Acylamidobenzamidy, spôsob ich výroby, ich použitie ako fungicídov a fungicídne prostriedky

Je ešte 15 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Acylamidobenzamidy všeobecného vzorca (I), kde A a B znamenajú vždy vodík, fluór, chlór, bróm, C1-4-alkyl alebo C1-4-alkoxyl, alebo halogén-C1-4-alkyl, nie však obidva súčasne vodík, D a E znamenajú vždy vodík alebo fluór, R1 je vodík, C1-4-alkyl alebo C1-4-alkoxyl a R2 je C1-4-alkyl, C1-4-alkoxyl alebo fenyl, alebo R1 a R2 spoločne s atómom dusíka tvoria morfolínový, piperidínový, pyrolidínový alebo azetidínový kruh, prípadne substituovaný C1-4-alkylom, R3 je vodík a R4 je trichlórmetyl, prípadne substituovaný C2-8-alkyl, prípadne substituovaný cyklopropyl, C2-8-alkenyl, C2-8-alkinyl, C1-8-alkoxyl, mono- alebo di- C1-4-alkylaminoskupina alebo zvyšok R''ON=C(CN), kde R'' je C1-4-alkyl, alebo R3 a R4 spoločne so zoskupením C(O)N tvoria azetidín-2-ónový kruh, prípadne substituovaný halogénom alebo C1-4-alklyom, a X a Y nezávisle od seba znamenajú kyslík alebo síru. Je opísaný aj spôsob výroby týchto zlúčenín, ich použitie ako fungicídov a fungicídne prostriedky, ktoré obsahujú uvedené zlúčeniny ako účinné látky.

Text

Pozerať všetko

vynález sa týka nových fungicídne účinných acylamidobenzatnidov, spôsobu ich výroby, fungicídnych prostriedkov s obsahom tejto zlúčeniny ako účinnej látky a ich použitia na likvidáciu húb, predovšetkým hubových infekcií rastlín.V americkom patentovom spise č. 4282218, ktorý si nárokuje prioritu z britskej patentovej prihlášky č. 42454/77, sú opísane acylanilíny, ktore vykazujú antiandrogénne vlastnosti. V zverejnenej európskej patentovej prihláške 0127990 sú opísané anilínovć deriváty s fungicídnymi vlastnosťami.Vynález opisuje zlúčeniny všeobecného vzorca (I)v ktorom A a B nezávisle od seba predstavujú vždy atóm vodí ka, íluóru, chlóru alebo brómu, alkylovú skupinu s l až 4 atómamí uhlíka, alkoxyskupinu s l až 4 atómamí uhlíka alebo halogénalkylovú skupinu s 1 až 4 atómamí uhlíka s tým obmedzením, že obidva tieto symboly neznamenajú súčasne atóm vodíka, D a E nezávisle od seba znamenajú vždy atóm vodíka alebo fluóru,R predstavuje atóm vodíka, alkylovú skupinu s 1až 4 atómamí uhlíka alebo alkoxyskupinu s l až 4 atómamí uhlíka aR 2 znamená alkylovú skupinu s l až 4 atómamí uhlíka, alkoxyskupinu s l až 4 atómamí uhlíka alebo fenylovú skupinu, aleboR aRz spoločne s atómom dusíka, na ktorý sú naviazané, tvoria morfolínový, piperidínový, pyrolidínový alebo azetídínový kruh, ktorý je pripadne substituovaný alkylovou skupinou s l až 4 atómamí uhlíka, R 3 predstavuje atóm vodíka aR 4 znamená trichlórmetylovú skupinu, alkylovú skupinu s 2 až 8 atómamí uhlíka, prípadne substituovanú halogćnom, alkoxyskupinou s 1 až 8 atómamí uhlíka alebo zvyškom RS(O),kde R znamená alkylovú skupinu s l až 4 atómamí uhlíka, alkcnylovú skupinu s 2 až 4 atómamí uhlíka alebo alkinylovú skupinu s 2 až 4 atómamí uhlíka a n má hodnotu 0, 1 alebo 2, alebo R 4 znamená cyklopropylovú skupinu, prípadne substituovauú halogénom alebo alkylovou skupinou s l až 4 atómamí uhlíka, alkenylovú skupinu s 2 až 8 atómamí uhlíka, alkinylovú skupinu s 2 až 8 atómamí uhlíka, alkoxyskupinu s l až 8 atómamí uhlíka, mono- alebo dialkylami 10noskupinu, v ktorej každá alkylová časť obsahuje vždy l až 4 atómy uhlíka, alebo zvyšok R 0 N(CN), v ktorom R predstavuje alkylovú skupinu s l až 4 atómamí uhlíka, aleboR 3 aR 4 spoločne so zoskupením C(O)N, na ktoré sú naviazané, tvoria azetidín-2-ónový kruh, ktorýje prípadne substituovaný halogćnom alebo alkylovou skupinou s 1 až 4 atómamí uhlíka aX aY nezávisle od seba znamenajú kyslík alebosíru. Alkylovć skupiny a alkylovć časti ďalších skupínmôžu mať priamy alebo rozvetvený reťazec. Ako príkla dy je možné uviesť metylovú, etylovú, propylovú (n- a izopropylovú), butylovú (n-, sek-, izo- a terč-butylovú),Ll-dímetylpropylovú a 1,1-dimetylbutylovú skupinu. Alkenylovć a alkinylovć skupiny môžu mať tiež priamy alebo rozvetvený reťazec. Ako príklady týchto skupín je možné uviesť l,l-dimetylbut-3-enylovú skupinu a 1,1-dimetylprop-Z-inylovú skupinu.Halogénmi sa myslia íluór, chlór a bróm.V súlade s jedným uskutočnením opisuje vynález zlúčeniny všeobecného vzorca (I), V ktoromA a B nezávisle od seba znamenajú vždy atóm vodí ka, fluóru, chlóru alebo brómu s tým obme dzením, že obidva tieto symboly súčasne neznamenajú atóm vodíka, znamenajú vždy atóm vodíka, R 1 predstavuje atóm vodíka alebo alkylovú skupinu s l až 4 atómamí uhlíka aR 2 znamená alkylovú skupinu s 1 až 4 atómamíuhlíka, alkoxyskupinu s l až 4 atómamí uhlí ka alebo fenylovú skupinu, alebospoločne s atómom dusíka, na ktorý sú navia zane, tvoria morfolinový, piperidínový, pyro lidínový alebo azetidínový kruh, R 3 znamená atóm vodíka, R predstavuje alkylovú skupinu s 3 až 6 atómamí uhlíka prípadne substituovanú halogénom,metoxyskupínou, metyltioskupinou alebo metylsulfonylovou skupinou, cyklopropylovú skupinu prípadne substituovanú metylovou skupinou, alkenylovú skupinu s 3 až 6 atómamí uhlíka, alkinylovú skupinu s 3 až 6 atómamí uhlíka, alkoxyskupinu s l až 4 atómami uhlíka alebo skupinu CH 3 ONC(CN) aV súlade s ďalším uskutočnením opisuje vynález zlúčeniny všeobecného vzorca (I), v ktoromA predstavuje atóm chlóru, B, D a E znamenajú atómy vodíka, R predstavuje atóm vodíka, metylovú alebo etylovú skupinu aR 1 znamená metylovú, etylovú alebo fenylovú skupinu, aleboR a R 2 spoločne s atómom dusíka, na ktorý sú naviazanć, tvoria morfolínovy alebo piperidínový kruh, R 3 mamená atóm vodíka, R predstavuje alkylovú skupinu s 3 až 4 atóma mi uhlíka, napríklad izopropylovú alebo terobutylovú skupinu, alebo cyklopropylovú skupinu aPodľa ešte ďalšieho uskutočnenia opisuje vynález zlúčeniny všeobecného vzorca (I), v ktoromA predstavuje atóm chlóru, B, D a E znamenajú atómy vodíka, R 1 a R 2 bud nezávisle od seba znamenajú vždy metylovú alebo etylovú skupinu, účelne bud obidva metylovú alebo obidva etylovú skupinu, alebo obidva tieto symboly spoločne s atómom dusíka, na ktorý sú naviazanć, tvoria morfolínový alebo piperidínový kruh, R 3 znamená atóm vodíka, R 4 predstavuje izopropylovú, terc-butylovú alebo cyklopropylovú skupinu aV súlade s ďalším uskutočnením opisuje vynález zlúčeniny, ktore zodpovedajú všeobecnému vzorcu (1.1)v ktorom A a B nezávisle od seba znamenajú atóm chlóru, atóm brómu alebo metylovú skupinu, alebo B znamená atóm vodíka a Z predstavuje atóm tluóru, chlóru alebo brómu, metylovú skupinu, etylovú skupinu alebo metoxyskupinu. Z týchto zlúčenín si zaslúžia zmienku tie, v ktorých B znamená atóm vodíka a tie, v ktorých obidva symboly A a B znamenajú bud atómy chlóru alebo metylové skupiny. Zvlášť zaujímavé sú potom tie zlúčeniny, v ktorých A znamená atóm chlóru, B predstavuje atóm vodíka a Z má niektorý z uvedených významov, ako aj tie zlúčeniny, v ktorých A znamená atóm chlóru alebo brómu a B predstavuje atóm vodíka, alebo A a B znamenajú atómy chlóru a Z predstavuje metylovú skupinu.Rozsah vynálezu ilustrujú zlúčeniny zhmuté do nasledujúcich tabuliek I, I a III, pričom vynález sa nijak neobmedzuje len na tieto zlúčeniny.(cnalac 135-la clłjcłlzcłlz (CHJJBC 175-176 cuso cu)3 c olej ca (c 1)2(cn 31 c l 54.5-156,5 ca, na cusousą 128-129 cw ca rtcuinzc 125-12 a CH CH-cnłcualzc 137-139 CH CH 3 DCH 2(CH 3)2 C lol-103 ca, cu 3 scn 2(cu 3)2 c CH 3 rcu 3(cu 3 I 2 c 152-154 cna rzcnlcngnzc cn 3 cušcu-cucu 3)2 c CH 3 CH 2 cltcusllc 108-111 CH 3 cH 1 s(c 32 c 133-135 cägcuz C 33 lzť olej CH 3 cH 2 cno(cn 3)2 c 136-133 CH 3 CE 2 c 1 cu 2(cu 3)2 c cnscuz (cu 3)2 cu cuacnz Ľ C 83 CH 3 CK 1 cugcaztcuałzc 130-132 CHJCHI -cu 2-ccce,11 CHJCH (cuüzu cn 3 cnz cuz-cncn 1(cu 3)2 c cu 3 cu 2 tcnsnłco 1615136 cltcuglzc/ / N CH CHI CH 3 Tabuľka I

MPK / Značky

MPK: A01N 47/30, C07D 205/08, A01N 37/22, A01N 47/20, C07C 271/26, C07C 275/40, C07C 237/42, C07C 327/38, C07C 233/60, C07C 251/32, C07C 317/28

Značky: spôsob, fungicidně, použitie, prostriedky, výroby, fungicídov, acylamidobenzamidy

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/23-278842-acylamidobenzamidy-sposob-ich-vyroby-ich-pouzitie-ako-fungicidov-a-fungicidne-prostriedky.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Acylamidobenzamidy, spôsob ich výroby, ich použitie ako fungicídov a fungicídne prostriedky</a>

Podobne patenty