Klimatizačný, resp. vetrací kanál

Číslo patentu: E 635

Dátum: 06.10.2003

Autori: Keller Horst, Bernard Jean Luc, Bruer Ina, Andersson Leif

Je ešte 14 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Vynález sa týka klimatizačného, resp. vetracieho kanála podľa hlavného nároku 1.Takéto vetracie kanály sú spravidla zvnútra a/alebo zvonka obložené na izolačné účely,pričom obloženie je najčastejšie vytvorené z minerálnej vlny. Pritom vnútorná izolácia slúži spravidla ako tepelná a zvuková izolácia a vonkajšia izolácia spravidla akoVnútorná izolácia klimatizačného, resp. vetracieho kanála je vystavená potrubim prúdiacemu médiu, ako je vzduch, s pripadne zvýšenou teplotou, a - najmä pri rýchlostiach prúdenia až 30 m/s - vysokým silám v dôsledku pulzácie a vírenia. Kritickými miestami pre tento silový nápor sú na jednej strane miesta styku medzi izolačnými prvkami, ležiace priečne k smeru prúdenia, a na druhej strane miesta pripevnenia pridržiavacími diskami na povrchu izolačnej látky. Na miestach styku má prúdenie tendenciu vniknút do oblasti styku a uvoľniť tamojší zväzok vláken izolačného materiálu, resp. nadvihnúť tamojšiu poťahovú vrstvu. Pri pridržiavacich diskoch existujú nevyhnutne nerovnosti okraja prúdenia v dôsledku zatlačeného izolačnéhomateriálu, čim dochádza k jeho odlupovaniu v dôsledku vírenia alebo podobne.Preto má napríklad pri vnútornej izolácii mimoriadny význam pevnosť izolačného materiálu, resp. zväzku vlákien, ktoré tvori tento izolačný materiál, a na ňom pripevnených prvkov. V oblasti pridržiavacich diskov vedie vysoká pevnosť k zmierneniu takzvaného matracového efektu, ktorý nastane vtedy, ked sa pridržiavacie disky zapustia hlboko do povrchu izolačného materiálu, aby mohli prenášať potrebnéNa vnútornú izoláciu vetracich kanálov sa používa prevažne materiál zo sklenej vlny, ktorý vykazuje vo všeobecnosti jemné, dlhe vlákna a pri zodpovedajúcom obsahuspojiva relatívne vysokú tuhost a pevnosť. Takéto produkty majú spravidla t-hodnotupodľa DIN 18165 medzi 30 a 40 mW/mK s pomerne malou objemovou hmotnosťou pod 25 kg/m 3. Ako spojivo sa používa predovšetkým melamínová živica kvôli otázke horľavosti (napríklad trieda horľavosti stavebných hmôt A 1/A 2), zatiaľ čo ináč sa pri produktoch z minerálnych vláken z cenových dôvodov prednostne používaPre protipožiarnu ochranu sa podstatná požiadavka na vonkajšiu izoláciu klimatizačných, resp. vetracích potrubí vzťahuje najmä na to, aby vetrací kanál v pripade požiaru zostal ešte v určitom časovom intervale ako teleso nepoškodený. Navyše treba u stenových priechodiek dávať pozor na to, aby nedošlo k príliš rýchlemu preskočeniu ohňa z jednej miestnosti do susednej miestnosti s príliš rýchlym, vysokýmProtipožiarne požiadavky na takéto systémy sú preto rozdelené do takzvaných tried požiarnej odolnosti alebo podobne. Tak napríklad trieda požiarnej odolnosti L 3 O znamená, že konštrukcia potrubia pri normovaných experimentálnych podmienkach dokáže odolávať zaťaženiu ohňom 30 minút. Podľa použitia sa napriklad vyžadujú triedy požiarnej odolnosti L 30, L 6 O alebo L 90. iNajmä na dosiahnutie vyšších tried požiarnej odolnosti je potrebné použiť ako izolačný materiál pre takéto potrubné kanály kamennú vlnu, ktorej teplota topenia je podľa DIN 4102, časť 17, 1000 °C, a ktorá sa takto oproti sklenej vlne vyznačuje vyššou teplotnou odolnosťou. Takáto kamenná vlna sa obyčajne vyrába takzvaným vyfukovaním cez trysky alebo vonkajším odstreďovanim, ako napríklad takzvanou kaskádovou odstredivou metódou. Pritom vznikajú pomerne hrubé vlákna so stredným geometrickým priemerom väčším než 4 až 12 m s pomerne krátkou dĺžkou. Ako spojivo sa spravidla používa fenolformaldehydová živica. Na základe tejto výroby vzniká ďalej v produkte značný podiel nezvlákneného materiálu, ktorý existuje vo formetakzvaných perál s veľkosťou častíc najmenej 50 m a podieľa sa na hmotnosti, alenie na žiaducom izolačnom účinku. Zvyčajný podiel peráI je tu medzi 10 a 30 hmotn.. V dôsledku hrubšej štruktúry vláken oproti sklenej vlne vykazuje bežná kamenná vlna pri rovnakých x-hodnotách a rovnakej hrúbke izolácie významne vyššiu objemovú hmotnost a tým aj vyššiu hmotnosť. Bežná kamenná vlna tiež vykazuje pri rovnakej xhodnote a rovnakej objemovej hmotnosti ako bežná skiená vlna významne väčšiuhrúbku izolácie a tým podstatne väčší objem.Jeden charakteristický rozlišovací znak medzi sklenou a kamennou vlnou ako podskupinami typu minerálnej vlny pozostáva v pomere alkálie/alkalické zeminy v zložení, ktorý je pri kamennej vlne 1 a pri sklenej vlne 1. To znamená, že kamenná vlna má vysoký podiel CaO MgO, napríklad 20 až 30 hmotn. , a relatívne nízky podiel NazO KZO, napríklad asi 5 hmotn. . Naproti tomu skiená vlna má spravidla podiely alkalických zemín napríklad okolo 10 hmotn. a podiely alkálií nad 15 hmotn.. Tieto čísla predstavujú najmä charakteristické biologicky nie perzistentné, teda biologicky odbúrateľné zloženia.Minerálne vlákna, vyrobené vnútorným odstreďovaním v odstreďovacich košoch, s pomerne vysokou teplotnou odoInostou sú známe z EP 0 551 476, EP 0583 792, W 0 94/04468, ako aj US 6 284 684, na ktoré budeme výslovne odkazovať kvôli ďalšímNa tomto pozadí má vynález za úlohu vytvorit klimatizačný, resp. vetrací kanál, ktorý je vytvorený ako relatívne tenkostenný a/alebo s nízkou hmotnosťou a predsa spĺňa normatívne požiadavky na protihlukovú, tepelnú a protipožiarnu ochranu. Najmä izolačné prvky, vytvorené pre vnútorné a/alebo vonkajšie obklady, majú byt vhodné pre tieto potrubia amajú byt dostatočne pevné a stabilné, aby vydržali zaťaženia vdôsledku prúdiaceho média po dlhú prevádzkovú dobu.Úloha podľa tohto vynálezu rieši klimatizačný, resp. vetrací kanál podľa znakov nároku 1.Podľa vynálezu sa toto dosiahne cieleným spolupôsobením viacerých faktorov, a síce dimenzovaním vlákien na stredný geometrický priemer vláken s 4 m a nastavením objemovej hmotnosti minerálnych vláken podľa triedy horlavosti v oblasti od 20 do 120 kg/m 3, ako aj pridaním spojiva na vytvrdenie minerálnych vláken vo forme dosky v rozsahu od 4 do 7 hmotn. , vztiahnuté na hmotnost vláken izolačného prvku, alebo vo forme rohože z drôtenej siete viac než 0,5 , do 1 hmotn. °/o. Okrem toho má zloženie minerálnych vláken izolačného prvku vykazovat hmotnostný pomer aIkáIie/alkalické zeminy 1. V dôsledku jemného dimenzovania minerálnych vláken so stredným geometrickým priemerom vláken s 4 m vznikne vláknitá štruktúra, u ktorej pri rovnakej objemovej hmotnosti ako u bežných vláken kamennej vlny existuje v štruktúre podstatne viac vláken a tým aj viac bodov križenia pre zväzok vláken. Pri rovnakom množstve vneseného spojiva ako pri bežnej kamennej vlne sa v dôsledku väčšieho počtu bodov križenia a koncentrácie spojiva v týchto bodoch podstatne zmenšuje podiel spojiva, ktorý neprispieva k viazaniu, výsledkom čoho je zväzok vláken, ktorý vedie k relatívne tuhšiemu vyhotoveniu vytvrdenej dosky z minerálnych vláken. Ďalej sa v dôsledku jemnejšej vláknitej štruktúry izolačného prvku podľa tohto vynálezu tento môže s objemovou hmotnosťou podľa príslušnej normatívnej triedy horlavosti alebo podobne v oblasti od 20 do 120 kg/m 3 a tým oproti izolačným prvkom z bežnej kamennej vlny, ktoré obyčajne vykazujú objemové hmotnosti medzi 45 a 180 kg/m 3,vyhotoviť s lahšou hmotnosťou. Ďalej sa pri rovnakom absolútnom organickom požiarnom zaťažení, t. j. vnesenom množstve spojiva, môže tomu zodpovedajúce nastavit väčší relativny podiel spojiva, čo má za následok, že doska bude relativne podstatne tuhšia. Na druhej strane sa pri izolačnej doske podľa tohto vynálezu dá predpisaná tuhost a stabilita dosiahnut aj s relativne menším absolútnym vneseným množstvom spojiva, v dôsledku čoho sa zasa zodpovedajúce zmenší požiarne zaťaženie, vnesené najčastejšie organickým spojivom. Zmenšením hmotnosti izolácie sa súčasne výhodne zmenší aj nosné zaťaženie kanálu, čo má podstatný významnajmä pri voľne zavesených kanáloch, pretože tento sa musí statický uchytit.

MPK / Značky

MPK: F24F 13/02, C03C 13/00

Značky: větrací, klimatizačný, kanál, resp

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/22-e635-klimatizacny-resp-vetraci-kanal.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Klimatizačný, resp. vetrací kanál</a>

Podobne patenty