Zariadenie na reguláciu osvetľovacieho a/alebo signalizačného zariadenia motorového vozidla a spôsob montáže takéhoto zariadenia

Číslo patentu: E 17100

Dátum: 08.10.2010

Autori: Maliar Rémi, Herbin Cyril, Simmet Nicolas, Grebert Olivier

Je ešte 14 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Predložený vynález sa týka zariadenia na reguláciu polohy prvej časti osvetľovacieho a/alebo signalizačného zariadenia motorového vozidla vzhľadom na druhú časť. Taktiež sa týka osvetľovacieho a/alebo signalizačného zariadenia, zahŕňajúceho takéto zariadenie na reguláciu. A ďalej sa týka vozidla, vybaveného takýmto osvetľovacím a/alebo signalizačným zariadením. Nakoniec sa týka spôsobu montáže takéhotoObvykle sa počíta s tým, že sa montáž takéhoto zariadenia vykonáva s vytvorením vhodných úprav na uvedenej pevnej a pohyblivej časti osvetľovacieho a/alebo signalizačného zariadenia pri ich výrobe, pričom tieto úpravy spolupôsobia s neskôr monto vanou skrutkou za účelom doplnenia zariadenia.Napríklad je z prihlášky EP 580 496 známe zariadenie na reguláciu orientácie pohyblivej časti svetlometu motorového vozidla. Zariadenie na reguláciu umožňuje regulovať polohu pohyblivej časti svetlometu motorového vozidla vzhľadom k pevnej časti. Toto zariadenie na reguláciu zahŕňa skrutku, vykazujúcu guľový kĺb, uložený v sedle, spojenom sjednou z častí, a závit v zábere s vnútomým závitom, spojeným s druhou časťou. Sedlo guľového kĺbu a vnútomý závit sú jednotlivo upevňované na dvoch prvkoch, z ktorých každý vykazuje montážne prostriedky, jednoduchým pohybom, relatívnym vzhľadom na homologované montážne prostriedky, upravené naAj keď montážne prostriedky umožňujú jednoduchým relatívnym pohybom zjednodušenie montáže svetlometu a zjednodušenie konštrukcie svetlometu, zostávajú montáž a táto konštrukcia relatívne zložitými. Taký svetlomet vyžaduje obzvlášť maticu, určenú na spolupôsobenie so skrutkou, ktorá má byť namontovaná na jednej z častí, a montáž takého svetlometu vyžaduje fázu skrutkovania skrutky do matice za účelom nastavenia regulácie polohy pohyblivej časti vzhľadom k pevnej časti, pričom táto fáza umožňuje reguláciu sklopenía svetlometu. Konštrukcia takého svetlometu a táto fáza skrutkovaniaZariadenie na reguláciu podľa predvýznaku nároku 1 je známe z dokumentu DE 10 2005 037 074 Al.Úlohou vynálezu je navrhnúť zariadenie na reguláciu a spôsob montáže, umožňujúce zabrániť skôr uvedenému problému a zdokonaliť zariadenie na reguláciu a spôsoby montáže, známe zo stavu techniky. Vynález obzvlášť navrhuje znížiť zložitosť a výrobné náklady osvetľovacieho a/alebo signalizačného zariadenia. Vynález obzvlášť navrhuje zariadenie na reguláciu, ktoré má jednoduchú konštrukciu, a zjednodušenýspôsob montáže takého zariadenia na reguláciu.Predmetom vynálezu je zariadenie s charakteristickými znakmi nároku l, ktore umožňuje regulovať polohu prvej časti osvetľovacieho a/alebo signalizačného zariadenia motorového vozidla vzhľadom k druhej časti osvetľovacieho a/alebo signalizačnéhoTaké zariadenie vykazuje zjednodušenú konštrukciu bez akejkoľvek matice. Otočné klzné spojenie môže napríklad zahŕňať oblúk, vytvorený na druhej časti. Taký oblúk umožňuje zabezpečenie dobré na opätovné získanie radiálnych sil, vyvolaných komple mentámym členom na skrutke.Mechanické spojenie medzi skrutkou a prvou časťou je bodové alebo lineárne kruhové,alebo nastáva guľovým kĺbom. To najmä dovoľuje umožnenie voľnosti pohybu prvej časti vzhľadom na druhú časť, obzvlášť otáčanie prvej časti vzhľadom na os otáčania. Mechanické spojenie zahŕňa výhodne vídlicu, vytvorenú na prvej časti a aspoň dve časti aspoň V podstate V tvare zrezaných guľových plôch, alebo aspoň v podstate v tvare zrezaného kužeľa na skrutke. Taká konštrukcia umožňuje realizáciu spojenia guľovýmPrvá časť alebo druhá časť môžu napríklad zahŕňať aspoň reflektor osvetľovaciehoPodľajedného variantu vyhotovenia zahŕňa prvá časť aspoň reflektor zariadenia a druhá časť zahŕňa nosnú časť reflektora, alebo druhá časť zahŕňa aspoň reflektor osvetl vacieho a/alebo signalizačného zariadenia a prvá časť zahŕňa nosnú časť reflektora.Nosná časť môže niesť svetlomet priamym alebo nepriamym spôsobom. Osvetľovacie a/alebo signalizačné zariadenie môže napríklad zahŕňať teleso, uzatvorené uzatváracím priehľadným sklom. Teleso teda obsahuje reflektor, spojený so zdrojom svetla. Tento reflektor je nescný vo vnútri telesa časťou držiaka, jednodielnou s telesom. Nosná súčasť môže byť napríklad upevnená k telesu. Podľa iného variantu vyhotovenia nesie nosná súčasť samotné teleso, v ktorého vnútrajšku je uložený reflektor a nesie teda reflektor nepriamo, pričom nosná súčasť môže byť teda určená na upevnenie na konštrukciu motorového vozidla. Existujú taktiež varianty vyhotovenia, v ktorých tvorí reflektor a teleso jednu súčasť, pričom vnútorná plocha telesa je vytvorená a osvet ľovaná na zabezpečenie funkcie reflektora.Prvá časť môže byť pohyblivá Vzhľadom na druhú časť otáčaním okolo druhej osi,výhodne aspoň v podstate kolmo k prvej osi. Ide o jednoduchý prostriedok otočeniakomponentu posunutía pohybu skrutky na otočný pohyb prvej časti.Podľa variantu vyhotovenia je prvá časť otočne spojená kĺbom s druhou časťou. Druhá časť zahŕňa napríklad prvý prostriedok kĺbového spojenia, určený na spolupôsobenie sdruhým prostriedkom kĺbového spojenia, upraveným na prvej časti.Zariadenie na reguláciu môže zahŕňať prostriedky na predbežné nastavenie polohy montáže prvej časti na druhej časti. Tieto prostriedky umožňujú zvýšenie spoľahlivosti a bezpečnosti montáže tým, že bránia nevhodným oddeľovaniam pevnej a pohyblivejčasti vo fázach montáže.Komplementárny člen môže prebiehať V rozsahu medzi 45 stupni a l 80 ° stupňamiokolo prvej osi výhodne l 80 °.Podľa vynálezu zahŕňa osvetľovacie a/alebo signalizačné zariadenie motorovéhovozidla skôr uvedené zariadenie na reguláciu.Podľa vynálezu zahŕňa motorové vozidlo skôr uvedené osvetľovacie a/alebo signali začné zariadenie.Podľa vynálezu zahŕňa spôsob montáže skôr uvedeného zariadenia na reguláciu nasledujúce fázy- pozdĺžne nastavenie polohy skrutky pozdĺž prvej osi vzhľadom na druhú časť,potom- uchytenie skrutky na druhej časti,- po uchytení skrutky fáza upevnenia prvej časti na skrutke.Pri takom spôsobe montáže nedochádza vôbec k fáze skrutkovania skrutky do matice, čo umožňuje zjednodušenie spôsobu a robí jeho vykonávanie menej nákladným.Fáza nastavenia polohy skrutky môže zahŕňať čiastkovú fázu umiestňovania dorazu a čiastkovú fázu premiestňovania skrutky až do jej kontaktu s dorazom. Táto čiastková fáza umožňuje jednoduché a rýchle vykonávanie regulácie polohy prvej časti vzhľadomna druhú časť pri montáži.Fáza uchytenia môže byť realizovaná posúvanim skrutky pozdĺž osi, aspoň v podstatekolmej k prvej osi, alebo otáčaním skrutky pozdĺž osi, kolmej k prvej osi.F áza upevňovania môže zahŕňať uchytenie skrutky na prvej časti a uchytenie prvej časti na druhej časti. Montáž skrutky na prvej časti uchytením je rýchla a jednoduchá.Montáž prvej časti na druhej časti uchytením je rýchla a jednoduchá.Predbežne uchytenie skrutky na prvej časti môže nastať pred uchytením prvej časti na druhej časti a konečným uchytením skrutky na prvej časti. Táto fáza umožňuje zvýšenie spoľahlivosti a bezpečnosti montáže tým, že bráni nevhodným oddeľovaniam pevneja pohyblivej časti vo fázach montáže.

MPK / Značky

MPK: B60Q 1/068

Značky: montáže, spôsob, osvetľovacieho, vozidla, takéhoto, zariadenie, motorového, reguláciu, signalizačného, zariadenia

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/22-e17100-zariadenie-na-regulaciu-osvetlovacieho-a-alebo-signalizacneho-zariadenia-motoroveho-vozidla-a-sposob-montaze-takehoto-zariadenia.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zariadenie na reguláciu osvetľovacieho a/alebo signalizačného zariadenia motorového vozidla a spôsob montáže takéhoto zariadenia</a>

Podobne patenty