Spôsob na zabránenie doručenia nevyžiadanej pošty v službe odosielania krátkych správ

Číslo patentu: E 19536

Dátum: 14.04.2004

Autor: Nooren Eloy Johan Lambertus

Je ešte 14 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Spôsob na zabránenie doručenia nevyžiadanej pošty v službe odosielania krátkych správVynález sa týka spôsobu odoslania alebo doručenia správy služby posielania krátkych správ (SMS) do mobilného terminálu. Konkrétnejšie sa vynález týka spôsobu a systému na identifikáciu a/alebo zabránenie neoprávnenému doručeniusprávy SMS do mobilného terminálu.Odosielanie a prijímanie správ SMS sa stalo oblúbeným spôsobom komunikácie. Služba doručovania správ SMS poskytuje mechanizmus na odosielanie krátkych správ do/z terminálov podporujúcich SMS, ako sú napríklad bezdrôtové telefóny a osobné počítače, prostredníctvom signalizačného komponentu bezdrôtových komunikačných sietí. Signalizácia je založená na signalizačnom systéme č. 7 (SS. 7),ktorý je definovaný ako štandardný signalizačný protokol v telekomunikačnom priemysle. Služba SMS využíva mobilnú aplikačnú časť (MAP) SS.7, ktorá definuje spôsoby a mechanizmy signalizačnej komunikácie v mobilných alebo bezdrôtových sieťach. Protokol MAP využíva komponent časti pre využitie transakčných možností(TCAP) protokolu SS.7. Severoamerické ako aj európske normalizačné organizácie definovali vrstvu MAP pomocou služieb komponentu TCAP SS.7. Severoamerické norma je zverejnená Asociáciou pre telekomunikačný priemysel (TIA) a je označovaná ako IS-41 MAP, zatial čo európska norma je deñnovaná Európskym telekomunikačným normalizačným inštitútom (ETSI) a je označovaná ako GSM MAP. Termín sieť SMS je ďalej v texte použitý na identifikáciu všetkých komunikačných sietí, vrátane napríklad sietí GPRS alebo UMTS, ktoré umožňujú doručovanie správ SMS do terminálov podporujúcich službu SMS.Infraštruktúra SMS využíva centrum služby na posielanie krátkych správ (SMSC),ktoré slúži ako platforma na ukladanie a zasielanie pre správy SMS. Ďalej používaný výraz SMCS bude použitý na označenie všetkých platforiem v sieti SMS s totožnými,podobnými alebo rovnocennými funkciami ako SMSC. Ak je správa SMS prijatá vSMSC, je uložená a následne je vykonaný pokus o doručenie do mobilného terminálu. Ak doručenie správy SMS nie je možné, správa SMS je uložená v SMSC,až kým nebude dostupné cieľové miesto určenia pre správu SMS.Doručovanie správ SMS v sieti SMS pozostáva z dvoch fáz. V prvej fáze sú vyžiadané informácie o mobilnom termináli z registra domácich účastníkov (HLR), čo bude ďalej označované ako žiadosť HLR. Takéto informácie môžu zahŕňať umiestnenie mobilného terminálu, ako napríklad identifikáciu mobilnej prepínacej stanice (MSC) alebo obsluhujúci podporný uzol GPRS (SGSN) v prípade sietí GPRS a alternatívne identifikácie mobilného terminálu ako je napríklad lokálny identifikátor mobilnej stanice (LMSI) a/alebo medzinárodný identifikátor mobilnej stanice (IMSI). V druhej fáze je samotná správa SMS doručená do mobilného terminálu. Časové rozpätie medzi týmito dvomi fázami je zvyčajne v rozmedzí niekoľkých sekúnd až niekoľkých minút.V súčasnosti prvá a druhá fáza v doručovaní správ SMS cez sieť SMS do mobilného terminálu nemôžu byť ovládané samostatne na prijímajúcom konci, t. j. v konečnom HLR a/alebo MSC. Informácie o žiadosti HLR napr. neposkytujú možnosť ovládať doručenie samotnej správy SMS.Cieľom je teda poskytnúť spôsob a systém, ktoré majú zlepšené ovládanie informačných tokov v sieťach SMS.Tento cieľje dosiahnutý spôsobom doručovania správy SMS tak, ako je to uvedené v nároku 1, zodpovedajúcim počítačovým programovým produktom, zodpovedajúcou sieťou SMS a zodpovedajúcim sieťovým prvkom tak, ako je to uvedené v nárokoch 7,9 a 11.Namiesto sprístupnenia prvých smerovacích údajov na doručenie správy SMS do mobilného terminálu v žiadosti HLR sieťový prvok odosiela iba druhé smerovacie údaje v reakcii na prijatie prvých smerovacích údajov. Prvé smerovacie údaje, t. j. údaje na komunikáciu s mobilným terminálom, sú dostupné iba pre sieťový prvok,takže druhé smerovacie údaje fungujú ako kľúč na komunikáciu s mobilným terminálom. V súlade s uvedeným môžu byť žiadosť HLR a prijatie samotnej správy SMS uvedené do súvzťažnosti, čím je napokon možné ovládať doručenie správySMS do mobilného terminálu. Je potrebné uznať, že prevod druhých smerovacích údajov na prvé smerovacie údaje by sa mal vykladať extenzívne, t.j. je potrebné len to, aby bolo možné nájsť prvé smerovacie údaje, keď sú prijaté alebo známe druhé smerovacie údaje. Ďalej je potrebné uznať, že výraz sieťový prvok by sa mal vykladať extenzívne, pričom môže zahŕňať niekoľko komponentov alebo aplikácií,cez ktorý je distribuovaný jeden alebo viac krokov na vykonanie spôsobu podľa tohtoPrvé smerovacie údaje môžu obsahovať adresu terminálového MSC, LMSI a/alebo IMSI. Je potrebné uznať, že podľa americkej normy IS-41 sa používajú údaje podobné LMSI a IMSI a že výraz IMSI a/alebo LMSI zahŕňa takéto podobné údaje. Ďalej je potrebné uznať, že ďalšie smerovacie údaje alebo prvé a druhé údaje vhodné na vykonanie tohto vynálezu sa kvaliñkujú ako prvé smerovacie údaje a druhé smerovacie údaje spadajúce do rozsahu tohto vynálezu.V uskutočnení tohto vynálezu uvedené prvé smerovacie údaje obsahujú medzinárodný identifikátor mobilnej stanice mobilného terminálu a uvedené druhé smerovacie údaje obsahujú odlišný identifikátor IMSI. Adresa terminálového MSC je menej uprednostňovaná, keďže by mala byť prednostne zahrnutá v posttixe 15 miestnej špecifikácie E 164. Keďže väčšina plánov číslovania využíva 11 alebo 12 číslic, na potreby realizácie vynálezu zostáva príliš málo číslic. Na účely aplikácie adresy MSC však operátorom alebo operátormi môžu byť vyčlenené niektoré rozsahy čísel, pričom v takomto prípade je možnosťou použitie adresy terminálového MSC ako prvého smerovacieho údaja.Sieť SMS má prístup k centru služby posielania krátkych správ (SMSC) a príslušný- prijatie v uvedenom sieťovom prvku požiadavky z uvedeného SMSC o uvedené prvé smerovacie údaje- odoslanie správy s odpoveďou do uvedeného SMSC obsahujúcej uvedené druhé smerovacie údaje.Siete SMS podľa predchádzajúceho stavu techniky využívajú SMSC, ktoré generujúžiadosti HLR. Aby však bolo možné uviesť do súvzťažnosti alebo prepojiť žiadosťHLR so samotnou správou SMS, centru SMSC sú poskytnuté druhé smerovacie údaje namiesto prvých smerovacích údajov.Vo obzvlášť výhodnej aplikácii slúži na identifikáciu a/alebo prevenciu neoprávneného doručenia správ SMS do mobilných terminálov vylepšené ovládanie informačných tokov v sieti SMS. V zásade zaručené doručenie pri správach SMS je samozrejme atraktívnou funkciou technológie SMS. Budú však doručené aj nevyžiadané správy SMS, často označované ako spam. Nedávnym pozorovaním bolo zistené, že zvýšená obľúbenosť služieb SMS vyvoláva čoraz vyšší počet nevyžiadaných správ SMS. Vzhľadom na uvedené výrazne vzrástli požiadavky na sieťovú prevádzku a zdroje kvôli veľkému množstvu nevyžiadaných správ SMS, ktoré sa odosielajú v sieti SMS. Existuje teda potreba identifikovať a/alebo zabrániť neoprávnenému doručeniu správ SMS do mobilných terminálov.V uskutočnení tohto vynálezu spôsob ďalej zahŕňa krok porovnania adresy SMSC v uvedenej žiadosti s adresou SMSC v uvedenej správe SMS na zistenie neoprávneného doručenia uvedenej správy SMS. V dnešných moderných sieťach SMS sa ochrana proti nepriateľským útokom nevyžiadanými správami stáva čoraz ťažšou, pretože techniky posielania nevyžiadaných správ sú čoraz vyspelejšie. Napríklad pomocou zmeny adresy SMSC (falšovanie adresy) v správe SMS môžu odosielatelia nevyžiadaných správ vo velmi veľkej miere sťažiť rozlišovanie nevyžiadanej správy od Iegitímnej správy z inej siete SMS. Následne vzniká problém s účtovaním, pretože operátori si navzájom účtujú, ked krátke správy skončia v ich sieťach. Používanie falošných adries má za následok to, že operátorom sú účtované správy SMS, ktoré sami neodoslali. Riadenie prvých a druhých smerovacích údajov v sieťovom prvku umožňuje vytvoriť súvzťažnosť v sieťovom prvku medzi žiadosťou HLR o prvé smerovacie údaje na doručenie správy SMS a prijatím správy SMS,takže je možné skontrolovať, či je adresa SMSC v žiadosti HLR totožná s adresou v správe SMS. Ak to tak nie je, je identitikované falšovanie adresy a môžu byť prijaté primerané opatrenia, ako je vyradenie správy SMS a/alebo odoslanie vopred určenej odpovede, napríklad chybového hlásenia. Je potrebné poznamenať, že SMSC môže mať viac adries, napr. jednu na vydanie žiadosti HLR a jednu na doručenie správy SMS.Uvedenie žiadosti HLR o prvé smerovacie údaje a správy SMS do súvzťažnostiumožňuje ďalšie typy analýz, napr. na identifikáciu a/alebo prevenciu neoprávneného

MPK / Značky

MPK: H04W 88/18, H04L 12/58

Značky: doručenia, službe, zabránenie, nevyžiadanej, správ, spôsob, pošty, odosielania, krátkých

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/22-e19536-sposob-na-zabranenie-dorucenia-nevyziadanej-posty-v-sluzbe-odosielania-kratkych-sprav.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Spôsob na zabránenie doručenia nevyžiadanej pošty v službe odosielania krátkych správ</a>

Podobne patenty