Číslo patentu: E 14625

Dátum: 26.09.2007

Autor: D'amato Gianfranco

Je ešte 14 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

0001 Tento vynález sa vzťahuje na viacvrstvovú nádobu a osobitne na nádobu obsahujúcu otvor nádoby a dno nádoby, kde s výhodou najmenej jedna vonkajšia stena obsahuje určený vyberateľný stenový výsek, ktorý odkrýva informácie.0002 V súčasnosti sú v doterajšom stave techniky známe obaly alebo nádoby, ktoré majú etiketu určenú na odkrytie pôvodne skrytých informácií. Na tento účel používateľ uchopí štítok etiketu alebo aspoň jej časť a stíahne ju. Z dôvodu tohto stiahnutía sa informácia skryje a môže sa nachádzať na vnútomej strane etikety alebo na vonkajšej strane vrstvy, ktorá sa pôvodne nachádzala pod ňou. Informáciu sa tiež môže nachádzať na kúsku ukrytom za etiketou, napr. na nálepke.0003 Rôzne typy obalov sú známe z patentov DE 697 12 370 T 2 a DE 698 07 259 T 2.0004 V obale podľa DE 697 12 370 T 2 sa nachádza na povrchu obalu viacvrstvová etiketa,pričom jedna etiketa alebo viacero etikiet je uložených rovnobežne na povrchu a etikety sú pripevnené alebo sa dajú z etikety stiahnuť.0005 Okrem toho je z praxe známy iný typ viacvrstvového obalu, kde nádoba na pitie,konkrétne pohár, je skombinovaný s izolačným puzdrom. Obidve pozostávajú hlavne z kartónu a vyrábajú sa osobitne. Izolačné puzdro má zvlnený povrch na účel izolácie a voľne sa zospodu nasúva na pohár pred naplnením pohára. Puzdro môže slúžiť ako nosič informácií,napr. reklamy. Keďže nie je natrvalo pripevnene k poháru, dá sa z neho vybrať.0006 Tento obal predstavuje jednoduché riešenie, má však nevýhodu v tom, že puzdro je od nádoby na pitie oddelené apredajcovia v stánku ho musia pred odovzdaním zákazníkovi zložiť, takže na vytvorenie finálnej formy obalu je potrebné osobitné uskladnenie, ako aj práca pri skladaní.Nádoba s prvkami uvedenými v preambule nároku 1 je opísaná vo W 0 01/38180.0007 Vynález vychádza zo zámeru poskytnúť lacnú a jednoduchšiu nádobu vyššie uvedeného typu spolu so stenovým výsekom, s ktorou sa ľahko manípuluje bez negatívneho vplyvu na izolačné vlastnosti nádoby. Tento zámer sa dosahuje prvkami hlavného nároku.0008 Vyberateľný stenový výsek je vytvorený ako súčasť nádoby, ktorá stále zaisťuje dostatočnú izoláciu výrobku v nádobe. Vonkajšia stena okrem toho zároveň slúži ako druhá stena dvojstenného pohára ataktiež zaisťuje rozmerovú stabilitu, keď sa stenový výsek odstráni na účel odhalenia dodatočných informácií. Vďaka medzere medzi týmito dvomi stenami sa stenový výsek dá okrem toho veľmi ľahko odstrániť, pretože nie je pripojený na vnútomú stenu. To používateľovi uľahčuje manipuláciu so stenovým výsekom.0009 Stenový výsek je v podstate pravouhlý a má dĺžku L a šírku B. Dĺžka L sa rozprestiera v obvodovom smere a šírka B sa rozprestiera v smere obalenia. Pri tomto usporiadaní-2 stenového výseku v smere orientačných osí pohára sa stenový výsek dá z vonkajšej steny odstrániť alebo oddeliť mimoriadne ľahko a jednoducho.0010 Vonkąjšia stena pohára sa skladá z dvojrozmerných vopred vyrezaných častí. ktoré môžu byt spojené so sebou. Táto štruktúra predstavuje nákladovo efektívnu a rýchlu výrobu pohára s odnímateľnou časťou steny.0011 Prístupový výsek pripája stenové sekcie v prekrývajúcej časti vopred vyrezaitej časti. Tento prístupový výsek môže byt vytvorený tak, že časť je vystrihnutá V Centrálnej časti koncového okraja vopred vyrezanej časti, uvedená časť je tvorená dvoma hranamí rozširujúcimi sa v podstate rovnobežne s ohľadom na ďalšie, kolmo na koncový okraj. a priľahlé časti steny. V prípade, že vopred vyrezaná časť je spojená sama so sebou, materiál vopred vyrezanej časti neprekrýva v oblasti prístupového úseku a v dôsledku vybraní vyrobené tak s ohľadom na obvodové steny pohárika, stenových sekcií môžu byt ľahšie dvíhané prsty užívateľa a byť oddelené.0012 Dĺžka L stenového výseku je väčšia než šírka B, pričom dĺžka L sa rozprestiera v obvodovom smere. Vzájomný pomer týchto dvoch rozmerov môže mať vplyv na správanie stenového výseku pri trhaní. Keďže dĺžka L je väčšia než šírka B a dĺžka L sa rozprestiera v obvodovom smere, má to tiež tú výhodu, že poloha trhania je pre potreby používateľa lepšia.0013 Vyberateľný stenový výsek je vo forme štítku a predstavuje integrovanú súčasť vonkajšej steny. Vďaka vhodným rozmerom sa dá veľmi ľahko a bez zasahovania do iných súčastí ľahko z nádoby uvoľniť po uchopení rukami. Keď ako nosič informácií slúži samotný stenový výsek a ak je okrem toho potrebne udržať stanovený tvar počas určitého obdobia používania, je vyrobený z relatívne odolného alebo tuhého materiálu. Vonkaj šia stena nádoby je s výhodou vyrobená z toho istého materiálu.0014 Nádoba je zložená minimálne z dvoch stien, t.j. vnútomej a vonkajšej steny, ktoré sú od seba oddelené za účelom izolácie. Vďaka tomuto priestoru vznikne medzi stenami izolačný priestor, ktorý tiež môže byť od okolia oddelený na uchovávanie tekutiny,predovšetkým vzduchu.0015 Počas použitia, dobre izolačné hodnoty, ktoré sa takto dosiałmu, prinášajú tú výhodu,že do takejto dvojstennej nádoby, predovšetkým pohára, sa môže nalievať čerstvo uvarená káva. Používateľ potom môže uchopiť nádobu rukou, aj keď má káva ešte vysokú teplotu.0016 Na jednoduché vybratie amanipuláciu stenového výseku, jeho okraj vpodstate vystupuje v smere obalenia nádoby tvoriacej držiak.0017 Stenový výsek môže byt usporiadaný medzi otvorom a dnom. Ľahký prístup je možný ak je usporiadaný v jeho strede.0018 V tejto súvislosti sa používa papier, kartón, plast alebo podobný materiál, pričom tieto materiály môžu byť potiahnuté, ak je to dôležité pre účel nádoby. To sa vzťahuje najmä na jedlo a ich príslušné nádoby.0019 Ako nosič informácií teda môže slúžiť samotný stenový výsek. Altematívne sa môžu po jeho odobratí ukázať informácie, ktoré predtým zakrýval. Aby sa uľahčilo odobratie stenového výseku pre používateľa, je možné zvoliť materiál stenového výseku a/alebo vonkajšej steny tak, aby používateľ mohol stenový výsek zo súpravy odstrániť.0020 Na účel odhalenia informácií sa môže stenový výsek odstraňovať čiastočne alebo úplne. V prvom prípade zostáva stále spojený so stenou. V druhom prípade sa od steny úplne oddeli. Pri odstraňovaní stenového výseku sa v oboch prípadoch na vonkajšej stene otvorí pre0021 Táto nádoba sa môže používať na servírovanie, najmä v gastronómii (napríklad v bufetoch), na jedlo alebo nápoje. Keďže v tejto oblasti aplikácie sú výrobné náklady veľmi dôležité, nádoba môže byť vyrobená z papiera, kartónu, plastu alebo podobného materiálu.0022 Stenový výsek, ktorý tvorí štítok, je relatívne tuhý, rovnako ako vonkajšia stena nádoby, aby sa uľahčilo odobratie vonkajšej steny a aby mal určitú odolnosť potrebnú na budúce použitie.0023 Nádoba, apredovšetkým nádoba so stenovým výsekom na vonkajšej stene,predstavuje ďalší nosič informácií, ktorý si vyžaduje spoluprácu spotrebiteľa vtom, že spotrebiteľ rozozná stenový výsek, chápe jeho funkciu a stenový výsek otvorí, aby sa dostal k ďalším informáciám.0024 Toto vyhotovenie vynálezu teda rieši dva ciele, konkrétne optimalizáciu izolácie a poskytnutie najprv zakrytej a nepristupnej dodatočnej informácie.0025 Vďaka tomu, že stenový výsek je tiež realizovaný ako súčasť nádoby, je možné predísť zvýšeniu nákladov vo výrobnom procese, pretože nie sú potrebné dodatočné pracovné kroky na výrobu a pripevnenie stenového výseku.0026 Veľkosť, tvar a polohu stenového výseku môže prednostne určovať vytvorená lomová čiara. To umožňuje rýchle a čisté oddelenie stenového výseku od vonkajšej steny vo veľkosti,tvare a polohe požadovanej výrobcom.0027 Vďalšom uskutočnení tohto vynálezu môže byť určená lomová čiara doplnená ohybovou čiarou, ktorá navzájom spája obidva konce určenej lomovej čiary. Tým sa dá predísť tomu, aby sa stenový výsek úplne oddelil od steny pohára. Stenový výsek tak zostáva pripojený k poháru.0028 V jednom obzvlášť výhodnom uskutočnení tohto vynálezu môže byť určená lomová čiara stenového výseku vpodstate vyhotovená ako perforácia. Perforácia umožňuje rýchle oddelenie stenového výseku od vonkajšej steny. Ak časť určenej lomovej čiary nemá-4 perforáciu, oddelený povrch stenového výseku je vtejto oblasti hladký anemá žiadne perforačné pásy.0029 V jednom výhodnom uskutočnení tohto vynálezu môže mat stenový výsek potlač na vnútomej a/alebo vonkajšej strane. Preto sa dá napr. na jednu stranu stenového výseku umiestniť reklama ana druhú stranu stenového výseku vytlačiť zberateľská karta alebo bonusová karta pre dôležitého zákazníka.0030 V jednom výhodnom uskutočnení tohto vynálezu môže byť na vonkajšej strane vnútornej steny v podstate obvodová tlač. Tak sa dá zaistiť, že tlač bude viditeľná v akomkoľvek vzájomnom usporiadaní pohárov cez otvorený stenový výsek. Takýmto spôsobom je možné upustiť od presného umiestňovania vonkajšieho pohára vzhľadom na0031 Vo výhodnom uskutočnení vynálezu, stenový výsek sa rozširuje na vonkajšej stene okolo obvodovej oblastí pohára. Vzhľadom k tomu, pohár je uzavretý, ak sú používané v rukách užívateľa V obvodovom smere pohára, a tak spodná časť pohára a otvor pohára sú orientované zvisle, odstránenie stenového výseku od vonkajšej steny uľahčuje užívateľovi umiestnenie v obvodovom smere.0032 V jednom výhodnom uskutočnení tohto vynálezu sa môže stenový výsek rozprestierať hneď vedľa okraja narezanćho dielu v smere obalenía pohára.0033 Tým sa uľahčí odstránenie stenového výseku, ak je narezaný diel so sebou spojený,keďže časť stenového výseku hneď vedľa okraja z dôvodu materiálových vlastností vyčnieva,a preto ho používateľ môže ľahko chytiť.0034 V ďalšom uskutočnení tohto vynálezu môže byť stenový výsek umiestnený spôsobom nakloneným v uhle a. Z dôvodu šikmého umiestnenia stenového výseku sa na jednej strane môže zlepšiť odtŕhanie stenového výseku a okrem toho sa dá na vnútomej stene realizovať akýkoľvek počet orientácii tlače, pričom táto tlač je cez otvor stenového výseku vždy viditeľná.0035 Na druhej strane, dĺžka L stenového výseku sa tiež môže rozprestíerať vsmere k povrchovej čiare pohára, takže používateľ môže odstrániť stenový výsek aj vtedy, ak má nádoba inú polohu než vyššie opisaná poloha používania.0036 Je dobré, ak os súmemosti stenového výseku v obvodovom smere nádoby vytvára príesečník sokrajom stenového výseku, pričom tento okraj je hned vedľa pristupového výseku aosobitne zaoblený. Poloha stenového výseku apriesečníka vzhľadom na os súmemosti je premenlivá vzávislosti od uhla U Keďže stenový výsek je vtejto oblasti zaoblený, nesymetrické umiestnenie sa opticky nemusí dať rozoznať. Okrem toho sa dá pomocou tohto usporiadania dosiahnuť výhodná poloha odtrhnutia stenového výseku.0037 Teraz pomocou nasledovných výkresov opíšeme uskutočnenia podľa tohto vynálezu.Na obr. 1 sa nachádza prvé vyhotovenie nádoby.

MPK / Značky

MPK: B65D 81/38, B65D 3/28, B65D 25/20

Značky: nádoba

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/22-e14625-nadoba.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Nádoba</a>

Podobne patenty