Spôsob a zariadenie na zhotovenie predpätého ukotvenia

Číslo patentu: E 2543

Dátum: 22.03.2005

Autori: Wagner Alfred, Mocivnik Josef, Böhm Karl, Egger-mocivnik René

Je ešte 14 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Spôsob a zariadenie na zhotovenie predpätého ukotvenia0001 Vynález sa týka spôsobu vŕtanía, hlavne nárazového alebo rotačne nárazového vŕtania,otvoru v pôdnom alebo skalnom materiáli, a vytvorenia ukotvenia v otvore, pričom zavedením vŕtacej korunky, uloženej na vŕtacom ústrojenstve, sa vytvára vŕtaný otvor, a počas procesu vítania sa do vŕtaného otvom zavádza obalová rúrka, pričom po dokončení vítaného otvoru sa vŕtacie ústrojenstvo od vŕtacej korunky uvoľní a odstráni z vŕtaného otvoru. Vynález sa ďalej týka zariadenia na Vŕtanie, hlavne nárazové alebo rotačne nárazové Vŕtanie, otvoru v pôdnom alebo skalnom materiáli, a na vytvorenie ukotvenia, pričom zavedením vŕtacej kortmky je vytvorený vŕtaný otvor, a počas procesu vŕtania je do vŕtaného otvom zavedená obalová rúrka,pričom po dokončení vŕtaného otvoru je vŕtacie ústrojenstvo od vŕtacej korunky uvoľnené a odstránené z vŕtaného otvoru.0002 Zo spisu DE 14 84 440 A 1 je známy spôsob vŕtania otvoru a vytvorenia ukotvenia v otvore, pričom zavedením vŕtacej korunky, uloženej na vŕtacom ústrojenstve, sa vytvára vŕtaný otvor, a počas procesu vüania sa do vítaného otvoru zavádza obalová rúrka, pričom po dokončení vŕtaného otvoru sa vŕtacie ústrojenstvo od vŕtacej korunky uvoľní a odstráni z vŕtaného otvoru, pričom do voľného priestoru medzi obalovou rúrkou a stenou vŕtaného otvoru sa vynáša vytvrditeľné fluidum, pričom obalová rúrka sa na toto vytvrditeľné fluidum zaistí, a pričom po stuhnutí tohto fluida sa obalová rúrka predopne. Ďalej je zo spisu FR l 375 895 A známe predpínanie obalovej rúrky pred vytvrdením vytvrditeľného fluida.0003 V súvislosti so zhotovovaním otvoru, respektíve vftaného otvoru, v pôdnom alebo skalnom materiáli, a dodatočným vytváraním, respektíve fixovaním ukotvenia, respektíve vypažením vo vŕtanom otvore, je ďalej zo spisov W 0 98/21439 a W 0 98/58132 známe počas procesu vŕtania, napríklad nárazového alebo rotačne nárazového vŕtania, zavádzať do vŕtaného otvom obalovú rúrku, potom po dokončení vŕtania sa prípadne časť vŕtacej korunky spoločne s vŕtacím ústrojenstvom z vŕtaného otvoru odstráni, zatial čo obalová rúrka vo vŕtanom otvore zostane, takže následne sa vyplnením vytvrditeľnou hmotou vytvorí vo vŕtanom otvore kotva. Podľa uskutočnenia adekvátne spisu W 0 98/58132 môže byť vŕtacie ústrojenstvo na svojom obvode vytvorené s doplnkovými rebrami a ryharni, takže sa pri ponechaní vŕtacieho ústrojenstva vo vŕtanom otvore a dodatočnom vyplnení môže dosiahnuť adekvátne dobrý0004 Altematívne je po zhotovení vŕtaného otvoru známe vŕtací nástroj s vŕtacím ústrojenstvom z vŕtaného otvoru odstrániť, následne potom sa do vŕtaného otvoru zavedie kotva, respektíve kotviace zariadenie, pričom sa napríklad odkazuje na spisy EP-A 0 079 875,EP-B 0 047 727, EP-B 0 207 030, EP-B 0 016 742, EP-A 0 077 762, W 0 97/31177, EP-A 0 112 316, W 0 91/06713, DE-A 40 24 869, alebo US-A 4 636 115. V tomto známom stave techniky sa po zhotovení vŕtaného otvoru a dodatočnom odstránení vŕtacieho zariadenia zavádzajú do vŕtaného otvoru rozširujúce kotviace elementy, ktoré sú pri zavádzaní do vŕtaného otvoru udržované na oproti vŕtanému otvoru zmenšenom priemere, potom po úplnom zavedení do vŕtaného otvoru sa rozšíriteľné a počas zavádzania zložené, respektíve všeobecne vo svojompriemere zmenšené čiastkové oblasti kotvíaceho zariadeniarozšíria.0005 Ďalej sú napríklad zo spisov DE-PS 693 918, FR-PS 816 086, DE-AS 1 104 905 alebo DE-AS l 484 572 známe uskutočnenia kotíev respektíve ťahových kotíev, alebo spôsob ich ñxovania v pôdnom alebo skalnom materiáli, pričom sa opäť V podstate po zhotovení vŕtanéhootvoru a neskoršom odstránení vŕtacieho zariadenia zavádzajú kotviace elementy.0006 Nevýhodou pri tomto známom stave techniky je hlavne skutočnosť, že v prvom spôsobovom kroku musí byť zhotovený vŕtaný otvor, potom po odstránení vŕtacieho nástroja aj s vŕtacím ústrojenstvom sa v ďalšom spôsobovom kroku zavedie do vŕtaného otvoru, majúceho prípadne veľkú dĺžku, kotviace zariadenie. Je bezprostredne zrejmé, že nie len pre dva od seba oddelené spôsobové kroky je potrebná adekvátne zväčšená potreba času, ale že eventuálne neskoršie zavádzanie takéhoto kotvíaceho zariadenia s veľkou dĺžkou je spojené s ťažkosťami. Ďalej je treba vychádzať z toho, že odstránenie vŕtacieho zariadenia aj s vñacím ústrojenstvom a neskoršie zavádzanie kotvíaceho zariadenia je uskutočniteľné len v pomerne pevnej pôde,respektíve skale, pri ktorom musí byť zaistené, že napríklad počas procesu vŕtania alebo po odstránení vŕtacieho nástroja a pred konečným zavedením kotvíaceho zariadenia nevnikne do vŕtaného otvoru materiál, takže vítaný otvor by sa zablokoval, čím by zavedenie kotvíacehozariadenia už nebolo možné.0007 Okrem toho je napríklad známe usporiadať na vonkajšom obvode vŕtacieho ústrojenstva vŕtacieho zariadenia takzvané tesniče, ktoré cez krátku čiastkovú oblasť umožnia po dokončení vŕtania rozšírenie v styku so stenou vŕtaného otvoru, a tým pôsobia proti vytialmutiu, respektíve odstráneniu vŕtacieho ústrojenstva z vŕtaného otvoru. spoľahlivý účinok ukotvenia, hlavne pri použití množiny vedľa seba usporiadaných kotíev, sa však na stabilizáciu obklopujúcehopôdneho alebo skalného materiálu nedá takými tesničmi dosiahnuť, takže by bolo prípadnepotrebné použiť doplnkové prostriedky na ukotvenie, ako je napríldad vynášaiuie vytvrditeľného0008 Vychádzajúc z vyššie uvedeného stavu techniky, zameriava sa preto vynález na to,poskytnúť spôsob, ako aj zariadenie vyššie uvedeného druhu, pričom pri jednoduchej konštrukcii a hlavne zníženej potrebe času sa bezprostredne po dokončení vŕtaného otvoru umožní vytvorenie ukotvenia, hlavne na stabilizáciu obklopujúceho pôdneho alebo skalného0009 Na riešenie týchto úloh sa spôsob vyššie uvedeného druhu v podstate vyznačuje tým, že hlavne v koncovej oblastí, privrátenej k vnútru vŕtaného otvoru, sa obalová rúrka zaisťuje na stene vŕtaného otvoru že do voľného priestoru medzi vonkajším obvodom obalovej rúrky a vnútorným obvodom steny vŕtaného otvoru sa vynáša vytvrditeľné fluidum a že pred konečným vytvrdením vytvrditeľného Íluida sa vykonáva napnutie obalovej rúrky vytvárajúcej kotvu. Tým, že sa podľa vynálezu po dokončení vŕtaného otvoru a odstránení vŕtacieho ústrojenstva a prípadne časti vŕtacej korunky vykonáva zaistenie obalovej rúrky na stene vŕtaného otvoru a zavádzanie vytvrditeľného fluida do voľného priestoru medzi vonkajším obvodom obalovej rúrky a vnútomým obvodom steny vŕtaného otvoru, dá sa pri neskoršom napínaní, respektíve predpínaní, obalovej rúrky vytvárajúcej kotvu, bezprostredne vykonávať stabilizácia a zahusťovanie obklopujúceho pôdneho alebo skalného materiálu. Tým sa zaistí, že vo voľnom priestore medzi vonkajším obvodom obalovej rúrky a vnútomým obvodom steny vŕtaného otvoru zavedené, vytvrditeľné fluidum sa napnutím obalovej rúrky, vytvárajúce kotvu, adekvátne spevní, a voľný priestor medzi vonkajším obvodom obalovej rúrky a vnútomým obvodom steny vŕtaného otvoru sa spoľahlivo a plne vyplní vytvrdzujúcim fluidom,aby sa dosiahlo požadované spojenie medzi obalovou rúrkou, respektíve kotvou, a obklopujúcim pôdnym, respektíve skalným materiálom, a účinok ukotvenía a stabilizácie ako aj zahustenia prípadne rôznych pôdnych a skalných vrstiev, cez ktoré je kotva, ktorá je tvorená obalovou rúrkou pretiahnutá.0010 Zvlášť jednoduché a spoľahlivé zavedenie vytvrditeľného tluida do voľného priestoru medzi vonkajším obvodom obalovej rúrky a obklopujúcou vnútomou stenou vŕtaného otvoru,tvoriaceho luuhový priestor, sa podľa jedného výhodného príkladu uskutočnenia dosiahne tým,že vytvrditeľné tluidum sa do voľného priestoru medzi vonkajším obvodom obalovej nírky a vnútomým obvodom steny vŕtaného otvoru zavádza cez priechodové otvory na obvode obalovej rúrky. Vytvrditeľné Íluidum môže byť teda zavádzané cez vnútro obalovej rúrky a cezpriechodové otvory na obvode obalovej rúrky prestupuje do voľného priestom medzi vonkajším obvodom obalovej rúrky a vnútorným obvodom steny vŕtaného otvoru, takže aj pri prípadne veľkých dĺžkach vŕtaného otvoru je bezpečne dosiahnuteľné plné vyplnenie voľného priestoru medzi vonkajším obvodom obalovej rúrky a vnútorným obvodom steny vŕtaného otvoru. Nie je teda potrebné napríklad zavádzať do voľného priestoru medzi obalovou rúrkou a vnútomou stenou vŕtaného otvoru, ktorá má prípadne malý priemer, respektíve prierez, vytvrditeľnýmateriál z vonkajšej strany obalovej rúrky, respektíve kotvy.0011 Na zvlášť spoľahlivé vynášanie vytvrditeľného materiálu cez priechodové otvory,usporiadané na obvode obalovej rúrky, sa podľa ďalšieho výhodného príldadu uskutočnenia navrhuje, aby sa vytvrditeľné fluidum vynášalo cez vnútro obalovej nirky pomocou prívodného vedenia, zavedeného do vnútra obalovej rúrky, s vynášacími otvormi prívodného vedeniausporiadanými v oblasti priechodových otvorov obalovej rúrky.0012 Hlavne pre prípad, že vyplnenie vnútomého priestoru, tvoreného obalovou rúrkou, ktorá vytvára kotvu, vytvrditeľným fluidom, nie je potrebné, respektíve zmysluplné, tak sa podľa ďalšieho výhodného príkladu uskutočnenia navrhuje, aby boli na vonkajšom obvode prívodného vedenia pre vytvrditeľné fluidum blízko vynášacích otvorov usporiadané pre vytvrditeľné fluidum tesniace elementy na utesnenie kruhového priestoru medzi vonkajším obvodom prívodného vedenia a vnútorným obvodom obalovej rúrky, čím sa zaistí, že vytvrditeľné Íluidum sa dostane vždy do oblasti priechodových otvorov obalovej rúrky, a cez ne sa spoľahlivo vynáša do voľného priestoru medzi obalovou rúrkou a vnútomou stenou vŕtaného otvoru, aby sa umožnilo riadne ukotvenie obalovej rúrky vo vytvrdzujúcom materiáli a v spojení s obklopujúcim pôdnym a skalným materiálom.0013 Na podporu účinku ukotvenia pomocou obalovej rúrky, tvoriacej kotvu, pri jej napínaní,sa navrhuje podľa ďalšieho výhodného príkladu uskutočnenia, aby obalová rúrka bola aspoň na svojom obvode vytvorená s k vnútru vŕtaného otvoru sa zväčšujúcim, respektíve rozširujúcirn vonkajším priemerom. Takto sa rozširujúci, respektíve zväčšujúci priemer, poskytne pri vykonávaní napínanía príslušný klinový efekt, takže môže byť zaistené spoľahlivé utesnenie,respektíve vyplnenie voľného priestoru medzi vonkajším obvodom obalovej rúrky a vnútorným obvodom steny vŕtaného otvoru, vytvrditeľným tluidom pred jeho konečným vytvrdením, a tým zvýšený účinok ukotvenia.

MPK / Značky

MPK: E02D 5/74, E21D 21/00

Značky: zhotovenie, spôsob, predpätého, zariadenie, ukotvenia

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/22-e2543-sposob-a-zariadenie-na-zhotovenie-predpateho-ukotvenia.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Spôsob a zariadenie na zhotovenie predpätého ukotvenia</a>

Podobne patenty