Spôsob a zariadenie na navíjanie polovíc škrupiny statora

Číslo patentu: E 18329

Dátum: 09.05.2012

Autori: Klenke Dirk, Hagedorn Jürgen

Je ešte 14 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Spôsob a zariadenie na navljanie polovíc škrupiny statora0001 Vynález sa týka spôsobu a zariadenia na navíjanle polovíc škrupiny statora.0002 Pri dvojpólových statoroch pre elektromotory. ktoré sa používajú napríklad v ručných uhlových brúskach alebo ručných vŕtačkách, existuje problém, aby sa na cievku navíjaný drôt pri navíjaní uložil do voľných priestorov medzi stenou statora a z vnútornej strany polovice škrupiny statorov vystupujúcimi pólovými nástavcami.0003 Jedna zo súčasných možností riešenia tohto problému spočíva v tom, že drôt sa najskôr zvinie do cievky a potom sa vsype do drážok medzi pólovými nástavcami a stenami statora. Cievky vytvárajúce pole sú opatrené izolačným papierom, ktorý cievky oddeľuje od spravidla zväzkom plechov tvorenej polovice škrupiny statora. Papier sa musí zdĺhavo uložiť okolo účinných prameňov cievkya zabezpečiť napríklad Iepiacou páskou.0004 Ak je do drážok vkladaná už hotová navinutá cievka, musia byť drážky geometrický tvarované tak, aby hotová navinutá cievka mohla byť prevlečená cez0005 Z uvedeného vyplýva obmedzenie možnej geometrie pólových nástavcov,ktoré vedie jednak k tvaru, ktorý nie je z hľadiska magnetického toku optimálny,jednak k neúplnému vyplneniu dna drážky. Ak má byť cievka po vložení do drážky opatrená povrstvením, pričom je napríklad v skratovej prevádzke elektricky zohriata a ponorená do práškového kúpeľa, musí byt cievka navyše udržiavaná v tvare, aby sa nezmenila geometria, ktorá sa vytvorila pri vkladaní do drážky.0006 Ďalšou možnosťou navíjania takejto polovice škrupiny statora je priamenavijanie ihlovým navíjacím systémom. Používajú sa pritom spravidla plastovéizolačné prvky, ktoré zaisťujú izoláciu medzi drôtom a polovicou škrupiny statora. Nevýhodou pritom je, že pri procese ihlového navíjania nezaujme vznikajúca hlava vinutia požadovaný polkruhový tvar, takže nemôže byť dosiahnutý požadovaný cieľ pokiaľ možno kompaktného vyhotovenia statora. Plastové izolačné prvky ďalej zhoršujú stupeň vyplnenia drážky a tým efektívnosť výsledného statora.0007 Dokument US 3 648 838 opisuje zariadenie podľa predvýznakovej časti nároku 7.0008 Ďalej sú z dokumentu EP 225 679 A 1 známe spôsob a zariadenie na navíjanie cievok pre statory druhu, o ktorom je reč, pri ktorom sa používa rotujúci navijaci nástroj, tzv. flyer, otáčajúci sa okolo navíjanej polovice škrupiny statora,ktorá je uložená vo forme na vinutie. Na vnútornej strane polovice škrupiny statora je pritom priložené vodiace puzdro na drôt tak, že drôt je navíjacou formou a vodiacim navijacim puzdrom vedený do drážky. Tento spôsob má však ten nedostatok, že sa pri navíjani v drážkach drôt spočiatku vrství vo vnútornej oblasti drážok pozdĺž pólových nástavcov, v dôsledku čoho tiež nemôžu byť drážky úplne vyplnené, prípadne nemôžu byť optimálne využité. Ďalej môže dôjsť k tomu, že izolačný papier, ktorý je spravidla použitý ako izolácia medzi polovicouškrupiny statora a drôtom, sa v oblasti okrajov polovice škrupiny statora zhrnie.0009 Úlohou vynálezu je nájdenie spôsobu a zariadenia na navíjanie drôtu do cievky pre dvojpólový stator, ktoré nebudú trpieť opisanými nedostatkami, alebo pri ktorých budú tieto nedostatky zredukované.0010 Táto úloha je riešená spôsobom so znakmi nároku 1 a zariadením so znakmi nároku 7. Znaky závislých nárokov sa týkajú prednostných foriem0011 Podľa vynálezu je jedna polovica škrupiny statora uložená v upinacom nástroji. vonkajšia strana polovice škrupiny statora je pritom obrátená k upinaciemu nástroju. Protioporný nástroj je v zábere s vnútornou stranou poloviceškrupiny statora, takže drážky medzi pólovými nástavcami a stenou statora súprístupné cez medzeru medzi upínacím nástrojom a protioporným nástrojom. Navíjací nástroj, ktorý prednostne rotuje okolo osi, najmä tzv. flyer, slúži na privádzanie drôtu. Polovica škrupiny statora je pritom voči osi otáčania navijacieho nástroja situovaná tak, že pozdĺžna os statora tvoreného polovicou škrupiny statora by os otáčania navijacieho nástroja pretínala pod pravým uhlom. Os otáčania prebieha najmä cez ťažisko projekčnej plochy v upínacom nástrojiuloženej polovice škrupiny statora v smere osi otáčania.0012 Podľa vynálezu je použité riešenie spočivajúce v tom, že polovica škrupiny statora je okolo osi otáčania voči upínaciemu nástroju a protiopornému nástroju navíjaná rotujúcim navijacím nástrojom, najmä flyerom, pričom drôt je pri navíjani v oblasti navíjacej hlavy odchyľovaný smerom k vonkajšej stranepolovice škrupiny statora, ktorá je uložená v upínacom nástroji.0013 Protioporný prvok pritom vystupuje smerom k vonkajšej strane v upínacom nástroji uloženej polovice škrupiny statora z kontúry protioporného nástroja. Pre geometrické uskutočnenie odchyľovacieho prvku pre drôt je dôležité, že je v dostatočnej miere zaoblený, takže okolo odchyľovacieho prvku vedený drôt nemôže byť poškodený ostrými hranami alebo pod. Odchyľovaci prvok musí ďalej byť uskutočnený tak, že pri vhodne zvolenej rýchlosti navíjania,čo znamená najmä pri vhodne zvolených otáčkach otáčajúceho sa navijacieho nástroja, od navijacieho nástroja k už hotovému vinutiu prebiehajúci úsek drôtu dostáva pohybový impulz v smere k vonkajšej strane polovice škrupiny statora, t.j. smerom k upínaciemu nástroju.0014 Plochy, ktoré sú orientované v smere pozdĺžne osi polovice škrupiny statora, t.j. plochy, po ktorých drôt pri navíjani kĺže, sú vyhotovené tak, že tvoria smerom k upínaciemu nástroju strmú plochu. Ked je drôt otáčajúcim sa navijacím nástrojom ťahaný cez túto plochu, dostáva tento úsek drôtu pohybový impulz,ktorým je drôt v dôsledku jeho vlastnej zotrvačnosti dopravovaný do zadných oblasti drážok, t.j. pri stene statora bočných oblasti na dne drážky bez toho, aby sa závity vinutia ukladali pozdĺž pólových nástavcov na tieto nástavce a nemohlidosiahnuť bočné oblasti drážky pri stene statora.0015 Úsek drôtu medzi navijacim nástrojom a už na cievke navinutým úsekom drôtu po odchý|ení smerom k vonkajšej strane v upínacom nástroji uloženej polovice škrupiny statora stráca s výhodou kontakt s odchyľovacim prvkom pre drôt, skôr než zaujme svoju konečnú polohu voči navíjanej cievke. To znamená,že drôt nie je odchyľovacim prvkom pre drôt bez dotyku vedený do svojej konečnej polohy, ale len na zotrvačnosti spočívajúca dráha letu drôtu jeovplyvňovaná tak, že táto končí v inak ťažko dosiahnuteľnej oblasti dna drážky.0016 Protioporný prvok je s výhodou opatrený posúvacími prvkami, ktorými sú úseky drôtu, ktoré v drážkach prebiehajú medzi pólovými nástavcami a stenou statora, tlačia smerom k upinaciemu nástroju. Pri navíjaní vzniká v dôsledku mechanického odporu proti ohýbaniu drôtu vydutie navijaného drôtu, ktorý v drážkach prebieha medzi pólovými nástavcami a stenou statora. Drôt neprebieha v dôsledku toho, ako je žiaduce, v pozdĺžnom smere rovnobežne s pozdĺžnou osou statora, ale s ohybmi. Je teda s výhodou použité opatrenie spočívajúce v tom, že posúvacie prvky vyvodzujú v drážkach tlak na závity, aby sa tak v maximálne možnej miere dosiahol želaný, s osou statora rovnobežne v pozdĺžnom smere prebiehajúci priebeh drôtu a s tým spojené možnostivysokého stupňa vyplnenie drážok.0017 Ďalej je výhodné, ak upínací nástroj je opatrený prítlačným zariadením na fixovanie izolačného materiálu na stene statora. V prípade izolačného materiálu môže ist napriklad o papier, ktorý má zabezpečiť elektrickú izoláciu medzi závítmi cievky a polovicou škrupiny statora. izolačný materiál je s týmto cieľom pred navijaním vložený do drážky medzi stenou statora a pólovým nástavcom. Aby sa zabránilo poškodeniu izolačného materiálu pri navíjaní, je výhodné tento v oblasti statora fixovať. Fixovanie môže byť pritom uskutočnené tak, že izolačný materiálje pritláčaný na stenu statora.0018 Je výhodné, ak pritláčanie pôsobí smerom k vonkajšej strane polovice škrupiny statora, aby bolo zabezpečené optimálne priľahnutie papiera. Na tento účel na upínacom nástroji usporiadané pritlačné zariadenie musí byť pritom pri svojom pohybe vedené tak, že pritlačné zariadenie najskôr izolačný materiáluchopí z vonkajšej strany polovice škrupiny statora a potom k vonkajšej strane

MPK / Značky

MPK: H02K 15/095

Značky: spôsob, škrupiny, statora, navíjanie, polovíc, zariadenie

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/22-e18329-sposob-a-zariadenie-na-navijanie-polovic-skrupiny-statora.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Spôsob a zariadenie na navíjanie polovíc škrupiny statora</a>

Podobne patenty