Jednotka diaľkového prístupu a spôsob ovládania zváracích prístrojov, spojených so sieťou prostredníctvom rozhrania

Je ešte 14 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

JEDNOTKA DIAĽKOVÉHO PRÍSTUPU A SPÓSOB OVLÁDANIA ZVÁRACÍCH PRÍSTROJOV, SPOJENYCH so SIEŤOU PROSTREDNÍCTVOM ROZHRANIA0001 Vynález sa týka diaľkového prístupu na ovládanie zváracích prístrojov, spojených so sieťou prostredníctvom rozhrania, a spôsobu komunikácie medzi minimálnejednoujednotkou diaľkového prístupu a minimalne jedným zváracím prístrojom, usporiadaným v sieti,s minimálne jedným napájacím zdrojom, riadiacim zariadením a rozhraním k sieti podľa širšieho pojmu Jatentovélio nároku l a 17 (pozri napríklad US ó 583 386 Bl).0002 Zo stavu techniky sú známe zariadenia na ovládanie zváracích prístrojov, ktoré sú vzájomne spojené prostrednictvom sieti, v ktorých je možné po sieti nastavit zvárací prístroj pomocou jednotky diaľkového prístupu. Tak je napríklad známe zo spisu US 6 479 792 B 1,že je možné konfigurovat zvárací prístroj, pripojený na sieti, pomocou počítača, ktorýje tiež na sieti pripojený. Za tým účelom sa na počítači inštaluje vhodný software.0003 US 6 583 386 Bl uvádza spôsob a systém riadenia a ovcrovania zváracích procesov pomocou zodpovedajúcich snímačov, ktoré registrujú zváranie, pričom sú hodnoty ukladané zdôvodov kontroly kvality. Takým spôsobom je možné identifikovať zvarové spojenia s nižšou kvalitou ajc k dispozícii zodpovedajúca informácia pre neskoršie analýzy.0004 US 6 744 011 B 1 opisuje software na konfiguráciu zváracích prístrojov, ktorý sa inštaluje na zodpovedajúcom počítači. Počítač obsahuje monitor na ktorom sa zobrazuje grafická plocha softwaru. Software slúži na kontrolu zváracieho procesu v takzvanom okne a na ukladanie zváracích parametrov na kontrolu kvality. Užívateľ softwaru môže tiež zodpovcdajúcim spôsobom definovat zváracie parametre, zobrazené na grafickej ploche. na kontrolu väčšieho počtu súčasne prebiehajúcich zváracích procesov musí užívateľ softwaru otvorit zodpovedajúci počet okien.0005 Pritom je nevýhodné, že je obmedzený počet súčasne kontrolovaných zváracích prístrojov, respektíve zváracích procesov, ktoré sú v sieti, pretože je pre každý zváraci proces nutné na monitore otvorit vlastné okno. Tak je možnć kontrolovať, najmä z hľadiska ich prevádzkového režimu, len tie zváracie prístroje, ktorých parametre sú zobrazené na monitore. Tiež nie je pomocou softwaru možné nastavit prehľadné zobrazenie parametrov zváracích prístrojov, ktoréje možné pomocou softwaru kontrolovať.0006 Úlohou predkladaného vynálczu je poskytnúť jednotku diaľkového prístupu na cwlžtdzinie zváracích prístrojov, pomocou ktorej je možnć evidovať, ovládať, koníigurovat a zobrazovať ľubovoľný počet zváracích prístrojov.0007 Jednotka diaľkového prístupu podľa vynálezuje definovatná v patentovom nároku l. 0008 Pritom je výhodné, že je možné prehľadne zobrazit a konfigurovat neobmedzený počet zváracích prístrojov. Pomocou centrálnej grafickej plochy tiež odpadá nutnost prepínania medzi jednotlivými oknami. Výhodou je ďalej skutočnosť, že softwarový modul ukladá konfigurácie, respektíve parametre zváracieho prístroja, a Limožňuje tak uskutočniť porovnanie uložených konfigurácii, respektíve parametrov, s aktuálnou konfigurácíou zodpovedajúceho zváracicho prístroja. Pokial sa pri takom porovnaní zistia rozdiely, zobrazia sa výhodným spôsobom užívateľovi softwarovéhc) modulu vprehľadnej forme sgrafickou podporou, a uživatel sa môže rozhodnúť, ktorá konfigurácia by sa mala pre príslušný zvárací prístroj ziplikovať.0009 Pomocou opatrenia, ktoré spočíva v rozdelení centrálnej grafickej plochy do väčšieho počtu navigačných oblastí, sa výhodným spôsobom dosiahne jednoduché ircpínanie medzi konfigurovianými zváracími prístrojmi. Tiež je možné neustále volil nový zvárací jirístroj. To sa výhodným spôsobom Llodatočnc zjednoduší pľĺľíldcllinl zváracicho prístroja k oblastiam. 0009 ľým, že je llílVlgLlČllĺl oblast na konligurćiciu zvítracicho prístroja rozdelená do víičšicho počtu rovín, sa zjednodušLrje Llbsllllltl konfigurácie a súčasne sa zvyšuje prehľadnosť centrálnej grafickej plochy, IJ0010 Vdôsledku opatrenia, ktoré spočíva vukladaní histórie konfiguračných zmien, sa výhodným spôsobom dosiahne, že je možné kedykoľvek dohľadat zmeny konfigurácie zváracieho prístroja.0011 Výhodnćje tiež nasadenie navigačných prvkov, ktoré zvyšujú prehľadnosť centrálnej grafickej plochy.0013 Opatrením, že je možne konfiguráciu zváracieho prístroja vjednotke diaľkového prístupu pomocou softwarového modulu automaticky ukladať a zodpovedajúcim spôsobom opät nahrat do minimalne jedného zváracieho prístroja, skrátí sa výhodným spôsobom doba prestoja zváracieho prístroja, lebo je možne nahranú konfiguráciu kedykoľvek do zváracieho prístroja italirat, čím odpadá hľadanie poruchy.0014 Ďalej je výhodné, že je vsymboloch, ktorými sú zváracie prístroje zobrazené vnavigačných oblastiach, zobrazený status zváracích prístrojov, čím je status zváracích prístrojov, zobrazených v navigačných oblastiach, viditeľný na prvý pohľad.0015 Ďalšia úloha vynálezu spočíva vo vytvorení jedného z vyššie uvedených spôsobov na komunikáciu medzi minimálne jednou jednotkou diaľkového prístupu a minimálne jedným zvěirztcím prístrojom, umiestneným v sieti, pomocou ktorej je možné zistit a prehľadne zobrazit odlišnosti V konfigurácii zváracích prístrojov a zodpovedajúcim spôsobom Liloženćho zabezpečenia konfigurácie.0016 Spôsob podľa vynálezuje definovaný v patentovom nároku 17.0017 Pritom je výhodné, že sa porovnaním konfigurácii podstatne skracuje čas na zistenie chyby, respektíve sú rozdiely vkonfigurácii zrejmé na prvý pohľad. Výhodou je, že sa diagnostíkuje ľubovoľný počet zváracích prístrojov, pričom môže byt siet rozšírená o ľubovoľný počet zváracích prístrojov, pričom nie je nutné z hľadiska riadenia postupu uskutočniť zmenu.0018 Pomocou opatrenia Limožňuje, že zabezpečenia konfigurácii zváracích prístrojov pľeblćłhłljú priebežne a tiež sú opat nahrávané do zodpovedajúcich zváracích prístrojov, sa výhodným spôsobom dosahuje, že sa podstatne minimalizuje časový náklad na údržbu.0019 Náklad na údržbu sa minimalizuje tiež opatrením, že sa aktualizácia softwaru v zváraeom prístroji uskutočňuje priebežne a súčasne pre väčší počet zváracích prístrojov. 0020 Predkladaný vynález bude ďalej bližšie objasnený vo vzťahu k priloženým sehematickým výkresom.Obr. l exempláme zobrazenie zváracieho stroja, respektíve zváracieho prístrojaObr. 2 exempláme zobrazenie väčšieho počtu zváracích prístrojov, ktoré sú vzájomne spojené v sieti aObr. 3 až 7 rôzne exempláme zobrazenie centrálnych grafických plôch softwarovćho modulu podľa vynálezu.0022 Na výkresoch budú rovnake diely príkladu uskutočnenia označené rovnakými vzťahovými značkami.0023 Na obr. l je znázornený zvárací prístroj l, respektíve zváracie zariadenie na najrôznejšie procesy, respektíve postupy, ako je napríklad zváranie MIG/MAG, respektíve zvzíranie WIG/TIG alebo zváracie postupy selektrótlzimi, tzmdemové zvíiracie procesy s dvojitým drôtom, plazmové alebo lctovacie postupy, atď.0024 Zvárací prístroj l zahŕňa napájací zdroj 2 svýkonovým dielom 3, riadiacimi zariadením 4 a prepínacím členom 5, arirudcným výkonovćmu dielu 3 alebo riadiaccmtl zariadeniu 4. Prepínací člen 5, respektíve riadiace zariadenie 4 je spojené sovlžidaeím ventilom ó, ktorý je Luniestnený v napíijacom potrubí 7 pre plyn 8, najmä inertný plyn, akojenapríklad C 02, hćlium alebo argón a podobne. Medzi zásobníkom plynu 9 a zváracím horákoní 10, respektíve líorákom.0025 Okrem toho je možné pomocou riadiaceho zariadenia 4 ovládať ešte zariadenie na podávanie drôtu 11, ktoré je bežné pre zváranie MIG/MAG, pričom sa cez zásobovaeie potrubie privádza zo zítsobného bubna 14, respektive role drôtu do oblasti zváracieho horáka 10 prídavný materiál, respektíve zvárací drôt 13. Samozrejnieje možne, aby bolo zariadenie na podávanie drôtu l l integrované vo zváracom prístroji 1, akoje známo zo stavu techniky, a nie vo forme prídavného zariadenia, akoje znázornená na obr. 1.0026 Ďalej je možné, aby zariadenie na podávanie drôtu 11 privádzalo zvárací drôt 13,respektíve prídavný materiál do procesného priestoru mimo zváraeí horák 10, pričom je za tým účelom umiestnená vo zváratcom horáku 10 ýllodllc neodtaviteľná elektróda, ako je obvykle pri zváracích postupoch WIG/TIG.0027 Prúd na vytvorenie elektrického oblúku 15, najmä pracovného elektrického oblúku,medzi neodtaviteľnou elektródou, ktorá nie je znázomená, a polotovarom 16, sa privádza do zváracieho horáku 10, najmä k elektróde, cez zvárací vodič 17 z výkonového dielu 3 napájacieho zdroja 2, pričom je zváraný polotovar 16, ktorý je vytvorený z väčšieho počtu dielov, spojený cez ďalší zvárací vodič 18 tiež so zváracím prístrojom l, najma s napájacím zdrojom 2, a tak môže byt vytvorený cez elektrický oblúk 15, respektíve vytvorený plazmový lúč elektrický obvod pre zvárací proces.0028 Na chladenie zváraeieho líoráku 10 je možné spojit pomocou chladiaeeho obvodu 19 zvárací horák 10 pri vradení prietokomeru 20 so zásobníkom kvapaliny, najmä zásobníkom vody 21, pričom sa pri uvedení zváracieho horáku 10 do prevádzky naštartuje chladiaci obvod 10, najmä kvapalinovć čerpadlo, umiestnené v zásobníku vody 21, a je tak možne chladiť zvárací horák 10.0029 Zváraeí prístroj l obsahuje ďalej vstupné a/alebo výstupné zariadenie 22, pomocou ktorých je možné nastavovať, respektíve adresovať rôzne zváracie parametre, druhy prevádzky alebo zváracie programy zváracieho prístroja l. Pritom sa cez vstupné a/alebo výstupné zariadenie 22 nastavené zváracie parametre, druhy prevádzky alebo zváracie programy prenášajú na riadiace zarizídenie 4 a z tohto zariadenia sa nastavujú nasledovne jednotlivé komponenty zváracicho zariadenia, respektíve zváracieho prístroja l, respektíve sa zadávaijťi zodpovedajúce požadované hodnoty na ovládanie alebo riadenie.0030 Ďalej je v zobrazenom príklade uskutočnenia spojený zváraeí horák 10 prostredníctvom zväzku hadíc 23 so zváracím prístrojom l, respektíve so zváracím zariadením. Vo zväzku hadíc 23 sú i 1 sporizitlaiíejednotlivé vedenia od zváracieho prístroja 1 k zváraciemu horáku 1(). Zväzok hadíc 23 je spojený prostredníctvom spájacieho zariadenia 24 so zváracím horákom 10, zatiaľ čo jednotlivé vedenia vo zväzku hadíc 23 sú spojené pomocou pripojovacích zdierok, respektíve zástrčkovćho spojenia sjednotlivými kontaktmi zváracieho prístroja l. Na zaistenie zodpovedajúceho odľahčeííia od ťahu zväzku hadíc 23 je zväzok líadíc 23 spojený cez zariadenia odľahčenití od ťahu 25 s puzdrom 26, najmä so základným puzdrom zváraeieho prístroja l. Samozrejme je možne umiestniť spájacie zarizidenie 24 na spojenie na ZVáľdCĺ prístroj l.0031 Zásadne je možné poznamenat, že na rôzne postupy zvárania, respektíve zváracie pristroje l, ako sú napríklad prístroje WIG alebo prístroje MIG/MAG alebo plazmové prístroje, nie je nevyhnutne nutné použit všetky vyššie uvedené komponenty. .le napríklad možne, aby bol zvairací líorák 10 uskutočnený ako vzduchom chladený zváraeí líorák 10. 0032 Na obr. 2 je znziztarnený väčší počet zváracích prístrojov l, ktoré sú vzájomne spojené prostredníctvom sieti 27. Za tým Ličelom majú zvziracie prístroje 1 integrované rozlíranie 28,ako je známe zo stavu tcehnilty, ktoré umožňuje spojenie zváracích prístrojov l so sieťou 27. Spojenieje realizované napríklad cez sieťový kábel 29, takzvaný LAN kábel. Rozhranie 28 je tiež spojené s ľltltlltlcllll zariadením 4 zvárattiehri irístroja l. Riadiace zariadenie 4 je

MPK / Značky

MPK: B23K 9/10, B23K 9/095, G06F 9/44

Značky: prístrojov, rozhrania, ovládania, spôsob, prostredníctvom, sieťou, spojených, diaľkového, přístupu, jednotka, zváracích

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/22-e9222-jednotka-dialkoveho-pristupu-a-sposob-ovladania-zvaracich-pristrojov-spojenych-so-sietou-prostrednictvom-rozhrania.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Jednotka diaľkového prístupu a spôsob ovládania zváracích prístrojov, spojených so sieťou prostredníctvom rozhrania</a>

Podobne patenty