Farmaceutické kompozície obsahujúce nilotinib alebo jeho soľ

Číslo patentu: E 20058

Dátum: 25.09.2007

Autor: Bruneau Nathalie

Je ešte 14 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

FARMACEUTICKÉ KOMPOZÍCIE OBSAHUJÚCE NILOTINIB ALEBO JEHO SOĽ0001 Predkladaný vynález sa vzťahuje na farrnaceutickú kompozíciu tak, ako je opísaná v nárokoch, obsahujúcu terapeutickú zlúčeninu vzorca I (pozri nižšie), ktorou je nilotinib. Taká farmaceutická kompozícia môže byť pripravená procesom mokrej granulácie na prípravu granúl, ktoré sú následne naplnené do kapsule. Predkladaný vynález sa týka tiež spôsobu prípravy farmaceutickej kompozície obsahujúcej nilotinib alebo jeho farmaceuticky prijateľnú soľ tak, ako je opísané V nárokoch.0002 Nilotinib je 4-mety 1-3-4-(3-pyridinyl)-2-pyrimidinylamino-N-5-(4 mety 1-1 H-imidazol- 1 -yl)-3-(trifluorometyl)feny 1 benzamid. Obzvlášť užitočnou soľou nilotinibu je nilotinib hydrochlorid monohydrát. Tieto terapeutické zlúčeniny sú užitočné ako inhíbítory aktivity proteín tyrozínkinázy (TK) BcrAbl. Príklady ochorení, ktoré možno liečiť takými terapeutickými zlúčeninami,zahŕňajú okrem iného chronickú myeloidnú leukémiu a gastrointestinálne0003 Patent W 0 2006/089781 zverejňuje farmaceutické kompozície zahŕňajúce terapeutickú zlúčeninu pyrimidylaminobenzamidu a inhibítor RAF kinázy, ako i spôsob liečby alebo prevencie proliferatívneho ochorenia pomocou takej kombinácie. Patent W 0 2006/079539 zverejňuje použitiepyrimidylaminobenzamidových zlúčenín na prípravu lieku na liečbu ochorenia, 2 EP 2068839ktoré reaguje na moduláciu aktivity kinázy, obzvlášť tie-2 kinázy, obzvlášť na kuratívnu a/alebo profylaktickú liečbu leukémie, myelodysplastickýchsyndrómov alebo pľúcnej hypertenzie.0004 Je potrebné vytvoriť farmaceutické kompozície nilotinibu a jeho solí,obzvlášť pevnej dávkovacej formy, aby bylo možné tieto terapeutické prínosy daných zlúčenín dodať pacientovi, ktorý ich potrebuje. Prekážkou v naplnení tejto potreby sú fyzíkálno-chemické vlastnosti týchto terapeutických zlúčenín. Nilotinib a jeho soli sú zle rozpustné vo vode a je náročné z nich vytvoriť prípravok a podávať ich (tj. učiniť ich biodostupnými pri orálnom podaní). Cieľom predkladaného vynálezu je poskytnúť príkladové riešenie vytvorením farmaceutickej kompozície vo forme pevnej orálnej dávky, ktorú môže pacient0005 Predkladaný vynález poskytuje novú farmaceutickú kompozíciu, ktorá zahŕňa terapeutickú zlúčeninu, ktorou je nilotinib alebo jeho soľ. Predkladaný vynález poskytuje farmaceutickú kompozíciu vo forme kapsule obsahujúcej granulu obsahujúcu terapeutickú zlúčeninu v dokonalej zmesi s aspoň jednou farmaceuticky prijateľnou pomocnou látkou, pričom uvedenou terapeutickou zlúčenínou je 4-metyl-3-4-(3-pyridinyl)-2-pyrimidinylamino-N 5-(4 metyl 1 H-imidazol- 1 -yl)-3-(trifluorometyl)fenyl benzamidalebo jeho farmaceuticky prijateľná soľ, pričom s výhodou je terapeutickou zlúčenínou nilotinib hydrochlorid monohydrát, a pričom uvedená granula ďalej obsahuje povrchové činidlo, a pričom uvedená farmaceutické kompozícia zahŕňa lubrikant, a koncentrácia uvedeného lubrikantu nepresahuje 10006 Tu opísané farmaceutické kompozície majú formu dávkovacích foriem pevného skupenstva, obzvlášť kapsúl. Kapsule sú naplnené granulami terapeutickej zlúčeniny zmiešanými s extemou fázou zahŕňajúcou aspoň jednu farmaceuticky prijateľnú pomocnú látku. Obzvlášť užitočným procesom prípravy týchto granulí je proces mokrej granulácie. Terapeutická zlúčenína a akékoľvek farmaceuticky prijateľné pomocné látky, napríklad povrchové činidlo, sú za mokra zhlukované s puriñkovanou vodou (alebo organickými rozpúšťadlami) a následne vysušené do formy granúl. Príkladom obzvlášť užitočného povrchového činidla je poloxamér, napríklad poloxamér 188. Bolo zistené, že použitie povrchového činidla umožňuje znížiť koncentráciu ďalších0007 V inom príkladovom uskutočnení predkladaného vynálezu proces mokrej granulácie na prípravu granúl zahŕňa nasledujúce kroky a) vytvorenie práškovej zmesi terapeutickej zlúčeniny (napr. nilotinibu alebo jeho soli) a aspoň jednejfarmaceuticky prijateľné pomocnej látky b) pridanie granulačnej tekutiny kpráškovej zmesi za miešania, ktoré vedie k vytvoreniu mokrej hmoty c) granulácia mokrej hmoty za zisku vlhkých granúl a d) vysušenie vlhkých granúlpričom prášková zmes zahŕňa povrchové činidlo.0008 Predkladaný vynález poskytuje farmaceutickú kompozíciu vo forme kapsule obsahujúcu granulu obsahujúcu terapeutickú zlúčeninu v dokonalej zmesi s aspoň jednou farmaceuticky prijateľnou pomocnou látkou, pričom uvedenou terapeutickou zlúčenínou je 4-metyl-3-4-(3-pyridinyl)-2 pyrimidiny 1 amino-N 5-(4 mety 1- 1 H-imidazol- 1 -y 1)3-(trifluorometyl)fenylalebo jeho farmaceuticky prijateľná soľ, pričom s výhodou je terapeutickou zlúčenínou nilotinib hydrochlorid monohydrát, a pričom uvedená granula ďalej obsahuje povrchové činidlo, s výhodou je toto povrchové činidlo v koncentráciiaž 1 hmotnosti uvedenej farmaceutickej kompozície včítane, a pričom

MPK / Značky

MPK: A61P 35/02, A61K 9/16, A61K 31/506

Značky: farmaceutické, nilotinib, kompozície, obsahujúce

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/22-e20058-farmaceuticke-kompozicie-obsahujuce-nilotinib-alebo-jeho-sol.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Farmaceutické kompozície obsahujúce nilotinib alebo jeho soľ</a>

Podobne patenty