Bioplynové zariadenie a servisné zariadenie pre bioplynové zariadenie

Číslo patentu: E 12209

Dátum: 29.06.2010

Autori: Czwaluk Andreas, Bierer Johann, Rabener Matthias

Je ešte 14 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Bioplynové zariadenie a servisné zariadenie pre bioplynové zariadenie0001 vynález sa týka bioplynového zariadenia a servisného zariadenia pre0002 V stave techniky sa stali známymi rôzne bioplynové zariadenia a servisné zariadenia pre bioplynové zariadenia. Bioplynové zariadenia sú spravidla opatrené jednou alebo viacerými fermentačnými nádobami na kvasenie kvasných substrátov, pričom je spravidla použitý miešací prístroj, aby sa kvasné substráty vofermentačnej nádobe miešali a najmenej čiastočne homogenizovali.0003 Takéto miešacie prístroje sú väčšinou opatrené miešacími krídlami, ktorými sú kvasné substráty miešané a premiešavané. V závislosti od skvasovaných substrátov a ďalších okolitých podmienok, ako aj od použitých materiálov. musia byt miešacie prístroje v určitých časových intervaloch prehliadané a prípadne uskutočnená ich údržba. Napr. sa môžu vymeniť niektoré alebo všetky miešacie krídla.0004 Za účelom údržby miešacieho prístroja je potrebné na montážnej alebo nosnej tyči alebo podobne usporiadaný miešací pristroj premiestniť zo spodnej fermentačnej oblasti, kde sa nachádzajú kvasné substráty, do hornej plynovej oblasti. Aby sa dosiahol prístup k miešaciemu pristroju, môže byť napr. ohybnou fóliovou strechou vybavené bioplynové zariadenie otvorené a fóliová strecha úplne odstránená, aby sa dosiahol pohodlný prístup k miešaciemu pristroju, Nevýhodou takéhoto postupu sú však nezanedbateľné náklady na odstránenie fóliovej strechy. Okrem toho pri otvorení fóliovej strechy unikne nad fermentačnou oblasťouv plynovej oblasti nahromadený bioplyn.0005 Pre bioplynové zariadenia s betónovou strechou je z dokumentu DE 199 51 959 A 1 známa obdĺžniková šachta na údržbu, ktorá je vsadená do betónovej strechy a ktorá umožňuje údržbu miešacieho prístroja bez znatelnéhoovplyvnenia produkcie plynu. Pre fermentačné materiály s vysokým podielompevných látok je šachta na údržbu uskutočnená dvojdielna, pričom horný diel končí približne 10 cm nad normálnou hladinou kvapaliny. Do horného dielu šachty je v prípade údržby zavedený spodný diel šachty, ktorý sa ponori do fermentačnej hmoty. Na utesnenie je na hornom diele šachty usporiadaný obvodový tesniaci kanál, do ktorého v zostavenom stave zasahuje tesniaci golier spodného dielu šachty. Nevýhodou takýchto dvojdielnych šácht na údržbu je to, že pre každý proces údržby sa musí znovu zavádzať spodný diel šachty, tento utesniť voči hornému dielu šachty a po procese údržby ho opät vybrať. Naplnenie fermentačnou hmotou sa musi okrem toho udržiavať v úzkych medziach, aby sa docielílo spoľahlivé utesnenie. Preto je v tomto spise pre fermentačnú hmotu s nízkym podielom pevných látok navrhnutá jednodielna šachta na údržbu, ktorá zasahuje najmenej 10 cm pod normálny stav naplnenia kvapalinou. Na vyrovnanie plynu je použitá uzatvárateľná spojovacia rúrka k plynovému priestoru fermentora. Tu sú náklady v pripade údržby nižšie ako pri dvojdielnej šachte na údržbu. Nevýhodou je však to, že takáto šachta na údržbu je vhodná len pre nízky podiel pevných látok. Okrem toho môže dôjsť k usadeninám na ponáranej šachte. Nevýhodou je ďalej to, že sa zvyšuje odpor proti miešaniu a tým sa tiež trvalezvyšujú náklady na energiu.0006 Z dokumentu EP 1 717 305 B 1 je známa servisná šachta pre bioplynové zariadenia, teda pre fermentor bioplynového zariadenia s fóliovou strechou, pričom servisná šachta je uskutočnená ako plynotesný kryt na spôsob dómu nad servisným otvorom v zakrytovani fermentačnej nádoby. Vo fermentačnej nádobe zvisle usporiadané miešacia jednotka môže byt zo spodnej fermentačnej oblastí premiestnená hore do vnútorného priestoru servisnej šachty. vnútri na spôsob dómu uskutočnenej servisnej šachty môže byť po otvorení servisnej klapky na servisnej šachte uskutočnená údržba miešacieho prístroja a podľa potreby samôžu vymeniť jednotlivé alebo všetky miešacie krídla.0007 Servisná šachta pre bíoplynové zariadenia podľa dokumentu EP 1 717 305 B 1 funguje spoľahlivo a dovoľuje pri nízkych nákladoch na údržbu túto údržbu miešacieho prístroja, pričom za účelom údržby sa nemusí odstraňovať celá fóliová strecha. Pri otvorení servisnej klapky však unikne pod pretlakom sa nachádzajúcibioplyn, ktorý sa zhromaždil v hornej plynovej oblasti fermentačnej nádoby, zatiaľčo súčasne so vstupujúcim vzduchom pride do fermentačnej nádoby značnémnožstvo kyslíka, ktorý sa pri uvádzani do prevádzky musi najskôr opäť odstrániť.0008 S prihliadnutím k opísanému stavu techniky je preto úlohou predloženého vynálezu nájdenie konštrukcie servisného zariadenia a bíoplynového zariadenia so servisným zariadením, ktoré umožní jednoduchú prevádzku a jednoduchú údržbu,pričom pri uskutočňovani údržby dôjde len k nepatrným stratám bioplynu.0009 Táto úloha je vyriešená servisným zariadením so znakmi nároku 1. Bioplynové zariadenie podľa vynálezu je predmetom nároku 10. Prednostné ďalšie zdokonalenia vynálezu sú predmetom jednotlivých závislých nárokov. Ďalšie výhody a znaky vynálezu vplývajú z príkladu uskutočnenia.0010 Servisné zariadenie podľa vynálezu obsahuje servisnú jednotku a servisnú oblasť, ktoré sú vytvorené na to, aby sa použili pri bioplynovom zariadení, pričom bioplynové zariadenie obsahuje najmenej jednu fermentačnú nádobu a plynovú oblasť vo vnútornom priestore fermentačnej nádoby. Fermentačná nádoba je najmenej v podstate plynotesne uzatvorená najmenej raz, na fermentačnej nádobe usporiadanou závernou stenou pre plyn. Na servisnej jednotke je usporiadané najmenej jedno pohyblivé tesniace zariadenie, ktoré je vhodné na v podstate plynotesne oddelenie servisnej oblasti od plynovej oblasti. Tesniace zariadenie obsahuje najmenej jednu tesniacu stenu z ohybného materiálu, ktorá je pri vstavani podľa určenia pohyblivá najmenej medzi pokojovou polohou a tesniacou0011 Servisné zariadenie podľa vynálezu má veľa výhod. Podstatná výhoda servisného zariadenia podľa vynálezu spočíva v tom, že servisná oblasť je v tesniacej polohe ohybnou tesniacou stenou plynotesne oddelená od plynovej oblasti. Ohybná tesniaca stena umožňuje údržbu miešacieho prístroja pri premennom stave naplnenia fermentačnou hmotou. Údržba môže byt uskutočnená jednoducho. Pružná dĺžka tesniacej steny umožňuje pružné prispôsobenie na práve dané podmienky. Súčasne je tesniace zariadenie usporiadané aj v pokojovej polohe servisného zariadenia a nemusí sa pri každej údržbe odstraňovať. V pokojovej polohe je tesniace zariadenie typicky usporiadanénad hladinou kvapaliny a neponára sa už podstatne do kvapaliny. Predíde sa tak veľmi zvýšenému odporu prúdenia. Tiež nie je pri každej údržbe potrebná prestavba a vstavba dielov.0012 Zásluhou vynálezu je nenákladne a jednoducho umožnené uskutočňovať údržbu miešacieho prístroja alebo miešacieho zariadenia, ktorý, prípadne ktoré sa nachádza v servisnej oblasti, zatiaľ čo bioplyn, ktorý sa súčasne nachádza v plynovej oblasti fermentačnej nádoby, nemôže cez servisnú oblasť servisnej jednotky uniknúť von. Takto je umožnená nekomplikovaná údržba s veľmi malými stratami plynu. Okrem toho nemôže pri údržbe vniknúť zvonka žiadny kyslik alebo môžu vniknúť len malé množstvá kyslíka, ktorý by sa pri opätovnom uvedení do prevádzky opäť musel odstrániť, aby bol zaistený správny obsah metánu.0013 Okrem toho sa môže dodržať veľmi krátky časový priestor preplachovania,počas ktorého sa do servisnej oblasti privádza čerstvý vzduch, aby sa zabránilo vzniku výbušných plynných zmesi. Ďalej je možné po uskutočnení údržby bezodkladne pokračovať v prevádzke bioplynového zariadenia bez toho, aby sa muselo uskutočňovať vymontovanie súčastí, čím sa ako celok dosiahne podstatné0014 V jednom z prednostných ďalších zdokonalení vynálezu je servisná oblast priechodne pre plyn spojená s plynovou oblasťou v pokojovej polohe. To znamená,že v priebehu normálnej prevádzky bioplynového zariadenia je servisná oblasť čiastočne a najmä úplne spojená s plynovou oblasťou, takže sa aj v servisnej oblasti môže zhromažďovať bioplyn, produkovaný kvasným substrátom. Ohybná tesniaca stena je pre normálnu prevádzku vytiahnutá nahor, takže počasprevádzky nevzniká v servisnej jednotke žiadny špeciálny plynový priestor.0015 Tesniace zariadenie je prednostne pripevnené na servisnej jednotke. V jednom z výhodných uskutočnení servisná jednotka .obsahuje najmenej jeden pripojovací rám, pričom tesniace zariadenie je pripevnené na pripojovacom ráme. Pripojovací rám je použitý najmä pre to, aby sa mohol tesne prichytiť na závernej stene pre plyn alebo na streche nádoby.

MPK / Značky

MPK: C12M 1/107

Značky: zariadenie, bioplynové, servisné

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/22-e12209-bioplynove-zariadenie-a-servisne-zariadenie-pre-bioplynove-zariadenie.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Bioplynové zariadenie a servisné zariadenie pre bioplynové zariadenie</a>

Podobne patenty