Zariadenie na vytváranie medicinálnej peny

Číslo patentu: E 4073

Dátum: 18.01.2003

Autori: Wollmann Jan-christoph, Schliephake Dorothee

Je ešte 14 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Zariadenie na vytváranie medicínálnej penyVynález sa týka zariadenia na vytváranie najmä reprodukovateľnej medicinálnej peny, prípadne bublinkovej suspenzie z plynného a kvapalného média. Vynález sa najmä týka miešacieho zariadenia na reprodukovateľnú úpravu a podávanie injektabílií - ako napríklad devastačných prostriedkov, diagnostík, terapeutík, homeopatík a vlastnej krvi.Pod devastačnou terapiou sa rozumie plánovíté vyradenie intrakutánnych, subkutánnych a/alebo transfascíálnych varixov, ako aj devastácia subfasciálnych ciev pri venóznych deformáciách vstrekovaním devastačného prostriedku. Rôzne devastačné prostriedky vedú na poškodenie endotelu ciev. V nadväznosti dôjde na sekundárne uzavretie cievy a dlhodobo na premenu žíl na väzivový povrazec, k skleróze. Cieľom tohto devastačného liečenia je definitívna premena na fibrózny povrazec. Ten sa nemôže rekanalizovat a .vo svojom funkčnom výsledku zodpovedá operačnému postupu na odstránenie varixu. Okrem devastácie kvapalnými sklerotizačnými prostriedkami získava stále viac na význame devastáoizi vypenenými sklerotizačnými prostriedkami. Pena zostáva dlhšie v žíle. Pritom sa povrchovo aktívne devastačné prostriedky,ako napríklad polidocanol, väčšinou vratným čerpaním medzi dvoma injekčnými striekačkami alebo pretrepaním uvedú do penotvorného stavu a potom sa bežným spôsobom vstrieknu. V súčasnosti ešte neexistuje prípustný spôsob, ktorý umožňuje reprodukovateľnúĎalej sú známe úpravy vhodné ako echokontrastné prostriedky,ktoré z časti obsahujú povrchovo aktívne látky, ktoré podporujúultrazvuk, prípadne pena, sú vlastnými kontrastnýmí prostriedkami avytvoria sa až priamo pred aplikáciou.Miešacie zariadenie na vytváranie medicinálnej peny, prípadne na vytvorenie bublinek je známe zo spisu EP 0 564 505. Tu je opísané miešadle s miešacim elementom v tvare skrutkovice. Pri miešadle sa jedná o prídavný element, ktorý môže byt nerozobcrateľne spojený so striekačkou. Pri vytláčani kvapalného a/alebo plynného média z druhej striekačky dospeje médium do miešadla, ktoré obsahuje plyn v definovanom objeme a druhu. Pritom sa plynná fáza a kvapalná fáza pozdĺž tohto miešacieho elementu V tvare skrutkovice premiešavajú.Tým sa môže vytvoriť terapeutická a/alebo diagnostícká pena.Miešacie zariadenie opisane v spise EP O 564 505 má tú nevýhodu, že miešadle pevne spojené so striekačkou sa, najmä pri vratnom pohybe roztoku, môže na základe dlhej páky jednoducho zlomíť alebo vzpriečiť. Ďalej sa pre toto miešadle jedná o konštrukčný diel, ktorý môže byt v dôsledku miešacích elementov usporiadaných v miešadle v tvare skrutkovice vyrobený ako odliatok vstrekovým liatím len pomocou nákladných foriem na vstrekovéPenotvorné dýzy sú známe napríklad zoblasti kozmetiky,napríklad na vytváranie peny na vlasy alebo podobne. Pritom sa kvapalina zmiešava so vzduchom pomocou penotvornej trysky, takže sa vytvára pena. Zodpovedajúce dýzy sú známe aj z priemyselnejvýroby peny, ako napríklad na vytváranie tesniacich pien.Úlohou vynálezu je vytvorit zariadenie, pomocou ktorého môže byť jednoduchým spôsobom vyrábaná medicínálna pena z plynného média, najmä vzduchu, a z kvapalného média, najmä sklerotizačnéhovyriešenie tejto úlohy je uskutočnené podľa vynálezu znakmiZariadenie podľa vynálezu na vytváranie medicinálnej peny obsahuje penotvornú dýzu. S touto penotvornou dýzou je spojené prívodne zariadenie plynu a prívodné zariadenie kvapaliny. Pri prívodnom zariadení kvapaliny sa môže napríklad jednať o kanál spojený snádobou na kvapalinu alebo o stúpajúcu rúrku, ktorou kvapalina dospeje do penotvornej dýzy. Za tým účelom sa môže nádoba skvapalinou nachádzať pod tlakom. Napríklad otvorením ventilu prúdí kvapalina prívodným zariadením kvapaliny do penotvornej dýzy. V penotvornej dýze, v ktorej sa vytvára najmä sterilná pena, dochádza na privádzaníe plynu, pričom pri zariadení podľa vynálezu sa jedná najmä o privádzanie okolitého vzduchu. Zmiešavaním plynu a kvapaliny a prípadne prídavným priechodom jedného alebo obidvoch médií aspoň jedným sitom alebo sieťou sa môže vytvárať pena, prípadne bublinková suspenzia. Podľa vynálezu je v prívodnom zariadení plynu upravené filtračné zariadenie. Tým je umožnené privádzat prívodným zariadením plynu do penotvornej dýzy okolitý vzduch, prípadne týmto prívodným zariadením plynu nasávať okolitý vzduch do penotvornej dýzy. Vhodným filtračným zariadením sa uskutočňuje čistenie, najmä sterilizácia, okolitého vzduchu. Tým je umožnené vyrábať sterilnú medicinálnu penu veľmi jednoduchým spôsobom. Filtračným zariadením sa môže zaistiť, aby vytváraná pena bola použiteľná na medicínske účely, to znamená, že má potrebnú sterilitu. Pena vyrábaná zariadením podľa vynálezu,najmä sterilná pena, sa môže napríklad ďalšími prístrojmi, akoPodľa vynálezu je možné existujúce, prípadne na trhu dostupnépenotvorné dýzy upravením filtračného zariadenia podľa vynálezuprestavať jednoduchým spôsobom podľa vynálezu tak, že toto zariadenie je vhodné na vytváranie medicinâlnej sterilnej peny. Pritom je požiadavka na sterilitu závislá najmä na medicínskej oblasti použitia. Najmä ako devastačný prostriedok žily jeKvapalnýmí penovými prostriedkami alebo inými prostriedkami môžu byt napríklad vhodné liečivé prostriedky alebo zmesi liečivých prostriedkov (napríklad sklerotizačné prostriedky, prostriedky proti bolesti, prostriedky na podporovanie hojenia, prostriedky proti zápalovým ochoreniam alebo imunologickým ochoreniam, proti parazitom alebo infekciám, prostriedky na liečenie kardiovaskulárnych ochorení atdľ), diagnostika alebo iné liečivé prostriedky alebo medicínske výrobky, kozmetika, potraviny,prostriedky na výživu alebo doplnkové prostriedky na výživu, zmesitechnických látok alebo čistiace alebo dezinfekčné prostriedky atď.S Výhodou je penotvorná dýza spojená s telesom, najmä krytom. Toto teleso prípadne kryt nesú s výhodou penotvornú dýzu. Pritom je s výhodou možné pohybovať penotvornou dýzou voči tomuto krytu. Tlakom na penotvornú dýzu sa môže otvorit prívodné zariadenie kvapaliny. Pritom môže byt nádoba na kvapalinu spojená priamo s telesom alebo s krytom prostredníctvom ďalšieho telesa. Kryt je pritom spojený stelesom, ktoré obsahuje, prípadne nesie nádobuTeleso, prípadne kryt, nesie s výhodou penotvornú dýzu takým spôsobom, že penotvorná dýza je usporiadané vpodstate v prostriedku, prípadne centricky. Kryt pritom obklopuje penotvornú dýzu zhora, svýhodu úplne. Pritom je zvlášť výhodné vytvoriťprívodné zariadenie plynu V tvare prstenca, pričom toto prívodné

MPK / Značky

MPK: B01F 3/00, B01F 5/04, B01F 13/00, B01F 3/04

Značky: zariadenie, vytváranie, medicinálnej

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/22-e4073-zariadenie-na-vytvaranie-medicinalnej-peny.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zariadenie na vytváranie medicinálnej peny</a>

Podobne patenty