Zariadenie na pohlcovanie energie pre nosník nárazníka motorového vozidla a predné čelo obsahujúce takéto zariadenie

Číslo patentu: E 12734

Dátum: 19.06.2006

Autori: Guinehut Sébastien, Lajaunie Emmanuel, Fonseca Barbosa Marcelo

Je ešte 14 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

ZARIADENIE NA POHLCOVANIE ENERGIE PRE NOSNÍK NÁRAZNÍKA MOTOROVÉHO VOZIDLA A PREDNÉ čELo OBSAHUJÚCE TAKÉTO ZARIADENIE0001 Predložený vynález sa vzťahuje na zariadenie na pohlcovanie energie vhodné na zabezpečenie ochrany v prípade čelného nárazu motorového vozidla a na predné čelo obsahujúce takéto zariadenie.0002 Týka sa predovšetkým zariadenia na pohlcovanie energie pre nosník nárazníka motorového vozidla obsahujúceho skrinku na pohlcovanie energie určenú na umiestnenie medzi nosník nárazníka a koniec pozdĺžneho nosníka vozidla naproti nosníku náraznika.0003 V známych zariadeniach tohto druhu má skrinka na pohlcovanie energie podlhovastý tvar v pozdĺžnom smere vozidla. Predný koniec skrinky je pripevnený na nosníku nárazníka, druhý koniec je opatrený opornou doskou vhodnou na upevnenie na koniec pozdĺžneho nosníka vozidla.0004 Skrinka na pohlcovanie energie je tvorená napríklad kovovým plášťom v tvare kvádra, ktorý je naplnený hmotou pohlcujúcou energiu, ako je napr. hliníková pena. Plášt je potom uzavretý kovovou doskou, ktorá tvorí opornú dosku, proti ktorej je stláčaná hmota pohlcujúca energiu pri čelnom náraze vozidla.0005 Sú známe vozidlá obsahujúce dve skrinky na pohlcovanie energie, z ktorých každá je upevnená na jednom pozdĺžnom nosníku a slúži na pripevnenie nosnlka nárazníka, pričom tento nosník slúži na pripevnenie nárazníka vo vlastnom slova zmysle.0006 Tieto skrinky na pohlcovanie energie musia zodpovedať prísnym normám, aby boli schopné pohlccvať energiu normovaného nárazu známeho pod menom náraz Danner, ktorý zodpovedá nárazu vozidla do pevnej prekážky pri rýchlosti 16 km/h. Musí byť dosiahnuté také pohltenie energie, aby maximálne zaznamenané namáhanie v skrinke neprekročilo hornú hranicu,napr. 120 kN.0007 Test Danner umožňuje určiť pomery pohltenej energie vzhľadom na hmotnosť zariadenia na pohlcovanie energie (pomer energie ku hmotnosti) a pohltenej energie vo vzťahu k hĺbke vniknutia predmetu, ktorý narazí do vozidla,alebo do ktorého vozidlo narazí (pomer energie k hĺbke vniknutia). Maximalizácia týchto pomerov umožňuje znižovať škody spôsobené na čele vozidla pri čelnom náraze a následkom toho cenu opráv a cenu poistného, ktoré je počítané z ceny týchto opráv.0008 Dokument US 4 262 778 A opisuje zariadenie na pohlcovanie energie podľa úvodnej časti nároku 1.0009 Na zvýšenie bezpečnosti a obmedzenie výšky poistného pre určité vozidlo je teda nutné, aby toto vozidlo bolo schopne znášať čelný náraz bez toho, aby došlo k významným škodám.0010 Cielom vynálezu je vytvoriť zariadenie na pohlcovanie energie s vysoko absorpčnou pohlcovacou schopnosťou.0011 Ďalším cielom vynálezu je vytvoriť také zariadenie na pohlcovanie energie, ktoré výborne odoláva namáhaniu vo vzpere vyvolanému pri náraze Danner pri súčasnom zmenšení presahu skrinky na pohlcovanie.0012 Ešte ďalším cieľom vynálezu je obmedziť vychyľovanie skrinky na pohlcovanie energie a zvýšiť jej schopnosť pohlcovania energie.0013 Podľa prvého znaku vynálezu je na zvýšenie účinnosti zariadenia na pohlcovanie energie toto zariadenie vytvorené tak, aby umožnilo odvádzanie hmoty pohlcujúcej energiu von zo skrinky na pohlcovanie energie aspoň v jednom smere určenom na odvádzanie, ked tlak vyvíjaný na zariadenie napohlcovaníe energie pozdĺžnym nosníkom a nosníkom nárazníka prekročí stanovenú prahovú hodnotu.0014 Takto je možné vytvoriť skrinku umožňujúcu v pripade čelného nárazu odvádzať hmotu pohlcujúcu energiu, ktorú skrinka na začiatku obsahovala. To umožňuje zabezpečiť postupné pohlcovaníe energie nárazu a obmedziť zvyškový objem hmoty pohlcujúcej energiu, pretože táto hmota môže byť úplne odvedená von zo skrinky, čo nie je možné u existujúcich zariadení. Odvádzanie hmoty pohlcujúcej energiu tak prebieha kontrolovaným spôsobom.0015 V jednom uskutočnení vynálezu uvedená prahová hodnota zodpovedá namáhaniu pozdĺžneho nosníka vo vzpere.0016 V prvom uskutočnení je skrinka vybavená doskou vhodnou na upevnenie na koniec pozdĺžneho nosníka vozidla a táto doska skrinky na pohlcovaníe energie je vytvorená tak, aby umožnila prenikanie hmoty pohlcujúcej energiu uvedenou doskou a jej odvádzanie do vnútra konca pozdĺžneho nosníka, ktorý je vytvorený dutý. odvádzanie pohlcujúcej hmoty tak prebieha v smere pozdĺžneho nosníka a teda v pozdĺžnom smere vozidla.0017 Presnejšie povedané doska skrinky na pohlcovaníe energie má tvary a rozmery stanovené tak, aby umožňovali udržiavanie uvedenej skrinky na pohlcovaníe energie na konci pozdĺžneho nosníka, keď je tlak vyvíjaný na zariadenie na pohlcovaníe energie pozdĺžnym nosníkom a nosníkom nárazníka nižší ako stanovená prahová hodnota, a prenikanie hmoty pohlcujúcej energiu do vnútra pozdĺžneho nosníka. keď tlak vyvíjaný na zariadenie na pohlcovaníe energie pozdĺžnym nosníkom a nosníkom nárazníka prekročí stanovenú0018 V prvom výhodnom príklade uskutočnenia je doska skrinky na pohlcovaníe energie vybavená otvorom, ktorého prierez je stanovený tak, aby hmota pohlcujúca energiu vyplňujúca skrinku na pohlcovaníe energie mohla prenikať do pozdĺžneho nosníka, keď tlak vyvíjaný na zariadenie na pohlcovaníe energie pozdlžnym nosníkom a nosníkom nárazníka prekročí stanovenú prahovú hodnotu.0019 V druhom príklade uskutočnenia doska uzatvára jeden koniec skrinky na pohlcovanie energie a má čiaru plánovaného prelomenia naproti vnútornému obvodu prierezu skrinky na pohlcovanie energie, tak aby hmota pohlcujúca energiu mohla preniknúť do pozdĺžneho nosníka po vytrhnutí časti dosky vymedzenej čiarou prelomenia naproti obvodu skrinky na pohlcovanie energie. keď tlak vyvíjaný na zariadenie na pohlcovanie energie pozdĺžnym nosníkom a nosníkom nárazníka prekročí stanovenú prahovú hodnotu.0020 V prvom variante predchádzajúceho uskutočnenia je čiaraprelomenia po úsekoch prederavená.0021 V druhom variante uskutočnenia obsahuje doska po úsekoch pozdĺž0022 V treťom variante uskutočnenia obsahuje doska zoslabenie po celej0023 A konečne vo štvrtom variante uskutočnenia má doska zoslabenie vovnútornom priestore vymedzenom čiarou prelomenia.0024 Týmto spôsobom je zvyškový objem skrinky na pohlcovanie energie zodpovedajúcej kritickému zhustenie hmoty pohlcujúcej energiu, ktorá vypĺňa skrinku, odvedený dovnútra konca pozdĺžneho nosníka, keď namáhanie pôsobiace na skrinku prekročí stanovenú prahovú hodnotu. Vďaka tomuto procesu sa namáhanie pôsobiace na skrinku zníži, namiesto aby sa ďalej zvyšovalo, čo umožní zariadeniu na pohlcovanie energie pokračovať v pohlcovaní energie pri prijateinom namáhaní. To tiež umožňuje zmenšiť pri rovnakých vlastnostiach skriniek na pohlcovanie energie presah rovnako ako rozmer súpravy tvoriacej zariadenie na pohlcovanie energie.0025 V druhom výhodnom uskutočnení obsahuje skrinka na pohlcovanie energie otvory, ktoré umožňujú, aby bola hmota pohlcujúca energiu odvádzaná v smere priečnom na smer pozdĺžnej osi pozdĺžneho nosníka, keď tlak vyvíjaný na zariadenie na pohlcovanie energie pozdĺžnym nosníkom a nosníkom nárazníka prekročí stanovenú prahovú hodnotu.

MPK / Značky

MPK: B60R 19/22, B60R 19/34, B60R 19/03

Značky: motorového, obsahujúce, zariadenie, vozidla, energie, predné, nárazníka, čelo, pohlcovanie, takéto, nosník

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/22-e12734-zariadenie-na-pohlcovanie-energie-pre-nosnik-naraznika-motoroveho-vozidla-a-predne-celo-obsahujuce-taketo-zariadenie.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zariadenie na pohlcovanie energie pre nosník nárazníka motorového vozidla a predné čelo obsahujúce takéto zariadenie</a>

Podobne patenty