Spôsob a zariadenie na kontrolovanie vertikálne alebo horizontálne pohybujúcej sa brány pri zaistení roviny uzatvárania brány proti prekážke

Číslo patentu: E 17039

Dátum: 10.02.2009

Autori: Bartole Dieter, Kremser Hans-jörg

Je ešte 14 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

0001 Vynález sa týka spôsobu a zariadenia na zaistenie zatváracej roviny brány alebo iných zatváracích prvkov, ktoré zatvárajú otvor pohybom vo vertikálnej alebo horizontálnej rovine.0002 Všeobecne je známe, že pri automaticky ovládaných bránach alebo dverách musia byť prijaté bezpečnostné opatrenia,aby do prekážok alebo osôb nemohla naraziť pohybujúca sa zatváracia hrana brány a aby tak nemohli byť poškodené, resp. poranené.0003 Za týmto účelom, ako je známe, sa na nárazových hranách automaticky ovládaných brán, resp. dverí usporiadajú dotykové zaistenia hrán, ktoré pri výskyte nejakej opačne pôsobiacej sily(detekcia prekážky) zastavia pohon brány alebo pohon dverí,resp. spôsobia voľný pojazd V zmysle obráteného smeru jazdy. 0004 Iné známe riešenie, ktoré zaručuje túto ochranu,spočíva v tom, že sa tesne pred a za zatváracou rovinou brány umiestnia svetelné zábrany, resp. svetelné clony, pozostávajúce z veľkého počtu svetelných zábran a tým sa vytvorí na oboch stranách hrany brány bezpečnostný svetelný záves.0005 EP O 902 158 opisuje veľmi výhodný systém, ktorý toto uskutoční, pričom sa uvažuje určitá sekvenčná nezbadateľná svetelná zábrana s tým dôsledkom, že sa dá operovať len s jednou svetelnou zábranou vo vnútri zatváracej roviny brány.0006 Ďalšia možnosť zaistenia spočíva v umiestnení senzorov nad otvorom brány alebo otvorom dverí, ktoré vytvárajú tesne pred zatváracou rovinou brány bezpečnostné pole, ktoré siaha ažpo podlahu a môže mať aj priestorové roztiahnutie do hĺbky. Tusú bezne infračervené alebo ultrazvukové senzory, ako aj0007 Ďalšou možnosťou je zisťovať už v predpoli otvoru brány a tak rozpoznať približovanie sa objektov alebo osôb. EP 1 470 314 opisuje na to spoľahlivú a výhodnú metódu.0008 Nevýhodou hmatového, teda na dotyk objektu reagujúceho systému spočíva v tom, že V každom prípade príde k dotyku skôr,ako môže senzor spôsobiť zastavenie, resp. zmenu smeru pohybu pohonu brány. Prinajmenšom tak prípadne dochádza k ľahkým0009 Riešenia so svetelnými zábranami a svetelnými závorami,ktoré sú asi známe 2 DE 33 25 220 Al, majú tú nevýhodu, že môže prísť k výpadkom následkom vplyvu falošného svetla, znečistenia,resp. nepresnej montáže. Konštrukčné náklady sú vysoké, berie sa do úvahy skutočnosť, že sa musia inštalovať najmenej dva systémové komponenty, totiž vysielač a prijímač systému svetelnej clony. Ak sa vychádza z montáže svetelnej clony pred a za zárubňou brány/dverí, je potrebné inštalovať štyri komponenty. Okrem toho pri tomto riešení ostáva pred hranou brány nezaistená oblasť.0010 V EP 1 470 314 opísané riešenie má za cieľ zaistenie predpolia a môže byť spojené s vysokými nákladmi. Podľa spôsobu 0011 Inštalácie vznikajú medzery v zaistení pred zatváracou rovinou brány, ktoré sa môžu zakryť len pomocou dvoch senzorových systémov. Zaistenie zatváracej roviny brány nie je primárnym cieľom. a tomu zodpovedajúc nie je zatváracia rovina brány zakrytá plošne.0012 Nech je ešte uvedené, že je všeobecne známe vertikálne kontrolované oblasti, napríklad domové fasády, alebo horizontálne kontrolované oblasti, napríklad pozemky, skúmať snímácími lúčmi snimacieho detektora laserového radaru a týmto spôsobom pri porušení príslušnej kontrolovanej oblasti vydať signál, ktorý sa privedie k vyhodnocovaciemu miestu.0013 Týmto vynálezom má byť vyriešená úloha - vytvoriťspôsob na ovládanie nejakej brány takým spôsobom, aby savyhodnotenie detekčných lúčov na meranie vzdialenosti snímacieho detektora na meranie vzdialenosti, ktorý je usporiadaný v blizkosti ohraničenia otvoru brány, veľmizjednodušilo, pričom je tento systém použiteľný pri rôznych geometrických skutočnostiach a je na ne prispôsobiteľný,a pričom sa mimo toho dosahuje zvýšená odolnosť voči montážnym toleranciám a voči určitým reflexným vlastnostiam okolia V blízkosti ohraničenia otvoru brány.0014 Táto úloha je vynálezcovsky vyriešená znakmi nároku 1,resp. nároku 2 výhodné stvárnenia a rozpracovania sú predmetom závislých nárokov.0015 Podstatný znak tu uvedeného spôsobu spočíva V tom, že v ohraničení otvoru brány blízko sa nachádzajúci namontovaný jediný snímací detektor na meranie vzdialenosti prostredníctvom dvoch synchrónne vychýlených detekčných lúčov na neranie vzdialenosti, ktoré v rovinách rovnobežných s rovinou pohybu brány pred a za ňou súčasne vytvárajú pozorovacie závesy určitého formátu, prostrednictvom porovnateľných jednoduchých opatrení sa uskutočňuje rozvetvený detekčný lúč na meranie vzdialenosti, ktorý na dimenzovanie nim vytváraných oboch pozorovacich závesov pred a za bránovým otvorom nepotrebuje žiadne veľmi presné smerovanie jednotlivých detekčných lúčov na meranie vzdialenosti. Nakoľko detekčné lúče na meranie vzdialenosti vychádzajú z jediného snímacieho detektora na meranie vzdialenosti, obzvlášť jednoducho sa upravuje vyhodnocovanie nameraných hodnôt detekčných lúčov na meranie vzdialenosti a postúpenie výsledku vyhodnotenia na zastavenie alebo rýchle obrátenie chodu hnacieho motora.0016 V ďalšom budú bližšie opísané tvary uskutočnenia tu uvedeného spôsobu, resp. zariadení na uskutočňovanie tohtoobr. 1 schematický perspektívny pohľad na zariadenie na ovládanie brány podľa prveho tvaru uskutočneniaobr. 2 schematické perspektívne znázornenie podobné obr. 1na objasnenie ďalšieho tvaru uskutočneniaobr. 3 schematické perspektívne znázornenie zariadenia na ovládanie brány podobné tvarom uskutočnenia podľaobrázkov l a 2 podľa tretieho tvaru uskutočneniaobr. 4 schematické znázornenie snímacieho detektora na meranie vzdialenosti a častí brány, ktorá sa máovládať podľa určitého riešenia vyhodnocovaciehoobr. 5 schematické znázornenie podobné obr. 4 na objasnenieiného druhu riešenia vyhodnocovacích zariadenia obr. 6 podobné schematické znázornenie ako obrázky 4 a 5 riešenia vyhodnocovacích zariadení snímaciehodetektora na meranie vzdialenosti na uplatnenie pri0017 Obr. 1 ukazuje vertikálne pohyblivú roletovú bránu 1,ktorá je pojazdná prostredníctvom motorového pohonu 2 na uvoľnenie alebo uzavretie bránového otvoru 3 v rámci ohraničenia 4 brány zo zvislej vodiacej zárubne a traverzy. Bránový otvor 3 je uvažovaný v časti 5 budovy, ktorá môže mať vysunute oblasti 6, vedľa bránového otvoru sa nachádzajúce okná alebo klapky 7 a podobné detaily. Tento bránový otvor 3 spája vnútornú stranu 8 budovy a vonkajšiu stranu 9.uvažovaný alebo cez ohraničenie 4 alebo cez s ním susediace

MPK / Značky

MPK: E05F 15/00, G01V 8/18

Značky: zariadenie, proti, spôsob, brány, pohybujúcej, uzatvárania, kontrolovanie, horizontálně, prekážke, vertikálně, zaistení, roviny

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/22-e17039-sposob-a-zariadenie-na-kontrolovanie-vertikalne-alebo-horizontalne-pohybujucej-sa-brany-pri-zaisteni-roviny-uzatvarania-brany-proti-prekazke.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Spôsob a zariadenie na kontrolovanie vertikálne alebo horizontálne pohybujúcej sa brány pri zaistení roviny uzatvárania brány proti prekážke</a>

Podobne patenty