Spôsob výroby drevotrieskovej dosky

Číslo patentu: E 6427

Dátum: 07.04.2004

Autori: Berger Martin, Riepertinger Manfred

Je ešte 14 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Spôsob výroby drevotrieskovej doskyPredložený vynález sa týka spôsobu výroby dosky aspoňVýroba známych drevotrieskových dosiek je známa. Z dreva sa vyrábajú triesky roztrieskovanim masivneho dreva alebo drevených odpadov, ako štepkov, z piliarského priemyslu. Toto roztrieskovanie sa uskutočňuje v stave počiatočnej vlhkosti dreva, ktorá môže v závislosti na pôvode dreva a ročnom období byť mezi 60 a 150 vztiahnuté na hmotnosť suchého dreva. Následne sa drevené triesky sušia na vlhkosť medzi 1,5 a 3 a presievaním sa triedia podľa materiálu povrchovej vrstvy a materiálu strednej vrstvy, kčomu ukazuje tabuľka 1 príkladne triedenie pomocou sietí. V tabuľke l sú uvedene priemery triesok, pričom hodnoty tejto tabuľky je nutné chápať tak, že napríklad pre materiál povrchovej vrstvy 95,8 hmotnosti presievaného materiálu prejde sitom s veľkosťou ôk 2,0 mm, popripade 8,4 hmotnosti odpovedá rozsahu ôk sita 1,4 až 2,0Pod pojmom priemer je pri uvedení frakcie podľa zrnitosti nutné chápať to, že priemer udáva vždy najmenší priemer v prierezc v ľubovoľnom smere častice popripade triesky. Pretože pri presievani sa presievané častice pohybujú tak, že pozdĺžne častice sa porovnávajú a cez sito prechádzajú pozdĺž svojho pozdlžnehoVtabuľke l je možne zreteľne rozoznať, že maximumrozloženia priemerov triesok pre povrchovú vrstvu leží v rozsahu 0,4mm až 1,0 mm, kým pre strednú vrstvu leží maximum V rozsahu 2,0až 4,0 mm. Preto je možne zloženie oboch rôznych vrstiev zreteľnerozlišovať podľa rozmerov triesok.Pred vytvorením koberca sa triesky podľa povrchovej vrstvy a strednej vrstvy miesia oddelene V miesičoch s pojivami, tvrdidlami,voskovými emulziami a popripade prísadami a privádzajú do vrstviacej stanice, ktorá tvaruje viacvrstvý trieskový koberec zrkadlovo symetrický okolo stredu dosky. Tento trieskový koberec pozostáva zdolnej povrchovej vrstvy, strednej vrstvy a hornej povrchovej vrstvy (trojvrstvej alebo viacvrstvej dosky). Viacvrstvé uskutočnenie však môže i úplne chýbať, potom sa hovorí o jednovrstvých doskách. Lisovaním za tepla sa pri pôsobení tlaku a teploty, vytvrdením pojiva vylisuje stabilná drevotriesková doska,ktorá môže spĺňať požiadavky podľa európskej normy EN 312-3, znázornenej v tabuľke 2.Tiež výroba drevovláknitých dosiek suchým spôsobom je známa. Častice dreva, takzvané štepky, sa pôsobením tlaku a teploty zmäkčujú vatmosfére nasýtenej parami a následne sa vrafinérirozdeľujú na jemné častice, vlákna. Tento postup je tiež označovanýPretože vlákna MDF (vlákna strednej tvrdosti) majú sklon sa zhlukovať alebo splsťovať, nie je pre určenie veľkosti vlákien presievaných sitovými strojmi ako u triesok možné. Preto boli priemery vlákien MDF určované prostredníctvom laserového počítacieho prístroja častíc. Za tým účelom bola skúšobná vzorka s vodou homogénne miešaná na asi 2 disperziu a privedená do meriaceho prístroja typu PQM 1000. Ako namerené veličiny bol získaný počet vlákien s určitou dĺžkou a určitým priemerom, zktorých potom mohli byť vypočítaná hmotnostné podielyv závislosti na riemere vlákien. V sledk sú znázornené V tabuľke PVlákna opúšťajú spoločne s vodou a vodnou parou rafinér tlakovým potrubím, takzvaným dúchacím - označovanýmu tiež ako Blow-Line. Vtomo potrubí sa nachádza väčší počet prívodnýchvedení pre privádzanie pojiva, tvrdidla, emulzie a iných prísad.Takto vzniknutá zmes vlákien a pojiva sa prevádza do sušičky spravidla prietočnej trubkovej sušičky, V ktorej sa vlákna sušia pôsobením konvekčného tepla na konečnú vlhkost 8 až 15 . Výsledkom sú drevené vlákna opatrene pojivami, z ktorých sa v ďalšom slede vytvaruje vláknitý koberec. Lisovaním za tepla sa pôsobením tlaku a teploty, vytvrdením pojiva vylisuje stabilná doska(Vláknitá doska MDF so strednou hustotou alebo Vláknitá doska HDF s vysokou hustotou). Tieto dosky odpovedajú požiadavkám európskej normy EN 622, diel 5, ktorá určuje vlastnosti pre strednú hustotuMDF a ktorej hodnoty sú znázornené v tabuľke 4.Vláknitá doska sa na rozdiel od drevotrieskovej dosky vyznačuje veľmi homogénnym rozložením hustoty na hrúbke dosky a veľmi homogénnym povrchom. Ak kladie priame lakovanie drevotrieskových dosiek vysoke požiadavky na prípravu kvality povrchu drevotrieskových dosiek, ktoré je možne dosiahnut napríklad tmelením, môže byť doska MDF bežnými technikami lakovania nalakovaná bez predbežného spracovania než ako u drevotrieskovej dosky. Dôvodom toho je na jednej strane vysoká izotropia povrchu MDF, ktorá je zaručená jemnosťou a/alebo vláknitosťou dreva, a nadruhej strane homogénnou schopnosťou sieni povrchu.Výrobné náklady vláknitej dosky sú naproti tomu zreteľne vyššie než výrobné náklady drevotrieskovej dosky. Podstatné sa líšiaako náklady na zariadenie, tak i potrebná spotreba prúdu a tepla.Ďalšia výhoda pri výrobe vláknitých dosiek spočíva v tom, že vlákna nepredstavujú žiadny sypký materiál a ich spracovanie je teda nákladné. Tak napríklad bežné miesiče používané na výrobu drevovláknitých dosiek nemôžu byt použité pre nanášenie lepidla na vlákna. Vlákna sú na základe svojho pozdĺžneho tvaru podobného tyčí pri malej hrúbke veľmi ohybné a vykazujú takzvaný kaderiaci efekt. Tým sa vedľa seba ležiace vlákna zahákavajú do seba a ľahko sasplstnaťujú, čo činí sypanie alebo presievanie pre frakcionovanieĎalej spočíva jedna nevýhoda vláknitých dosiek v tom, že na základe vysokých procesných teplôt je zafarbenie vlákien a teda i hotové vyrobené vláknité dosky tmavé. Tmavé zafarbenie sťažuje nanášanie farebnej vrstvy, napríklad lakovanie, keď má byťdosiahnutá svetlá farba napríklad biela, ako povrchové zafarbenie.Ďalej je zo spisu DE 199 56 765 A 1 známe vyrábať krycie dosky, napríklad pre dvere alebo nábytok, zo zmesi zdrevených častíc alebo z častíc z dreveného materiálu a z fenolovej živice ako pojiva vo forme prášku, pričom priemer drevených častíc leží medzi 0,1 mm a 0,6 mm. Výrobný proces zahrňuje mechanické rozmeľovanie alebo rozpúšťanie v tekutých systémoch napríklad drevotrieskových dosiek na tríesky, ktoré sa následne sušia a ďalej rozmeľujú v kladivovom mlyne. Prostredníctvom presievania sa potom vytriedia požadované častice priemeru väčšieho než 0,1 mm a menšieho než 0,6 mm. Zmes drevených častíc z toho vzníknutá sa následne s pojívom obsahujúcim fenolovú živicu lisuje pri vyššej teplote na požadovaný, poprípade profilovaný tvar.

MPK / Značky

MPK: B27N 3/00

Značky: spôsob, výroby, dosky, drevotrieskovej

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/22-e6427-sposob-vyroby-drevotrieskovej-dosky.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Spôsob výroby drevotrieskovej dosky</a>

Podobne patenty