Blok pre piestový chladiaci kompresor s vratným pohybom

Číslo patentu: E 14865

Dátum: 26.08.2010

Autori: Couto Paulo Rogério Carrara, Vollrath Ingwald

Je ešte 14 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

0001 Predložený vynález sa týka konštrukčného usporiadania blokov pre piestové kompresné mechanizmy s vratným pohybom0002 Piestové chladiace kompresory typu s vratným pohybom, to znamená s vratným piestom, majú obyčajne mechanickú zostavu zloženú v podstate z bloku, kľukového hriadeľa, jednej alebo viacerých ojníc a z jedného alebo viacerých piestov, ktoré sú konkrétne usporiadané tak, aby umožňovali kľukovému hriadeľu rotačný pohyb, ktorý je poskytnutý elektrickým motorom kompresora, ktorý má byť prevedený na vratný priamočiary pohyb0003 Konvenčná konštrukcia pre piestový kompresor s vratným pohybom typu, ktorý je znázornený na obrázkoch 1 a 2 predstavuje blok B vo vnútri plášťa (nie je vyobrazený), ktorý definuje náboj piestu (alebo valca) 10, ktorý má vodorovnú os X a Vktorom sa piest 20 vratne pohybuje.0004 Blok B je tiež vybavený nábojom hriadeľa s priľahlou koncovou časťou 31, voľnou koncovou časťou 32 a zvislou osou Y,ktorá pretína horizontálnu os X náboja piestu 10, uvedeného náboja hriadeľa 30 zapuzdrujúceho kľukový hriadeľ 40, ktorý zahŕňa excentrickú koncovú časť 45 vyčnievajúcu smerom von z priľahlej koncovej časti náboja hriadeľa 30 a prevádzkovo0005 V predloženej štúdii je os kľukového hriadeľa 40 považovaná za totožnú s vertikálnou osou Y náboja hriadeľa 30bez ohľadu na prevádzkový stav kompresora.0006 Okolo excentrickej koncovej časti 45 kľukového hriadeľa 40 je nasadené Väčšie oko 51 ojnice 50, ktorej menšie oko 52 je pripojené k piestu 20 pomocou piestneho čapu 53. Kľukový hriadeľ 40 je pripojený k rotoru elektromotora, nie je vyobrazený, ktorý otáča uvedený kľukový hriadeľ 40, aby sa pohyb piestu 20 vrátil späť. Všeobecne platí, že spodná časť kľukového hriadeľa 40 ďalej V itomto type kompresora nesie olejové čerpadlo (nie je zobrazené)n ktoré dopravuje olej z olejovej vane, vymedzenej V dolnej časti plášťa, do kompresorových častí, aby mohli byť premazané. Uvedené olejové čerpadlo môže byť tiež V kompresoroch pripojené k excentrickej koncovej časti 45, v ktorých je mechanická zostava V plášti namontovaná obrátene. Blok B0007 V tejto konštrukcii pozadia vynálezu je náboj piestu 10 vytvorený V hornej časti bloku B a náboj hriadeľa 30 je vytvorený v dolnej časti uvedeného bloku B, uvedené horné a dolné časti bloku B sú k sebe pripojené V jednom kuse pomocou spojovacej časti 60 vymedzenej medzi horizontálnou osou X náboja piestu 10 a priľahlou koncovou časťou 31 náboja hriadeľa 30. V tejto známej konštrukcii je, počas stlačenia plynu v náboji piestu 10, kompresná reakčná sila F, ktorá je uvedená do činnosti oproti excentrickej koncovej časti 45 kľukového hriadeľa 40, prenesená prostredníctvom kľukového hriadeľa 40 na blok B v priľahlej koncovej časti 31 a voľnú koncovú časť 32 náboja hriadeľa 30, aplikujúc prvú a druhú odvodené kompresné sily F 1, F 2 na uvedené časti, ktoré sú zase odvodené od reakčnej0008 Ďalej podľa uvedenej konštrukcie pozadia vynálezu,spojovacia časť 60 vymedzuje jediné a pevné konštrukčné spojeniemedzi príslušným nábojom piestu 10 a nábojom hriadeľa 30.0009 Počas stlačenia piestu je na kľukový hriadeľ 40 použitá kompresná reakčná sila F, oproti jeho excentrickej koncovej časti 45, V smere vodorovnej osi X, tlačiaca kľukový hriadeľ 40 smerom preč od náboja piestu 10. Uvedená reakčná sila F má tendenciu vyvolať pružnú uhlovú deformáciu excentrickej koncovej časti 45 kľukového hriadeľa 40, nakláňajúc jej os Z smerom mimo od náboja piestu 10 pod uhlom d vzhľadom k vertikálnej osi Y0010 Táto kompresná reakčná sila F použitá na excentrickú koncovú časť 45 kľukového hriadeľa 40 je prenesená Ina blok B V jeho priľahlej koncovej časti 31 a voľnej koncovej časti 32 náboja hriadeľa 30 pomocou prvej a druhej odvodenej kompresnej sily F 1, F 2. Prvá aj druhá odvodené kompresné sily F 1, F 2, ktoré sú použité na náboj hriadeľa 30, odovzdávajú na druhú uhlové posunutie, vo vzťahu k spojovacej časti 60, prostrednictvom prvého respektíve druhého ohybových momentov M 1, M 2, ktoré sa zlúčia do výsledného ohybového momentu MF. Uvedené uhlové posunutie náboja hriadeľa 30 je nasmerované smerom k náboju piestu 10 a udeje sa, pod uhlom B, v súlade s nominálnym umiestnením zvislej osi Y náboja piestu, pružným deformovaním spojovacej časti. 60 a tak, že zvislá os Y náboja. hriadeľa 30 prestane byť kolmá vo vzťahu k horizontálnej osi X náboja piestu 10, vytvárajúc s uvedenou osou uhol w o niečo menší než 90 °0011 Výsledný ohybový moment MF predpokladá smerovanie uvedené na obrázku 3 tým, že je prevažne zložený z druhého ohybového momentu M 2 pôsobiaceho na voľnú koncovú časť 32 náboja hriadeľa30, zatiaľ čo prvá odvodená kompresná sila F 1, použitá napriľahlú koncovú časť 31 náboja hriadeľa 30, je premietnutá na spojovaciu časť 60, a preto má zmenšenú jej páku ramena. V súlade s tým je prvý ohybový moment M 1, spôsobený prvou odvodenou kompresnou silou F 1, tiež minimalizovaný, pokiaľ ide o0012 Uhlové deformácie, ku ktorým sú počas kompresných cyklov podrobené náboj hriadeľa 30 a excentrická koncová časť 45 kľukového hriadeľa 40 spôsobujú, že os Z excentrickej koncovej časti 45 prestane byť kolmá vo vzťahu k horizontálnej osi X náboja piestu 10, Vytvárajúc s uvedenou osou tupý uhol zodpovedajúci súčtu 90 ° d B, čo spôsobuje vychýlenie medzi excentrickou koncovou časťou 45 kľukového hriadeľa 40 a ojnicou 50.0013 Strata kolmosti medzi osou excentrickej koncovej časti 45 a vodorovnou osou. X náboja piestu 10 a vratné posunutie toho druhého spôsobuje vychýlenie medzi excentrickou koncovou časťou 45 kľukového hriadeľa 40 a ojnicou 50, čo v skutočnosti vedie k poškodeniu ložiska väčšieho oka 51 ojnice okolo uvedenej excentrickej koncovej časti 45. Okrem toho táto geometrická odchýlka premieta radiálne sily na piest 20, tlači piest oproti vnútornej stene náboja piestu 10, zvyšuje spotrebu energie a kovový kontakt medzi komponentmi s následným vysokým stupňom opotrebení, ktoré znižujú trvanlivosť a spoľahlivosť kompresora.Geometrická odchýlka uvedená vyššie je preto veľmi nežiaduca.0014 Treba tiež poznamenať, že okrem uhlových deformácií excentrickej koncovej časti 45 a náboja hriadeľa 30, tu tiež môže dôjsť k výrobným geometrickým odchýlkam, ktoré môžu ešte viac zväčšiť vychýlenie medzi kľukovýnt hriadeľonl 40 a ojnicou50, čo poškodzuje účinnosť a životnosť kompresora.

MPK / Značky

MPK: F04B 39/02, F04B 39/00, F04B 35/04, F04B 39/12

Značky: vratným, pohybom, kompresor, chladiaci, piestový

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/22-e14865-blok-pre-piestovy-chladiaci-kompresor-s-vratnym-pohybom.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Blok pre piestový chladiaci kompresor s vratným pohybom</a>

Podobne patenty