Nový derivát arylamidínu alebo jeho soľ

Je ešte 22 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Nový derívát arylamídínu alebo jeho soľVynález sa týka nového derivátu arylamidínu alebo jeho soli, ktoré vykazujú antimykotickú účinnosť. Vynález sa ďalej týka antimykotíckého činidla, obsahujúceho ako účinnú látku derivát arylamidínu.Závažné hlboké mykózy, akými sú napr. invazívne kandidové ochorenia, sa môžu veľmi často rozvinúť v ochorenia, ktoré priamo ohrozujú život pacienta. Skôr sa predpokladalo, že hlavným obranným mechanizmom proti hubám podkmeňa/nyco/nycetes, napr. kandidám, je zo strany organizmu hostiteľa nešpecificka imunizácia neutrofilmi. Pokiaľ je tento obranný mechanizmus plne funkčný, je pravdepodobnosť infekcie minimálna. V posledných rokoch sa však riziko rozvoja hlbokých mykóz významne zvýšilo, a to V súvislosti s vzrastajúcim počtom pacientov trpiacich závažnými ochoreniami, pri ktorých je výrazne narušený imunitný systém. Ide napr. o zhubne nádory (predovšetkým hemopoietické zhubné nádorové ochorenia, akými je napr. akútna leukémia alebo malígny lymfóm), HIV/AIDS,nadmerné užívanie protinádorových alebo imunosupresívnych činidiel,antibakteriálnych antibiotík alebo steroidných hormónov, dlhodobú aplikáciu centrálnej žilnej katetrizácie (hyperalimentáciu) apod. (Rínsh 0 to BíseibutsuMnožstvo liečivých prípravkov, ktoré je možné pri liečbe uvedených hlbokých mykóz aplikovať, je pritom výrazne nižšie, ako v prípade liečby antibakteriálnych ochorení. V súčasnosti je k dispozícii iba šesť typov činidiel, a to amphoterícin B,flucytosin, miconasol, fluconazol, itrakonazol a micafungin.Amphotericin B vykazuje mimoriadne silný antimykotický účinok na huby podkmeňa Mvcozzzjirceres. Užívanie amphotericinu B je však súčasne zaťaženémnožstvom vedľajších účinkov, napr. nefrotoxicitou, čím je použitie v klinickej praxiznačne limitované. Dlhodobá aplikácia flucytosinu vedie k rýchlemu vytvoreniu rezistencie. Z tohto dôvodu je k samostatnému použitiu tohto liečiva v súčasnosti pristupovane veľmi zriedka. Micafungin vykazuje iba nízku účinnosť voči rodu húb kvasinkovitého typu Cryptococczts. Ďalšie liečivá sú všeobecne označované v súvislosti s ich štruktúrou ako azolové antimykotíká. Antimykotická účinnosť týchto činidiel na Mycozizycetes je však slabšia ako v prípade amphotericinu B. Azolové antimykotiká sú však vďaka svojej účinnosti a bezpečnosti v súčasnosti najčastejšie využívanými liečivami (Rínsh 0 to Biseibutsu (Clínícs and Mícroorganísms), diel 21, str. 277, 1994).V nedávnom čase bola pri najmenej 30 pacientoch s AIDS trpiacich orofaryngeálnou kandidózou, ktorým bol opakovane podávaný fluconazol,detekovaná proti fluconazolu rezistentný Candida albicans (C. albícans). Väčšina rezistentných kmeňov navyše vykazuje krížovú rezistenciu proti itraconazolu a ďalším azolovým činidlám. Separácia rezistentných kmeňov bola však opísaná aj pri pacientoch bez AIDS, pri ktorých sa rozvinula chronická mukokutánna alebo hlboká kandidóza (Rínsh 0 to Bisweíbutsu (Clínícs and Mícroorganisms), diel 28, str. 57,2001).Iba obmedzený počet liečiv, ktorých použitie je navyše problematické z dôvodu vytvorenia rezistencie, má preto priamy negatívny dopad na stále narastajúcu skupinu pacientov trpiacich hlbokou mykózou (Rznsho to Bíseíbutsu (Clínícs and Mícroorganísms), diel 28, Str. 51, 2001).Za danej situácie bolo teda veľmi žiadúce vyvinúť nové antimykotikum,ktorého mechanizmus účinku by bol odlišný od mechanizmu účinku V súčasnosti používaných liečiv a ktorý by s iba minimálnymi nežiadúcimi vedľajšími účinkami vykazoval účinky na Myconzyceres rezistentný proti azolovým činidlám.V patentovom spise EP 1178038 A 1 sú opísané fungicídne deriváty fenylamidínu, spôsob ich prípravy a fungicídne kompozície, ktoré ich obsahujú.Patentový spis EP 0805149 Al sa týka derivátu 2,3-diketopiperazidínu alebojeho soli, ktore vykazujú vďaka antagonistickému účinku na glykoprotein llb/lllareceptory inhibičný účinok na agregáciu doštičiek, a sú preto využiteľné ako proůrlaktické a terapeutické činidlá na liečbu ochorení súvisiacich s agregáciou doštičiek.V publikácii Biologie and Medicína Chemistry Lefters, diel 7, str. 521 až 526, 1997, sú opísané perorálne účinné inhibítory ñbrinogénu, ktoré boli vytvorené na základe metabolickej štúdie peptidového inhibítora ñbrinogénu, 4-(4 amidinofenoxy) butanoylaspartylvalínu.V Journal of Medicína Chenzístły, diel 33, str. 1252 až 1257, 1990, sú opísané analógy 1,5-bis(4-a 1 nidinofenoxy)pentánu na liečbu pľúcnej infekcie Pneumocystís carini i .V patentovom spise GB 868552 sú opísané amidíny a ich príprava, pričom tieto zlúčeniny vykazujú pri pokusoch na zvieratách účinnosť proti infekčnejZa daných okolností autori tohoto vynálezu v rámci intenzívneho výskumu zistili, že derivát arylamidínu alebo jeho sol všeobecného vzorca 1, získané zavedením amidínovej skupiny do arylového kruhu, vykazuje vynikajúcipričom vo všeobecnom vzorci l X je nesubstituovaná alebo substítuovaná Cmalkylénová alebo Cg-(,alkenylénová skupina G je atóm kyslíka, atóm síry alebo iminoskupinaG je atóm uhlíka alebo atóm dusíkaR predstavuje najmenej jednu skupinu zvolenú z množiny obsahujúcej atóm vodíka, atóm halogénu a nesubstituovanú alebo substituovanú alkylovú skupinu, cykloalkylovú skupinu a alkoxyskupinuR je nechránená alebo chránená alebo nesubstituovaná alebo substituovaná amidínová skupina aR 2 je skupina všeobecného vzorca (l), (2) alebo (3)R 3 je atóm vodíka, chrániaca skupina aminoskupiny, nesubstituovaná alebo substituovaná cykloalkylová alebo alkenylová skupina alebo skupinavšeobecného vzorca Yĺ 7.,-WŇcN-RW je nesubstituovaná alebo substituovaná Cpóalkylénová skupina aleboY je nesubstituovaná alebo substituovaná Cg 4 alkylénová skupinaY°i je nesubstituovaná alebo substituovaná Cmalkylénová skupina aR 7 je atóm vodíka, chrániaca skupina aminoskupiny alebo nesubstituovaná alebo substituovaná alkylová skupina, cykloalkylová skupina, alkenylová skupina alebo skupina všeobecného vzorca

MPK / Značky

MPK: A61P 31/10, C07D 241/08, C07C 257/18, A61K 31/495, A61K 31/551, A61K 31/197, A61K 31/198, A61K 31/155, A61K 31/445

Značky: nový, derivát, arylamidínu

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/222-e10217-novy-derivat-arylamidinu-alebo-jeho-sol.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Nový derivát arylamidínu alebo jeho soľ</a>

Podobne patenty