Automatické privádzacie zariadenie pre jednotlivé publikačné výrobky

Číslo patentu: E 1406

Dátum: 28.02.2003

Autori: Tassi Lamberto, Ballestrazzi Aris

Je ešte 14 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Automatické privâdzacie zariadenie pre jednotlivé publikačné0001 Vynález sa týka automatického privádzacieho zariadenia pre jednotlivé publikačné výrobky, predovšetkým prepublikačné výrobky akejkoľvek hrúbky a veľkosti.0002 Automatické privádzacie zariadenie pre jednotlivé publikačné výrobky sú napríklad opísané v patentových spisoch0003 Pokiaľ sú publikačné výrobky, ako napríklad noviny, časopisy, knihy, a to s príslušenstvom alebo bez príslušenstva, zabalené v plastovom obale alebo nie,a podobne, distribuované V súlade s vopred stanoveným programom, sú vrátené v zostatkovom množstve v určitom objemeTieto strediská sa musia postarat 0 ich výber na počítanie, ďalší výber, ako aj akékoľvek ďalšie požadované úkony, ako je opätovné využitie materiálov, pričom musia mat informácie o veľkosti distribúcie, rovnako ako o mieste0004 Vo všeobecnosti tieto vrátené výrobky prichádzajúdo takých stredísk, kde ich vhodný personál triedi pri vyberaní príslušných kontajnerov kvôli ich rozdeleniu a kvôliumožneniu preverenia ich typu a pôvodu.0005 Týmto spôsobom dochádza k značným nákladom pri využívaní personálu, nutného na uskutočňovanie takejto úlohy, pričom však nie je možné zaistit rýchle roztriedenie a odoslanie jednotlivých výrobkov do zariadení kvôli ich0006 Okrem toho nerovnorodosć ich veľkosti a hrúbky veľmi často stažuje tieto operácie, čím dochádza k dalšiemu spomaleniu príslušných operácií a k následnému zvýšeniu0007 Všeobecnou úlohou tohto vynálezu je preto vyvinúť automatické privádzacie zariadenie pre jednotlivé publikačné výrobky, pri ktorom budú vyriešené vyššie uvedené technické problémy, takže bude uskutočñovaná ľahká a vždy správnaautomatická separácia publikačných výrobkov podľa požiadaviek.0008 Ďalšou úlohou tohto vynálezu je vyvinúť privádzacie zariadenie, ktoré môže byt priamo združené s dopravníkon na privádzanie výrobkov, ktoré sú usporiadané tak, že sa prekrývajú koncovými okrajmi s ďalšínl výrobkom,a ktoré zaistí odstránenie akéhokoľvek typu manipulácie0009 Ešte ďalšou úlohou tohto vynálezu je vyvinúć zariadenie, ktoré zaistí uskutočňovanie operácií výberu,triedenia, preverovania typu a pôvodu zostatkovýchpublikačných výrobkov pokiaľ je možné automaticky a rýchle.0010 Ešte ďalšou úlohou tohto vynálezu je vyvinúćautomatické privádzacie zariadenie pre jednotlivé publikačnévýrobky, ktoré môžu ľahko fungovat nezávisle od veľkosti a hrúbky zostatkových výrobkov, ktoré sú privádzanév šupinovitom usporiadaní na dopravníkovom páse.0011 Tieto a dalšie úlohy boli V súlade s predmetom tohto vynálezu splnené tým, že podľa priloženého patentového nároku 1 bolo vyvinuté automatické privádzacie zariadenie pre jednotlivé publikačné výrobky, vhodné na privádzanie jednotlivých publikačných výrobkov akejkoľvek hrúbky a veľkosti z prvého dopravníkového pásu, na ktorom sú jednotlivé publikačné výrobky privádzané v šupinovitom usporiadaní, jeden čiastočne na hornej časti druhého, na druhý dopravníkový pás, na ktorý sú jednotlivé publikačné výrobky kladené jeden za druhým samostatne a v neprekrývajúcom sa stave, pričom automatické privádzacie zariadenie obsahuje nosnú konštrukciu, aspoň jednu dvojicu manipulačných členov,ktoré vždy postupne uchopia prostredníctvom vzájomných úchopných členov jednotlivé publikačné výrobky, pričom manipulačné členy sú striedavo pohyblivé dopredu a dozadu medzi prvým a druhým dopravníkovým pásom a sú schopné uskutočňovať výkyvný pohyb na zaistenie ako uchopenia jednotlivého výrobku, tak jeho následného položenia vždy v dvoch vopred stanovených polohách prvého a druhého dopravníkového pásu, pričom manipulačné členy sú usporiadané na priečnom člene, ktorý môže uskutočňovať výkyvný pohyb vzhľadom na nosnú konštrukciu prostredníctvom ovládacieho člena a vzájomných kĺbových uložení, a sú striedavo pohyblivé dopredu a dozadu pozdĺž priečneho člena prostredníctvom ovládacieho usporiadania, obsahujúceho pás, navinutý ako nekonečný pás na koncových remeniciach, otočne uložených na priečnom člene, pričom jedna z remeníc je poháňaná prostredníctvom motorových prostriedkov striedavým pohybom0012 Ďalšie relevantné charakteristické znaky predmetutohto vynálezu sú uvedené v závislých patentových nárokoch.Pri každej z aspoň jednej dvojice manipulačných členov sa predpokladá, že úchopné členy sú tvorené sériou valcov,nesúcich úchopné členy, ktoré pôsobia na jednotlivé publikačné výrobky, pričom valce sú usporiadané na doske, ktorá jepohyblivá vzhľadom na priečny člen.Úchopné členy sú s výhodou tvorené sacími poduškami.Úchopné členy rovnako s výhodou obsahujú štvorcový prvok, kĺbovo uložený V mieste na doske, ktorej jeden koniec je kĺbovo pripojený v mieste ku koncu drieku valca, ktorý jedalej kĺbovo pripojený na druhom konci k doske.Kĺbové uloženie s výhodou obsahuje kĺbový závesný prvok,usporiadaný medzi nosným priečnym členom a nosnou konštrukciou, a príslušne páku, uskutočnenú integrálne s priečnym členom a pripojenú kĺbovým spôsobom prostredníctvom čapu k ovládaciemu členu, pozostávajúcemu z valca, pripevneného prostredníctvom čapu k nosnej konštrukcii.Motorové prostriedky s výhodou obsahujú bezkefový motoralebo skupinu elektrických hriadeľov.vzhľadom na každý uchopovaný publikačný výrobok.

MPK / Značky

MPK: B65H 5/02, B65H 5/24, B65H 5/08

Značky: jednotlivé, automatické, publikačné, výrobky, zariadenie, privádzacie

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/22-e1406-automaticke-privadzacie-zariadenie-pre-jednotlive-publikacne-vyrobky.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Automatické privádzacie zariadenie pre jednotlivé publikačné výrobky</a>

Podobne patenty