Spôsob a zariadenie na spracovanie kvapalných organických látok v prostredí superkritickej vody

Číslo patentu: U 6960

Dátum: 04.11.2014

Autori: Varchola Michal, Gajdoš Matúš

Je ešte 14 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Technické riešenie sa týka zariadenia - aparatúry, generujúcej prostredie so superkritíckou vodou, ktorá sa využíva na spracovanie kvapalných organických materiálov a odpadov. Zariadenie možno využívať na gaziíikáciu organických materiálov pri súčasnej výrobe tepla alebo na spracovanie škodlivých materiálov. Technické riešenie spadá do oblasti chemického priemyslu.V stave techniky je uvedená problematika riešená zariadeniami vo veľmi rozmanitej forme a koncepcii. Známy stav techniky je charakterizovaný týmito zverejnenými spísmi W 0 2013030028, W 0 9630464, US 2009308726, W 0 9630464, US 201113297217, US 2010329938, US 2010063271, US 20090633232 a US 20070522833.V zverejnenom spise W 0 2013030028 sa prezentuje aparatúra skladajúca sa zo systému čerpania vstupných látok, systému ohrevu, chemických reakcií a systému separácíe výsledných produktov. Špeciñkom riešenia je lôžko tuhých častíc rozptýlených v kvapaline. Teplota vstupujúcich látok sa zvyšuje v tomto lôžku až po dosiahnutie superkrítickej vody, pričom dochádza k reakcii aspoň časti organického materiálu v mokrej biomase za vzniku plynných produktov. Druhým inovativnym prínosom riešenia je čerpací systém pracujúci tak, že časť mokrej biomasy je nasávaná cez ventil do valca s piestom. Následne je mokrá biomasa stláčaná piestom a vypúšťaná cez ďalší ventil do systému ohrevu a chemických reakcií pomocou hydraulický pohonu obsahujúceho čerpadlo a ventily.V zverejnenom spise W 0 9630464 sa popisuje aparatúra na výrobu plynného produktu bohatého na vodík s nízkou produkciou dechtov alebo popolčeka, ktorý využíva aktívne uhlie ako katalyzátor. Schéma reaktora zahŕňa systém dodávky surovín a vyhrievaný kontinuálny reaktor schopný dosiahnuť superkritické podmienky reakčných látok. Vstupné látky sú rozkladané za vzniku plynu, ktorého tlak je znížený v regulátore spätného tlaku.Zverejnený spis US 2009308726 pojednáva o zariadení na premenu biomasy s obsahom vody minimálne 50 na plyrmé produkty, obsahujúci napájacie potrubie na plnenie roztavenými soľami. Hydroterrnálny kúpeľ roztavenej soli je ohrievaný pomocou ohrevu a keďže má väčšiu hustotu ako voda, a preto prúdí smerom nadol. Zmes biomasy a vody sa do reaktora privádza cez prívodné potrubie zospodu. Plyny, ktoré sa tvoria počas procesu, sú rozpustené vo vode a sú vypúšťané z reaktora prostredníctvom potrubia ústíaceho v homej časti reaktora, čím prúdenie oboch prúdov má protiprúdy charakter. Anorganické soli z biomasy sú odvádzané spolu s roztavenými soľami V spodnej časti reaktora.Zverejnený spis W 0 9630464 popisuje, ako je zmes organických látok a vody, pomocou vysokotlakého čerpadla dopravované (napr. kŕmenie čerpadla) a vstupuje do reaktora cez výmenník tepla. Produkty chemických reakcíí sú následne separované vo viacstupňovom separátore - vo vysokotlakej sekcii, kde je oddelený plyn bohatý na H 2 a následne v nízkotlakej sekcii dochádza k separácií C 02 od vody a organických látok. Na predohrev sa využíva koncentrované slnečné žiarenie. Reaktor je napojený na turbínu využívajúcu tlakový spád, ktorá je prifázovaná na generátor striedavého prúdu.Zverejnený spis US 201113297217 sa zameriava na depolymerizačné zariadenie schopné spracovávať biomasu a plasty na rôzne výsledné produkty. Zariadenie sa skladá z troch častí - z dopravnej/plniacej, rcakčnej časti a časti separácie produktov. Dopravná časť využíva vretenové čerpadlo schopné dopravovať organický materiál pod tlakom viac ako 22 MPa. Následne sa do tohto prúdu primiešava SCW. Tlak je možné dodatočne zvyšovať pomocou servovalca. Produkty chemických reakcií vystupujú z reaktora priamo do separátora, kde je oddelená voda od plynných produktov.Zverejnený spis US 2010329938 nadväzuje na predchádzajúci a týka sa dopravy organického materiálu pomocou vretenového čerpadla s dvomi alebo viacerými hriadeľmi.Zverejnený spis US 2010063271 nadväzuje na predchádzajúce dva a predstavuje inovatívny spôsob ohrevu reaktora pomocou elektromagnetíckej indukcie. Reaktor kontinuálneho typu je ohrievaný vďaka cievke,ktorej závity reaktor obaľujú, ale nedotýkajú sa ho. Výhodou tohto konceptuje, že reaktor môže byť vyrobený z elektricky vodivého, ale aj nevodivého materiálu, keďže striedavé magnetické pole pôsobí na oba druhy materiálov.Zverejnený spis US 20090633232 predstavuje systém spracovávajúci surovú ropu v superkrítickej vode od jej vyťaženia až po separáciu nežiaducich produktov, ako sú C 02 alebo HS. V reaktore sú ťažké ropné frakcie krakované a vznikajú voľné radikály, ktoré zase extrahujú vodík zo superkrítickej vody pre vznik ľahkých uhľovodíkov. Optimálny rezidenčný čas je v rozmedzí 10 až 20 min. Ťažké uhľovodiky, ktoré nezreagovali, možno ďalej vystaviť konvenčnej gaziñkácii alebo katalytickej oxidácii.Zverejnený spis US 20070522833 predstavuje koncept, kde je roztavená anorganická sol a voda privádzaná do reaktora s vertíkálnou osou a extemým ohrevom. Jej úlohou je udržiavať stálu vysokú teplotu v re 10aktore a odvádza anorganické látky z biomasy, ktorá je privádzaná pod hladinou soli. Plyrmé produkty sú odvádzané smerom nahor, zatiaľ čo prebytočná anorganická sol je podľa potreby vypúšťaná V spodnej časti reaktora.Uvedené nedostatky citovaných zariadení zo stavu techniky, resp. aparatúr V podstatnej miere odstraňuje spôsob a zariadenie na spracovanie kvapalných organických látok v prostredí superkritickej vody podľa technického riešenia. Podstata tohto riešenia spočíva V tom, že do jednoduchého reaktora s veľkým pomerom dĺžky k priemeru je dávkovaná voda, kvapalný organický materiál a kvapalný oxidant pomocou dávkovacíeho plunžrového systému. Dôležitou podstatou technického riešenia je spôsob dávkovania troch zúčastnených kvapalín, ktorý spočíva v deñnovaní zdvihu každého plunžra pomocou vymeniteľného excentra na jednom hriadeli. To znamená, že pomer jednotlivých komponentov je prísne viazaný bez ohľadu na otáčky čerpadla. Pritom pri vysokom tlaku pracuje iba jeden plunžer v pracovnom priestore, V ktorom je už zmes s definovaným zložením. Reaktor pozostávajúci z valcovej rúrky, odolávajúcej korózii, je vložený do výmenmka tepla. Tento výmenník tepla je obopnutý zariadením s elektrickým ohrevom na ohrev pri štartovaní do prevádzkových pomerov. Takto sú V reaktore udržiavané nadkritické tlakové a teplotné podmienky, čím dochádza k požadovanej konverzii organického materiálu na jednoduchšie látky. Tlakové pomery v reaktore sa udržujú pomocou regulačného ventilu, ktorý je ovládaný tlakovým vzduchom. Rozložený produkt sa otvorením taniera regulačného ventilu dostáva do nízkotlakovej oblasti, pričom ohrieva prichádzajúci produkt na spracovanie a ďalej sa odvádza do extemého výmenníka tepla na ďalšie využitie a ochladenie kvapalných a plynných produktov. Po dostatočnom ochladení sa dostáva do separátora, kde sa oddeľujú plynné produkty od kvapalných.Optimálnu ñmkciu zariadenia možno dosiahnuť pridaním parciálneho (podstechiometického) množstva kvapalného oxidantu, ktorý umožní autotennálnu prevádzku zariadenia. Pri tomto režime je potrebné uskutočniť nábeh zaradenia jeho extemým ohrevom a po dosiahnutí pracovnej teploty ju udržiavať dávkovaním oxidantu, ktorý umožňuje exotermické reakcie v reaktore.Zariadenie podľa technického riešenia možno využiť na Výrobu syntézneho plynu, ktorý obsahuje predovšetkým vodík, oxid uhoľnatý, metán a oxid uhličitý a môže byť využitý V kogeneračných jednotkách alebo plynových turbínach.Ďalej je výhodné, ak pomer molových množstiev vstupujúceho organického materiálu a Vody je V intervale 0,1 až 0,15 pre vyšší obsah vodíka v produktoch a nad 0,15 pre vyšší obsah metánu v produktoch.Vyšší účinok zariadenia spočíva V kontinuálnom priebehu celého procesu, pričom odpadá cyklovanie procesu, t. j. striedanie vysokých a nízkych tlakov a teplôt, čo má negatívny vplyv na materiály reaktora a energetickú efektivitu procesu. Bežne používané procesy a zariadenia spracovávajúce organické látky superkritickou vodou sú zväčša dávkovacíe. V tom prípade sa V reaktore surovina zmieša s vodou, takáto zmes sa stlačí a zohreje nad tzv. kritický bod, čím dôjde k reakcii. Po následnom ochladení a znížení tlaku sa reaktor vyprázdni a znovu naplní surovinou a vodou, čím sa proces opakuje. Kontinuálny proces je plynulý a účinnejší vzhľadom na to, že dopĺňanie surovín aj odoberanie produktov si nevyžaduje technické prestávky. Jeho ďalšou výhodou je to, že produkt možno priebežne chemicky analyzovať, čím sa poskytuje možnosť pre spätnú väzbu pri riadení procesu.Prehľad obrázkov na výkresochSpôsob a zariadenie na spracovanie kvapalných organických látok V prostredí superkritíckej vody podľa technického riešenia je objasnený pomocou výkresov, na ktorých obrázok l predstavuje schému procesu spracovania organických látok V prostredí superkritickej vody. Na obrázku 2 je V bočnom pohľade znázomené samotné zariadenie. Na obrázku 3 je zariadenie znázomené v reze A-A. Na obrázku 4 je zariadenie znázomené v reze B-B. Na obrázku 5 je na pohľade zhora znázomené združené hydrostatické čerpadlo. Na obrázku 6 je znázomené združené hydrostatické čerpadlo v reze C-C. Na obrázku 7 je znázomené združené hydrostatické čerpadlo V reze D-D. Na obrázku 8 je znázomené združené hydrostatické čerpadlo V reze E-E. Na obrázku 9 je v reze znázomený samočinný ventil. Na obrázku 10 je V bočnom pohľade znázomený združený blok reaktora. Na obrázku 11 je znázomený združený blok reaktora v reze F-F. Na obrázku 12 je v hornom pohľade znázomený pneumatický ovládaný regulačný ventil. Na obrázku 13 je znázomený pneumaticky ovládaný regulačný ventil V reze G-G. Na obrázku 14 je znázomený pneumatický ovládaný regulačný ventil v reze H-H. Na obrázku 15 je v dolnom pohľade znázomený pneumaticky ovládaný regulačný ventil.Rozumie sa, že jednotlivé uskutočnenia úžitkového vzoru sú predstavované na ilustráciu, a nie ako obmedzenia technických riešení. Odbomíci zrralí stavu techniky nájdu alebo budú schopní zistiť s použitím nieviac ako rutinného experimentovania mnoho ekvivalentov k špecifickým uskutočneniam technického riešenia podľa úžitkového vzoru, ktoré sú tu špeciálne opísané. Aj takéto ekvivalenty budú spadať do rozsahu nasledujúcich nárokov na ochranu. Pre odbomíkov znalých stavu techniky nemôže robiť problém dimenzovanie takého zariadenia a vhodná voľba materiálov a konštrukčných usporiadaní, preto tieto znaky neboli detailne riešené.Spôsob spracovania kvapalných organických látok v prostredí superlcritickej vody a k nemu prislúchajúce zariadenie sa skladá z troch hlavných častí - zo združeného hydrostatického čerpadla Ľ na dávkovanie vstupných kvapalných látok, kombinovaného bloku Q reaktora a pneumatický ovládaného regulačného ventilu g na nastavovanie tlaku v reaktore a odvádzanie produktov chemických reakcií pomocou prívodu tlakového vzduchu.Kombinovaný blok Q reaktora sa skladá z reaktora m, bloku chladenia E integrovaného výmenníka í tepla a extemého ohrevu LQQQ. Princíp funkcie zariadenia je nasledovný Do združeného hydrostatického čerpadla § 19 sú privádzané kvapaliny, ako je voda, oxidant a organický materiál. Následne sú tieto látky zmiešané, stlačené na potrebný tlak a dopravené do reaktora lt V spodnej časti kombinovaného bloku Q reaktora sa nachádza blok E 3 chladenia obsahujúca vtok a výtok 11 chladiaceho média z dôvodu ochrany združeného hydrostatického čerpadla E pred vysokou teplotou. V reaktore í. prebehnú požadované chemické reakcie a ich produkty sú z reaktora vypúšťané pomocou regulačného ventilu m, ktorý je ovládaný pomocou prívodu stlačeného vzduchu. Z regulačného ventilu M sa produkty dostávajú do integrovaného výmenníka í tepla, ktorý stabilizuje potrebnú teplotu v reaktore m. Počiatočný nábeh zariadenia sa realizuje pomocou štartovacíeho zariadenia m externého ohrevu. Z integrovaného výmenníka QQQ tepla prúdia produkty na ďalšie spracovanie. Jednou z altematív je zapojenie extemého výmenníka E tepla na dochladenie, resp. odovzdanie tepelnej energie z procesov a následnú separáciu plynných komponentov E od kvapalných v separátore § 99. Odseparovaná a ochladená voda g môže byť spätne využitá ako vstupná látka do procesu.Praktická realizácia procesu je pomocou zariadenia - aparatúry. Na pohľade zboku na navrhovanú aparatúru je možné vidieť prívod organického materiálu 22 a oxidantu g ako aj otvor 1-3 na doplňovanie oleja,prívod a odvod chladiacej kvapaliny a výstupné otvory g odkiaľ prúdia chemické produkty do extemého výmenníka E tepla. Na reze QA zariadením - aparatúrou je možné vidieť prívod 6-§ vody a ďalší otvor i 41 na doplňovanie oleja. Rez B-§ prezentuje napájanie štartovacieho zariadenia m extemého ohrevu pre aparatúru.Združené hydrostatické čerpadlo E využíva na dosiahnutie potrebného nadkritického tlaku sériu phiužrov, membrán a samočínných ventilov.Rez QQ združeným hydrostatickým čerpadlom E ukazuje tri hlavné časti zariadenia - spodnú skriňu E, v ktorej je uložený hriadeľ QA, excentre E, m. a mä a ložiská E, strednú skriňu 9, v ktorej sú uložené plunžre m, ktoré sa pohybujú vo valcoch 91 g, a membrány E až 0 l 6, ktoré sú pritláčané prítlačnými prírubami 9 L až 917, a homú skriňu 991, V ktorej sú uložené samočinné ventily 9 l 8. Združené hydrostatické čerpadlo É je ovládané pomocou hriadeľa wat uloženého v ložiskách Ě, na ktorom je umiestnený jeden stredový excenter 001 a dva krajné excentre ü a mag. Maximálny zdvih krajných excentrov 008 ą a 0 § je pootočený od maximálneho zdvihu stredového excentra Ľ o uhol 180 °, čo znamená, že keď je stredový excenter Ľ v homom úvrate, tak krajné excentre m a k sú v dolnom úvrate a naopak. Vnútorný priestor spodnej skrine E obsahuje olej a je ohraničený prírubami Ě a Ľ a tesnený guferom Ě. Každý z troch excentrov E, k a k je spojený pomocou zdvíhadla 992 s jedným z troch plunžrov E, ktoré sa pohybujú vo valcoch u Priamočiary pohyb tejto sústavy je zabezpečený pomocou vodiacej rúrky DQ, pričom spätný pohyb z horného do dolného úvratu zabezpečuje pružina E. Valce m sú k strednej skrini E 2 pritláčané pomocou prítlačnej príruby 009. Plunžre 9 l 2 zvyšujú a následne znižujú tlak oleja, a tým vytvárajú kladný a záporný priehyb membrán § 35, E a m. Kladný priehyb zvyšuje tlak v priestore nad membránou, zápomý priehyb naopak vytvára podtlak. Membrány QA až 0 l§ sú pritláčané k strednej skrini 992 pomocou prírub Ě až 0 L. Homá skriňa obsahuje spolu šesť samočínných ventilov m, z ktorých tri sú nasávacie a tri výtlačné. Pričom jeden s vertikálnou osou je výtlačný s vyústením E do reaktora. Hydrostatické združené čerpadlo Ľ je membránové s hydraulickým pohonom QD. Pracovné médium je hermeticky oddelené od pohonného média, ktorým je olej. Krajné hydrostatické čerpadlá dávkujú oxidant a spracovávanú látku svojim výtlačným zdvihom do pracovného priestoru hlavného - stredného membránového čerpadla pri jeho nasávacom zdvihu. Krajné čerpadlá majú výtlačný zdvih vtedy, keď hlavné nasáva. Pomer jednotlivých dávok možno zmeniť výmenou excentrov mag a 9939. Rez D-D znázorňuje prívod a vody do priestoru nad membránou a prívod g oleja pod membránu m. Na zjednodušenie konštrukcie je k hornej skrini E privarená navarovacia rúrka Q, do ktorej je prichytená spojka Q a prítlačný krúžok 0 l 9. Ten pritláča ďalší sací samočinný ventil lži.Na reze E-E podľa obrázka 7 je znázomený otvor E na meranie tlaku a skrutky Ľ, ktoré sú prvkom spájajúcim všetky tri časti skrine do jedného funkčného celku.Princíp funkcie hydrostatického združeného čerpadla mm je nasledovný Bočné membránové čerpadla nasávajú oxidant a organický materiál V definovanom pomere pri súčasnom nasávacom zdvíhu. Práve vtedy prebieha v hlavnom - strednom membránovom čerpadle výtlačný zdvih, resp. vytláčanie zmesi do reaktora. Nasledujúcim nasávacím zdvihom hlavného membránového čerpadla je pracovný priestor plnený vodou,oxidantom z výtlačného zdvihu bočného čerpadla a pracovným materiálom z druhého bočného čerpadla. Tým je zabezpečená definovaná zmes a kontinuita procesu.Prenos energie V rámci zariadenia je teda nasledovný Krútiaci moment na hriadeli je pomocou sínusového mechanizmu transformovaný na priamočiary kmitavý pohyb, čim sa dosahuje cyklická zmena geometrického objemu vo všetkých valcoch. Ich pohyb mení tlak oleja a zabezpečuje priehyb jednotlivých membrán. Tým sa mení tlak v pracovných priestoroch medzi jednotlivými samočínnými ventilmi. To má za následok prietok jednotlivých kvapalín, ich zmiešanie a následne výtlak do reaktora pri potrebnom tlaku.Konštrukčné riešenie samočinného ventilu m je nasledovné Hlavnou pohybuj úcou sa časťou je tanier EQ ventilu, ktorý dosadá do sedla E ventilu. Sedlo E ventilu sa dotýka vonkajšieho krúžku 042, ktorý je pomocou nastavovacích skrutiek w spojený s nastavovacím dielom E. Vonkajší krúžok E udržuje teleso 04 l ventilu v stabilnej polohe a vytvára priestor, ktorým prúdi kvapalina k sedlu 9511 ventilu. Vo vonkajšom krúžku Q 42 sa nachádzajú otvory so závitmi, ktoré slúžia na vybratie samočinného ventilu Qljj zo zariadenia. Tanier Q 40 dosadá na sedlo E aj pomocou predpätej pružiny E, ktorá sa nachádza medzi nastavovacím dielom 951 a základňou Ě predpätej pružiny E. Väzba medzi tanierom Qfl 0 a základňou E predpätej pružiny m je zabezpečená pomocou dvoch polkruhových poistných dielov E. Predpätíe predpätej pružiny É mohlo meniť pomocou zmeny polohy nastavovacieho dielu QA proti vonkajšiemu krúžku E,ktorú možno zañxovať pomocou nastavovacej skrutky Ě. Medzi pracovným priestorom a ventilom je umiestnené tesnenie § 41 O-krúžkom.Funkcíou samočinného ventilu Ě je taká, že čerpaná kvapalina prechádza otvormi cez vonkajší krúžok E, pričom po dostatočnom zvýšení tlaku kvapaliny v priestore samočinného ventilu ()1 § dochádza k pohybu taniera E a otvoreniu samočinného ventilu m. Časť kvapaliny tým preteká cez štrbinu medzi tanierom m a sedlom E samočinného ventilu .Združené hydrostatické čerpadlo 5 m má za úlohu dávkovať vstupné média (vodu, kvapalný organický materiál a oxidačné činidlo) a dopravovať ich do kombinovaného bloku Q reaktora. Teleso kombinovaného bloku Q reaktora je zariadenie s vertikálnou osou symetrie, ktoré sa skladá z chladenej spodnej časti a ohrievanej homej časti.Na reze F-F sa nachádza rúra Q reaktora, ktorá má jednoduché telo s dostatočnou hrúbkou steny schopnej odolať vnútornému pretlaku. Táto rúra Q reaktora môže mať protikoróznu povrchovú ochranu. Dĺžka rúry 14 g reaktora je postačujúca na dostatočný rezidenčný čas reaktantov vo vysokoteplotnej časti. Navyše je možné predĺžiť rezidenčný čas krátkymi pauzami prevádzky združeného hydrostatického čerpadla m. Spodná časť reaktora je chladené na zabránenie poškodenia združeného hydrostatického čerpadla Ľ vysokou teplotou. Táto časť sa skladá zo spodnej chladenej príruby 10 l, chladiacej rúrky w a homej chladenej rúrky E. Chladiaca kvapalina je privádzaná cez navarovacie spojky Q.Homá časť kombinovaného bloku Q telesa reaktora je ohrievaná, aby bola zabezpečená nadkritícká teplota vody, a tým zaistený priebeh chemických reakcií. Táto časť je tvorená spodnou horúcou prírubou AQ,ohrievanou rúrkou Ě a homou horúcou prírubou 1 m. Extemý ohrev je zabezpečený štartovacím zariadením LQQI) extemého ohrevu realizované elektrickým odporovým ohrevom Q. Zníženie intenzity prestupu tepla medzi ohrievanou a chladenou časťou je zabezpečené vložením izolačnej vložky lQ 8 medzi tieto časti. V homej časti sa nachádzajú aj výstupné rúrky l, ktoré slúžia na odvod produktov von z telesa kombinovaného bloku Ľ reaktora. Na zvýšenie bezpečnosti je homá ohrievaná časť zakrytá pomocou plášťa Q ohrevu. Stabilita telesa kombinovaného bloku Q reaktora je podporené pomocou závitových tyčí 1 l 2, podložiek Q a matíc ll 41.Pneumaticky ovládaný regulačný ventil m umožňuje nastaviť maximálny tlak v reaktore, po prekročení ktorého dôjde k otvoreniu stredového vstupného otvoru (9-9) regulačného ventilu E a cez naň nadväzujúce radiálne kanály vyúsťujúce do prvých axiálnych výstupných otvorov (13-13) dôjde k výtoku produktov z reaktora. Regulačný ventil E umožňuje tiež pripojiť extemé zariadenia 10-10 a 11-11 na meranie tlaku a teploty. Na reze G-G sa nachádza pneumatický ovládaný regulačný ventil ZQQ, ktorý sa skladá z troch hlavých časti - spodnej príruby E, strednej príruby m a homej príruby m. Zo spodnej príruby Q prúdia produkty prvými axiálnymi výstupnými otvormi (13-13) do kombinovaného bloku Ľ reaktora. Hlavnou pohybuj úcou sa časťou je tanier E ventilu, ktorý je spojený s membránou Ľ pomocou skrutky gta a podložky § 31. Vedenie taniera JA ventilu je zabezpečené vedením L 6, ktoré je prichytené k strednej prírube Ľ p 0 mocou skrutiek 14. V homej prírube É sa nachádza mirka Ľ na prívod 12-12 stlačeného vzduchu spolu s maticou ZQ, podložkou E a O-krúžkom 1 O. Tesnosť medzi spodnou prírubou Ľ a strednou prírubou Ľ je zabezpečená pomocou tesnenia E. Poloha prírub Ľ a je zabezpečená pomocou skrutiek ZLS.

MPK / Značky

MPK: B01J 3/00, B01D 11/00, B09B 3/00, C10J 3/00

Značky: organických, spracovanie, kvapalných, superkritickej, spôsob, zariadenie, látok, prostředí

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/22-u6960-sposob-a-zariadenie-na-spracovanie-kvapalnych-organickych-latok-v-prostredi-superkritickej-vody.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Spôsob a zariadenie na spracovanie kvapalných organických látok v prostredí superkritickej vody</a>

Podobne patenty