Spôsob výroby kašírovaného tvarového dielu

Číslo patentu: E 19782

Dátum: 01.06.2012

Autor: Kron Wolfgang

Je ešte 14 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

SPÓSOB VÝROBY KAŠÍROVANÉHO TVAROVÉHO DIELU0001 Vynález sa týka spôsobu výroby kašírovaných tvarových dielov aspoň zahŕňajúcich nosné teleso zprvého materiálu vrstvy a ďalšiu vrstvu z druhého materiálu vrstvy, pričom oba materiály vrstiev sa navzájom spoja v tvarovacom nástroji pri teplote nad izbovú teplotu, pričom nástroj obsahuje horný nástroj a spodný nástroj, ako aj tvarovacieho nástroja na výrobu kašírovaných tvarových dielov, zahŕňajúci nosné teleso zprvého materiálu vrstvy a ďalšiu vrstvu zdruhého materiálu vrstvy, shorným nástrojom a0002 Viacvrstvové materiály pre opláštenie tohto typu pre automobily sú už zo stavu techniky známe.0003 Tak AT 401 908 B opisuje viacvrstvový konštrukčný prvok pozostávajúci zjadra zvločiek zpeny z umelej hmoty, spojených pomocou peny z umelej hmoty z primárneho materiálu, a dvoch na protiľahlých povrchoch jadra umiestnených a s ňou silovým a tvarovým spojom spojených krycích vrstiev svláknitým, respektíve niťovým nosným telesom. Tento konštrukčný prvok je prípadne tepelne tvarovaný pomocou lokálneho tvarovania bunkovej kostry šošoviek zpeny z umelej hmoty vjadre a/alebo vkrycích vrstvách. Vláknité, respektíve niťové nosné teleso krycej vrstvy je uložené vo vrstve z termoplastickej umelej hmoty a pomocou nej je vytvarovanie aspoň na jadre a s ním spojené silovým, respektíve tvarovým spojom. Termoplastická umelá hmota je pritom pri teplote medzi 150 °C a 200 C tekutá a/alebo prilnavosť je velmi malá, napríklad medzi 5 a 30 N/5 cm.0004 Ďalej je zAT 406 606 B známy tvarový diel zdosiek zmäkkej,prípadne zelastickej penovej hmoty saspoň lokálne trvale tvarovanými bunkovými mostíkmi. Ztoho vytvorená doska zo zmiešanejpenovej hmoty pozostáva z granulátov z mäkkej penovej hmoty so zrnitosťou 2 mm až 20 mm a ďalších plnív, napriklad zgumového granulátu, kriedy, odpadov tvrdého polyuretánu, odpadov termoplastickej umelej hmoty, alebo korkového granulátu a uhličitanu vápenatého vo veľkosti 2 mm až 20 mm, ktoré sú napenené rozložené vpenovej hmote. Bunkové mostíky a bunkové steny granulátu penovej hmoty a prípadne plnív, ako aj bunkové mostíky a/alebo bunkové steny otvorených buniek penovej hmoty medzi jednotlivými vločkami granulátu zpenovej hmoty a prípadne alebo plnivá sú taktiež trvalo plasticky0005 Tlak na znižovanie nákladov vautomobilovom priemysle, ako aj trvalý dopyt po stále ľahších automobiloch podmieňujú, že dodávateľský priemysel hladá pre automobilové súčiastky spôsoby pre splnenie týchto0006 Pokial ide o viacvrstvové konštrukčné prvky, aké sa používajú napríklad ako odkladacie priehradky vautomobiloch, znamená to, že doteraz boli uskutočnené pokusy pripraviť sendvičové konštrukcie, pričom jednotlivé vrstvy spĺňajú rôzne funkcie, napríklad zaisťujú únosnosť tejto súčasti. Tým by sa mohla redukovať hrúbka vrstvy.0007 Z AT 502 618 A 1 je známy viacvrstvový prvok pre automobily, ktorý má nosnú vrstvu, na ktorej je umiestnená na aspoň jednom povrchu krycia vrstva. Nosná vrstva je pritom tvorená pomocou ľahkej penovej hmoty s objemovou hmotnosťou zvolenou z rozsahu so spodnou hranicou 5 kg/m 3 a hornou hranicou 32 kg/m 3.0008 Zvyčajne sa na výrobu takýchto súčastí, respektíve dielov pre opláštenie v prvom kroku deformuje vrstva jadra, respektive nosná vrstva z plošného materiálu pomocou Iisovania za tepla a v druhom kroku, prípadne vo vhodnej forme, sa spojí s krycou, respektíve sdekoračnou vrstvou, na čo sa prípadne používajú vrstvy vhodného lepidla.0009 Dokument EP-A-O 247 344 zverejňuje spôsob, v ktorom sa na prvý povrch tvarového dielu pôsobí s teplotou odlišnou od druhého povrchu protiľahlého pozdĺž prierezu tvarového dielu k prvému povrchu, teda obzvlášť horný nástroj a spodný nástroj sú ohriate na navzájom rôznu teplotu, ako aj nezávisle na tom pomocou vpredu uvedeného tvarovacieho nástroja, v ktorom sú horný nástroj a spodný nástroj vytvorené ohrievané na navzájom rôznu teplotu.0010 Keď sa vychádza z EP-A-O 247 344 zameriava sa nárok 1 na spôsob, v ktorom sa má silnejšie ohrievať nie nosná vrstva, ale ďalšia vrstva z penovej hmoty. To sa vyrieši so znakmi nároku 1.0011 Podľa variantu uskutočnenia spôsobu sa navrhuje, že rozdiel teploty medzi horným nástrojom a spodným nástrojom sa nastaví na aspoň 50 °C. Tým sa dosiahne, obzvlášť keď nosná vrstva pozostáva zvláknom spevneného termoplastu, alebo je vytvorená na základe termoplastu, že nosná vrstva sa môže deformovať velmi rýchlo, pričom cez krátku dobu deformácie sa môže na základe nosnej vrstvy teplejšej o aspoň túto hodnotu teploty docieliť dobrá väzba aspoň jednej ďalšej vrstvy, obzvlášť absorpčnej a/alebo dekoračnej vrstvy, s príslušne vysokou priľnavosťou tejto ďalšej vrstvy na nosnej vrstve.0012 Je obzvlášť prednostné, ked materiál pre nosnú vrstvu a/alebo ďalšia vrstva sa ohreje/sa ohrejú pred prísunom knástroju, čím sa môže ďalej redukovať doba cyklu vtvarovacom nástroji. Obzvlášť sa tým taktiež zabráni vysokým tepelným výkyvom v nástroji. ktoré sú spôsobené na základe cyklu prísunu a ohrevu nosnej vrstvy, respektíve ďalšej vrstvy. Okrem toho má tento variant uskutočnenia spôsobu výhody vtom zmysle, že so spôsobom sa prednostne spojí termoplastický materiál s duroplastickým materiálom.0013 Prednostne sa ako druhý materiál vrstvy používa pena z umelej hmoty s objemovou hmotnosťou maximálne 40 kg/m 3, obzvlášť maximálne 30 kg/m 3. Nie je to výhodné obzvlášť preto, nakolko s úbytkom objemovej hmotnosti vrstvy peny z umelej hmoty môže táto v priebehu väzby nosnej vrstvy poskytnúť len malú až žiadnu oporu, to znamená, že nevytvára protitlak, takžeje problematické obvodovo presné vytvorenie tvarového dielu. Pozitívne sanaopak prejavuje, ked rozdiel teplôt činí aspoň 50 °C, nakoľko tým je možné tvarovanie tvarového dielu v priebehu krátkej doby. Prednostne sa objemová hmotnosť tejto malej veľkosti používa, nakoľko sa tým môžu cez dobré zvukovo izolačné a tepelno izolačné vlastnosti redukovať hmotnosť tvarového dielu a v ďalšom dôsledku taktiež hmotnost vozidla.0014 Ako materiál pre nosnú vrstvu sa prednostne používa vláknom stužený termoplast. Jednak sa tým zlepšuje pevnosť štruktúry tvarového dielu. Jednak sa môže na základe tejto vláknom stuženej vrstvy ako ťažkej vrstvy zlepšiť taktiež tlmenie zvuku. Vedľa toho sa tým môže zlepšiť vzduchotesnosť,obzvlášť ked ako ďalšia vrstva sa používa vrstva z peny z plastickej hmoty.0015 Môže byť taktiež stanovené, že v nástroji sa okrem spojenia oboch vrstvených materiálov uskutočňuje orezávanie tvarového dielu, na čo môže byť v hornom nástroji a/alebo v spodnom nástroji tvarovacieho nástroja umiestnený,prípadne relatívne k nemu, alebo relativne k nim, prestavitelný rezný nástroj,alebo rezný nástroj je tvorený pomocou horného nástroja a/alebo spodného nástroja. Môže sa tým len s jedným nástrojom ďalej zvýšiť stupeň dokončenia. Okrem toho je nie nepodstatná výhoda, ktorá sa tým dosahuje, že sa môžu vylúčiť prierezy na základe chybného vedenia polotovaru v reznom ústrojenstve.0016 Ďalej je možné, že druhý materiál vrstvy, alebo prídavný materiál vrstvy pre tretiu vrstvu sa umiestni na povrch nosného materiálu odvrátený od materiálu druhej vrstvy, že tak napríklad nosná vrstva je ako vrstva jadra vložená medzi dve krycie vrstvy. Obzvlášť sa tým ďalšia vrstva, obzvlášť ked táto pozostáva z penovej hmoty s objemovou hmotnosťou maximálne 30 kg/m 3,lepšie chráni proti vonkajším vplyvom, takže sa tým chráni porézna štruktúra a tým tlmiace vlastnosti ďalšej vrstvy. Okrem toho sa tým môže ovplyvniť tlmenie zvuku tvarovým dielom, napríklad tým, že ako tretia vrstva sa umiestni (ďalšia) ťažká vrstva.0017 Okrajová oblasť tvarového dielu je prednostne aspoň miestne zlisovaná. V hornom nástroji a spodnom nástroji tvarového nástroja na to môže byť vytvorená tvarová dutina, ktorej vonkajší obrys zodpovedá obrysu

MPK / Značky

MPK: B29C 35/02, B32B 37/06, B29C 51/42, B29C 43/20, B60R 13/02

Značky: tvarového, kašírovaného, dielů, výroby, spôsob

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/22-e19782-sposob-vyroby-kasirovaneho-tvaroveho-dielu.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Spôsob výroby kašírovaného tvarového dielu</a>

Podobne patenty