Zariadenie expandéra pre automatickú reguláciu tlaku plynnej tekutiny v smere prúdenia za expandérom

Číslo patentu: E 4972

Dátum: 27.10.2006

Autor: Berte François

Je ešte 14 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

ZARIADENIE EXPANDÉRA PRE AUTOMATICKÚ REGULÁCIU TLAKU PLYNNEJ TEKUTINY V SMERE PRÚDENIA ZA EXPANDÉROM0001 Tento vynález sa týka zariadenia expandéra pre automatickú reguláciu tlaku plynnej tekutiny v smere prúdenia za expandérom.0002 Také zariadenie je známe napríklad z dokumentov US 6 176 256 B 1 a GB 2 289116 A.0003 Sú známe také zariadenia expandéru, v ktorých ich teleso obsahuje dve úrovne usporiadané vkaskáde, a to predexpanzná úroveň (čiže úroveň predbežnej expanzie) a expanzná úroveň, ktoré sú vložené do cesty prúdenia plynnej tekutiny prechádzajúcej zariadením. Predexpanzná úroveň zahrňuje ventil, ktorý je namontovaný medzi vstupom expandéra a vnútorným priestorom a ktorý je ovládaný predexpanznou membránou, ktorá vymedzuje dve komory,a to spodnú tlakovú komoru, ktorá je prepojená svnútorným priestorom, a homú vypúšťaciu komoru, pričom na predexpanznú membránu pôsobí kalibrovaná pružina, ktorá sa nachádza vo vypúšťacej komore. Expanzná úroveň zahrňuje expanzný ventil, ktorý je vložený medzi vnútomým priestorom a výstupným priestorom expandéra a ktorý je ovládaný expanznou membránou,ktorá vymedzuje dve komory, a to spodnú tlakovú komoru, ktorá je prepojená svýstupným priestorom, a hornú vypúšťaciu komoru, pričom na expanznú membránu pôsobí kalibrovaná pružina. ktorá sa nachádza vo vypúšťacej komore.0004 Toto známe zariadenie má tú nevýhodu, že ventil predexpanznej úrovne je predexpanznou membránou riadený prostredníctvom otočnej páky,ktorá komplikuje vnútornú konštrukciu zariadenia expandéra. Okrem toho rôzne vnútorné súčasti tohto zariadenia, najmä súčasti expanzného ventilu a pákyspojené s expanznou membránou, musia byt do telesa zariadenia montované oddelene, čo predlžuje dobu potrebnú na zostavenie zariadenia a v dôsledku toho tiež cenu tohto zariadenia. A nakoniec sú v tomto známom zariadeni hrdlo pre vstup a/alebo hrdlo pre výstup plynnej tekutiny namontované do telesa zariadenia zaskrutkovanlm do otvoru v tomto teiese, ktorý je vybavený vnútorným závitom. Vytvorenie takej montáže je nákladné a je potrebné sa mu vyhnúť z dôvodu krehkosti poddajného materiálu, ktorý vytvára teleso expandéra a obvykle je vytvorený na báze zliatiny zinku a hliníka.D 005 Tento vynález si kladie za cieľ odstrániť vyššie uvedené nevýhody známych zariadení tým, že navrhne zariadenie expandéra pre automatickú reguláciu tlaku plynnej tekutiny v smere prúdenia za expandérom, v ktorom teleso expandéra zahrňuje dve úrovne usporiadané v kaskáde, a to predexpanznú úroveň (čiže úroveň predbežnej expanzie) a expanznú úroveň,ktoré sú vložené do cesty prúdenia plyn nej tekutiny prechádzajúcej zariadením,pričom predexpanzná úroveň zahrňuje ventil, ktorý je namontovaný medzi vstupom expandéra a vnútorným priestorom, a ktorý je riadený predexpanznou membránou, ktorá vymedzuje dve komory, a to spodnú tlakovú komoru, ktorá je prepojené svnútorným priestorom, a hornú vypúšťaciu komoru, pričom na predexpanznú membránu pôsobí kalibrovaná pružina, ktorá sa nachádza vo vypúšťacej komore, a expanznú úroveň zahrňuje expanzný ventil, ktorý je vložený medzi vnútorný priestor a Výstupný priestor expandéra a ktorý je riadený expanznou membránou, ktorá vymedzuje dve komory, a to spodnú tlakovú komoru, ktorá je prepojená s výstupným priestorom, a hornú vypúšťaciu komoru, pričom na expanznú membránu pôsobí kalibrovaná pružina, ktorá sa nachádza vo vypúšťacej komore, a ktoré sa vyznačuje tým, že predexpanzný ventil má svoje vreteno prostredníctvom jeho konca, ktorý je protiľahlý uzáveru tohto ventilu, priamo spojené s predexpanznou membránou, a to kolmo vzhladom na túto naposledy zmienenú súčasť, a svoj uzáver, ktorý je vytvorený vpodobe rúrky z elastomérneho materiálu, ktorá je koaxiálne pevne spojená s vretenom na opačnej strane, ako kde sa nachádza predexpanzná membrána,a je utesneným spôsobom namontovaný vo vedenom posuvnom uložení vovalci telesa expandéra takým spôsobom, aby horný koniec rúrky mohol tesne dosadat na svoje sedlo ventilu, pri tom, keď je expandér v prevádzke.0006 Rúrka uzáveru predexpanzného ventilu výhodne zahrňuje aspoň jeden spodný tesniaci návalok, ktorý je usporiadaný v klznom kontakte vo valci,a horný koncový návalok uzávera, ktorý môže tesne dosadnúť na sedlo ventilu.0007 Rúrka uzáveru výhodne zahrňuje dva spodné návalky, ktoré majú priemer, ktorý je v podstate identický ako priemer horného návalku.0008 Komora vodiaceho valca uzáveru je s vyššie zmieneným vnútomým priestorom prepojená mikro-priechodmi, ktoré sú vytvorené v spodnej stene valca, pričom spodná stena valca je tenká a porézna.0009 Predexpanzný ventil okrem toho obsahuje skrutkovítú bezpečnostnú pružínu, ktorá je namontovaná vpredopnutom stave medzi koncom vretena ventilu, ktorý je opačný vzhľadom na koniec vretena, ktorý je spojený s predexpanznou membránou, a spodnou stenou valca.0010 Expanzný ventil má svoje vreteno, ktoré je spojené sexpanznou membránou prostrednictvom páky, ktorá je namontovaná otočne na nosnej súčasti, ktorá je pevne spojená s telesom expandéra a v ktorej je vo vedenom posuvnom uložení namontovaná vreteno ventilu, ktoré na svojom spodnom konci nesie príslušný uzáver, ktorý môže dosadať na bezpečnostné sedlo nosnej súčasti.0011 Páka je výhodne namontovaná kĺbovo na hornom konci vretena ventilu a v nosnej súčasti v závese tejto súčasti tak, že sa môže otáčať.0012 Nosná súčasť je ztuhého, integrálne Iisovaného materiálu, ako je napriklad plast alebo zliatina zamak (zliatina zinku a hliníka).0013 Dve membrány, t.j. predexpanzná membrána a expanzná membrána, sú usporiadané jedna vedľa druhej vpodstate v jednej a tej istej rovine a sú uchytené tak, že každá z nich je na svojom obvode zovretá medzi miskové vybranie a veko, ktoré je odnímatelne pripevnené na miskovom vybraní, pre vymedzenie tlakovej komory a vypúšťacej komory, pričom zmienené dve veká sú vytvorené z jediného kusa a spoločné výstupné vedenie, EP 1 783 575 32996/Tktoré je pevne spojené s uvedenými dvoma vekami medzi nimi, je prepojené s uvedenými dvoma vypúšťacími komorami cez príslušné dva otvory v týchto vekách.0014 Veko expanznej úrovne, v ktorom je uložená príslušná kalibrovaná pružina, je uzavreté zátkou so závitom pre nastavenie kalibrácie pružiny, ktorá je zaskrutkovaná do vnútorného závitu, ktorý bol vytvorený pri lisovanl valcového plášťa veka.0015 Vnútorný závit plášťa veka je tvorený závitom sjednou jedinou0016 Aspoň jedna z membrán, najmä predexpanzná membrána, zahrňuje doštičku ztuhého materiálu, takého, ako je napríklad plast alebo zamak, zalisovanú v membráne.0017 Tuhá doštička je spojená s homým koncom vretena predexpanzného0018 Vstup expandéra obsahuje hrdlo na pripojenie k zdroju zvýšeného tlaku, upevnené vo vstupnom otvore telesa expandéra prostredníctvom kuželovej objímky zabraňujúoej vytiahnutíu, ktorá je uložená vo vonkajšej drážke hrdla a jej kruhový okraj snajväčším priemerom je nasmerovaný smerom k vstupu plynnej tekutiny do hrdla s cielom zabránenia vytiahnutiu tejto naposledy zmienenej súčasti z otvoru vniknutím do poddajného materiálu telesa0019 Expanzná úroveň zahrňuje ventil pre obmedzenie amplitúdy, ktorý je uložený v tlakovej komore a zahrňuje prstencový upchàvací prvok s prierezom v tvare tesniaceho jazýčka, ktorý pracuje v chybe a je pevne spojený s expanznou membránou v oblasti jej stredového kruhového otvoru, a tesniacesedlo, ktoré je tvorené prírubou spodnej časti vretena ventilu, spojené sexpanzným ventilom, pričom upchávacl prvok je udržovaný vdosadnuti na tesniace sedlo prostrednictvom aspoň jednej príslušnej kalibrovanej pružiny.0020 Vynález bude možné lepšie pochopiť, a jeho ďalšie ciele, znaky,detaily a výhody jasnejšie vyplynú znasledujúceho vysvetľujúceho popisu

MPK / Značky

MPK: G05D 16/04

Značky: expandérom, smere, automatickú, expandéra, tekutiny, plynnej, tlaku, reguláciu, zariadenie, prúdenia

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/22-e4972-zariadenie-expandera-pre-automaticku-regulaciu-tlaku-plynnej-tekutiny-v-smere-prudenia-za-expanderom.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zariadenie expandéra pre automatickú reguláciu tlaku plynnej tekutiny v smere prúdenia za expandérom</a>

Podobne patenty