Spôsob úpravy gumových granulátov alebo gumových práškov

Číslo patentu: E 14836

Dátum: 15.10.2010

Autor: Theusner Martin

Je ešte 14 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

0001 Vynález sa týka spôsobu úpravy gumových granulátov alebo gumových práškov obsahujúcich rôzne typy kaučukov, ako aj použitia gumového granulátu alebo gumovéhoprášku spracovaného týmto postupom.0002 Ako úprava sa pritom označuje spracovanie látok alebo zmesi látok, ktoré všeobecneslúžia na obohateníe požadovaných zložiek. Postupy úpravy sú preto všeobecne separačné0003 Ročne vznikne vo svete mnoho miliónov ton starých pneumatík, približne 25 z nich sú pneumatiky úžitkových vozidiel. V samotnej Európe vznikne približne 3,2 miliónov ton starých pneumatik za rok, pričom podiel starých pneumatík z úžitkových vozidiel je približne ca. 0,8 miliónov. Veľká časť starých pneumatík sa dodáva pre cementárensky priemysel na energetické využitie, a preto už nie je k dispozícii pri rastúcom úbytku zdrojov ďalšie0004 Doteraz existujú iba veľmi obmedzené možnosti látkového využitia materiálov zo starých pneumatik vo forme granulátu alebo prášku v zrnesiach pre nové pneumatiky. Najdôležitejším látkovým využitím je použitie gumového granulátu alebo gumového prášku vyrobeného zo starých pneumatik, nazývaných tiež gumová múčka, s rôznou veľkosťou častícv gumových rohožiach alebo v iných dynamicky nenamáhaných gumových výrobkoch.0005 Pri výrobe gumového granulátu alebo gumového prášku zpneumatík úžitkovýchvozidiel existujú v zásade dva rôzne výrobkyAko prvý výrobok sa uvádza granulát/múčka z celých pneumatík. Keďže sa granulujú/melú celé pneumatiky, obsahujú všetky pneumatikárske zmesi pneumatík, od vnútornej vzduchotesnej butylovej- alebo halogénbutylovej zmesi duše až po behúň zprírodného kaučuku. Všetky pneumatiky, aby udržali vpneumatike konštantný tlak vzduchu počas dlhého času, majú zmes vnútornej duše, ktorá ako kaučuk obsahuje prevažne butylový, chlóralebo brómbutylový kaučuk. Ak sa rozdrobujú alebo ak sa melú cele pneumatiky, obsahuje granulát resp. prášok tiež stále zmes vnútomej duše. Z toho materiálu sa ponúkajú veľkémnožstvá na trhu a z časti sa používa ako plnivo v asfalte.0006 V dokumente US 1 195 264 sa opisuje spôsob separácie gumových granulátov v sedimentačnou kúpeli s olejovou látkou na povrchu kúpeľa. Separácia prebieha na základerozdielnej hustoty gumových granulátov.0007 Na základe rozdielnych hustôt gumových častíc prebieha aj úprava gumových častícV dokumente US 2 462 645. Tu nastáva separácia fúkaním vzduchu na suché častice.0008 Ďalej, vo veľmi obmedzenej miere vyrobený granulát/múčka z pneumatík pozostáva zolúpaných plášťov behúňov a bočníc protektorovaných pneumatík úžitkových vozidiel.Tento materiál pozostáva bezmála výlučne z prírodného kaučuku.0009 Známe gumové granuláty alebo gumové prášky z pneumatík úžitkových vozidiel sa môžu pridávať v malých množstvách ako prísada čerstvo vyrobených zmesí pre pneumatiky pri výrobe pneumatík. Ich použitie je však veľmi silne obmedzené množstvom, pretože častice granulátu z pneumatik pôsobia včerstvej zmesi pre pneumatiky ako malé cudzie telesá. Dôvodom tohto správania je okrem iného to, že pevnosť a ťažnosť granulátu zo starých pneumatík sa zreteľne odlišuje od pevnosti a ťažnosti čerstvej zmesi po vulkanizácii v zmesi pre pneumatiky. Častice granulátu z pneumatík sa pri vulkanizácii na nový výrobok vulkanizujú druhý raz. Prvá vulkanizácia granulátu z pneumatík sa uskutočňovala V starých pneumatikách, východiskovom materiáli pre granulát z pneumatík. Teraz, druhý raz vulkanizované častice starých pneumatík vykazujú na rozhraní s čerstvou pneumatikárskou zmesou pre pneumatiky rozdiel v správaní pevnosť/predĺženie, čo môže nevýhodnc ovplyvňovať dynamickú výkonnosť. V mnohých gumových výrobkoch, ktoré sa dynamicky nezaťažujú, ako napríklad gumové rohože, stojany na mobilné dopravné značky na stavbách alebo šikmé rampy obrubníka, sa granulát z pneumatík alebo tiež granulát z iných gumových výrobkov môže pridávať do čerstvých zmesí, pretože v tomto prípade nie je žiadnedynamické zaťaženie ako v pneumatike.0010 Aby sa mohol granulát zo starých pneumatík hodnotne využít pre použitie vpneumatikách, je známe a obvyklé tento granulát regenerovať. Pri postupe regenerácie sa vulkanizovaný gumový granulát plastifikuje, to znamená, prevádza sa z elastického stavu doplastického stavu, v ktorom sa rozpájajú kaučukové reťazce, ako aj sime mostíky vytvorené0011 Na použitie existujú viaceré spôsoby regenerácie alebo devulkanizácie vulkani zovaného granulátu/múčky z pneumatík. Všetky spôsoby majú za cieľ, regenerovať sieťovúštruktúru, to znamená, rozštiepiť. Pôsobením tepelnej a mechanickej energie na valcovacích stoliciach alebo v miešačoch ako aj s použitím rôznych chemikálií degradujúcich polyméme reťazce a síme mostíky sa molekuly vulkanizovanej/ho múčky/granulátu zo starých pneumatík depolymerizujú ako aj dochádza krozpájaniu sírnych mostíkov. Tento postup saoznačuje všeobecne ako regenerácia.0012 Týmito postupmi vznikajúci plastický produkt s deñnovanou viskozitou je dostupný na trhu ako regenerát pre viaceré prísady do zmesí pre pneumatiky a technických gumových zmesí a negatívne vlastnosti neregenerovanej/ho múčky/granulátu z pneumatík v dynamickyzaťažených výrobkoch má v zreteľne zníženej miere.0013 Nevýhodne sa však prejavujú ešte stále prítomné butylové, chlór- alebo brómbutylové kaučukové podiely v granuláte, prípadne prášku.0014 Tieto granuláty z butylových, chlór- alebo brómbutylových kaučukov prejavujú na základe svojej molekulovej štruktúry neznášanlivosť pri zmiešavaní/miesení sprírodným kaučukom a inými druhmi kaučukov včerstvo pripravených zmesiach zprírodných a syntetických kaučukov. Tvoria domény nerozptýleného butylového a halogénbutylovćho kaučuku. Výskumy askúsenosti zpneumatikárskom priemyslu ukazujú, ak pôsobia tieto druhy kaučukov ako deliaca vrstva v zmesi, ktoré môžu viest k zreteľným zníženiam výkonov vo výrobkoch. Tieto kaučuky je možné v zmesiach s ďalšími kaučukmí, ako napríklad s prírodným kaučukom, veľmi zle homogenizovaťa vedú na základe ich chemickejštrukt k zhoršenému začleneniu do čerst ch zmesí. uľY VY0015 Toto nevýhodné správanie zmesí s butylovým alebo halogénbutylovým kaučukom,ako napríklad zmesí zvnútorných duší, je vpneumatikárskom priemysle dlho známe a podstatne obmedzuje použitie regenerátu z gumového granulátu alebo z gurnového prášku z celých pneumatík úžitkových vozidiel ako hodnotných prísad do zmesí. Podstatne väčšie použitie regenerátu obsahujúceho prírodný kaučuk z granulátu/múčky z celých pneumatík úžitkových vozidiel by bolo možne preto vtedy, pokial by sa mohli redukovat zložkybutylového, chlór- alebo brómbutylového kaučuku z materiálu pred procesom regenerácie.0016 Tiež pri gumových granulátoch a gumových práškoch, ktoré sa pripravujú z iných starých gumových výrobkov, ako sú pneumatiky, môže za prítomnosti viacerých druhovkaučukov v gumovom výrobku dochádzať k nekompatibilite pri opätovnom zhodnotení.0017 Úlohou vynálezu je preto poskytnúť jednoduchý a efektívny spôsob úpravy gumových granulátov alebo gumových práškov obsahujúcich rôzne druhy kaučukov. Pri spôsobe sa majú separácií podrobiť gumové granuláty alebo gumové prášky z kaučukových zmesí s rôznymi druhmi kaučukov.0018 Úloha sa rieši podľa vynálezu tým, že sa úprava uskutočňuje pomocou Ílotácie.0019 Prekvapujúco sa mohlo zistiť, že gumové granuláty alebo gumové prášky, ktorých častice sú založené na rôznych druhoch kaučukov, je možné separovať jednoduchým0020 Flotácia je pritom separačný spôsob úpravy rozomletých, jemnozmných a granulovaných pevných látok založený na rozdielnej zmáčateľnosti povrchu granulátu/častíc označený tiež ako vzplavovanie. Využíva sa skutočnosť, že vzduchové bubliny sa zhlukujú na niektorom/ých granuláte/časticiach ľahšie ako na iných a častice v suspenzii sa môžu vznášať. Častice, na ktorých sa nezhlukujú žiadne bubliny, klesajú v takzvanej tlotačnej komore ku dnu. Na rozhraniach hrajú úlohu fenomény adhézie, napríklad elektrochemieké dvojvrstvy a van der Waalsové sily, ktorými sa ovplyvňuje priľnavost bublín na povrchu pevných látok. Ak sú prítomné granuláty, ktoré vo vnútri častice obsahujú niekoľko druhov kaučukov, pôsobí kaučuk vzhľadom na zmáčateľnosť povrchu dominantne, čo poskytuje väčší podiel plochy0021 Flotácia je známa z úpravy rúd, uhlia, solí alebo odpadových vôd. V dokumentoch EP l 031 440 A 2 a US 6 655 167 B 2 sa tlotácia uvádza v súvislosti s recyklovaním gumových odpadov na oddeľovanie kovových a textilných spevňujúcich nosičov od gumy. Separáciarozdielnych druhov kaučukov tu nie je uvedená.0022 Upravené gumové granuláty alebo gumové prášky získané týmto spôsobom otvárajú možnosť, môcť opätovne použiť cenné suroviny zo starých gumových výrobkov. Súčasne sa zabezpečuje podstatný prínos vzhľadom na ochranu životného prostredia, lebo separované druhy kaučukov sa môžu efektívnejšie a dlhodobo viackrát použiť. Spaľovanie hodnotnýchstarých gumových výrobkov je možné týmto obísť.0023 Výhodne je možné používat spôsob úpravy gumového granulátu alebo gumového prášku podľa vynálezu, pričom gumový granulát alebo gumový prášok obsahuje prírodný kaučuk a butylový kaučuk (HR) príp. halogénbutylový kaučuk (XIIR). Pri halogénbutylových

MPK / Značky

MPK: B29B 17/02

Značky: spôsob, úpravy, gumových, práškov, granulátov

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/22-e14836-sposob-upravy-gumovych-granulatov-alebo-gumovych-praskov.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Spôsob úpravy gumových granulátov alebo gumových práškov</a>

Podobne patenty