Sedadlo vozidla

Číslo patentu: E 16704

Dátum: 29.04.2011

Autori: Hartlaub Silvio, Hüttemann Volker, Subramanian Velladurai

Je ešte 14 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Vynález sa týka sedadla vozidla so sedacou časťou a operadlom, ako aj vozidla s takýmSedadlo vozidla obvykle zahŕňa operadlo na podoprenie chrbta cestujúceho, sediaceho v normálnej polohe na sedadle vozidla. Operadlo je prostredníctvom polohovacieho mechanizmu prestaviteľné vzhľadom na sedaciu časť sedadla vozidla do polohy, pohodlnej pre cestujúceho. Operadlo môže byť okrem toho vybavené opierkou hlavy, ktorá jeusporiadaná pevne alebo relatívne výkyvne na operadle.Obvykle je polohovací mechanizmus usporiadaný na základnej doske, ktorá je prostredníctvom zoskrutkovania pripevnená na sedacej časti. Základná doska a sedacia časť majú obvykle vždy minimálne dva priechodne otvory, usporiadané vedľa seba vtakmerhorizontálnej rovine, do ktorých zasahujú pripevňovacie prostriedky.Pri nehodách, pri ktorých vozidlo narazí do zadnej časti stojaceho alebo pomaly idúceho vozidla, dochádza v zúčastnených vozidlách v dôsledku zotrvačnosti cestujúcich vo vozidle vo vzťahu k sedadlu vozidla k zrýchleniu cestujúcich, v dôsledku čoho môže dôjsť k ťažkým zraneniam krčnej chrbtice (takzvaná odstredivá trauma) ak nie je k dispozícii podoprenieZ doterajšieho stavu techniky je známe usporiadanie opierok hlavy, ktoré majú zachytiť hlavu, napríklad pri jej spätnom pohybe. Pritom môže dôjsť na základe pružnosti opierky hlavy alebo jej držiaka k jej zhúpnutíu dopredu a znova dozadu. Tento spätný náraz jeZdokumentu DE 10 2005 049 303 A 1 je známe sedadlo vozidla, najmä sedadlo vozidla motorového vozidla, s polohovacim zariadením na nastavenie výšky a/alebo sklonu sedacej štruktúry vzhľadom k šasi sedadla, pričom polohovacie zariadenie zahŕňa aspoň jednu riadiacu súčasť, ktorá je výkyvne usporiadaná na nastavovanie výšky a/alebo sklonu sedacej štruktúry vzhľadom k šasi a/alebo vzhľadom k sedacej štruktúre, pričom pri nastavovani výšky a/alebo sklonu sedacej štruktúry vzhľadom k šasi sedadla je na druhom blokovacom prostriedku usporiadaný prvý blokovací prostriedok, ktorý kĺže okolo, pričom páka s pripevňovacím prostriedkom je pevne, ale otočne okolo osi otáčania spojená so šasi sedadlaalebo so sedacou štruktúrou alebo s riadiacou súčasťou, pričom páka má na zablokovaniepreťaženia polohovacieho zariadenia prvý blokovací prostriedok, pričom riadiaca súčasťalebo sedacia štruktúra alebo šasi sedadla má k dispozícii druhý blokovací prostriedok.Z dokumentu EP 2 179 887 A 1 je známe sedadlo vozidla, zahŕňajúce rám sedadla, zahŕňajúci dolný rám, spojený s bočným rámom. Rám sedadla je spojený s dolným rámom. Spojovacia štruktúra je vzdialená od centra otáčania, ktoré vytvára spojovací úsek jednej koncovej strany bočného rámu s dolným rámom. Spojovacia štruktúra zahŕňa pozdĺžny otvor, vytvorený vbočnom ráme, ktorý sa rozprestiera v smere od hora dole, konvexný úsek, vytvorený V dolnom ráme, dosku, absorbujúcu energiu a vodiaci diel na vedenie dosky, ktorá absorbuje energiu. Konvexný úsek a pozdĺžny otvor sú navzájom relatívne posúvateľné, pričom doska absorbujúca energiu, ktorá priliehajúc je podopieraná stranou rámu sedadla konvexného úseku, a ktorá je usporiadaná ako zovretá medzi konvexným úsekom a vodiacim dielom, saZ dokumentu W 0 2008/017794 A 2 je známe zariadenie na absorpciu energie, najmä pre sedadlo vozidla pre motorové vozidlo pri náraze, pričom zariadenie zahŕňa prvý prvok vpodstate v tvare dosky s otvorom a druhý prvok vsunutý do otvoru, pričom prvý prvok zahŕňa rad výrezov, ktoré sú postupne usporiadané pozdĺž pretváracieho smeru, a s druhým prvkom medzi sebou deñnujú rad priečnikov, ktoré sa rozprestierajú pozdĺž pozdĺžneho smeru priečne kpretváraciemu smeru, pričom priečniky majú vždy určitú dĺžku pozdĺž pozdĺžneho smeru, ktorá sa od jedného priečnika k ďalšiemu plynulo zväčšuje podľa vzdialenosti priečnikov vo vzťahu kdruhému prvku, pričom priečniky vykazujú celkovoDodatočne zverejnený dokument FR 2 943 957 A 1 zverejňuje sedadlo s operadlom, ktoré je spojené spojovacími jednotkami so základňou. Spojovacie jednotky zahŕňajú deliacu prírubu,ktorá je spojená priamo so základňou a s prírubou operadla prostredníctvom pripevňovacích jednotiek a zaberá do pozdĺžnych drážok v prírube operadla. Dràžky sú usporiadané tak, že pohyb pripevňovacích jednotiek V príslušných drážkach z predného smeru do zadného smeruspôsobí vykývnutie operadla do predného smeru.Úlohou predloženého vynálezu je špeciŕikovať sedadlo vozidla so zlepšenými vlastnosťami, so zreteľom na redukciu rýchlosti spätného nárazu hlavy pri havárii, pri ktorej dochádza kÚloha je podľa vynálezu vyriešená sedadlom vozidla so sedacou časťou a operadlom, pričom sedacia časť a operadlo prostredníctvom polohovacieho mechanizmu sú voči sebe navzájom prestaviteľné, a to takým spôsobom, že základná doska, uchytávajúca polohovací mechanizmus je vybavená pozdĺžnym otvorom, ktorý pri náraze na zadnú časť vozidla alebo na zadnú časť predchádzajúceho vozidla vdôsledku zotrvačnosti cestujúceho, sediaceho na sedadle vozidla spôsobí, že operadlo sa prestaví proti smeru nárazovej sily, pôsobiacej na vozidlo, takže zrýchlenie cestujúceho, vyplývajúce znárazu do zadnej časti vozidla, jePozdĺžny otvor je podľa vynálezu vytvorený tak, že operadlo pri náraze vozidla, najmä pri náraze do zadnej časti vozidla, sa pod silovým pôsobením cestujúceho, najmä jeho chrbtovej oblasti, obmedzene prestaví proti smeru jazdy dozadu. Prestavovacia dráha je daná dĺžkou pozdĺžneho otvoru. Vďaka prvku v tvare deformovateľnej lamely, ktorý absorbuje energiu, sa pritom nárazová energia, vznikajúca pri náraze cestujúceho na operadlo, aspoň čiastočneV ďalšom spôsobe vyhotovenia je tu usporiadaný unášač tvaru rampy, zasahujúci do deformovateľnej lamely, ktorý sa podieľa na aspoň čiastočnej absorpcii energie, vznikajúcejV ďalšom spôsobe vyhotovenia môžu tu byť usporiadané dve deformovateľná, najmä stlačiteľné lamely, ktoré pri náraze cestujúceho do operadla aspoň čiastočne absorbujúvznikajúcu silu, takže rýchlosť nárazu hlavy môže byť zredukovaná.V ďalšom spôsobe vyhotovenia je deformovateľná lamela na prvom konci pripevnená na sedaciu časť prostredníctvom predného pripevňovacieho prostriedku spoločne s priechodným otvorom základnej dosky, vytvoreného ako pozdĺžny otvor, pričom druhý koniec lamely je vycentrovaný vtakmer vertikálnom smere a je spojený so sedacou časťou, takže nárazová energia, vznikajúca pri náraze cestujúceho do operadla, sa natiahnutím lamely aspoň čiastočneZákladná doska môže byt vytvorená aj takým spôsobom, že tolerancie V takmer horizontálnej rovine sú vyrovnávané silnejšie ako vo vertikálnej rovine. Pritom má zoskmtkovanie vždy aspoň dva priechodné otvory v základnej doske a sedacej časti, ktoré sú vytvorené tak, žetolerancie V takmer horizontálnej rovine sú vyrovnávané silnej šie ako vo vertikálnej rovine.Za tým účelom je aspoň prvý priechodný otvor V základnej doske alebo vsedacej časti vytvorený ako horizontálne prebiehajúci pozdĺžny otvor, ktorého vertikálny rozmer, teda jeho výška, korešponduje s priemerom pripevňovacieho prostriedku a je len nepatrne väčšia, ako jeho priemer. Druhý priechodný otvor, vytvorený ako kruhový otvor, má priemer, ktorý korešponduje s priemerom pripevňovacieho prostriedku a je len nepatrne väčší, ako je jehoKompenzácia tolerancií, najmä tolerancií konštrukčných dielov, je vopred daná dĺžkou pozdĺžneho otvoru V základnej doske alebo sedacej časti. Výška pozdĺžneho otvoru a tak aj jeho rozmer vo vertikálnom smere zodpovedá pritom vpodstate vopred danej menovitej miere pre zaberajúci pripevňovací prostriedok. Zavedením takého pozdĺžneho otvoru s väčším vyrovnaním tolerancií vhorizontálnej rovine ako vo vertikálnej rovine, sa zväčšej časti zamedzí nežiaducim pretočeniam operadla okolo výkyvnej osi. Okrem toho sú pretočeniaoperadla pri náraze do zadnej časti vozidla udržané pokiaľ možno malé.Týmto spôsobom je dosiahnuté mimoriadne tuhé konštrukčné spojenie operadla so sedacoučasťou. Príklady uskutočnenia vynálezu sú v ďalšom bližšie vysvetlené na základe výkresov. Výkresy pritom ukazujúObr.l schematicky zväčšený výrez sedadla vozidla voblasti polohovaciehomechanizmu a pripevnenie polohovacieho mechanizmu, Obr. 2 schematicky sedadlo vozidla podľa obrázku l s lamelou, usporiadanouv oblasti polohovacieho mechanizmu, Obr. 3 schematické znázornenie V reze polohovacieho mechanizmu s lamelou podľaobrázku 2 pozdĺž línie III, Obr. 4 schematické znázornenie V reze polohovacieho mechanizmu s lamelou podľa obrázku 2 pozdĺž línie IV, Obr. 5 schematické znázomenie v reze druhého spôsobu vyhotovenia polohovaciehomechanizmu s lamelou podľa obrázku 2 pozdĺž línie III, Obr. 6 schematické znázornenie v reze druhého spôsobu vyhotovenia polohovaciehomechanizmu s lamelou podľa obrázku 2 pozdĺž línie IV,

MPK / Značky

MPK: B60N 2/02, B60N 2/42, B60N 2/427

Značky: vozidla, sedadlo

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/22-e16704-sedadlo-vozidla.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Sedadlo vozidla</a>

Podobne patenty