Kompaktné chladiace zariadenie na chladenie vzduchom

Číslo patentu: E 625

Dátum: 21.05.2003

Autor: Catzel Pincus

Je ešte 14 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Tento vynález sa týka kompaktného chladiaceho zariadenia na chladenie vzduchom pre uzatvorenú miestnost s technikou obsahujúcou vybavenie, ktoré generuje teplo, ako je napríklad elektrický spínač a riadiace ústrojenstvo a telekomunikačné vybave nie.Stále viac uzatvorených nüestností s technikou (pre výraz miestnost s technikou sa v texte používa tiež výraz technická miestnost) vyžaduje v priebehu celého roka chladenie núteným obehom vzduchu, aby sa zabezpečilo, že teplota v miestnosti neprekročí maximálnu teplotu určenú výrobcami technického vyba venia.Jednoduché systémy chladenia núteným obehom vzduchu pre uzatvorené miestnosti s technikou využívajú ventilátor na odvedenie teplého vzduchu z uzatvorenej miestnosti. Teplý vzduch V miestnosti sa jednoducho nahradí vzduchom z vonkajšieho prostredia, ktorý vstupuje do núestnosti ventilačnými otvormi. Hlavnou nevýhodou týchto jednoduchých ventilačných systémov je,že v lete môže byť vonkajšie prostredie príliš teplé na to, aby sa zabezpečilo, že v miestnosti nedôjde k prekročeniu naximálneho teplotnêho limitu. Výhodou týchto systémov je samozrejme jednoduchosť zariadenia (je potrebný len ventilátor a termostat) a malá spotreba elektrickej energie. Navyše vzhľadom k nízkemu elektrickêmu príkonu je nmžné v prípade poruchy hlavného napájania tieto systémy chladenia núteným obehom vzduchu ľahko napá jat núdzovým napájaním.Ak sa požaduje presnejšie sledovanie teploty V miestnosti,je známe, že je možné umiestniť kompaktnú mechanickú chladiacu jednotku na chladenie vzduchom do steny miestnosti, ktorá sa má ochladzovat (viď napríklad GB-A-2251064). Takáto kompaktná chla diaca jednotka na chladenie vzduchom obsahuje mechanický chladičvody s kompresorom, výparník usporiadaný V primárnom vzduchovom okruhu a kondenzátor usporiadaný v sekundárnom vzduchovom okruhu. Primárny ventilátor ženie vzduch z miestnosti v uzatvorenej slučke cez primárny vzduchový okruh, pričom vzduch z miestnosti sa ochladzuje vo výparníku. Sekundárny ventilátor ženie vzduch z vonkajšieho prostredia miestnosti oddeleným sekundárnym vzduchovým okruhom, kde vzduch ochladzuje kondenzátor. Hlavnou nevýhodou týchto mechanických chladiacich systémov je trocha vyššia spotreba elektrickej energie v priebehu roka. Navyše v dôsledku vyššieho príkonu chladiaceho kompresora, ktorý obvykle pracuje v jednom jednoduchom stupni, nie je obvykle Chladiaca jednotka s mechanickým chladením vzduchom pripojená na núdzové napájanie, a preto v prípade poruchy dodávky elektrickejenergie miestnost nie je ochladzovaná. Cieľ VynálezuTechnickým problémom, ktorý je sledovaný týmto vynálezom, je navrhnutie chladiaceho zariadenia na chladenie vzduchom pre uzatvorenú miestnost s technikou, obsahujúcou vybavenie generujúce teplo, ktoré by bolo dostatočne kompaktné pre ľahkú integráciu do miestnosti, umožnilo by zabezpečenie presného riadenia teploty v miestnosti v priebehu roka, umožnilo by optimalizáciu spotreby energie a malo by nižší odber prúdu V prípade núdzového napájania. Tento problém je vyriešený kompaktným chladiacim zariadením na chladenie vzduchom, nárokovaným v nároku 1. Prednostné uskutočnenia nárokovaného riešenia sú definované V závis lých nárokoch. Zhrnutie vynálezuKompaktné chladiace zariadenie na chladenie vzduchom v súlade s predloženým vynálezom obsahuje plášť, mechanickú chladiacu jednotku zahrnujúcu výparník a kondenzátor upevnený v plášti,a ďalej primárny ventilačný prostriedok a Sekundárny ventilačný prostriedok upevnené v plášti určené na hnanie vzduchu cezvýparník a kondenzátor. V plášti sú umiestnené priečkové prvky, na vymedzenie primárneho vzduchovêho okruhu a sekundárneho vzduchovêho okruhu. Primárny vzduchový okruh je navrhnutý tak,že primárny ventilačný prostriedok nasáva vzduch cez vstupnú komoru vnútorného vzduchu, ktorá je v priamom spojení s vnútrajškonl uzatvorenej technickej miestnosti, nasáva ho cez výparník a vháňa ho späť do vnútrajšku uzatvorenej technickej miestnosti, aby sa tak zabezpečilo mechanické ochladzovanie V uzatvorenej slučke so vzduchom z vnútrajšku uzatvorenej technickej nuestnosti. Sekundárny vzduchový okruh je navrhnutý tak, že sekundárny ventilátor nasáva vzduch z prostredia vonkajška uzatvorenej technickej miestnosti a ženie ho cez kondenzátor Spät do prostredia mimo uzatvorenej technickej miestnosti, aby sa ochladil kondenzátor vzduchom z prostredia zvonka uzatvorenej technickej miestnosti. V súlade s dôležitým aspektom predloženého vynálezu obsahujú skôr uvedené priečkovê prvky pohyblivé prvky, ktoré môžu byt uvedené do pomocnej polohy, v ktorej je sekundárny vzduchový okruh v spojení s primárnym vzduchovým okruhom v mieste v smere proti prúdu nad výparníkona a vstupná komora vnútorného vzduchu je utesnená od primárneho vzduchovêho okruhu a je v priamom spojenís prostredím zvonku uzatvorenej technickej miestnosti.Bude priaznivo hodnotené, že pri použití kompaktného chladiaceho zariadenia V súlade s predloženým vynálezom sú pre ochladzovanie miestnosti možné tri pracovné módy. Prvý pracovný mód spočíva V mechanickom ochladzovaní vzduchom zvnútra uzatvorenej technickej miestnosti, vedeným v uzatvorenej slučke primárnym vzduchovým okruhom. V tomto prvom móde pracuje zariadenie práve rovnakým spôsobom ako skôr opísané kompaktné chladiace jednotky pre mechanické chladenie vzduchom pre technické miest nosti. Druhý mód činnosti spočíva v mechanickom ochladzovanív otvorenej slučke vzduchom z prostredia zvonka uzatvorenej technickej miestnosti, pričom vzduch zvnútra uzatvorenej technickej miestnosti sa pretlakom odvedie cez vstupnú komoruvnútorného vzduchu priamo do prostredia mimo uzatvorenej tech nickej miestnosti. Tento mód činnosti umožňuje usporit chladiacu energiu a pritom zabezpečit presné riadenie teploty, keď je vonkajší vzduch chladnejší ako vnútorný vzduch, nie však dost chladný na to, aby bolo možné sa spoľahnút na voľné chladenie vonkajším vzduchom. Treti mód činnosti spočíva vo voľnom ochladzovaní vonkajšiu vzduchom, kedy sa uzatvorená technická miestnost ochladzuje vzduchom z prostredia zvonka uzatvorenej technickej miestnosti, ktorý nie je vystavený mechanickému ochladzovaniu. Je možné zhrnút, že kompaktné zariadenie v súlade s týmto vynálezom zabezpečuje v priebehu celého roka presné riadenie teploty vo vnútri uzatvorenej technickej miestnosti,a pritom súčasne umožňuje optimalizáciu spotreby energie prepínaním medzi svojimi tromi módmi činnosti v závislosti od termodynamických podmienok vzduchu vo vnútri prostredia a prostredia mimo uzatvorenej technickej miestnosti. Ďalej, ak má byt zariadenie podľa tohto vynálezu napájané núdzovým elektrickým napájaním, zariadenie je možné nastavit na činnost V móde voľného ochladzovania vonkajším vzduchom, pri ktorom sa preruší dodávka elektrickej energie pre chladiacu jednotku a Sekundárny ventilačný prostriedok, takže v prípade núdzového napájania má zariadenie značne znížený odber energie. V neposlednom rade bude tiež priaznivo hodnotené, že celkové rozmery plášťa zariadenia podľa tohto vynálezu, ktoré umožňuje tri módy činnosti, môžu byt v podstate rovnaké ako rozmery kompaktnej chladiacej jednotky pre mechanické chladenie vzduchom, ktoré umožňuje len mechanické chladenie vzduchom zvnútra uzatvorenej technickej miestnostiV prednostnom uskutočnení má kompaktný plášť prednú stranu,zadnú stranu, vrchnú stranu, spodnú stranu a dve bočné strany a je navrhnutý na upevnenie k stenovému prvku alebo v stenovom prvku uzatvorenej technickej miestnosti tak, že jeho predná strana je v priamom spojení s prostredím zvonka uzatvorenej technickej miestnosti. Toto prednostné uskutočnenie môže bytobzvlášť kompaktné vtedy, ak je kondenzátor upevnený do otvoru

MPK / Značky

MPK: H05K 7/20, F24F 1/02

Značky: chladiace, kompaktné, zariadenie, chladenie, vzduchom

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/22-e625-kompaktne-chladiace-zariadenie-na-chladenie-vzduchom.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Kompaktné chladiace zariadenie na chladenie vzduchom</a>

Podobne patenty