Spínací prístroj

Číslo patentu: E 9294

Dátum: 09.11.2006

Autori: Hammermayer Ernst, Grillmayer Johannes

Je ešte 14 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Vynález sa týka spínacíeho prístroja, s výhodou ochranného vypinača, najmä ochranného vypínača proti chybnému prúdu a/alebo ističa vedenia, obsahujúceho teleso s aspoň jedným upínacím otvorom a/alebo aspoň jedným otvorom pre upínaciu skrutku, a s aspoň jednou pripojovacou svorkou s upínacou oblasťou pre uloženie aspoň jedného pripojovacieho vodiča, s výhodou s pravouhlým prierezom,najmä kontaktu prípojnice, pričom v otvore pre upínaciu skrutku je usporiadaný uzatvárací kus, obsahujúci s výhodou izolačný materiál,aspoň čiastočne vyplňujúci otvor pre upínaciu skrutku a zaístený proti, otáčaniu a/alebo proti posunovaniu v smere do zavretej polohyJe známe u spínacích prístrojov, napríklad ističov vedenia a/alebo ochranných vypínačov proti chybnému prúdu, používat rôzne pripojovacie svorky u inak funkčne v podstate identických spínacích prístrojov. Pritom sa môže napríklad jednať o skrutkové svorky alebo o pružinou zaťažené svorky. Také spínacie prístroje, ktoré ako také majú identické spínacie funkcie, však obsahujú v dôsledku rôzne uskutočnených pripojovacích svorick rôzne vytvorené telesá, čo vedie k vysokým nákladom, napriklad spôsobcným výrobou a skladovaním rozdielnych telies pre spínacie pristroje s identickými spínacímiSpis US 4,928,080 A opisuje uzatvárucie kusy pre UZêltVłĺľilnĺCotvorov pre Lipínacie skrutky, pričom v oblasti otvorov pre upínaciuskrutku sú vždy vytvorené výstupy pre plyny vznikajúce v dôsledkuoblúka, ktoré sa vytvárajú pri spinacích postupoch.Spis FR 2 S 79 016 A opisuje elektromagnetícky riadený prerušovač, pričom otvory upínacích skrutiek sú uzavretéSpis DE 19 32 284 U opisuje spínač s pripojovacími svorkami usporiadanými v otvorených komorách, pričom sú upravené kryty z izolačného materiálu, aby upínacie skrutky boli zaistené predSpis DE 31 41 362 C 1 opisuje pripojovaciu svorku ovládanú pružinou so stacionárnou napájacou koľajnicou a s pohyblivýmSpis EP 1 213 792 A opisuje bistabilnú elektrickú pripojovaciu svorku, pričom pohyblivá klietka je pružinou pritlačovaná kuSpis US 3,304,392 A opisuje spínací prístroj s pripojovacou svorkou, ktorá obsahuje ako upínaciu skrutku, tak i vinutú pružínu. Pripojovacia svorka obsahuje stacíonárny rám tvaru C a pohyblivéSpis US 5,739,467 A obsahuje uvoľniteľnú svorku s upínacouSpis EP 0 978 914 A opisuje plombovaciu lištu pre ochrannévypínače a pre sériové vstavané spínače.Spis DE 81 28 037 UI opisuje spinací pristroj s pripojovacími svorkami a s otvormi pre upínacie skrutky, ktorý obsahuje prostriedky pre plombovanie krytu. Úkolom vynálezu preto je vytvorit spínací prístroj druhu zmieneného v úvode, pomocou ktorého môžu byt odstránené uvedené nedostatky, a u ktorého budú môct byť výrobné a skladovacie náklady pre spínacie prístroje s rozdielnymi prípojovacími svorkami, najmä výrobné a skladovacie nákladyPodľa vynálezu je to dosiahnuté tým, že uzatvárací kus obsahuje upínací nástavec, ktorý pôsobí na aspoň jednu oblast pripojovacej svorky, pričom upínacia oblasť prostá pripojovacích vodičov je V dôsledku pôsobenia upínacieho nástavca na pripojovaciusvorku aspoň čiastočne otvorená.Tým môžu byt používané spínacie prístroje s telesami upravenými pre skrutkové svorky i s inými svorkami, ktoré nevyžadujú časť existujúcich otvorov, napriklad otvorov pre upínacie skrutky, pre svoje fungovanie. Uzatváracím kusom podľa vynálezu môžu byť tieto otvory uzavreté a tým sa bezpečne a trvale zabráni neoprávnenému pristupu ako aj vnikaniu cudzích telies, ako napríklad kúskov vedenia, hmyzu a/alebo nečistôt, do spínacíeho prístroja. Tým môžu byt už existujúce telesá použité nezávisle na vstavaných svorkách, pričom sa môžu usporit náklady na nove teleso, ktoré môžu byt napríklad u telesa vyrobeného liatia vstrekom v dôsledku formy pre liatie vstrekom znttčné. Ďalej sa tým zvýši i flexibilita, lebo musí byt vyrobené len jedno teleso, ktoré môže byť skladované pre väčšípočet rozdielnych svoriek a použití.Tým sa môže rovnako zaručiť, že upínacia oblasť je oblasťou do určitej miery otvorenou, pričom sa podstatne zjednoduší zavádzanie pripojovacieho vodiča, najmä kontaktov prípojnice, prípadne saznížia pre tento účel potrebne tlaky.U ďalšieho uskutočnenia vynálezu može byt uskutočnené také opatrenie, že ttzatvárací kus obsahuje aspoň jeden nástavec pre upínací otvor, ktorý aspoň čiastočne vyplňuje aspoň jeden upínací otvor. Tým je možné použitie telies, ktoré sú upravené pre použitie so skrutkovými svorkami, pričom jedna oblast upínacieho otvoru,ktorá teraz už nie je potrebná, sa tým môže zakryť a preto zaistiť pred neoprávneným zásahom. Tým môže byť napríklad u telies, ktoré boli upravené pre svorky, ktoré obsahujú viac než jednu upínaciu oblasť, napríklad jedna upínacia oblasť úplne uzavretá, zatiaľ čo jedna ďalšia upínacia oblast zostáva otvorená, prípadne je uzavretáU ďalšieho uskutočnenia vynálezu môže byt uskutočnené také opatrenie, že pripojovacia svorka obsahuje aspoň jednu pružinu pre vytváranie kontaktného tlaku pôsobiaceho v smere do zavretej polohy upínacej oblasti. Tým môžu byt pripojovacie vodiče najmä prípojnice prípadne ich kontakty, bez použitia nástroja v pripojovacích svorkách spínacieho prístroja usporiadané prípadne zafixované bezpečne a s pevným kontaktom. Tým je umožnená rýchla a nekomplikovaná inštalácia najmä spínacích prístrojov, ktoré sú usporiadané na jednejPodľa ešte jednej ďalšej formy Ltskutočneíiia vynálezu môže byt uskutočnené také opatrenie, že pružina je vytvorená ako vinutá pružina. Tým je ttmožnertá zvlášť jednoduchá a lacná výroba, pretoževinutć pružiny sa vyrábajú ako hromadné výrobky a V žiadnom

MPK / Značky

MPK: H02B 1/20, H01H 1/58, H01R 4/48, H01H 71/08, H01H 9/02

Značky: prístroj, spínací

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/22-e9294-spinaci-pristroj.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Spínací prístroj</a>

Podobne patenty