči uzavretú, približne oválnu jazdnú dráhu,ktorá má na vnútomom okrajmi jazdnej plochy ozubenie,kolmé na jazdnú plochu jazdnej dráhy. Vozidlo, ktoré sa pohybuje v obehu pozdĺž tejto jazdnej dráhy, je vybavené hnacím motorom a hnacím ozubeným kolesom, zaberajúcim do uvedeného ozubenia a je okrem toho vytvorené na to, aby súčasne s jeho posuvom nechalo dva modely lietadiel, upevnené na výložníku vozidla, rotovať v rovine kolmej na jazdnú dráhu nosiča postaveného zvýšene nad dlážkou.Naproti tomu rieši vynález úlohu, vytvoriť hračku v podobe ozubenej dráhy uvedeného druhu tak, aby sa zachovanie čo najväčšej vemosti modelu a pri jazdnej dráhe prakticky ľubovoľne umiestnenej v troch rozmeroch umožnila, bez požiadaviek na odbomé znalosti používajúceho,bezporuchová prevádzka aj pri vysokých namáhaniach v ťahu a náraze.Podľa vynálczu má ozubené ústrojenstvo dve súmemé ozubenia, ktoré sú od seba vzdialene v priečnom smere jazdnej dráhy, sú kolmé na jazdnú plochu, hnacieho vozidla,ako aj každé ďalšie vozidlo, spájateľnć s hnacím vozidlom spriabaclm strmeňom, je vybavené klznými alebo valivými vodiacimi prostriedkami, ktore stoja po dvoch oproti sebe a z ktorých každé dolieha na jednu z oboch bočných plôch ozubeného ústrojenstva, nesúcich ozubenie, jedine hnaeie koleso hnacieho vozidla je medzi vodiacimi prostriedkami,oproti sebe po dvoch upravenými, bočne presadené proti pozdĺžnej osi hnacieho vozidla tak, že zaberá sjedným z oboch ozubení ozubeného ústrojenstva a spriahacie strmene na hnacom vozidle a na ďalších vozidlách sú upravené na klzných alebo valivých vodiacich prostriedkoch vo výške ozubeného ústrojenstva.Vynález sa týka aj jazdnej dráhy na hračku v podobe ozubenej dráhy, pričom podľa vynálezu má ozubenć ústrojensrvo dve súmemé ozubenia, kolmé na jazdnú plochu a vzájomne vzdialené v priečnom smere jazdnej dráhy.Konečne sa vynález týka hnacieho vozidla na hračku v podobe ozubenej dráhy. Hnacie vozidlo je podľa vynálezu vybavené klznými alebo valivými vodiacimi prostriedkami,ktoré stoja po dvoch oproti sebe, má aspoň dve obežné osi s hladkými kolesami, jeho hnaci motor je vybavený jediným hnacím ozubeným kolesom, ktorého os je kolmá na obežnć osi a ktoré je posunuté na stranu proti stredu vzájomného odstupu klzných alebo valivých vodiacich prostriedkov po dvoch oproti sebe a že sú na ňom vo výške ozubeného kolesa výkyvne upevnené spriahacie strmene v susedstve klzných alebo valivých vodiacich prostriedkov.Tým, že sa na hračke v podobe ozubenej dráhy podľa vynálezu uskutočňuje vedenie hnacieho vozidla a tiež vedenie ďalších vozidiel na hnacie vozidlo pripojených, pomocou ozubeného ústrojenstva umiestneného na jazdnej dráhe, dosiahne sa veľmi vysoká stabilita vozidla alebo vozidiel na jazdnej dráhe, čím sa vylúči vykoľajenie v úzkych zatáčkach a v premenlivých zaluútených stúpaniach aj pri vysokej jazdnej rýchlosti. Ozubenie ozubeného ústrojenstva, upravené bočne a kolmo na jazdnú plochu jazdnej drahy, umožňuje prekonanie silných stúpaní bez nebezpečenstva vyskočenía hnacieho ozubeného kolesa hnacieho vozidla z tohto ozubenia. Jednostranný záber hnacieho o SK 279359 B 6zubeného kolesa do ozubenia ozubeného ústrojenstva umožňuje bez problémov nasadenie hnacieho vozidla na jazdnú dráhu. Jazdná dráha so stúpaniami a zatáčkami, pozostávajúca z väčšieho počtu na seba pripojených koľajníc,môže byť preto položená prakticky ľubovoľne a z neznalosti odbomých pravidiel bez toho, aby sa tým sťažil bezchybný pohyb po jazdnej dráhe. K tomu pristupuje ešte ďalšia výhoda, že usporiadaním spojovacích ústrojenstiev medzi hnacím vozidlom a prípadne ďalšími s ním spojenými nepoháňanými vozidlami sa zabráni vytlačeniu vozidiel z jazdnej dráhy aj pri silnom stúpaní vybavenom zatáčkami tým, že zavádzanie sily smerodajnej na pohyb vozidla, sa pri každom vozidle vykonáva na mieste čo najbližšie kjazdnej ploche jazdnej drahy a v blízkosti ťažisko príslušného vozídla prípadne podvozku vozidla.Vynález bude teraz vysvetlený na príkladoch uskutočnenia v súvislosti s výkresmi.Prehľad obrázkov na výkresochObr. 1 znázorňuje pohľad zboku na vlak pozostávajúci zo stavebných kameňov a vybavený pohonom ozubenými kolesami.Obr. 2 je pohľad zhora na vlak podľa obr. 1.Obr. 3 je pohľad zdola na vlak podľa obr. 1.Obr. 4 je šikmý priemet rovného dielca jazdnej dráhy,vybaveného ozubenou tyčou.Obr. 5 je pohľad zdola na dielce ozubenej dráhy podľa obr. 4.Obr. 6 je pohľad zhora na dielec jazdnej dráhy, vybavený ozubenou tyčou a ohnutý o 90 °.Obr. 7 je pohľad zdola na jeden z oboch koncov dielca jazdnej dráhy podľa obr. 6.Obr. 8 je pohľad zdola na spojovaciu priložku na dielec jazdnej dráhy podľa obr. 4 a 6.Obr. 9 je pohľad zdola na spriahnutý hnací podvozok podľa obr. 3 so zakreslenou ozubenou tyčou.Obr. 10 je pohľad zdola na spriahnutý medzipodvozok podľa obr. 3 so zakreslenou ozubenou tyčou.Obr. 11 je pohľad zdola na zapojený koncový podvozok podľa obr. 3 so zakreslenou ozubenou tyčou.Obr. 12 je šikmý priemet odpojeného medzipodvozka podľa obr. l až 3.Obr. 13 je šikmý priemet spriahacieho strmeňa pre podvozok podľa obr. 12.Obr. 14 je pohľad zhora na spríahací snmeň podľa obr. 13.Obr. 15 je prierez spriahacím strmeňom podľa obr. 13.Obr. 16 je šikmý priemet nepripojeného podvozka podľa obr. 1 až 3.Obr. 17 je šikmý priemet spojovacieho stnneňa pre podvozok podľa obr. 16.Obr. 18 je pohľad zhora na vozidlovú plošinu podľa obr. 1 až 3.Obr. 19 je bočný pohľad na plošinu vozidla podľa obr. 18.Obr. 20 je pohľad spredu na jeden koniec vozídlovej plošiny podľa obr. 18 a 19.Obr. 21 je pohľad spredu na dmhý koniec vozídlovej plošiny podľa obr. 18 a 19.Obr. 22 je pohľad zdola na hnací podvozok podľa ďalšieho vykonania vynálezu.Obr. 23 je pohľad zo strany na hnacie vozidlo, vytvorené ako lokomotíva, s dvoma podvozkamí.Obr. 24 je pohľad zo strany na hnací podvozok hnacieho vozidla podľa obr. 23 vo väčšom meradle.Obr. 25 je pohľad zo strany na hnaný podvozok hnacieho vozídla podľa obr. 23 vo väčšom meradle.Obr. 26 je šikmý priemet hnacieho podvozka podľa obr. 24.Obr. 27 je rozložený šikmý priemet hnacieho podvozka podľa obr. 26.Obr. 28 je šikmý priemet hnaného podvozka podľa obr. 25.Obr. 29 je rozložený šikmý priemet hnaného podvozka podľa obr. 28.Obr. 30 je pohľad zdola na vodiací konštruktívny prvok hnacieho podvozka podľa obr. 27.Obr. 31 je pohľad zdola na úložnú dosku na osi otáčania hnacieho podvozka podľa obr. 27.Obr. 32 je pohľad zdola na konštrukčný prvok hnacieho podvozka podľa obr. 27, vytvorený ako hnací blok.Obr. 33 je pohľad zdola na vodiaci konštruktívny člen hnaného podvozka pozdlž obr. 29.Obr. 34 je pohľad zhora na plošinu hnacieho vozidla podľa obr. 23.Obr. 35 je priečny pohľad, čiastočne v reze, na vyhotovenie modelu zubačky, vytvorenej ako lanová dráha.Obr. 36 a až 36 h sú rezy rôznymi uskutočneniami ozubenej dráhy vybavenej ozubeným ústrojenstvom.Obr. 37 je pohľad zhora na úsek dielca jazdnej drahy vybaveného podľa obr. 4 ozubenou tyčou a elektrickými kontaktmi na prívod prúdu.Obr. 38 je pohľad na kovový kontaktný diel pre úsek jazdnej dráhy podľa obr. 37.Obr. 39 je pohľad spredu na jeden koniec dielcajazdnej dráhy podľa obr. 37 s elektrickými spínacími kontaktmi.Na obr. 1 až 8 je ako príklad znázomené uskutočnenie podľa vynálezu, hračky v podobe ozubenej dráhy, naďalej označovanej ako zubačka, pričom obr. 1 až 3 znázorňujú v pohľade zboku, prípadne v pohľade zhora, prípadne V pohľade zdola vlak zložený zo stavebných kameňov na spôsob vlaku s hnacím vozom, pričom obr. 4 až 8 znazorňujú rôzne príslušné časti jazdnej dráhy.Podľa obr. 1 až 3 má znázomený vlak tri vozy, totiž čelné alebo riadiace vozidlo 1, vložené vozidlo 2 a koncové vozidlo 3. Celné vozidlo 1 je vybavené aj s vloženým vozidlom 2 podvozkom 4 pripojeným na oboch stranách a vložené vozidlo 2 s koncovým vozidlom 3 sú spojené cez obojstranne pripojený podvozok 5. Predné vozidlo 1 a koncové vozidlo 3 sú okrem toho v ich vonkajších koncových oblastiach vybavené každé jedným podvozkom 6, prípadne 7. Na obr. 1 až 3 nie sú znázomené vonkajšie obloženia vozidiel l až 3 a podvozkov 4 a S, s výnimkou predného vozidla 1, na ktorom je upravené vhodné obloženie 8 zostavenć z jednotlivých stavebných členov. Takéto obloženia vozov ako vagónová skriňa, dvere, okná atď., sú v uvažovanom príklade uskutočnenia zostavené výhodne z jednotlivých stavebných členov stavebnice vozidla, prípadne hračky a môžu byť samozrejme vytvorené ľubovoľne bez toho,aby ovplyvňovali opísané fungovanie tejto hračky v podobe ozubenej dráhy.Na vytvorenie takýchto obložení vozidiel má každé vozidlo l až 3 plošinu 9, 10 a 11, slúžiace ako rám vozidla a cez túto plošinu sú vozidlá 1, 2 a 3 tiež spojené s podvozkami 4 a 5, ako to bude ešte vysvetlené. Na pripojenie ďalších stavebných členov sú plošiny 9, 10 a 11 osebe ztrámym spôsobom vybavené spojovacími čapmi 12 (obr. 2). Na ich spodnej strane sú plošiny 9, 10 a 11 vytvorené ako duté telesá, ktoré sú zosilnené výstuhami 13 (obr. 3).Podvozky 4 a 5, ako aj podvozky 6 a 7 sú V uvažovanom príklade uskutočnenia zhotovené V jednom kuse zplastovej hmoty, bez ohľadu na osi kolies a spojovací a prípadne upevňovací člen. Oba podvozky 6 a 7 majú podľa obr. 3 spodnú stranu V podstate dutú a majúcu prítvarované ložiskové diely 14 na uloženie osí 15 otáčania kolies, z ktorých každá os je vybavená dvoma voľne nalisovanými otáčavými kolesami 16 s hladkou plochou. Ďalej majú otáčavé podvozky 6 a 7 vodiace prostriedky 17 a 18, ktoré stoja po dvoch oproti sebe a prebiehajú v podstate v pozdĺžnom smere. Ako bude ešte vysvetlenć nižšie, slúžia tieto vodiace prostriedky 17 a 18 ako vodiace steny podvozkov 6, 7 na jazdnej dráhe, vybavenej ozubenou tyčou, pričom ozubená tyč je umiestnená v medzere medzi dvoma oproti sebe ležiacimi stenami 17 a 18, keď sa znázomený vlak postaví na jazdnú dráhu. Na homej strane je každý podvozok 6, 7 vybavený čapom 19 (obr. l), ktorý je bez možnosti straty zastrčený do otvoru 20 (obr. 2) príslušnej plošiny 9, prípadne 11. Ďalšie podrobnosti budú vysvetlenć v súvislosti s obr. 16 a 17.Dvojosový podvozok 5, ktorý je hnacím podvozkom, je na svojej spodnej strane podľa obr. 3 vytvorený podobne ako podvozky 6 a 7. Má teda taktiež pritvarovane ložiskové diely 14, v ktorých sú uložené osi 15 kolies, vybavené kolesami 16. Okrem toho sú na spodnej strane opäť upravené vodiace prostriedky 21 a 22, ktoré ležia po dvoch oproti sebe. Na homej strane je podvozok 5 po oboch stranách vybavený nastrčeným, výkyvným spriahacím strrneňom 23,prípadne 24, ktorý je výkyvný okolo postranných čapov 25. Spriahacie strmene 23 a 24 sú upravene s tým cieľom, aby uvoľniteľne spájali príslušné spojovacie členy na susedných koncoch plošín 10, prípadne 11. Toto spojovacie ústrojenstvo bude ešte vysvetlenć v súvislosti s obr. 12 až 15 a 19 až 21. Na homej strane je podvozok 5 ďalej vybavený niekoľkými spojovacimi čapmi 12, ktoré rovnako ako pri plošinàch 9, 10 a 11 umožňujú nastrčenie nadstavcov, napríklad obloženia.Podvozek 4 je, pokiaľ ide o jeho spodnú stranu (obr. 3),vytvorený v zásade rovnako ako podvozok 5 a má v dôsledku tohto rovnaké zvierajúce príložky 14, osi 15 kolies,kolesa 16 a vodiace steny 21, pripadne 22. Pretože podvozok 4 je však poháňaným podvozkom, je na jeho homej strane (obr. l, 2) upevnený V zvislej polohe elektromotor 26 v podstate valcového tvaru. Elektromotor 26 má taktiež zvislú hnacíu cs 27 (obr. 3), ktorá nesie ozubené koleso 28. Ozubené koleso 23 je preto na dolnej strane podvozka 4 v oblasti jedných vodiacich stien 22, pričom jeho os 27 leží na strane pozdĺžnej strednej čiary podvozka 4. Ako bude nižšie ešte vysvetlenć, je ozubené koleso 28, poháňané elektromotorom 26 výhodne cez prevod zabudovaných elektromotorov, určené na to, aby zabralo s postranným ozubením obojstranne ozubenej tyče, ktorá je uložená uprostred na jazdnej dráhe, čím podvozok 4 a tým celý vlak podľa obr. l až 3 sa pri vybudení elektromotora 26 pohybuje ďalej pozdĺž jazdnej dráhy.Napájanie clektromotora 26 sa vykonáva cez zásuvku 29 (obr. 1) vytvorenú ako stavebný kameň a cez napájací kábel 30 batériovým puzdrom 31 umiestneným na prednom vozidle l. Na riadenie elektromotora 26 je v podvozku 4 blízko dolnej strany elektromotora 26 pripravený posúvač 32. Posúvač 32 je vybavený spinacími kontaktmi a môže zo znázomeného odpojeného postavenia (motor je od batérie oddelený) byť stlačením v jednom alebo druhom priečnom smere zapojený na jazdu podvozka 4, prípadne vlaku dopredu alebo dozadu. Posúvač 32 prečnieva na strane trocha cez podvozok 4 a má na koncoch skosené plochy. To umožňuje, aby na jazdnej dráhe boli umiestnené ovládacie členy, ako kolíky alebo podobne, ktoré pôsobia na posúvač 32 pri prejazde vlaku a tým vyvolávajú zastavenie alebozmenu smeru vlaku. Je zrejmé tiež možné umožniť diaľkové riadenie, napríklad infračervené diaľkové riadenie, aby elektromotor 26 bol riadený plynule a v potrebnom smere otáčania. Vagóny daného vlaku, mýmä predné vozidlo 1,majú dostatočný priestor na uloženie potrebných prijímacích a spínacích členov.Rovnako ako podvozok 5, je aj podvozok 4 vybavený dvoma spriahacími strmeňmi 23 a 24, uloženými v postranných čapoch 25, aby podvozok 4 bol uvoľniteľne spojený s plošinou 9 predného voza 1, prípadne s plošinou 10 vloženého vola 2. Aj elektromotor 26 je vybavený niekoľkými spriahacimi čapmi 12 na nasunutic obloženia alebo podobne.Model zubačky podľa vynàlezu obsahuje aj jazdnú dráhu s ozubeným ústrojenstvom, s ktorým je v zábere ozubené koleso elektromotora hnacieho vozidla. Na obr. 4 až 8 sú znázomené výhodné príklady uskutočnenia rovných a ohnutých dielcov jazdnej dráhy.Rovný dielec 200 jazdnej dráhy, ktorý je na obr. 4 znázomený v šikmom priemete a na obr. 5 v pohľade zdola,môže mať samozrejme ľubovoľnú dĺžku, ktorá je výhodne však normovaná. Rovný dielec 200 jazdnej dráhy má dve hladké jazdné plochy 41 a 42, ktoré sú v pozdlžnom smere dielca jazdnej dráhy oddelené zvýšenou ozubenou tyčou 43, upravenou uprostred. Ozubená tyč 43 má po oboch stranách po jednom ozubeni 44, pripadne 45, kolmom na jazdné plochy 41 a 42. Na spojenie tohto dielca jazdnej dráhy s ďalšími susednými dielcami jazdnej dráhy je uvedený dielec 200 jazdnej dráhy vo svojich koncových oblastiach po oboch stranách vybavený vždy dvoma spojovacimi čapmi 46, vytvorenými v postranných vybratiach. Spojovacia príložka 47, ktorej zadná strana, zasunuteľná na spojovacie čapy 46, je znázomená na obr. 8, je vybavená zvierajúcimi čapmi 48, takže, ako je znázomené na obr. 8, sú vždy štyri spojovacie čapy 46 dvoch, na strane k sebe priliehajúcich dielcoch jazdnej dráhy, spolu na zovretie spojené spojovacou príložkou 47.Na obr. 5 je zrejmé, že spodná strana dielca jazdnej dráhy podľa obr. 4 tvorí dutinu zosilnenú výstuhami 49. Na každom konci dielca jazdnej dráhyje okrem toho vytvorená skriňová dutina 50. Táto dutina 50 slúži na to, aby dielec jazdnej dráhy mohol byť nastrčený na základnú dosku alebo na stavebnicovú dosku, ktorá je vybavená spojovacimi čapmi usporiadanými podľa určitého rastra.Z obr. 4 je ďalej zrejmé, že obe čelné strany rovného dielca 200 jazdnej dráhy sú každá vybavená výstupkom 51 a príslušným prehĺbením 52. Toto vytvorenie čelných strán vyvoláva predovšetkým ustálenie dvoch k sebe priradených dielcov jazdnej dráhy v jej priečnom smere, takže príložky 47 (obr. 8) sú už namáhané len na ťah. Okrem toho sú výstupky 51 a prehĺbenia 52 však tiež vytvorené ako kódovacie členy, aby sa zabránilo vzájomnému priradeniu a spojeniu určitých dielcov jazdnej dráhy, ktoré sa k sebe nehodia,ako ešte bude vysvetlenć.Na obr. 6 je v pohľade zhora znázomený dielec 201 jazdnej dráhy, ktorý je ohnutý, prebieha na uhlovej oblasti 90 ° a má zase dve hladké jazdné plochy 53 a 54, ktore sú oddelené strednou ohnutou ozubenou koľajnicou 55, ktorá má bočné ozubenie 56 a 57. Okrem toho je aj tento druhý dielec 201 jazdnej dráhy vo svojich koncových oblastiach vybavený postrannými spojovacimi čapmi 46, ako aj na čelných stranách výstupkami 51 a prehĺbeniami 52. Ako je Ľejmé z obr. 7, je taktiež spodná strana ohnutého dielca 201 jazdnej dráhy podľa obr. 6 vytvorená analogicky ako spodná strana rowiého dielca 200 jazdnej dráhy podľa obr. 4 a 5 a má najmä v koncových oblastiach skriňovitú dutinu50 na nastrčenie dielca 201 jazdnej drahy na spojovací čap základnej dosky.V tejto súvislosti je potrebné poznamenať, že je samozrejme nemožnć zaradiť oblúkovitý dielec 201 do obdľmikového, najmä štvorcového rastra tak, aby koncové body oblúkovitého dielca 201 najskôr súhlasili s rastrovými bodmi, iba ak by oblúkovitý dielec 201 prebiehal cez 90 °. Aby aj napriek tomu mohli byť ohnute dielce 20 jazdnej dráhy na ich koncoch uvedene presne v súhlase s rastrovými bodmi základnej dosky, prípadne so spojovacími čapmi umiestnenými v týchto rastrových bodoch, aby aj napriek tomu mohli byť ohnutć dielce 201 jazdnej dráhy na ich koncoch uvedené presne v súhlase s rastrovými bodmi dosky, prípadne so spojovacími čapmi umiestnenými v týchto rastrových bodoch, aby ohnuté dielce 201 jazdnej dráhy mohli byť bez násilia nastrčené na základnú dosku, bolo už navrhnuté, aby každý ohnutý dielec jazdnej drahy bol zostavený z kratšieho priameho úseku a z dlhšieho oblúkovitého úseku (porovnanie švajčiarska prihláška č. 7981/86).Pri ohnutom dielci jazdnej drahy podľa obr. 6 je použitý nasledujúci návod90 ° - dielec jazdnej dráhy, znázomený na obr. 6, je potrebne považovať ako zloženie dvoch 45 ° - dielcov jazdnej dráhy, ktore sú oddelene podľa radiálnej 45 ° - čiary 58. Každý tento 45 ° - dielec jazdnej dráhy je preto zložený z oblúkovitćho úseku 59, pripadne 60 a z podstatne kratšieho priameho úseku 61, prípadne 62. Na obr. 6 je tiež zakreslený vnútorný polomer a vonkajší polomer jazdnej dráhy ako aj stredný polomer ozubenej koľajnice 55 kruhovo oblúkovitých úsekov 59 a 60 dielca jazdnej dráhy, ktoré vychádzajú z posunutého stredu 63.Namiesto jednodielneho 90 ° - dielca jazdnej dráhy podľa obr. 6 je tiež možné použiť 45 ° - dielce jazdnej dráhy,ktoré ako je uvedené, vychádzajú z 90 ° - dielca jazdnej dráhy podľa obr. 6 rozdelením pozdĺž radiálnej čiary 58. Takéto 45 ° - dielce jazdnej dráhy musia byť však na oboch koncoch opatrené spojovaclmi čapmi 46 na spojenie so susedným, rovným alebo ohnutým dielcom jazdnej dráhy. Pretože 45 ° - dielce jazdnej dráhy, vzniknute takýmto rozdelením, teda dielec jazdnej dráhy s úsekmi 59 a 61 ako aj dielec jazdnej dráhy s úselcmi 60 a 62 nie sú identické, sú na svojich 45 ° - koncoch opatreně iným kódovaním pomocou výstupkov a prehĺbenín, ako je to na obr. 6 naznačené na radiálnej čiare 58.Nie sú znázomené tie priame a ohnuté dielce jazdnej dráhy, opatrené ozubenou koľajnicou, ktoré sú vhodne na vytvorenie jazdnej drahy so stúpaniami. V tomto ohľade, ako aj s ohľadom na potrebné rozmery jazdných dráh, používateľných spoločne s vopred stanoveným rastrom základnej dosky, sa poukazuje na uvedený švajčiarsky patentový spis.Na obr. 9 až 11 sú znova znázomenć pohľady zhora na podvozky 4 a 5 a na otočný podvozok 7, ale vo väčšom meradle a so znázomením ozubenej tyče 43 rovného dielca jazdnej dráhy podľa obr. 4. Je zrejmé, že podvozky 4 a 5 s ich vodiacimi stenami 21 a 22, prípadne otočný podvozok 7 s jeho vodiacirni stenami 17 a 18 sú vedené pozdĺž ozubenej tyče 43. Ďalej je z obr. 9 zrejmé, ako ozubené koleso 28 elektromotora zaberá na jednej strane s ozubenou tyčou 43. Takto vytvorená priečna sila je zachytávana vodiacimi stenami 21.Hnaný podvozok 5 už opisaný v súvislosti s obr. 1 až 3,je znázomený na obr. 12 v šikmom priemete. Príslušný spriahací člen 23 je znázomený na obr. 13 v šikmom priemete, na obr. 14 v pohľade zhora a na obr. 15 v reze. Spriahaci stnneň 23 má dve ohnuté ramená 65, ktoré sú na svojich koncoch opatrené zvierajúcím výrezom 66. Týmtozvierajúcim výrezom 66 môže byť každé rameno 65 spriahacieho strmeňa 23 nasadená na čap 25, pritvarovaný k strane podvozka 5, ako je znázomené na obr. 1. V strednej jarmovej časti 67 má spriahaci strmeň 23 zárez 68, pričom vo vnútomej časti tohto zárezu 68 je jeho homá a dolná stena opatrená malým drážkovitým prehĺbením 69.Zárez 68 spriahacieho strmeňa 23 slúži na uloženie prislušného spriahacieho jazýčka a tieto jazýčky sú umiestnené na koncoch plošín 9, 10 a 11. Na obr. 18 až 21 je plošina 10 vloženého voza 1 (obr. l) znázomená vo výreze, ale vo väčšom meradle. Na každej čelnej strane je plošina 10 opatrená pritvarovaným jazýčkom 70, prípadne 71. Na ich vonkajších koncoch majú ďalej oba jazýčky 70, 71 po jednom homom a dolnom zaskakovacom gombiku 72. Pri zasunutí jazýčka 23 (obr. 13 až 15) tlačia zaskakovacie gombiky 72 homú a dolnú stenu zarezu od seba a do drážkovitých vyhlbenín 69 (obr. 14, 15), takže sa jazýček 70 alebo 71 zastrči do zárezu 68, to znamená plošina 10 je spriahnutá so spriahacím členom 23 a tým s podvozkom 5. Na uvoľnenie spriahnutia sa plošina 10 jednoducho od spriahacieho člena 23 odtiahne. Rovnako je spriahnutie vytvorené aj na ďalších spriahacích strmeňoch 23, 24 a na spriahacích koncoch plošín 9, 10, 11 na obr. l.Z obr. 18 až 21 vyplýva, že jazýček 70 má na jednom konci plošiny 10 vloženého voza 2 V priereze iný tvar než jazýček 71 na druhom konci plošiny 10. Jazýček 70 (obr. 20) má obdlžníkový prierez, zatiaľ čo tvar jazýčka 71 (obr. 21) sa podobá tvaru kosoštvorca. Jazýček 70 (obdlžnik) vyvoláva v záreze 68 spriahacieho strmeňa 23, 24 tuhé spojenie, pokiaľ ide o smer otáčania okolo pozdĺžnej osi plošiny 10, pretože jazýček 70 prilieha k homej a dolnej stene zárezu 68. Jazýček 71 (kosoštvorec) umožňuje naproti tomu V záreze 68 v rrialej miere vratné vykyvovanie. Keby všetky vozy l až 3 na obr. 1 boli nepoddajne spriahnuté cez podvozky 4 a 5 v uvedenom smere otáčania, tým že všetky jazýčky by boli vytvorené ako jazýček 70 (obr. 20), potom dôjde k tej nevýhode, že sa vozy vo veľmi úzkych zatáčkach, najmä pri stúpaní nadvihnú od jazdnej dráhy. Ak sa naproti tomu upravia len jazýčky podľa jazýčkov 71 (obr. 21), môže pri každej rýchlosti dôjsť k nepokojnému chodu vozu. Je teda priaznivé používať zmiešane oboch tvarov jazýčkov 70 a 71, čo je umoäiené tým, že zárez 68 spriahacieho strmeňa 23, môže pojať oba jazýčky 70 a 71.Na obr. 12 je znázomený nepoháňaný podvozok 5. S týmto podvozkom súhlasí však poháňaný podvozok 4 až na elektromotor 26 na ňom uložený (obr. l), takže pri poháňanom podvozku 4 podľa obr. 1 je vytvorenie a usporiadanie spriahacieho strmeňa 23, 24 rovnaké ako pri nepohaňanom podvozku 5.Usporiadanie spriahacích stnneñov 23, 24 na podvozkoch 4, 5, najmä z obr. 1 a z obr. 12 až 15, predstavuje vytvorenie modelovej zubačky podľa vynálezu, ktoré je zvlášť výhodne a umožňuje, aby jazdná dráha bola upravená s nezvyčajne silnými stúpaniami, ktore sú tiež spojené s veľmi úzkymi zatáčkami bez toho, aby tu bolo nebezpečenstvo, že sa hnacie vozidlo a ďalšie vozidlá na neho nadväzujúce od jazdnej dráhy nadvihnú a tým sa vykoľaja alebo sa zrútia. Opatrenie podľa vynálezu spočíva v tom, že pôsobiská prenášania sily od podvozka na voz s týmto podvozkom spriahnutým, pripadne najeho plošiny slúžiace ako rám vozidla sú umiestnené na takých miestach v samotnom podvozku, ktoré pokiaľ ide o jazdnú dráhu, prípadne o podvozok, spĺňajú určité požiadavky zodpovedajúce aspoň približne konštrukčným možnostiam. Tieto požiadavky sú nasledujúcel) Uvedené pôsobiská majú k jazdnej dráhe vo výškovom smere (zvislom smere) ležať čo najbližšie k tým

MPK / Značky

MPK: A63H 18/08, A63H 19/02, A63H 21/04

Značky: hračka, podobě, ozubenej, dráhy

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/23-279359-hracka-v-podobe-ozubenej-drahy.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Hračka v podobe ozubenej dráhy</a>

Podobne patenty