Použitie beta blokátora na výrobu liečiva na liečenie hemangiómov

Je ešte 14 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Použitie beta blokátora na výrobu liečiva na liečenie hemangiómov0001 Tento vynález sa týka použitia beta blokátora na výrobu liečiva na liečeniehemangiómov, napríklad detských hemangiómov, ako je uvedené v nárokoch.0002 V nasledujúcom texte, tučne písané referencie v hranatých zátvorkách sú referencie pripojené k citovaným dokumentom a publikáciám, ktoré sú tiež uvedené v zozname referenciípo časti opisu « Príklad ».0003 Detské kapiláme hemangiómy (IH) sú u detí najčastejšie rozpoznané v koži a pečení. IH Detské kapilárne hemangiómy (IH) sú najbežnejšie nádory mäkkého tkaniva v detstve,podľa údajov v Frieden IJ a kol, infantile hemangiomas current knowledge, future directions,Proceedings of a research workshop on infantile hemangiomas, Pediatr Dermatol 2005 22383-406 1 sa vyskytujú u 4 až 10 detí do l roku veku.0004 IH je tvorený zložitou zmesou bunečných typov zahŕňajúcich hlavne výstelkové bunky spoločne s pericytmi, dendritickými bunkami a žímymi bunkami. Výstelkové bunky odvodené od prolifeiujúcich hemangiómov sú vo svojej podstate klonové, ako je uvedené v dokumente l a v Bielenberg D.R. a kol, Progressive growth of infantile cutaneous hemangiomas is directly correlated with hyperplasia and angiogenesis of adjacent epidermis and inversely correlated with expressíon of the endogenous angiogenesis inhibitor, INF-beta. Int. J. Oncol. 14401-408 10, Boye E, a kol. Clonality and altered behaviour of endothelial cells from hemangiomas. J Clin Invest 2001107745-52 9, ktoré naznačujú, že hemangiómy vznikajú klonovým rozrastaním výstelkových kmenových buniek, ktoré môžu byť odvodené odhematopoietických kmeňových buniek, ako je uvedené v l|.0005 IH výstelkové bunky vykazujú typický molekulárny fenotyp charakterizovaný imunohístochemickou pozitivitou v dokumente 1 indolamín 2,3-dioxygenáza (IDO) a LYVE-l sú obe pozitívne vo včasnej fáze IH a vytrácajú sa počas zretia na krvný cievny fenotyp,transportér glukózy 1 (Glut-l), Lewis Y Ag (Le Y), FcRyII, merozín, CCR 6, a CD 15.0006 Regulatory rastu a atroñe IH nie sú doteraz jasné, ale bolo ukázané, že počas ichrastovej fázy sú zapojené dva hlavné pro-angiogérme faktory základný fibroblastový rastovýfaktor (bFGF) a vaslculámy endotelíálny rastový faktor (V EGF), ktoré sú prítomné in situ, ale tiež v krvi a moči, ako je uvedené V dokumente l a v Mancini A.J. a kol, Proliferation andapoptosis within juvenile capillary hemangiomas, A.m. J. Dermatopathol. 1996 l 8505-514 11.0007 In situ hybridizácia pre VEGF receptor (VEGF-R) v proliferatívnych IH ďalej ukázala,že VEGF receptory sú v hemangióme rovnomeme rozložené a nie sú doteraz zhromaždené v0008 Počas rastovej fázy IH ukázali histologíckć štúdie, že Výstelkové aj intersticiálne bunky sú v proliferativnom štádiu (silne pozitívne MIBI farbenie), ako je uvedené V Mancini a kol. Proliferation and apoptosis within juvenile capillary hemangíomas. Am J Dermatopathol l 996 l 8505-14 10, a na druhej strane počas atrofickej fázy bunky vykazujú apoptotické markery, ako uvádza 10 a Razon M.J. a kol, lncreased apoptosis coincides with onset of involution in infantile hemangioma, Microcirculation 1998 5189-195 11. Jedna hypotéza na vysvetlenie apoptózy výstelkových buniek v kapilámych hemangiómoch je expresia ICAM 1 na povrchu bunek, iná možnosť však môže byť strata stimulujúcich faktorov, ako je VEGF ll 0009 Adrenergický systém je hlavný regulátor srdcovej a cievnej ñmkcie. Výstelkové bunky kapílár exprimujú beta Z-adrenergické receptory, ako je uvedené v DAngelo G. a kol, cAMPdependant protein kinase inhibits the mitogenic action of vascular endothelial growth factor and ñbroblast growth factor in capillaxy endothelial cells by blocking Raf activation, J. Cell Biochem. 1997 672353-366 13, ktoré modulujú uvoľňovanie NO, čo spôsobuje dilatácíu ciev závislú od endotelia. Beta-adrenergické receptory navyše patria do rodiny receptorov spojených s G-proteínom, a keď sú aktivované adrenergíckýmí katecholamínmi, môžu podporiť sériu intracelulámych ciest prenosu signálu, ako je uvedené v Laccarino G, a kol. Ischemic neoangiogenesis enhanced by betaZ-adrenergic receptors overexpression a novel role for the endothelial adrenergíc system. Circ Res 2005 971 l 82-1189 12 a l 3. Stimulácia beta receptora môže vyvolať modiñkáciu ciest prenosu signálu angíogenických faktorov, ako je VEGF alebo bFGF, ako je opísané v l 3. Bolo ukázané, že zvýšenie hladín cAMP inhibuje proliferáciu výstelkových buniek vyvolanú VEGF a bFGF. Farmakologické alebo betaadrenergíckým receptorom sprostredkované zvýšenie cAMP blokuje mitogénom vyvolanú aktiváciu MAPK signálnej dráhy vedúcej k blokáde aktivity Raf-1 prostredníctvom zvýšenej PKA aktivity l 3.0010 Navyše bolo ukázané, že beta blokáda môže vyvolať apoptózu v kultúre kapilámych výstelkových buniek, ako je opísané v Sommers Smith S.K. a kol, Beta blockade induces apoptosis in cultured capillary endothelial cells, In Vitro Cell Dev. Bíol. Anim. 2002 382298304 l 4.0011 W 0 97/40830 navrhuje hypotézu, ktorá je obdobou so zhubnými nádormi, že antiVEGF terapia s použitím PKC-B inhibítorov môže byť rovnako účinná ako terapia s použitím ínterferónu a-2 a alebo môže byť zhodnotená ako záchranná terapia v prípade zlyhania terapie0012 Lutgendorf a kol. (St 1 ess-related mediators stimulate vascular endothelial growth factor secretion by two ovarian cancer cell lines. Clinical Cancer Research an ofñcial journal of the American association for cancer research. SV. 9, č. 12, 2003-10-01, 4514-4521) opisuje účinok propranololu na sekrécíu VEGF vyvolanú pokusne injekčným podním katecholamínu0013 Thaker a kol. (Chronic stress promotes tumor growth and angiogenesis in a mouse model of ovarian carcinoma. Nature medicine, sv. 12, č. 8, 2006-08, 939-944) opisujeskutočnosť, že propranolol blokuje zvýšenie rastu nádorov vyvolané izoproterenolom.0014 Razon a kol.(lncreased apoptosis coincides with onset of involution in infantile hemangioma. MICROCIRCULATION (PHILADELPHIA), sv. 5, č. 2-3, zárí 1998, str. 189195) opisuje hypotézu, podľa ktorej činidlo indukujúce apoptózu proliferatívnych výstelkových buniek môže byť účinnou liečbou pre potenciálne smrteľné hemangiómy, a navrhuje hypotézu,podľa ktorej anti-angiogénne činidlá, ktoré indukujú apoptózu v endoteli, môžu oslabiťproliferatívnu fázu a urýchliť atroñcký proces pri nebezpečných hemangiómoch.0015 Smith a kol. (Beta blockade induces apoptosis in cultured capillary endothelial cells. IN VITRO CELLULAR AND DEVELOPMENTAL BIOLOGY ANIMAL, sv. 38, č. 5, kveten 2002, str. 298-304) uvádza,že propranolol navodzuje apoptózu zrelých výstelkových buniekv kultúre prostredníctvom mechanizmu blokácie beta-adrenergických receptorov.0016 Baghestanian M. (The role of beta-adrcnergic blockers as antihypertensive medication in patients with peripheral arterial disease ZEITSCHRIFT FUR GEFASSMEDIZIN 2006 AT,sv. 3, č. 2, 2006, str. 11-16) opisuje účinky beta-blokátora na liečenie PAD (periféme tepnové ochorenia) a vopred vyjadruje skutočnosť, že neselektívne beta-blokátory, ako je propranolol, majú perifémy vazokonstrikčný účinok, ktorý je škodlivý u pacientov so zápalom tepien.0017 Brem a kol. (the combination agents to inhibit primary tumor growth and metastasis JOURNAL OF PEDIATRIC SURGERY 1993 US, sv. 28, č. 10, 1993, str. 1253-1257) opisuje účinok spoločného podávania dvoch inhibítorov angiogenézy AGM-1470 a interferónu-a naprimáme pľúcne nádory a metastázy u myší.0018 Napriek svojmu nezhubnćmu seba-obmedzujúcemu priebehu sú bežné IH počas svojej proliferatívnej fázy zriedka zodpovedné za miestne komplikácie, ako je tvorba vredov alebo krvácanie. Takzvané alarmujúce HI opísané napríklad v Enjolras O. a kol. Management of alarming hemangiomas in infancy a review of 25 cases, Pedíatrics 199085491-8 4 môžu narušiť životne dôležité alebo zmyslové ñmkcie, najmä pokiaľ sú prítomné v homých0019 Navyše spôsobujú IH prinajmenšom prechodné kozmetické znetvorenie, ktoré spúšťa psychologické poruchy najprv u rodičov a potom u postihnutých detí, ako je uvedené v dokumente 1 a v Tarmer J .L. a kol, Growing up with a facial hemangioma patent and child0020 Kortikosteroidy podávané systémovo alebo do lézií sú používané ako prvosledová liečba problematických lézií počas proliferatívnej fázy, ako je uvedené v Bennett ML a kol, Oral corticosteroid use is effective for cutaneous hemangiomas, An evidence-based evaluation, Arch. Dermatol. 2001 137 1208-13 3.0021 Úroveň odpovede na liečbu sa však pohybuje od 30 do 60 aj pri vysokých dávkach (2 až 5 mg/kg telesnej hmotnosti/deň), ako je uvedené v dokumentoch 1, 3 a 4. Nežiaduce účinky ako opuchy tváre, podráždenosť, potlačenie rastu sú obvykle prechodné a obmedzené, ale môžu privodiť obávanejšiu hypertroñckú myokardiopatiu.0022 Ďalšie možnosti liečby zahŕňajú interferón alfa-2 a a 2 b (40 až 50 celkovej odozvy s dávkovaním 1-3 mU/mz/den) (milióny jednotiek na m 2), ale bolo zistené riziko neurotoxicíty u detí do l roku veku, ako je uvedené V dokumentoch l a 5 vínkristín sa tiež používa kvôli svojim antimitotickým vlastnostiam, ako je opísané vdokumente 1, ale jeho dobre známenevýhody sú periférna neuropatia, zápcha a hematologická toxicita.pre svoje vedľajšie účinky.0024 Okrem toho väčšina pacientov podstupujúcich liečbu sú dojčatá alebo malé deti, tolerancia pacientov voči známym zlúčeninám tak nadobúda prvoradú dôležitosť.

MPK / Značky

MPK: A61K 31/18, A61K 31/36, A61K 31/4704, A61K 31/404, A61K 31/4045, A61K 31/222, A61K 31/00, A61P 35/00, A61K 31/138, A61K 31/5377

Značky: blokátora, liečenie, hemangiómov, použitie, výrobu, liečivá

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/22-e12435-pouzitie-beta-blokatora-na-vyrobu-lieciva-na-liecenie-hemangiomov.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Použitie beta blokátora na výrobu liečiva na liečenie hemangiómov</a>

Podobne patenty