Spôsob na prípravu 3-trifluórmetyl chalkónov

Číslo patentu: E 19865

Dátum: 08.04.2009

Autor: Annis Gary David

Je ešte 22 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

0001 Tento vynález sa vzťahuje na spôsob na prípravu 3 trifluórmetyl chalkónov. PODSTATA VYNÁLEZU0002 Predložený vynález poskytuje spôsob na prípravu zlúčeninyZ je prípadne substituovaný fenyl aQ je fenyl alebo l-naftyl, každý prípadne substituovaný zahrňujúci destiláciu Vody zo zmesi zahŕňajúcej zlúčeninu Vzorcazásadu zahrňujúcu najmenej jednu zlúčeninu vybranú zo skupinypozostávajúcej z hydroxidov kovu alkalických zemín Vzorca 4kde M je Ca, Sr alebo Ba, uhličitanov alkalického kovu Vzorca 4 akde M 1 je Li, Na alebo K,1,5-diazabicyklo 4.3.0 non-5-énu a l,8-diazabicyklo 5.4.0 undec 7-énu, a aprotického rozpúšťadla schopného vytvoriť nízkovriacej0003 Keď Z je prípadne substituovaný fenyl, zlúčenina Vzorca 2(1) vytvorením reakčnej zmesi zahŕňajúcej Grignardovo činidlo odvodené od zlúčeniny Vzorca 5kde X je Cl, Br alebo I, uvedením do kontaktu zlúčeninu Vzorca 5 s(b)alkylmagnézium-halidom v prítomnosti éterového rozpúšťadla a potom(2) uvedením do kontaktu reakčnú zmes so zlúčeninou Vzorca 6kde Y je OR alebo NRÚR 1 RU je C 1-C 5 alkyl aRH a R sú nezávisle C 1-C 2 alkyl alebo R a RU sa berú spolu0004 Tento vynález sa tiež vzťahuje na spôsob vyššie zverejnenej prípravy zlúčeniny Vzorca 1 zo zlúčeniny Vzorca 2 a zlúčeniny Vzorca 3, kde Z je fenyl prípadne substituovaný až 5 substituentami, ktoré sú nezávisle vybrané z R 2 a každý R 2 je nezávisle F, Cl, Br, C 1-C 5 alkyl, C 1-Ce fluóralkyl, C 1-C 5 alkoxy,C 1-Ce fluóralkoxy, C 1 ~C 6 alkylsulfanyl alebo C 1-C 5 fluóralkylsulfanyl, ďalej zahrňujúci prípravu zlúčeniny Vzorca 2zo zlúčenín Vzorcov 5 a 6 spôsobom uvedeným vyššie.0005 Vynález sa tiež vzťahuje na spôsob prípravy zlúčeniny Vzorca 1 zo zlúčeniny Vzorca 2 a zlúčeniny Vzorca 3, ďalejzahrňujúci pripravu zlúčeniny Vzorca 7kde Z je prípadne substituovaný fenyl a Q je fenyl alebo 1-naftyl, každý prípadne substituovanýpoužitie zlúčeniny Vzorca 1.0006 W 0 2007/074789 zverejňuje prípravu zlúčenín Vzorca I Vdvoch krokoch, začínajúc z počiatočných látok Vzorcov 2 a 3.0007 Ako sa používa V tomto dokumente, pojmy zahŕňa,zahrňujúci, zahŕňa, vrátane, má, ktorý má, obsahujealebo obsahujúci, alebo ich akékoľvek ďalšie obmeny, súzamýšľané pokryť nevylučujúce zahrnutie. Napríklad kompozícia,zmes, postup, spôsob, článok alebo zariadenie, ktoré zahŕňajú zoznam prvkov nie je nevyhnutne obmedzený len na tieto prvky,ale môže zahŕňať ďalšie prvky, ktoré nie sú výslovne Vymenované alebo vlastné takej kompozícii, zmesi, postupu, spôsobu, článku alebo zariadeniu. Ďalej, pokiaľ nie je stanovené naopak, alebo sa vzťahuje na zahŕňajúce alebo a nie na vylučujúce alebo. Napríklad, podmienka A alebo B je splnená akýmkoľvek z nasledovného A je pravda (alebo prítomný) a B je nepravda0008 Tiež, neurčité členy a a an pred prvkom alebo zložkou vynálezu sú zamýšľané byť neobmedzujúce s ohľadom na početprípadov (t.j. výskytov) prvku alebo zložky. Preto by sa malia alebo an vysvetľovať tak, aby zahrnuli jeden alebo najmenej jeden, a prvok alebo zložka V tvare jednotného čísla tiež zahŕňa množné číslo, pokiaľ nie je počet jasne určený tak, že ide o jednotné číslo.0009 Vo vyššie uvedených vymenovaniach, pojem alkyl, použitý bud samostatne, alebo V zložených slovách ako alkylsulfanyl alebo haloalkyl, zahŕňa alkyl s priamym alebo rozvetveným reťazcom, ako je metyl, etyl, n-propyl, i-propyl, alebo rozličné0010 Alkoxy zahŕňa, napríklad, metoxy, etoxy, n-propyloxy,izopropyloxy a rozličné izoméry butoxy, pentoxy a hexyloxy. Alkylsulfanyl zahŕňa alkylsulfanylové zvyšky s priamym alebo rozvetveným reťazcom, ako je metylsulfanyl, etylsulfanyl a rozličné izoméry propylsulfanylu, butylsulfanylu,pentylsulfanylu a hexylsulfanylu . Alkylsulfinyl zahŕňa oba enantioméry alkylsulfinylovej skupiny. Príklady alkylsulfinylu

MPK / Značky

MPK: C07C 45/74, C07D 277/28, C07D 249/10, C07C 231/12, C07D 213/40, C07D 249/08, C07C 49/80, C07C 209/74, C07D 261/04, C07C 205/45, C07C 67/343, C07C 17/35, C07C 45/70, C07C 25/13, C07C 45/68, C07C 45/45

Značky: 3-trifluórmetyl, chalkónov, přípravu, spôsob

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/221-e19865-sposob-na-pripravu-3-trifluormetyl-chalkonov.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Spôsob na prípravu 3-trifluórmetyl chalkónov</a>

Podobne patenty