Otočné kovanie

Číslo patentu: E 3297

Dátum: 18.07.2002

Autor: Sauter Karl-jürgen

Je ešte 14 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

0001 vynález sa týka otočného kovania s prvým strmeňom a druhým strmeňom. ktoré sú navzájom otočne spojené okolo spoločného hriadeľa,asrohatkovým mechanizmom ležiacím medzi oboma strmeňmi, ktorý má ozubený prstenec svnútorným ozubením a aspoň jednu kyvadlovo uloženú ĎÍOKOVBCÍU západku, pričom blokovacia západka je zo základnej polohy otočného kovania držaná cez stanovený uhol otočenia strmeňov neustále v kontakte s vnútorným ozubením ozubeného prstenca a tým podopiera každú polohu strmeňov zaujatú v tomto rozsahu otáčania a po prechode tohto uhla otočenia sa uvedie mimo záber s ozubením, takže je možné bez zábrany otočiť strrnene späť do základnej polohy.0002 Otočné kovania tohoto typu sú ako také známe.0003 Vzásade sú otočné kovania s rohatkovými mechanizmami známe v najrôznejších podobách vyhotovenia (pozri napriklad GB-A-2023710).0004 Jednak existujú otočné kovania, pri ktorých sa používajú rohatkové mechanizmy, ktoré pracujú s blokovacími prostriedkami rozkladajúcimi sa v smere osi otáčania.0005 Okrem toho existujú otočné kovania uvedeného typu, pri ktorých rohatky pôsobia radiálne k osi otáčania.0006 V zásade sú pri všetkých otočných kovaniach uvedeného typu doposial potrebné mnohé jednotlivé diely, z čoho vyplýva drahá výroba a často sú takéto otočné kovania tiež veľmi náchylné na poruchy a sú málo zaťažitelné. Pri mnohých otočných kovaniach sa uvádza zvýšené nebezpečie zranenia rohatkovým mechanizmom, to znamená existuje možnost zovretia prstov alebo iných častí tela, nezávisle od toho sa ale tiež môžu podľa prípadu použitia - napriklad pri čalúnenom nábytku - zovrieť a poškodiť poťahové látky.0007 Základnou úlohou predloženého vynálezu je vytvoriť otočné kovanie vyššie uvedeného typu, ktoré je možné lacno vyrobiť, ktoré je vysoko zaťažitelné a nie je náchylné na poruchy.0008 Táto úloha sa podľa vynálezu vyrieši znakmi význakovej časti0009 Takéto otočné kovanie je zhotovené z málo dielov, ktoré je možné vyrobiť nekomplikovane a tým celkom lacno a poskytuje potom zhladiska svojho zhotovenia značnú ekonomickú výhodu.0010 Okrem toho ležia všetky diely spôsobujúce blokovanie, zabudované so zakrytlm, medzi oboma strmeňmi, takže otočné kovanie ako celok nie je náchylné na poruchy a tiež je prakticky odstránené nebezpečie poranenia0011 Zaťažiteľnosť otočného kovania podľa vynálezu je pomerne vysoká,pretože pomocou radiàlne na os otáčania pôsobiacich blokovacich dielov(jednak ozubený prstenec svnútorným ozubením a jednak sním spolupôsobiaca blokovacia západka alebo blokovacie západky) sa v podoprenom stave vytvára tvarový spoj, ktorý zabraňuje prechodu cez toto0012 Súčiastky potrebné na činnosť rohatkového mechanizmu sú rozsiahle zapuzdrené medzi oboma strmeňmi, takže sa zabraňuje znečisteniu blokovacieho mechanizmu. Nemôže vnikať prach ani iné látky. Naproti tomu zapuzdrenie dovoľuje mierne mazanie, ktoré zabraňuje oteru, zvyšuje pohyblivost kĺbu a funkčnú bezpečnosť a celkovo predlžuje životnosť kovania.0013 Ďalšie znaky vynálezu sú predmetom závislých nárokov.0014 Na priložených výkresoch sú znázornené príklady uskutočnenia vynálezu, ktoré sú bližšie opísané ďalej. Na výkresoch znázorňujeObrázok 1 otočné kovanie podľa vynálezu vrozobranom stavev perspektíve, Obrázok 2 čiastkový pohľad zhora na oblasť kĺbu otočného kovania podľapohľad v smere šípky lll na obrázku 2,rez pozdĺž čiary lVllV na obrázku 3.čiastkový pohľad zhora na oblasť kĺbu otočného kovania podľa ďalšieho príkladu uskutočnenia vynálezu, rez podľa čiary VINI na obrázku 5,pohľad v smere šípky VlI na obrázku 5, vyobrazenie strmeňa otočného kovania podľa obrázkov 5 - 7 v perspektive, pohľad na blokovaciu západku otočného kovania podľa vynálezu, p rez podľa čiary X/)( na obrázku 9, zobrazenie v reze oblasti kĺbu v rôznych výškových polohách pri rôznych polohách otočenia otočného kovania podľa vynálezu, pohľad zhora na riadiaci kotúč otočného kovania podľa ďalšieho príkladu uskutočnenia, nie však podľa vynálezu,sdvomi blokovacími západkami riadenými týmto riadiacim kotúčom,rez podľa čiary XVIXV na obrázku 14,rez podľa čiary XVI/XVI na obrázku 14.Otočné kovanie znázornené na obrázkoch 1 a 2 aako celokoznačené vzťahovou značkou 1 má prvý strmeñ 2, ako i druhý strrneň 3. ktorésú navzájom otočné okolo spoločného hriadeľa 4. Pomocou hriadeľa 4 sú tiežoba strmene 2 a 3 v zmontovanom stave v axiálnom smere navzájom spojené.Strmene 2 a 3 môžu byt podľa účelu použitia vyhotovené rôzne amôžu byť vybavené upevñovacími a/alebo tixačnými prostriedkami (čapy, vývrty, výstupky, hlbokoťažné nástavce a podobne).0017 Medzi oboma strmeňmi 2 a 3 je umiestnený rohatkový mechanizmus vybavený ako celok vzťahovou značkou 5, ktorý umožňuje oba strmene 2 a 3 otočiť zo základnej polohy - napríklad z navzájom pretiahnutej polohy oboch strmeňov 2 a 3 - až do koncovej polohy a každú z možných vložených polôh0018 Tento rohatkový mechanizmus 5 zahŕňa ozubený prstenec 6s vnútorným ozubenim, dve blokovacie západky 7 a riadiaci kotúč 8.0019 Ozubený prstenec 6 je v príklade uskutočnenia podľa obrázkov 1 - 4 vytvorený ako separátna súčasť a pevne, minimálne ale neotočne spojený0020 Blokovacie západky 7, ktoré sú zaťažované spoločnou pružinou 9,sú otočne, prípadne kývavo uložené na druhom strrneni 3.0021 Účinkom pružiny 9 sa obe blokovacie západky 7 neustále zaťažujú v smere k ozubenému prstencu 6, takže voľné konce blokovacích západiek 7,vybavené jedným alebo viac zubami 10, sú v činnej oblasti celého rohatkového mechanizmu 5 v zábere s vnútorným ozubenim 11 ozubeného prstenca 6.0022 Uloženie blokovacích západiek 7 je urobené, čo zvlášť zreteľne ukazuje obr. 4. na ložiskových čapoch 12, ktoré sú vytvorené Iisovaním ako odstupňované priechody strmeňom 3. Samozrejme sú tu tiež možné iné typy0023 Ložiskové čapy 12 prechádzajú riadiacim kotúčom 8, Iežiacim medzi ozubeným prstencom 6 a strmeňom 3, v oblasti pozdĺžnych otvorov 13. Tým sa umožní vistom rozmedzí otočit riadiacim kotúčom 8 bez toho, aby tomu prekážali Iožiskové čapy 12 pre blokovacie západky 7. Riadiaci kotúč 8 je vybavený prerazeniami 14, do ktorých vyčnievajú riadiace výstupky 15 blokovacích západiek 7.0024 Na svojom vonkajšom obvode je riadiaci kotúč 8 vybavený radiálne vystupujúcimi dosadacími výčnelkami 16. Týmto dosadacím výstupkom 16 sú priradené unášacie výstupky 17 ozubeného prstenca 6, ktoré vystupujú axiálnecez ozubený prstenec 6 v smere k riadiacemu kotúču 8.

MPK / Značky

MPK: G05G 5/00, B60N 2/235

Značky: kovanie, otočné

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/22-e3297-otocne-kovanie.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Otočné kovanie</a>

Podobne patenty