Spôsob nalisovania aspoň jednovrstvového povrchového poťahu na dosku z materiálu na báze dreva a podávacie zariadenie lisu s krátkym taktom

Číslo patentu: E 13559

Dátum: 27.08.2008

Autor: Nezverejniť Pôvodcov Na Vlastnú Žiadosť

Je ešte 14 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Spôsob nalisovania aspoň jednovrstvového povrchového poťahu nadosku z materiálu na báze dreva a podávacie zariadenie lisu s krátkym taktom0001 Vynález sa týka spôsobu nalisovania aspoň jednovrstvového povrchového poťahu na dosku z materiálu na báze dreva, pričom doska z materiálu na báze dreva má na spodnej strane nanesenú, vysušenú, nevytvrdenú, teplom tvrditeľnú vrstvu syntetickej živice, v lise s krátkym taktom,ktorý zahŕňa hornú a dolnú vyhrievateľnú lisovaciu dosku a podávacie zariadenie. Okrem toho sa vynález týka podávaciehozariadenia lisu s krátkym taktom, ako aj lisu s krátkym taktom.0002 Dosky z materiálu na báze dreva zahŕňajú všetky materiály, ktoré pozostávajú z dreva alebo prevažne z dreva a ktoré sú v spracovanej forme v tvare dosák. Dosky z materiálu na báze dreva môžu byť vyrobené z dyhy s rôznouhrúbkou, ako aj z líšt, drevných vláken alebo z ich0003 Dosky z materiálu na báze dreva sa poťahujú na rozličné upotrebenie. Uskutočňuje sa na to, aby povrch získal určitývzhľad a/alebo aby sa povrch stal odolný proti určitým0004 V zmysle vyššie uvedenej požiadavky sa na dosku nanášadekor, ktorý sa natiera, nastrekuje, natláča alebo nanáša vo forme papiera s potlačou. Dekoračná vrstva sa musí spravidla chrániť prídavným povrstvovaním. To sa môže realizovať prostredníctvom vrstvy overlay, priehľadným papierom impregnovaným teplom tvrditeľnou syntetickou živicou. Používané teplom tvrditeľné syntetické živice majú vo vytvrdenom stave dobrú odolnosť proti opotrebovaniu, ktorá sa podľa potreby môže ešte zvyšovať pomocou prísad, ako napríklad0005 Teplom tvrditeľné syntetické živice, ako napríklad fenolové živice, melamín a/alebo močovinové živice, sa môžu spracovávať v tekutom stave a predsúšať, tvrdnú však len pri súčasnom pôsobení tlaku (približne 2 až 4 MPa) a vysokej teploty (napríklad 180 °C). Pri priemyselnej výrobe sa to uskutočňuje vo vyhrievanom lise, ktorý zlisuje overlay (a dekor) s doskou z materiálu na báze dreva. Tieto syntetické živice majú tú nežiaducu vlastnosť, že v priebehu vytvrdzovania podliehajú zmršťovaniu, čo pri zlisovaní spovrchom dosky vedie k napätiam, ktoré dosku deformujú, a tým0006 Aby sa pôsobilo proti tomuto javu, používa sa protiťah,typicky vo forme papiera impregnovaného syntetickou živicou,podobne ako overlay, ktorý sa nanáša na protiľahlú stranu dosky. Tým sa dosiahne to, že sa navzájom vykompenzujú napätiaÍ 0007 Aby sa vyrobili rovné potiahnuté dosky, musia sa teda podľa stavu techniky, napríklad podľa dokumentu DE 103 60 187 alebo DE 197 18 866, doteraz aspoň tri vrstvy (protiťah, doska z materiálu na báze dreva a dekoračná vrstva, poprípadeoverlay) umiestniť na seba, odviezť do lisu alebo sa zlisovať.Požiadavka, aby sa paket zložený z protiťahu, dosky a aspoň jednej, spravidla dvoch alebo viacerých vrstiev povrchového poťahu zlisoval v jednej pracovnej operácii, vedie k problémom. Zabezpečenie jednotlivých vrstiev proti posúvaniu,ktoré je dôležité najmä na správne umiestnenie dekoru, je veľmi nákladné. (Pri zrýchlení a brzdení paketu mápredovšetkým doska sklon k zosúvaniu na protiťah).0008 Podľa stavu techniky sa paket zaisťuje prostredníctvom podávacieho zariadenia, ktoré ukladá vrstvy paketu navzájom na seba na lišty usporiadané na pozdĺžnej strane, poprípade mechanicky upína na tieto lišty a rámy s paketmi následne dopravuje do lisu. Lišty sa musia pred vlastným procesom lisovania odstrániť a viesť späť. Vysoké vynakladanie času pri ovládaní podávacieho zariadenia vedie k dlhým dobám taktu0009 Aby sa zmiernilo vynakladanie času pri manipulovaní s podávacím zariadením, navrhuje dokument DE 29 28 231 firmy Dieffenbacher GmbH Co. KG na sebe fixovať nosič povlaku spoťahovanými vrstvami prostredníctvom elektrostatického0010 Dokument DE 24 48 356 firmy Heinrich Wemhöner KG popisuje lis s krátkym taktom, ktorý sa môže nakladať pomocou osadzovacieho zariadenia spočívajúceho na dopravných pásoch. Prostredníctvom najrozmanitejších riadiacich mechanizmov sa môže ovplyvňovať rýchlosť privádzania a odvádzania lisovaného materiálu z lisu. Fixovanie lisovaného materiálu na dopravných0011 Na zlisovanie paketu sa typicky používajú lisy skrátkym taktom, ktoré sa vyznačujú pomerne krátkymi dobamilisovania (približne 10 sekúnd). Taký lis na nalisovanie ochranných vrstiev, ktoré obsahujú teplom tvrditeľné syntetické živice, potrebuje ako funkčné časti dve lisovaciedosky, ktoré sú vyhrievateľné a ktoré sa môžu pôsobenímvysokého tlaku stláčať proti sebe.0012 Pri súčasnom stave techniky sa už nemôže podstatne skracovať spotreba času na plnenie a vyprázdnenie lisov pomocou technických prostriedkov, ktoré sú k dispozícii. Preto je úlohou predloženého vynálezu skrátiť dobu zavážania. Ako doba zavážania sa tu a v nasledovnom texte označuje čas, ktorý uplynie medzi koncom procesu lisovania, charakterizovaným zdvíhaním lisovacích dosák z dosky z materiálu na báze dreva,a začiatkom nasledujúceho procesu lisovania, charakterizovaným nasadením lisovacích dosák. Tento časový interval zahŕňa premiestňovanie lisovacích dosák, vynášanie vylisovanej doskyz materiálu na báze dreva a privážanie nasledujúcej dosky zmateriálu na báze dreva.0013 Táto úloha sa rieši prostredníctvom spôsobu podľa nároku 1. Pri tomto spôsobe nalisovania aspoň jednovrstvového povrchového poťahu na dosku z materiálu na báze dreva v lise s krátkym taktom, ktorý zahŕňa hornú a dolnú vyhrievateľnú lisovaciu dosku a podávacie zariadenie, sa prostredníctvom podávacieho zariadenia umiestni aspoň jedna vrstva poťahového materiálu na hornú stranu dosky z materiálu na báze dreva,ktorá má na spodnej strane vysušenú, nevytvrdenú, teplom tvrditeľnú vrstvu syntetickej živice nanášanú v tekutom stave,a udržiava V definovanej polohe. Potom sa doska z materiálu na báze dreva vloží do priestoru medzi lisovacími doskami anásledne sa povrchový poťah zlisuje s doskou z materiálu na

MPK / Značky

MPK: B44C 5/04, B30B 15/30, B27N 7/00, B32B 38/18, B27N 3/22

Značky: zariadenie, dřeva, aspoň, dosku, jednovrstvového, podávacie, materiálů, nalisovania, krátkým, povrchového, potahu, báze, spôsob, taktom

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/22-e13559-sposob-nalisovania-aspon-jednovrstvoveho-povrchoveho-potahu-na-dosku-z-materialu-na-baze-dreva-a-podavacie-zariadenie-lisu-s-kratkym-taktom.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Spôsob nalisovania aspoň jednovrstvového povrchového poťahu na dosku z materiálu na báze dreva a podávacie zariadenie lisu s krátkym taktom</a>

Podobne patenty