Flexibilné, plošné substráty s abrazívnym povrchom

Je ešte 14 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

vynález sa týka flexibilných, plošných substrátov s abrazívnym povrchom a ich použitia ako utierky na čistenie povrchov v domácnosti a v priemysle.Z WO 01/94436 je známy spôsob výroby elastických penových materiálov na báze kondenzačného produktu z melamínu/formaldehydu. Pri tomto spôsobe sa ohrevom na 120 až 300 °C napeñuje vodný roztok alebo disperzia, ktoré obsahujú melamín/formaldehydový predkondenzát, emulgátor, hnací prostriedok,vytvrdzovaciu prísadu a eventuálne bežné prísady a predkondenzát sa zosieťuje. Mólový pomer melamínu k formaldehydu je vyšší ako 1 2. Je napriklad v rozsahu od 1 1,0 do 1 1,9. Týmto spôsobom dostupné flexibilné materiály s otvorenými dutinami sa využívajú predovšetkým na tepelnú a zvukovú izoláciu budov a častí budov, na tepelnú a zvukovú izoláciu vnútorných priestorov vozidiel a lietadiel ako aj na izoláciu pre nízke teploty napríklad v chladiarňach. Penové materiály sa používajú aj ako izolačný a protinárazový obalový materiál ako aj na základe vysokej tvrdosti zosieťovaných melamínových živíc na mierne abrazívne pôsobiace čistiace,brusné a Ieštiace špongie.V US-B 6,713,156 sú opísané plošné substráty, ktorých povrch pri trení iných predmetov vykazuje brusný účinok. Takéto abrazívne substráty sa dosiahnu napríklad nastriekaním, napenením alebo natlačenim polymérov na plošné podložky ako sú netkané textílie alebo papier tým, že sa polyméry nanesú nerovnomerne a vytvrdia sa. Vytvrdenie polymérov sa tu musí uskutočniť rýchlo, pretože nerovnomerne nanesenie polymérov je príčinou brusného účinku substrátu. Použité polymérne zmesi vykazujú minimálnu teplotu tvorby filmu (MFT) nižšiu ako -10 °C a obsahujú prinajmenšom jeden polymér s teplotou skleného prechodu Tg prinajmenšom O °C, zväčša od 20 do 105 °C, Polymérna zmes môže obsahovať až do 20 hmotn. prísad, napríklad zmäkčovadlel, zosieťovacích prísad, škrobov,polyvinylalkoholov, formaldehydom teplom vytvrditeľných prostriedkov ako je melamín, močovina a fenol. Nanášané množstvo vo všeobecnosti nie je vyššie ako 20 hmotn., výhodnejšie od 30 do 50 hmotn., vztiahnuté na netkané textílie a iné porézne substráty. Substráty nerovnomerne potiahnuté polymérmi sa použijú napríklad ako abrazívne utierky a ako utierky vdomácnosti a v priemysle, ako kozmetické utierky a ako tampóny pri ošetrení rán.Z US 2005/0202232 sú známe produkty, ktoré pozostávajú z prinajmenšom jednej listovej vrstvy melamínovej peny a z prinajmenšom jednej výstužovej vrstvy. Ako melamínová pena sú uvedené Basotect® od firmy BASF SE. Basotect® je penový materiál s otvorenými dutínami na báze produktu kondenzácie melamínu aformaidehydu. Listová vrstva melamínovej peny aeventuálne listová výstužná vrstva z celulózových vlákien alebo prírodných alebo syntetických textilných vlákien sa vzájomne spájajú napríklad použitím tavného lepidla. Môžu byť ale tiež vzájomne priamo skombinované vzávislosti od typu výstužnej vrstvy, napríklad pôsobením tepla a eventuálne tlaku. Takto dostupné produkty, ktoré prinajmenšom na jednej strane vykazujú vrstvu melamínovej peny, sa zdôvodu vysokej tvrdosti vrstvy melamínovej peny používajú aj ako výrobky na čistenie a na starostlivosť o povrchy vdomácnosti avpriemysle. výhodnejšie tu ide ojednorazové výrobky, ktoré sa po použití Iikvidujú. Zväčša ide outierky, ktorých hrúbka je nižšia ako 5 mm,výhodnejšie od 0,85 do 2 mm.Gleje aimpregnačné živice, ktoré sú predávané ako vodné spojivá alebo prášky na báze kondenzátov z močoviny, melamínu a formaldehydu ako Kauramin® a Kaurit® od firmy BASF SE, 67056 Ludwigshafen, sa používajú v nábytkárskom a stavebnom priemysle na výrobu platňových drevných materiálov, ako sú drevotrieskové, preglejkové a debniace dosky, pozrite technickú informáciu kproduktu Kaurit®. Papiere impregnované impregnačnými živicami majú tvrdý povrch. Takéto produkty je možné nájsť napríklad na povrchoch laminátových dlážok alebo dekóru nábytku, pozrite technickú informáciu k produktu Kauramin®.Na zvýšenie pevnosti papiera za mokra sa pridávajú pred vytvorením hárkov pri výrobe papiera k papierovine napríklad meIamín/formaldehydové živice,napríklad Urecoll® K, BASF SE, 67056 Ludwigshafen. Množstvá živice prítomnej v papierovine sú napríklad od 0,5 do 1 hmotn., vztiahnuté na suchú papierovinu.Známe utierky ako kuchynské rolky alebo utierky, ktoré sú určené na jednorazové použitie, predovšetkým vo vlhkom stave nevykazujú postačujúcu stabilitu na to, aby zaistili dostatočný utierací účinok.Zprihlášky W 0 2008/000665 A 2 je známy spôsob na apretúru papiera a papierových produktov prinajmenšom jedným apretačným prostriedkom, pričom na hornú stranu a/alebo spodnú stranu papiera alebo papierových produktov sa nanesie prinajmenšom jeden apretačný prostriedok vo forme určitého vzoru. Pri tomto spôsobe sú na výrobu papierov s porovnateľnými vlastnosťami v porovnaníso známymi apretačnými spôsobmi potrebné menšie množstvá apretačných prostriedkov. Ako apretačné prostriedky prichádzajú do úvahy okrem iného aj melamín/formaldehydové živice a močovina/ formaldehydové živice. Aditíva zlepšujúce viskozitu, nazývané aj ako zahusťovadlá, nie sú uvedené.Úlohou vynálezu je nájdenie substrátov s abrazivnym povrchom na čistenie povrchov v domácnosti a v priemysle.Úloha bola vyriešená podľa vynálezu prostredníctvom flexibilných. plošných substrátov s abrazivnym povrchom, ktoré sú dostupné nanesením vodného roztoku alebo disperzia prinajmenšom jedného predkondenzátu živice vytvrditelnej teplom na hornú stranu a/alebo spodnú stranu flexibilného, plošného substrátu v množstve od 0,1 do 90 hmotn., vztiahnuté na nepotiahnutý, suchý substrát, zosieťovaním predkondenzátu asušením upraveného substrátu, pričom vodný roztok alebo disperzia prinajmenšom jedného predkondenzátu živice vytvrditelnej teplom obsahuje (i) polymérne zahusťovadlo zvolené zo skupiny pozostávajúcej z biopolymérov, asociatívnych zahusťovadiel a plnosyntetických zahusťovadiel vmnožstve v rozsahu od 0,01 hmotn. do 10 hmotn. a eventuálne (ii) vytvrdzovaciu prisadu, ktorá až pri teplotách približne 60 °C katalyzuje ďalšiu kondenzáciu živice vytvrditelnej teplom.Úloha bola vyriešená podľa vynálezu ďalej spôsobom výroby flexibilných,plošných substrátov s abrazivnym povrchom, pričom vodný roztok alebo disperzia prinajmenšom jedného predkondenzátu živice vytvrditelnej teplom sa nanesie na hornú stranu a/alebo spodnú stranu flexibilného, plošného substrátu v množstve v rozsahu od 0,1 do 90 hmotn., vztiahnuté na nepotiahnutý, suchý substrát,následne sa predkondenzát zosieťuje a upravený substrát sa vysušl, vyznačujúcim sa tým, že vodný roztok alebo disperzia prinajmenšom jedného predkondenzátu živice vytvrditelnej teplom (obsahuje (i) polymérne zahusťovadlo zvolené zo skupiny pozostávajúcej z biopolymérov, asociatívnych zahusťovadiel a plnosyntetických zahusťovadiel v množstve v rozsahu od 0,01 hmotn. do 10 hmotn. a eventuálne (ii) vytvrdzovaciu prisadu, ktorá až pri teplotách približne 60 °C katalyzuje ďalšiu kondenzáciu živice vytvrditelnej teplom.Pod pojmom abrazívny povrch sa má rozumieť, že pri pohybe tohto povrchu po inom povrchu pôsobí na iný povrch trenie prípadne brusný účinok. Zatial čo napriklad papiere z tissue pri použití nevykazujú prakticky žiaden drhnúci účinok, vykazujú substráty podľa vynálezu pri utieraní povrchov zo skla, kovu alebo plastu drhnúci účinok, ktorý je na čistenie týchto povrchov požadovaný. Drhnúci účinok je ale o mnoho nižší ako u brusného papieru, takže substráty podľa vynálezu prichádzajú do úvahy pri všetkých aplikáciách, pri ktorých je na odstránenie znečistenia požadovaný len nízky drhnúci účinok, takže povrch materiálov utieraný so substrátmi podľa vynálezu sa prakticky nepoškodí. Produkty podľa vynálezu sa výhodnejšie použijú ako jednorazové výrobky, je možné ich ale - vzávislostiod príslušného použitia - použit aj viacnásobne.Príkladmi pre plošné substráty sú papier, lepenka, kartón, tkanina (vrátane takzvaných tissue), pletenina a rúna (vrátane takzvaných netkaných textílií).Papier, Iepenku a kartón je možné vyrobit z celulózových vlákien akéhokoľvek typu, tak z prírodných celulózových vlákien ako aj z recyklovaných vlákien,predovšetkým zvlákien zo zberového papiera, ktoré sa často používajú vzmesi s čerstvými vláknami (virgin ñbers). Vlákna sa suspendujú vo vode za vzniku kalu,ktorý sa odvodňuje na site za vytvorenia archov. Ako vláknina na výrobu kalov prichádzajú do úvahy všetky kvality používané v papierenskom priemysle, napríklad drevovina, bielená a nebielená buničina ako aj papieroviny zo všetkých jednoročných rastlín. Kdrevovine patria napríklad drevná drvina, termomechanická drevovina (TMP), chemo-termomechanická drevovina (CTMP), drevotrieska,polobuničina, vysokovýťažková buničina a rañnérová mechanická drevovina (RMP). Ako buničina prichádzajú do úvahy predovšetkým sulfátová, sulñtová a natrónovábuničina. výhodnejšie je použiť nebielenú buničinu, ktorá sa označuje aj ako.nebielená sulfátová buničina. Vhodné jednoročné rastliny na výrobu papieroviny sú napríklad ryža, pšenica, cukrová trstina a kenaf. Plošná hmotnost papierových produktov, ktoré predstavujú plošné substráty pre produkty podľa vynálezu, je napríklad od 7,5 do 500 g/mz, výhodnejšie od 10 do 150 g/mz, najvýhodnejšie od 10 do 100 g/mz. Zvlášť výhodné plošné substráty sú papiere z tissue ako aj papiere, ktoré disponujú štruktúrovaným povrchom, napriklad pre domácnosť bežné kuchynské utierky vrolkách. Takéto papierové produkty majú plošnú hmotnost od 10 do 60 g/mz. Použité plošné substráty môžu pozostávať zjednej vrstvy alebo zviacerých vrstiev tým, že sa napríklad ešte vo vlhkom stave bezprostredne po výrobe položia na seba navzájom a zlisujú sa, alebo sa už suché vrstvy vzájomne zlepia použitím zodpovedajúcich lepidiel.

MPK / Značky

MPK: B01D 35/16, A47L 13/16, A47L 13/02, B01D 5/00, D21H 19/16, D21H 19/26, B01D 1/28, B24D 3/28, A47L 13/00

Značky: abrazívnym, povrchom, substráty, plošné, flexibilné

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/22-e15427-flexibilne-plosne-substraty-s-abrazivnym-povrchom.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Flexibilné, plošné substráty s abrazívnym povrchom</a>

Podobne patenty