Kŕmne pelety na báze prírodných materiálov a spôsob ich prípravy

Číslo patentu: E 4482

Dátum: 02.03.2005

Autor: Van Poppel Frans

Je ešte 14 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

0001 Predložený vynález sa týka spôsobu prípravy kŕmnych peliet na báze prírodných materiálov, pri ktorom sa východiskové materiály zmiešajú a spracujú na kŕmne pelety. Tento vynález sa ďalej týka kŕmnych produktov pozostávajúcich zvýchodískovýchmateriálov na báze prírodných materiálov, ktoré sa spracovali na kŕmne pelety.0002 Takáto metóda je už známa z európskej patentovej prihlášky č. O 498 032, kde sa kŕmne pelety vyrábajú pulverizovaním a homogénnym zmiešaním východiskových materiálov a ich následným lisovaním, s použitím valcovćho lisu pozostávajúceho z dvoch proti sebe sa otáčajúcich valcov na lisovanie pulverizovanej zmesi na kŕmny produkt vo forme peliet. Nevýhodou takejto metódy je skutočnosť, že takto získané kŕmne pelety majú vysokú hustotu. Z toho dôvodu sú kŕmne pelety ťažšie stráviteľné pre zvieratá, ktoré sú kŕmené týmito kírnnymi peletami, takže sa nedosiahne optimálna konverzia krmiva. Okrem toho, v praxi vznikajú problémy pokiaľ ide o celkový stav zvierat.0003 G. Sacchetti et al. vo Food Research International 37 (2004), 527-534 opisuje snack produkty (snack pochúťky, rozumie sa tým nie krmivo ale dobrotka, napr. u psov žuvacie alebo vitamínové kostičky a podobne) získané extrudovaním jedlého cesta (cookíng dough) na báze zmesi gaštanu aryžovej múky za získania veľmi tenkých (0,5 mm) šesťhranných peliet, ktoré sa sušia tak, aby sa získali veľmi ľahké kypré snack0004 EP 1 440 622 sa týka koherentnej zmesi bioplastickej látky pozostávajúcej z roztavenej zložky, pričom táto zložka obsahuje expandovaný materiál. Produkt sa používanapríklad na prípravu hračiek a dentálnych žuvacích produktov pre domácich miláčikov.0005 Z. González vo Food Research International 35 (2002), 415-420 opisuje extrúzne varenie (extrusion cooking) škrobov šošovice, pričom tento spôsob znižuje absorpciu vody, rozpustnosť a napučiavaciu kapacitu škrobov šošovice.0006 EP 0 479 555 opisuje tvrdý, škrobovitý, extrudovaný kŕmny produkt pre domácich miláčikov, ktorý obsahuje najmenej približne 20 škrobovej zložky, približne 15 hmotn. prídavného tuku a menej ako približne 15 hmotn. vody.0007 L. Fomal V Starch (Stärke), Wiley-VCH, Verlag, Weinheim, DE, part 39, No. 3, 1987, 99. 75-78 opisuje extrúzne varenie škrobov z obílnín na humánny konzum.0008 GB 1,570,521 opisuje spôsob extrúzneho varenia obilnín za získania produktu, ktorý má hustotu približne 40 - 60 g/l.0009 EP 0 812 545 opisuje expandované potravinové produkty na konzum pre ľudí azvieratá, pripravené extrúznym varením, pričom tieto potravinové produkty obsahujú0010 US 5.053.235 sa týka extrudovanej kompozície pre kone, ktorá znižuje príjempotravy, pričom táto kompozícia má nízke až stredné požiadavky na energiu.0011 US 6.016.742 sa týka zariadenia na extrúzne varenie, pričom toto zariadenie má malú dĺžku a má zvýšenú kapacitu, a pričom je okrem toho schopné produkovať vytláčané0012 US 5.939.124 sa týka zariadenia na extrúzne varenie, ktoré bolo špecificky navrhnuténa produkciu varených potravinových produktov s vysokou hustotou vo forme peliet.0013 Úlohou predloženého vynálezu je poskytnúť kŕmny produkt, ktorý poskytuje zvýšenú konverziu krmiva u zvierat, takže je potrebné menej krmiva na to, aby sa dosiahol rovnaký0014 Úlohou predloženého vynálezu je okrem toho poskytnúť kŕmny produkt, ktorý vediek zlepšenej kondícii zvierat, ktoré sú kŕmené, a k zníženiu produkcie maštaľného hnoja.0015 Kŕmna peleta na báze prírodných materiálov, kde kŕmna peleta má hustotu maximálne 550 g/l, je charakterizovaná tým, že napučiavacia kapacita kŕmnej pelety pri izbovej teplote predstavuje najmenej 35 ml po 10 minútach, vztiałmuté na množstvo0016 Predložený spôsob prípravy kŕmnych peliet na báze prírodných materiálov, pri ktorom sa východiskové materiály zmiešajú a spracujú na kŕmne pelety, je charakterizovanýa) príprava kompozície obsahujúcej škrob sveľkosťou častíc vrozsahu 200 ažb) uvedenie kompozície zkroku a) do kontaktu so špecifickým množstvomc) extrudovanie produktu z kroku b) tak, aby sa získali kŕmne pelety, ktore majú hustotu maximálne 550 g/l a napučiavaciu kapacitu pri izbovej teplote najmenej35 ml po 10 minútach, vztiałmuté na množstvo 50 gramov kŕmnych peliet.0017 Jedna alebo viaceré zvyššie uvedených úloh sa dosiahnu uskutočnením spôsobu0018 Požaduje sa stredná veľkosť častíc 200 - 650 m, uvedených V kroku a),predovšetkým preto, aby sa získala homogénna hmota, pričom táto homogénna hmota sa vyžaduje aby sa dosiahla ľahká spracovateľnosť počas extrudovania vkroku c). Ak sa použije stredná veľkosť častíc viac ako 650 m, získané zmesi budú menej homogénne, čo sťažuje ich spracovania v kroku c). Na druhej strane, ak sa použije stredná veľkost menejako 200 m, riziko zlepovania počas kroku c) sa bude zvyšovať, čo je nežiaduce.0019 Doplnkové prísady uvedené v kroku b) sú zvolené zo súboru, ktorý tvorí voda, para,tuk, melasa, vinasa (Pozn. vinasa koncentrát vedľajších fermentačných produktov melasy z výroby liehu a kyseliny citrónovej), mliečne produkty, zemiakový škrob a pšeníčný škrob,alebo ich kombinácia. Množstvo uvedených doplnkových prísad je zvolené tak, aby finálnakŕmna peleta vykazovala obsah škrobu prinajmenšom 25 hmotn., vztiałmuté na hmotnost kŕmnej pelety.0020 Krok c) výhodne pozostáva z dvoch po sebe idúcich čiastkových krokov cl) a c 2),pričom teplota použitá v čiastkovom kroku c 2) je vyššia než teplota použitá v čiastkovom kroku cl), predovšetkým teplota v rozsahu 50 - 100 °C v čiastkovom kroku cl) ateplota v rozsahu l 10 - 175 °C v čiastkovom kroku c 2).0021 Zvolením teploty 50- 100 °C vpriebehu čiastkovćho kroku cl) sú vytvorené optimálne podmienky na hydratáciu apasterizáciu produktu. Uvedená hydratácia apasterizácia sa nebude uskutočňovať, alebo sa bude uskutočňovať len Vobmedzenom rozsahu, pri teplotách nižších ako 50 °C, zatiaľ čo veľká strata živín môže nastať priteplotách vyšších ako 100 °C v kombinácii s dlhou dobou zotrvania.0022 V nasledujúcom čiastkovom kroku c 2) sa na ďalšiu pasterízáciu a varenie produktu zvolí teplota medzi 110 a 175 °C. Pri teplote nižšej ako 110 °C produkt nebude dostatočne uvarený a pasterizovaný, zatiaľ čo teplota vyššia ako 175 °C môže viest ku zníženiu kvality0023 Kroky b) a c) spôsobu podľa predloženého vynálezu sa môžu uskutočňovať v dvoch separátnych zariadeniach alebo v jednom zariadení. Ak sa krok b) akrok c) uskutočňujú v jednom a tom istom zariadení, toto sa uskutočňuje v extrudéri, pričom extrudér výhodne obsahuje najmenej dve zóny, v ktorých prevažujú odlišné teploty. Krok b) sa bude uskutočňovať vprvej zóne pri nižšej teplote, po ktorom sa bude uskutočňovať krokextrudovanía c) V druhej zóne pri vyššej teplote.0024 Produkt z kroku b) má výhodne obsah tuku 0,5- 15 hmotn., so zreteľom na nutričné požiadavky zvierat, ktoré majú byt kŕmené. Nutričná hodnota produktu s obsahom tuku menej ako 0,5 hmotn. bude nedostatočná, zatiaľ čo produkt s obsahom tuku viac ako 15 hmotn. sa bude obťažnejšie spracovávať vkroku c) a, navyše, bude obťažnejšie0025 Produkt z kroku b) má výhodne obsah vody lO~ 30 hmotn., predovšetkým 10 - 20 hmotn., so zreteľom na spracovateľnosť produktu v nasledujúcich spôsobových krokoch. Spracovateľnosť produktu, ktorý má obsah vody nižší ako 10 hmotn. bude nepostačujúca, a získané kŕmne pelety budú príliš suché, zatial čo obsah vody vyšší ako30 hmotn. vedie k produktu, ktorý je príliš vlhký, čo má za následok ťažkosti v kroku c).0026 Doba zotrvania včiastkovom kroku cl) je výhodne dlhšia ako doba zotrvania v čiastkovom kroku c 2), pričom doba zotrvania v čiastkovom kroku cl) výhodne predstavuje 1,5 minúty, predovšetkým 2 minúty, predovšetkým výhodne 2,5 minúty, adoba zotrvania v čiastkovom kroku c 2) variruje medzi 0,5 a 20 sekúnd, výhodne medzi 2 a 10sekúnd, predovšetkým výhodne medzi 3 a 5 sekúnd.0027 Doba zotrvania v čiastkovom kroku cl) je zvolená tak, aby sa dosiahla postačujúca0028 Krátka doba zotrvania je včiastkovom kroku c 2) výhodne zvolená tak, aby sa minimalizovala strata nutričnej hodnoty. Avšak doba zotrvania musí byť dostatočne dlhá nato, aby sa zabezpečilo, že produkt bol dostatočne povarený a pasterizovaný.0029 Kŕrnne pelety získané v kroku c) sa pred ďalším spracovávaním alebo uskladnenímna konzurnpciu výhodne chladia a/alebo sušia.0030 Kírnne pelety získané použitím už opísanćho spôsobu výhodne vykazujú hustotu,nazývanú tiež objemová hustota, maximálne 550 gramov na liter, predovšetkým maximálne500 g/l. Hustota sa stanoví analytickou metódou, ako je opísane v ďalšom. Kŕmne pelety,

MPK / Značky

MPK: A23K 1/16, A23K 1/00, A23K 1/18

Značky: přípravy, báze, materiálov, pelety, krmné, spôsob, prírodných

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/22-e4482-krmne-pelety-na-baze-prirodnych-materialov-a-sposob-ich-pripravy.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Kŕmne pelety na báze prírodných materiálov a spôsob ich prípravy</a>

Podobne patenty