Uzamykateľné kovanie

Číslo patentu: E 7708

Dátum: 22.02.2007

Autori: Völker Ellen, Ludwig Manfred

Je ešte 14 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

0001 Vynález sa týka uzamykateľného kovania podľa predvýznakovej časti0002 Takéto kovania sú všeobecne vybavené rukoväťami, ktoré sú dosadacími prostriedkami, ako sú základné dosky, rozety alebo pod. axiálne pevne a pritom otočné pripevnené na okennom ráme alebo posuvných dverách, aby sa pomocou v rukoväti usadeného unášača, napr. štvorhranného kolika, ovládala zatváracia mechanika. Aby sa však toto nevykonávaio nepovolanými osobami, boli okrem iného vyvinuté Zatváracie mechaniky s tlačnou hlavicou a detskými poistkami. Jedna skutočne jednoduchá zatváracia mechanika je vybavená skryto usporiadaným priečnym kolíkom (DE 20 48 808 A 1). Pri nákladnejšej konštrukcii podľa DE 295 18 723 U 1 sa musí na bok premiestniť vonku na rukoväti usporiadaný posúvač, aby sa na odpružený kŕčok rukoväte mohla vyvodiť axiálna sila, ktorá ho ešte len uvedie do záberu s dosadacím puzdrom, ktoré vedie0003 Uzamykateľné, vlámaniu sťažujúce kovania sú všeobecne zakrytované a nemožno nimi v zablokovanom stave pohybovať, používateľ však musí dbať na to, aby bola rukoväť opäť zamknutá a aby sa kľúč nedostal do rúk nepovolaných osôb. Pri jednoduchých poistkách mkoväte so zakaždým zasúvanými a vytahovanými ovládacimi kľúčmi sa v súčasnosti valcová vložka zámku vkladá do rozetového bloku. napr. naprieč k osi otáčania rukoväti a tam blokuje, napr. v po polovici obvodu prebiehajúcej drážke v strede dĺžky valcovej vložky k odblokovaniu je potrebný zástrčný nástroj. Pri zdvíhacej-posuvnej dvernej rukoväti podľa DE 35 14 238 C 2 je v krčku rukoväte umiestnená valcová vložka zámku, ktorej zamykací čap je pre zablokovanie vysunuteľný dopredu do otvoru rozety. Ďalšie obzvlášť jednoduché riešenie je opísané v dokumente GB 1 279 989 A. Tu je pružinou v polohe udržiavaný blokovací kolik posuvne uložený v sústave0004 Konštrukcia opísaná v dokumente DE 34 16 151 A 1 predpokladá na okennom ráme pripevniteľný, zo strany rukoväte zakrytý plášť kovania, v ktorom je uložená rukoväť, ktorá je pre pohon štvorhranom spojená s blokovacou mechanikou okna. Naprieč k štvorhranu je do pružne podopreného puzdra zámku vsadená kľúčom ovládaná valcová vložka zámku, ktorej zamykací čap je pohyblivý radiálne k osi otáčania rukoväti, aby mohol zaskočit do jedného zo štyroch vybraní na obvode centrálneho blokovacieho prvku. Výmena valcovej vložky zámku pri takomto samo o sebe jednoducho a robustne konštruovanom kovaní je však zložitá. Toto kovanie tiež nie je bezpečné proti vlámaniu lebo v prípade násilného odstránenia rukoväte a krycej dosky potom možno ľahko manipulovats obnaženými vnútornými súčastami a okno možno bez kľúča otvoriť.0005 V rozete podľa dokumentu DE 20 2005 010 932 U 1 je uložená uzamykateľná otočná rukoväť, v hlave ktorej a vnútornom puzdre sú rovnobežne vedľa seba uložené pružne podopretý, V pozdĺžnom smere posuvný blokovací čap a valcová vložka zámku. Ak je jeho zamykací člen vychýlený, príde na blokovacom čape blokačne do záberu s jednou z dvoch navzájom presadených obvodových blokovacích drážok. Kulisové vedenie pootočí blokovací čap, ked je tento ručne alebo pôsobením sily pružiny premiestňovaný do jednej zo svojich oboch axiálnych koncových polôh. Konštrukcia môže ponúknuť zvýšenú bezpečnost proti vniknutiu, vyžaduje ale všeobecne ovládanie oboma rukami.0006 Dôležitou úlohou vynálezu je prekonať úspornými prostriedkami nedostatky stavu techniky a vytvoriť proti vlámaniu odolné kovanie, ktoré sa bude lacno vyrábať a montovať, zabezpečí vysokú bezpečnosť a spoľahlivo zabráni manipulácii a/alebo demontáži nepovolanou osobou. Kovanie sa má pohodlne obsluhovať a má byt vhodné na vybavenie otočných a sklopných okien0007 Hlavne znaky vynálezu sú uvedené v nároku 1. Ďalšie uskutočnenia sú0008 Uzamykateľné kovanie na ovládanie zatváracej mechaniky, s na plošnomv úložnom prstenci, vedľa ktorého proti sebe stoja zaskakovacie výstupky, otočne a zaskočitelne vedie zaskakovacie teleso, ktoré je pre pohon úložným prstencom axiálne prechádzajúcim unášačom, napr. štvorhranným kolíkom, spojiteľné s otočnou rukoväťou a zablokovateľné pomocou polohovo fixovaného kľúčom ovládanej valcovej vložky zámku uzamykateľného kovania, pričom s dosadacou doskou tvarovo spojené centrálne teleso je opatrené vodiacim puzdrom, v ktorom je tiež uložené zaskakovacie teleso, na vodiace puzdro radiálne nadväzuje priečne puzdro, do ktorého možno zabezpečene vložit valcovú vložku zámku, ktorého zamykací čap možno zámkom vysunúť do zaskakovacieho telesa (15), sa podľa vynálezu vyznačuje tým, že dosadacia doska je na plošnom nosiči pripevniteľná zoskrutkovaním centrálneho telesa a že na s vodiacim puzdrom s kryjúcim,rozoberateľne na centrálnom telese nasadenom prstencovom prvku sú zahnutéramená, ktoré v zmontovanej polohe zvonka priliehajú na navzájom rovnobežnésploštenie valcovej vložky zámku a slúžia ako dorazy na vymedzenie axiálnehopohybu valcovej vložky zámku v centrálnom telese.0009 Táto kompaktná a pre montáž priaznivá konštrukcia dovoľuje zodpovedajúci dizajn a ponúka okrem toho množstvo ďalších výhod. Sú tak splnené normované požiadavky na bezpečnosť proti vlámaniu, proti ukrúteniu alebo nadvihnutiu je kladený vysoký odpor minimálne 100 Nm. Rukovät a zaskakovacie teleso sú mimoriadne dobre vedené valcovú vložku zámku nemôže vybrať nepovolaná osoba. Veľmi výhodná je ďalej použiteľnosť štandardných dielov a sériových produktov, ako sú rukoväte, takže odpadá doterajšia potreba špeciálneho dimenzovania. Možno použiť rukoväte zo všetkých použiteľných materiálov,vrátane hliníka, ušľachtilej ocele a mosadze. Prídavne sú kovania vhodné na prispôsobenie na sledy operácii pri najrôznejších zatváracích mechanikách, napr. sledu TBT (tilt before turn) a k integrácii proti vlámaniu odolnej konštrukčne skupiny, ktorá pri pokuse o manipuláciu s okenným kovanim zvonku spôsobí, žeblokovacie členy zapadnú do pre tento účel vytvorených vybraní, čim sa samosvorne zabráni ďalšiemu otáčaniu rukoväte do otvorenej polohy okna (pozri EP 1 121 501 B 1, tzv. sekustik-funkcia).0010 Dosadaciu dosku možno na plošnom nosiči pripevnit zoskrutkovanimcentrálneho telesa, takže obidva konštrukčné diely sú spoločne fixovanév správnej polohe, pričom dosadacia doska a centrálne teleso na seba navzájom nadväzujú navzájom priradenými komplementárnymi vybraniami a výstupkami. Sice sa už predtým používali delené rozety. napr. podľa EP 0 861 953 B 1 je na nosnej ploche separátne pribité spodné čiastkové teleso, zatiaľ čo horné čiastkové teleso, ktoré obsahuje valcovú vložku zámku, je na spodné, pridržiavané len centrálne pružnou silou a nepriamo prostredníctvom štvorhranu rukoväte. Chýbalo tiež zabezpečenie samotnej valcovej vložky zámku, ktorú bolo možné pomerne lahko z kovania vybrať. Valcová vložka zámku vyššie uvedeného kovania je orientovaná radiálne k úložnému jadru, realizovanému ako blokovací člen, ktorý je pre otáčanie pevne spojený s rukoväťou a je na obvode opatrený jednotlivými zaskakovacími priehlbinami, ktoré definujú zvolené uhlové polohy. S dodatočnýmvybavením pre sekustik-funkciu sa pri tomto stave techniky nepočíta.0011 Priečne puzdro vedie valcovú vložku zámku, a to obmedzené posuvne v smere jeho pozdĺžneho rozmeru. Za tým účelom je zvonku vybavená paralelnými splošteniami, na ktoré dosadajú do centrálneho telesa zavedené dorazy, napr. vo forme vodiace puzdro prekrývajúce prstencové príchytky. Na prstencovom prvku,ktorý sa kryje s vodiacim puzdrom a je rozoberateľne nasadený na centrálnom telese, sú zahnuté ramená, ktoré ako rovnobežne s osou otáčania rukoväti usporiadané dorazy zasahujú do centrálneho telesa. Toto má v oblasti priečneho puzdra s osou otáčania rovnobežne šachty, ktorými sú dorazy vedené. Prstencovýprvok je opatrený dorazy nesúcim radiálnym ramenom, ktoré je uložené vo vybratí0012 Demontáž valcovej vložky zámku je možná len vtedy, keď sa predtým z centrálneho telesa odstráni vodiaci prstenec s príchytkovými dorazmi. Aby sa však pod príchytku, napr. pod vonkajšiu šikmú plochu, mohol vsunút nástroja tento nadvihnúť, musí sa skôr odňat kryt rozety.0013 Vedľa najmä centrálne usporiadaného vodiaceho puzdra sa nachádzajú dva navzájom uhlopriečne protiľahlé pružné mostíky, z ktorých každý nesie smerom dovnútra orientovaný zaskakovací výstupok. Zaskakovacie teleso je s výhodou vo svojej spodnej oblasti na vonkajšom obvode opatrené najmenejdvomi dvojicami navzájom uhlopriečne protiľahlých, k zaskakovacím výstupkom

MPK / Značky

MPK: E05B 13/00

Značky: kovanie, uzamykatelné

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/22-e7708-uzamykatelne-kovanie.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Uzamykateľné kovanie</a>

Podobne patenty