Je ešte 14 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

0001 Vynález sa týka posuvnej objímky s ozubením, ktoré je vytvorené tvarovaním za studena na tenkostennom dutom valcovitom telese z plechu, a s vedením zasúvacej vidlice, pričom profil vnútorného obvodu telesa má zuby ozubenia vystupujúce smerom dovnútra k osi rotácie posuvnej objímky a profil vonkajšieho obvodu je daný profilom vnútorného obvodu, a pričom vedenie zasúvacej vidlice má na vonkajšej strane telesa okolo osi rotácie obojstranneDoterajší stav techniky 0002 Podobná posuvná objímka je opisaná v DE 100 18 094 A 1, ako ajv DE 100 18 093 A 1. Posuvná objímka má ozubenie so zubami nasmerovanými radiálne, smerom dovnútra k osi rotácie posuvnej objímky. Ozubenie posuvnej objímky je spravidla vytvorené z tenkostenného plechového pásu, ktorý má v pôvodnom plochom stave pravouholníkový prierez. Do plechového pásu, pokial je plochý, sa za studená vyvalcuje, resp. vylisuje profil ozubenie, pričom plechový pás je na oboch plochých stranách profilovaný. Po profilovani sa plechový pás v smere pozdĺžne osi zohne okolo osi rotácie do tvaru valca tak,aby sa obe okrajové rezové hrany dotýkali. Os rotácie je osou rotácie hotovej posuvnej objímky. Rezové hrany sa potom navzájom spoja, takže vznikne po obvode súvislé, mechanicky zaťažiteľné duté valcovité teleso s vnútorným a vonkajším obvodovým profilom. Konce plechového pásu sú spravidla navzájom zvarené. Spoj rezových hrán je vplyvom prenášania otáčavých momentov synchronizačnej spojky veľmi namáhaný. Výrobné náklady na zhotovenietakéhoto bezpečného spoja sú preto značné.0003 Ďalej je známe, že sa takéto duté, tenkostenné, po obvode súvislé valcovité telesá s ozubením dajú vyrobiť. Ozubenie, a tým aj vnútorný i vonkajší obvodový profil sa na dutom valci vytvárajú pomocou profilovaných0004 Ozubenie spravidla vykazuje známe znaky ozubenia na posuvných objímkach, ako sú špicaté zuby v tvare Striešky, podrezané boky zubov, radiálne Záchytné priehlbne, do ktorých západne príslušná protiľahlá súćiastka, a pod. Pod ozubením a zubami treba vo vynáleze rozumiet všetky druhy a spôsoby vyhotovenia klinov, klinových profilov, radiálnych záchytných priehlbní, jemného drážkovania a pod., ktoré ako tvarované spojovacie prvky sú vhodné na prenášanie otáčavých momentov a ktoré na zjednodušenie opisu sú zhrnuté pod pojem ozubenia. Boky zubov pritom smerujú k osi rotácie dutého valcovitého telesa. Pritom táto os rotácie telesa s ozubením je zhodná sosou rotácie posuvnej objimky.0005 Vnútorný, ako aj vonkajší obvodový profil dutého valcovitého telesa má vyvýšené a prehĺbené miesta. vyvýšené miesta profilu na vnútornom obvode profilu sa vytvárajú jednotlivými zubami ozubenia posuvnej objimky a prehĺbené miesta na vnútornom obvode profilu tvoria medzery, ktoré sa v smere obvodu tohto ozubenia nachádzajú medzi susednými zubami ozubenia. Vonkajší profil obvodu vytvorený tvarovaním plechu je daný tvarom vnútorného obvodového profilu. Keď sa, ako v príklade podľa DE 100 18 094, plech profilu v reze vlnovito vytvaruje, každé prehĺbené miesto profilu vonkajšieho obvodového profilu vytvorí zub vnútorného ozubenia. Každé vyvýšené miesto profilu vonkajšieho obvodového profilu pritom ohraničuje medzeru medzi zubami posuvnej objimky smerom navonok. V prípade, že na telese v tvare dutého valca s vnútorným i vonkajším obvodovým profilom sú zuby ozubenia vnútorného profilu v reze takmer celkom alebo celkom vyplnené materiálom plechu, vytvorí sa v medzerách medzi zubami vnútorného obvodového profilu v radiálnom smere navonok vyvýšené miesto vonkajšieho obvodového profilu.Toto vyvýšenie profilu je potom taktiež vyplnené materiálom plechu. Prehĺbenievonkajšieho obvodového profilu potom radiálne, smerom dovnútra kopíruje zubD 006 Vedenie zasúvacej vidlice má drážku v tvare kruhu okolo osi rotácie, na oboch stranách ohraničenú v smere osi rotácie. Podla stavu techniky je kruhová drážka v smere osi rotácie ohraničená dvoma voči sebe posunutými rovnobežnými bočnými plochami kotúčov s otvormi, pričom kotúčesú zvonka upevnené na ozubení.0007 Posuvná objímka sa tu používa ako radiaci prvok zasúvatelnej spojky prevodovky. Posuvnou objímkou možno medzi dvoma prvkami prevodovky vytvorit spojenie na prenášanie otáčavého momentu, resp. výkonu. Na tento účel je posuvná objímka usadená napríklad na všeobecne známom nosiči objímky zasúvateľnej spojky spolu s bežne používanými jednoduchými alebo viacnásobnými synchronizačnými jednotkami Ked sa zaradí určitý rýchlostný stupeň, zasiahne posuvná objímka určitou časťou zubového profilu súčasne do ozubenia nosiča objímky a určitou ďalšou časťou do ozubenia spojky pevne Spojenej s príslušným kolesom rýchlostí a prenáša tak príslušný výkon medzi hriadeľom prevodovky a ozubeným kolesom. Otáčave momenty,ktoré sa majú posuvnou objímkou prenášať, sa na do seba zapadajúcich zuboch navzájom spojených prvkov prevodovky menia na síly. Každý zub ozubeného profilu je svojimi bokmí orientovaný do smeru osi otáčania a určitá jeho časť zasahuje do medzery ozubenia spojky, druhá časť bez ozubeného kontaktu premosťuje pozdĺžnu vzdialenosť medzi nosičom objímky a ozubením spojky a ešte ďalšia časť zasahuje do medzery medzi zubami na nosiči objímky. Otáčavé momenty, ktoré sa majú prenášať medzi nosičom objímky a ozubením spojky a ktoré pôsobia v miestach, kde do seba zasahujú časti ozubenia, majú za následok elastické deformácie posuvnej spojky, ktoré môžunepriaznivo ovplyvniť dlhodobú funkciu synchronizačnej spojky.0008 V odbornom svete prevláda snaha vyrábať prevodovky, a tým aj ich súčiastky, čím najmenšie a najľahšie. Z tohto dôvodu sa zaviedli posuvnéobjímky predmetného druhu. Pretože sa pri tejto konštrukcii používa naozubenie tenkostenný plech, je posuvná objímka relatívne ľahká. Náklady na výrobu takejto posuvnej objímky, najmä spotreba materiálu, sú relatívne malé. Pravda, posuvná objímka musi byt zasa so zreteľom na už spomínané namáhania velmi odolná. Tak napríklad veľmi je ohrozené spojenie koncov plechového pásu. Najmä napätia v profilovanom dutom telese vyvolané elastickým posunom hláv zubov pri styku oboch, v smere obvodu susediacich zubov profilu, spolu s hlavnými mechanickými napàtiami pôsobiacimi v smere obvodu v základni a z toho vyplývajúcimi, už predtým spominanými deformáciami, môžu pri príliš malej hrúbke steny použitého plechu mat za následok prasknutie spoja v tej časti zuboveho profilu, ktorá zasahuje do ozubenia spojky. Plech zubov, ktoré nie sú vyplnené materiálom, musí preto mat takú hrúbku, aby bol dostatočne pevný, aby čo najviac zabránil posúvaniu hláv zubov a aby tým znížil napätia na únosnú mieru. Zuby, a tým aj posuvná objímka sú preto následkom použitia hrubšieho plechu bud samy osebe predimenzované, alebo posuvné objímky nie sú vhodné v prípadoch, kde samusia prenášať veľké otáčavé momenty.0009 Úlohou vynálezu preto je vytvorit odolnú a z hľadiska výrobných nákladov výhodnú posuvnú objímku s ozubením na obojstranne profilovanom dutom valcovitom telese, ktorá odstraňuje nedostatky uvedené vpredchádzajúcom opise doterajšieho stavu techniky.0010 Táto úloha sa podľa predmetu význakovej časti nároku 1 rieši tým, že posuvná objímka má jednodielny, po obvode súvislý oceľový podperný prstenec. Podperný prstenec je upevnený na dutom valcovitom telese profilovanom v tvare ozubenia. Pritom je toto teleso pomocou úseku v tvare krúžku podperného prstence s konštantnou hrúbkou steny v smere osi rotácie a po celom obvode zvonka obopnute aspoň v 4/5 dĺžky. Dutý valcovitý úsek jena vonkajšej strane ohranićený aspoň jednou valcovitou pláštovou plochou. Na

MPK / Značky

MPK: F16D 23/06

Značky: posuvná, objímka

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/22-e68-posuvna-objimka.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Posuvná objímka</a>

Podobne patenty