Spôsob odstraňovania laserových okovín

Číslo patentu: E 3664

Dátum: 20.09.2005

Autori: Brunner Hanspeter, Fischer Peter

Je ešte 14 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Spôsob odstraňovanie laserových okovínVynález sa týka spôsobu odmasťovania, morenia alebo/a odstraňovania laserových okovín na kovových dielochRezanie kovov obsahujúcich železo prostredníctvom laserovej techniky sa stále viac používa V priemysle spracujúcom plech. Výhodou techniky rezania laserom je jej rýchlosť, čo skracuje doby trvania výroby v priemysle spracujúcom plechy. V súčasnosti sa kovové obrobky, najmäplechy, stále viac režú laserom.Pri rezaní laserom s kyslíkom ako prevádzkovým plynom vzniká na rezných hranách kovu oxid železa (okoviny). Laserové okoviny sú drsné a majú zlú priľnavosť k podkladu. Ak sa také prirezané plechové diely lakujú bez toho, aby sa tieto okoviny predtým odstránili, má lak na týchto hranách zlú alebo takmer nemá žiadnu priľnavosť a ľahko puká. Tento problém vzniká len s použitím techniky rezania laserom, lebo pri zvyčajnej technike rezania sa na rezných hranách kovu spravidla netvorili žiadne okoviny. Také diely sa pred lakovaním muselilen odmastiť, aby sa zaistila priľnavosť laku.Zhrnutie Moderná a žiadaná technika rezania laserom, pri ktorej sa musí používať kyslík ako prevádzkový plyn, je sprevádzaná nákladnou predbežnou úpravou pred lakovaním, poprípade pokrývaním práškom. Ako metódy predbežnej úpravy naodstraňovanie okovín prichádzajú do úvahy napríklad mechanické spôsoby, ako pieskovanie alebo čistenie prúdom prachu. Také mechanické spôsoby sú však náročné na čas a problematickéVzhľadom na rozmerovú stálosť dielov.Ďalšou metódou odstraňovania okovín je chemické morenie kyselinou. Na to sa plech s okovinami namočí do príslušného kúpeľa. Jednoduché je to pri použití zariadení na predúpravu,ktoré pracujú spôsobom ponorenia a majú integrovanú moriacuzónu. Známe sú napríklad moriace kúpele kyseliny fosforečnejPredbežná úprava plechu ponorením sa neuskutočňuje všade. Napríklad na predbežnú úpravu sa okrem ponorenia zaviedlo aj postrekovanie. Pri postrekovaní sa upravované diely postrekujú vhodnými roztokmi. Postrekovanie poskytuje veľkú výhodu, že V príslušných zariadeniach sa diely môžu jednotlivo zavesiť na dopravné reťaze. Diely zostávajú visieť na týchto reťaziach až do lakovania. (To je V protiklade s úpravou ponorením. Tam sa úprava uskutočňuje väčšinou V pracovných košoch a diely sa po predbežnej úprave pred lakovaním zavesujú.) Procesy, ako odmasťovanie, odmasťovanie/fosfátovanie, fosfátovanie atď. predstavujú pri postrekovaní stav techniky. Morenie hliníka postrekovaním je tiež známe a z hľadiska technického postupuMorenie a zbavovanie ocele okovín sa však veľmi zriedka uskutočňuje spôsobom postrekovania. Je to spôsobené hlavne tým, že doby spracovania, ktoré sú k dispozícii V postrekovacom zariadení na morenie, sú spravidla príliš krátke. Okrem toho je problematické morené diely prinášať cez oplachovacie zóny do ďalšieho stupňa úpravy bez opätovného nahrdzavenia. Moriace roztoky kyseliny fosforečnej poskytujúuž po absorpcii niekoľkých gramov železa biele, ťažkorozpustné zvyšky najmä fosforečnanu železitého, ktoré môžu inkrustovať zariadenie. V nasledovnom oplachovacom kúpeli sa prídavne uskutočňuje - podmienene zvyčajným prenášaním výrobkov od zóny k zóne - obyčajne nežiaduce, nezvládnuteľné fosfátovanie železom, ktoré zabraňuje napríklad zavádzaniu fosfátovania zinkom. Postrekové moridlo na báze kyseliny fosforečnej je teda na morenie a zbavovanie okovín kovov obsahujúcich železo málo vhodné. Okrem toho znečistenieodpadovej vody fosfátmi je nežiaduce.Kyselina sírová, ktorá sa používa na morenie hliníka postrekovaním, sa na oceľ takmer nedá používať kvôli citlivosti na opätovné nahrdzavenie v procese oplachovania. Postreková atmosféra je mimoriadne korozívna, pretože obsahuje nielen kyselinu sírovú, ale prídavne aj Fe ako silné oxidačné činidlo, takže za určitých podmienok môžu korodovať dokonca Špeciálne ušľachtilé zliatinové ocele. Preto by sa museli všetky diely zariadenia vyrobiť z materiálu, ktorý je proti týmto obzvlášť koróznym roztokom odolný, čo spôsobuje už sotva obhájiteľné náklady. Okrem toho sú soli kyseliny fosforečnej a kyseliny sírovej problematické a nežiaduce z hľadiska technológie odpadových vôd. Okrem toho odpadovévody obsahujúce sírany silno korodujú aj betón.Plechy vyrobené pomocou techniky rezania laserom, najmä pri obsahu kyslíka v prevádzkovom plyne na obrábanie laserom,sa nedajú postrekovaním spracovávať v dôsledku opísanýchproblémov s kyselinou fosforečnou alebo kyselinou sírovou. US 5,653,917 opisuje zmes na odstraňovanie hrdze, ktorá obsahuje hydrogencitrát alkalického kovu, vodu a poprípadeUS 5,909,742 opisuje metódu čistenia kovových povrchovpoužitím zmesi na báze kyseliny citrónovej, istej hydroxykarboxylovej kyseliny, neionogénneho tenzidu aÚlohou vynálezu je prekonať nevýhody stavu techniky a poskytnúť spôsob, ktorým sa dajú pomerne jednoducho odstraňovať laserové okoviny alebo/a iné, najmä oxidové znečistenia nachádzajúce sa na povrchoch kovov obsahujúcich železo, najmä na oceľových dieloch, ako napríklad oceľovýchplechoch alebo oceľových doskách.Táto úloha sa rieši prostredníctvom spôsobu odmasťovania,morenia alebo/a odstraňovania laserových okovín na povrchoch kovových dielov obsahujúcich železo, ktorý sa vyznačuje tým,že povrchy kovových dielov obsahujúce železo, poprípade s laserovými okovinami, sa spracovávajú vodným roztokom(moriacim roztokom alebo/a odmasťovacím roztokom), ktorý obsahuje aspoň jednu karboxylovú kyselinu, ktorá je dobre rozpustná vo vode a vytvára komplexy s iónmi železa, a aspoň jednu soľ aspoň jednej takto pôsobiacej karboxylovej kyseliny,ako aj aspoň jeden etoxylát mastného amínu, pričom roztok sa pufruje, pričom ióny železa sa dostávajú do roztoku a aspoň čiastočne vytvárajú komplexy, pričom hodnota pH roztoku na morenie je v porovnaní s hodnotou pH aspoň jednej z prítomných karboxylových kyselín Vyššia a pričom celková koncentrácia karboxylových kyselín a solí karboxylových kyselín na morenieV nasledovnom texte sa diskutuje odstraňovanie laserových okovín aj ako variant odmasťovania alebo/a morenia a jezahrnuté pri tomto opise.

MPK / Značky

MPK: B23K 26/00, C11D 11/00, C11D 3/26, C11D 3/20, C23G 1/08, C11D 1/38

Značky: laserových, odstraňovania, spôsob, okovín

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/22-e3664-sposob-odstranovania-laserovych-okovin.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Spôsob odstraňovania laserových okovín</a>

Podobne patenty