Prostriedky polohovania tesnenia

Číslo patentu: E 18033

Dátum: 26.10.2010

Autori: Lingvall Magnus, Höglund Kasper

Je ešte 14 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

0001 Predložený vynález sa týka prostriedkov polohovania tesnenia, využívanie prostriedkov polohovania tesnenia V module0002 Tenké, rovinné tesnenia môžu byť použité v aplikáciách,kde sú dva ploché povrchy zovreté na utesnenie vnútorného priestoru alebo prietokovej cesty k vonkajšiemu priestoru. Jeden príklad tesnenia vnútri prietokového modulu je opísaný V US 2008/267845 Al. V niektorých aplikáciách je veľmi dôležité umiestniť tesnenie zhodné s tvarom plochých tesniacich plôch. Rôzne typy polohovacich prostriedkov sú opísané V GB 2069680 A. V iných aplikáciách je veľmi dôležité umiestnenie a pripevnenie tesnenia na tesniacu plochu, pre umožnenie manipulácie pri montáži. To môže byť problém pri montáži zložitých tvarov tesnenia, alebo tam, kde tesnenie je pri montáži skryté alebo kde nie sú žiadne prostriedky pre umiestnenie tesnenia za jeho okraje. Obmedzenie je V tom, že pre vzájomné pôsobenie príchytiek je potrebná dostatočná hrúbka dosky. Ďalšie obmedzenie je v tom, že nie je umožnené ľahké odstránenie príchytiek a budú tam vždy štrbiny s presahonl do príchytiek,ktoré sa ťažko čistia a sú miestom pre koróziu.0003 Predložený vynález poskytuje riešenie týchto problémov novým prostriedkom polohovania tesnenia. V súlade s tým,predložený vynález sa vzťahuje na prostriedky polohovania tesnenia pre prietokový modul, s výhodou doskový reaktor, kde prostriedky polohovania tesnenia obsahujú tesnenie, polohovacie prostriedky, kanál V kanáli dosky, bariérovú dosku, kde tesnenie pozostáva 2 vrstvy mäkkého tesniaceho materiálu, a uvedenávrstva má v reze vzor zodpovedajúci kanálu V kanálovej doske.Polohovacie prostriedky môžu byť v tesneni, V kanálovej doske, V bariérovej doske alebo ich kombinácii, kde polohovacie prostriedky sú Vybrané zo skupiny, ktorá pozostáva z hlavičkových kolíkov, montážnych kolíkov, vyčnievajúcich kolíkov, integrovaných kolíkov, príchytiek, drážok, dier,vyrezaných vybraní, zosilnených častí V materiáli tesnenia,otvorov V materiáli tesnenia, tesnenie deformačných zón. Polohovacie prostriedky V tesnení, V kanálovej doske alebo V bariérovej doske zapadajú do zodpovedajúcich polohovacích prostriedkov V tesnení, V kanálovej doske, V bariérovej doske alebo V ich kombináciách vystupujúcich z plochého povrchu spolu s tesnenim, keď prostriedok polohovania tesnenia je zostavený pre utesnenie kanála kanálovej dosky, je tesnenie umiestnené medzi kanálovou doskou a bariérovou doskou. Rez vzoru V tesnení umožňuje prietok média alebo prietok tekutín V kanáli kanálovej dosky, aby sa dotkla bariérovej dosky a nemala žiadny kontakt s tesnením rovinných plôch a malý alebo minimalizovaný kontakt s okrajmi tesnenia.0004 Polohovacie prostriedky pre umiestnenie tesnenia medzi bariérovou doskou a kanálovou doskou môžu byť otvory alebo kolíky alebo obidva, otvory a kolíky, kde prostriedky môžu umiestniť tesnenie medzi bariérovú dosku a kanálovú dosku, a kde hlavy kolíkov sa môžu stratiť V zapustenej oblasti otvorov,opustiť plochý povrch spolu s tesnenim, ked je prostriedok polohovania tesnenia zostavený. Kolíky môžu. byť umiestnené do otvorov v bariérovej doske alebo do otvorov V kanálovej doske, a kolíky môžu byť umiestnené V otvoroch V tesnení. Kolíky môžu byť integrované do kanálovej dosky alebo bariérovej dosky alebo kolíky môžu byť integrálnou časťou kanálovej dosky aj bariérovej dosky.0005 Zosilnené časti V tesniacom materiáli, otvory V tesniacom materiáli alebo deformačné zóny V tesniacom materiáli môžu umiestniť tesnenie do príslušných otvorov, drážok alebo vyrezaných vybraní V bariérovej doske, V kanálovej doske aleboV kanálovej doske aj bariérovej doske. Bariérová doska alebokanálová doska môžu mať otvory sa zapustenými časťami, môžu mať otvory, ktoré sú priebežné alebo môžu mať otvory, ktoré sú priebežné a majú zapustené oblasti.0006 Tesnenie obsahuje vrstvu makkého tesniaceho materiálu,ktorý má V reze vzor zodpovedajúci kanálu V kanálovej doske. Tesnenie môže mať tiež otvory alebo iné polohovacie prostriedky,ako sú zosilnené časti, časti pripevnené k tesneniu alebo deformačné zóny pre montáž do alebo na zodpovedajúce montážne prostriedky v prietokovonl module alebo V prietokovom reaktore. Tesnenie môže byť obmedzené plochým tesniacim povrchom kanálovej dosky. Zosilnené časti môžu byť materiály pridané do tesnenia na polohovacích miestach, a pridané materiály môžu byť z rovnakého materiálu ako tesnenie a môžu byť vyrobené súčasne s tesnením. Časti pripevnené k tesneniu by mohli byť z rovnakého materiálu alebo materiál by mohol byť z iného materiálu, ako napriklad z expandovaného PTFE a tesnenie má pripojené časti z PTFE. Deformačné zóny by mohli byť trvale deformovateľné zóny.0007 Tesnenie by mohlo byť vyrobené z materiálu, ktorý sa vyznačuje vrstvami náhodnej vláknitej štruktúry s veľkým množstvom voľného priestoru. Pri montáži najprv dôjde k veľkej nezvratnej deformácii, a keď sa zaťaženie zvyšuje,nastáva druhá, vratná deformácia. Takýto materiál je veľmi mäkký a tvar tesnenia veľmi závisí na manipulácii a umiestnení na tesniacom povrchu. Tesnenie môže byť plochá fólia alebo viacvrstvová fólia vhodného materiálu, príkladom takéhoto materiálu môže byť Viacvrstvová pokrývka z expandovaného polytetrafluóretylénu (ePTFE). Materiál tesnenia môže byť tiež niektorý iný polymérny alebo elastomérny materiál ako je polyéteréterketón (PEEK), polypropén (PP), polytetrafluóretylén(PTFE) atď. alebo Viton®, Teflon®, Kalrez® atď. S výhodou je materiál tesnenia expandovaný PTFE.0008 Rez vzoru v tesnení umožňuje prietok média alebo prietok tekutín V kanáli kanálovej dosky, aby sa dotkol bariérovej doskya nemal žiadny kontakt s rovinnými plochami tesnenia a malýalebo minimalizovaný kontakt s niektorou 2 hrán tesnenia. Tesnenie môže mať tvar hraničnej čiary alebo kanálovej dosky, na ktorej bariérová doska alebo kanálová doska utesňuje kanál. Tesnenie a polohovacie prostriedky tesnenia by mali poskytovať presné umiestnenie tesnenia, a to aj pre veľmi zložité tvarované tesnenia, a utesnený spoj medzi kanálovou doskou a bariérovou doskou. Nové a vylepšené tesnenie a polohovacie prostriedky podľa vynálezu tiež riešia problém manipulácie s dielmi pri montáži bezpečným pripevnením tesnenia na jednej z tesniacich plôch.0009 Tesnenie by mohlo byť umiestnené pomocou zosilnených častí, časťami pripojenými k tesneniu inými polohovacími prostriedkami alebo deformačnými zónami V tesnení, ktoré by mohli umiestniť tesnenie k zodpovedajúcim otvorom, drážkam alebo zodpovedajúcim vyrezaným zapusteniam V bariérovej doske alebo V kanálovej doske. Diely, ktoré by mohli byť spojené s tesnením,sú napríklad kolíky, O-krúžky, tlačidlá atď. Tesnenie by mohlo byť tiež umiestnené stlačením tesniaceho materiálu do vyrezaných vybraní na rovných plochách okolo tesnenia.0010 Koliky môžu byť voľné kolíky, ktoré sú namontované do otvorov, alebo kolíky by mohli byť začlenené do kanálovej dosky alebo integrované do bariérovej dosky. Materiál voľných kolikov je s výhodou vybraný zo skupiny pozostávajúcej z polytetrafluóretylénu (PTFE), perfluórelastomérov,fluórelastomérov, polyéteréterketónu (PEEK), a polypropylénu(PP). Integrované kolíky sú z rovnakého materiálu ako časti,ktoré sú integrované. Voľné kolíky by mohli mať hlavu pripevňujúcu tesnenie na tesniaci povrch. Otvory V bariérovej doske alebo v kanálovej doske by mohli mať zapustené oblasti pre zapadnutie hlavičkových kolikov, aby sa hlava mohla stratiť a byť na úrovni s povrchom tesnenia. Otvory by mohli byť priebežné otvory podľa vynálezu, aby uľahčili demontáž a čistenie.0011 Jedným z riešení na použitie ePTFE tesnenia by mohol byťnapriklad kolik s hlavou vyrobený z PTFE, ktorý je chemicky 2

MPK / Značky

MPK: F16J 15/06, B01J 19/24, F28F 3/10

Značky: tesnenia, polohovania, prostriedky

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/22-e18033-prostriedky-polohovania-tesnenia.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Prostriedky polohovania tesnenia</a>

Podobne patenty